نسبتهای مالی پروژه باغ زیتون

نسبتهای مالی پروژه باغ زیتون

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/16

نظرات 0

 1-   سرمايه گذاري ثابت طرح :

1-    1 زمين محل اجراي طرح :

متراژ زمين

قيمت واحد ( ريال )

قيمت كل ( ميليون ريال )

1000000

0

0

1-2- محوطه سازي :

رديف

شرح

مساحت          ( متر مربع )

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل  ( ميليون ريال )

1

خاكبرداري و تسطيح

1000000

2500

2500

2

حصار كشي

0

0

0

3

فضاي سبز ، خيابان كشي

0

0

0

جمع

2500

 

3-1- ساختمانها:

رديف

شرح

مساحت زير بنا ( متر مربع )

هزينه واحد

هزينه كل         ( ميليون ريال )

1

انبارها

400

1000000

400

2

ساختمان اداري و سرويس ها

30

1200000

36

3

هانگار ماشين آلات

150

1000000

150

4

ساختمان كارگري

60

1200000

72

5

موتور خانه

40

1100000

44

جمع

680

 

702

           

 

4-1: تاسيسات و تجهيزات :

 

رديف

شرح

مشخصات فني

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه )

 

15

2

آبرساني ( حق انشعاب و لوله گذاري و ...)

به طور چهار هزار متر

120

3

حفر چاه و لوله گذاري

150 متر

150

4

موتور پمپ و متعلقات

سه دستگاه

450

5

منبع گازوئيل 1000 ليتري

سه عدد

15

6

بخاري نفتي

دو دستگاه

2

7

آبگرمكن نفتي

دو دستگاه

4

8

ادوات باغباني

دو سري

10

9

هزينه خريد نهال و حمل به محل كاشت

20000 اصله

400

10

نشاء نهال در محل اصلي

20000 اصله

50

11

چاله كني

20000 چاله 

50

12

پر كردن چاله

20000 چاله

50

13

واكاري

-

40

جمع

1356

 

5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

 

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد     ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

تراكتور مسي فرگوسن

1

75000000

75

2

گاوآهن سه خيش

1

3000000

3

3

شفت و غلاف

2

7000000

14

4

تريلي

1

12000000

12

5

سمپاش 100 ليتري پشت تراكتوري

1

9500000

5/9

6

سمپاش پشتي

2

3500000

7

7

ديسك

1

7000000

7

8

دستگاه هرس

2

5000000

100

9

 

 

 

0

10

 

 

 

0

11

 

 

 

0

12

 

 

 

0

13

 

 

 

0

14

 

 

 

0

جمع

5/227

 

6-1- وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

 

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد   ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

وانت نيسان

2

9000000

180

2

 

 

 

0

3

 

 

 

0

4

 

 

 

0

5

 

 

 

0

6

 

 

 

0

7

 

 

 

0

جمع

180

 

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي

 

رديف

شرح

هزينه كل              ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز- صندلي فايل گوشي تلفن  و ...)

8

2

لوازم اشپزخانه

5

3

ابزار آلات كارگاهي ( در صورت نياز )

5

جمع

18

 


8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

تهيه نقشه توپرگرافي

5

2

اخذ مجوز تاسيس و ساير مجوزها

5

3

حقوق و دستمزد نگهبان دردوره سازندگي

3

جمع

13

 

جدول هزينه هاي ثابت طرح :

 

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال)

1

زمين

0

2

محوطه سازي و ساختمان

3202

3

تاسيسات و تجهيزات

1356

4

وسايط نقليه

180

5

ماشين آلات و تجهيزات

228

6

تجيهزات اداري و كارگاهي

18

7

 هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده ( 5% جمع بالا )

2/249

8

هزينه هاي قبل از بهره برداري

13

جمع

7/5245

 

هزينه هاي جاري طرح :

1-2- مواد اوليه و بسته بندي :

رديف

شرح

مصرف ساليانه تن

هزينه واحد

هزينه كل    ( ميليون ريال )

ريالي   ( هزار ريال )

ارزي      ( دلار )

 

1

كود دامي

400

200

 

80

2

سموم دفع آفات

6

600

 

6/3

3

 

 

 

 

0

4

 

 

 

 

0

5

 

 

 

 

0

6

 

 

 

 

0

7

 

 

 

 

0

جمع                                           406

800

0

6/83

 

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

هزينه ساليانه  ( ميليون ريال )

1

مدير طرح  

1

4000000

48

2

حسابدار

1

 

30

3

 

 

 

0

4

 

 

 

0

5

 

 

 

0

6

 

 

 

0

7

 

 

 

0

8

 

 

 

 

جمع

2

-

78

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق )

6/54

جمع كل

6/132

           

 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:

 

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

هزينه ساليانه  ( ميليون ريال )

1

كارشناس باغباني

2

3000000

72

2

راننده تراكتور

1

2000000

24

3

موتوربان و نگهبان

2

2000000

48

4

كارگر ساده

4

1800000

4/86

5

راننده وانت

2

2000000

48

6

 

 

 

0

7

 

 

 

0

جمع

11

-

4/278

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما( معادل 70% جمع حقوق )

88/194

جمع كل

28/473

           

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :

توليدي + غير توليدي =                                                    88/605

 

 

 

 

4-2- هزينه سوخت و انرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

گازوئيل

ليتر

12000

165

98/1

2

بنزين

ليتر

6000

800

8/4

3

روغن واسكازين

ليتر

 

 

0

جمع

78/6

 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري:

رديف

شرح

ارزش درايي    ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

محوطه سازي ساختمان

3202

10

2/320

2

04/64

2

تاسيسات و تجهيزات

1356

12

72/162

5

8/67

3

وسايط نقليه

180

20

36

10

18

4

ماشين آلات و تجهيزات

5/227

10

75/22

5

38/11

5

تجهيزات اداري و گارگاهي

18

20

6/3

10

8/1

جمع

 

-

27/545

-

02/163

               

 

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

60/83

2

حقوق و دستمزد

88/605

3

سوخت و انرژي

78/6

4

تعميرو نگهداري

02/163

5

استهلاك

27/545

7

پيش بيني نشده  (5% جمع رديف 1 الي 4 )

96/42

جمع

51/1447

 

جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد :

رديف

شرح

هزينه     ( ميليون ريال )

استهلاك

هزينه متغير

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

60/83

0

00/0

100

60/83

2

حقوق  و دستمزد كاركنان توليدي

88/605

70

12/424

30

76/181

3

سوخت و انرژي

78/6

20

36/1

80

42/5

4

تعمير و نگهدار ي

02/163

20

60/32

80

41/130

5

هزينه اداري و فروش (1% فروش )

80/40

0

00/0

100

80/40

6

بيمه كارخانه ( دو در هزار سرمايه ثابت )

49/10

35

04/15

65

93/27

7

پيش بيني نشده

96/42

35

04/15

65

93/469

8

استهلاك

27/545

100

27/545

0

0

جمع

 

80/1498

-

87/1028

-

93/469

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل( ميليون ريال)

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

93/13

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هزينه مواد و بسته بندي )

47/60

جمع

41/74

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي ثابت طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گاري ثابت

68/5232

هزينه هاي قبل از بهره بداري

00/13

سرمايه در گردش

41/74

جمع

08/5320

 


فروش:

باغ زيتون تا سال چهارم فاقد بهره دهي كافي بوده و به تدريج مقدار آن افزايش مي يابد تا نهايتاً به توليد ثابتي مي رسد بنابراين خواهيم داشت.

سال

محصول كل ( كيلو گرم )

نرخ فروش واحد ( ريال )

درآمد ناخالص فروش ( ميليون ريال )

هزينه برداشت محصول ( ميليون ريال )

درآمد خالص فروش ( ميليون ريال )

4

80000

12000

960

144

816

5

120000

12000

1440

216

1224

6

300000

12000

3600

540

3060

7

500000

12000

6000

900

5100

8

500000

12000

6000

900

5100

9

500000

12000

6000

900

5100

10

500000

12000

6000

900

5100

11

500000

12000

6000

900

5100

12

500000

12000

6000

900

5100

13

500000

12000

6000

900

5100


3- قيمت تمام شده هر واحد توليد :

ريال   60/2997   =  جمع هزينه هاي ساليانه توليد    =  قيمت تمام شده واحد محصول                        ظرفيت ساليانه توليد

قيمت تمام شده در سال باردهي كامل

 

4- قيمت فروش كالا:

از آنجا كه درخت زيتون در سال چهارم به باردهي مي رسد و به مرور زمان باردهي آن افزايش مي يابد لذا متوسط ميزان درآمد فروش طي 10 سال ( سال چهارم تا سيزدهم ) برابر است با :

متوسط درآمد فروش ده ساله      4080     ميليون ريال

درآمد فروش در باردهي كامل      5100      ميليون ريال

- محاسبه نقطه سربه سر :

در صد  =   %5/28  =   هزينه ثابت توليد   ×100

                                هزينه متغير توليد فروش

- ميزان فروش در نقطه سر به سر:

ميليون ريال    80/1162    =            هزينه ثابت  

                                                      هزينه متغير   -1

                                                      فروش كل

- سود ناويژه :

ميليون ريال  20/2581      سود ناويژه =     هزينه ها ي توليد ساليانه فروش ساليانه

 

- محاسبه سود ويژه :

سود ناويژه :        20/2581       ميليون ريال

كسر مي شود هزينه هاي عملياتي :

- حقوق و دستمزد پرسنل اداري                           60/132    ميليون ريال

هزينه اداري و فروش (66)                                  80/40     ميليون ريال

 

 

سود عملياتي    80/2407         ميليون ريال

كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل :

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( دو ساله )     50/6 ميليون ريال سود ويژه قبل از كسر ماليات                                  30/2401  ميليون ريال

- نرخ برگشت سرمايه :

بر اساس متوسط در آمد فروش ده ساله

در صد   % 9/45     =     سود ويژه قبل از كسر ماليات 

                                              سرمايه گذاري ثابت

- دوره برگشت سرمايه :

بر اساس متوسط درآمد فروش ده ساله

سال   2/2       =     سرمايه گذاري ثابت طرح  

                            سود ويژه قبل از كسر ماليات

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص = ( تعمير و نگهداري + سوخت و انرژي + مواد اوليه و بسته بندي ) ( فروش كل ) ميليون ريال 61/3826

ارزش افزوده خالص= ( استهلاك قبل از بهره برداري + استهالاك دارئيها ) ( ارزش افزوده ناخالص )

ميليون ريال 84/3274

در صد  % 8/93       =   ارزش افزوده ناخالص  =  ارز ش افزوده ناخالص به فروش                                                                    

                                          فروش كل

در صد  % 3/80      = ارزش افزوده خالص  = ارزش افزود ه خالص به  فروش                                  فروش كل


4-1: وسايط نقليه :

رديف

شرح

تعداد

قيمت واحد( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

خودرو سواري پژو RD

1

70000000

70

 

5-1- تجهيزات اداري و دفتري و پشتيباني :

رديف

شرح

هزينه كل                      ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز صندلي فايل كامپيوتر ، مبلمان )

50

2

تجهيزات آبدارخانه و وسايل رفاهي كاركنان

10

جمع

60

5-1: هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل                      ( ميليون ريال)

1-

2-

3-

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

اخذ جواز تأسيس و ساير مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان د دوره سازندگي

2

2

10

جمع

14

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت طر ح:

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

هزينه ترهين محل اجراي طرح

100

2

تأسيسات و تجهيزات

40

3

وسايط نقليه

70

4

ماشين آلات و تجهيزات فني

600

5

تجهيزات اداري

60

6

هزينه هاي قبل از بهره برداري

14

7

پيش بيني نشده ( معادل 5/0 اقلام فوق )

44

جمع

928

 

3-1: ماشين آلات و تجهيزات فني :

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات فني

تعداد

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال)

1

دوربين فيلمبرداري SONY مدل 390 DSR

1

94000000

94

2

دوربين فيلمبرداري SONY مدل DSR170

1

31000000

31

3

دوربين فيلمبرداري SONY مدل 1800 DSR

1

70000000

70

4

دوربين فيلمبرداري SONY مدل 828

1

8600000

6/8

5

مانيتور SONY

2

9000000

18

6

پايه دوربين ساچلر 812DV

1

17000000

17

7

پايه دوربين دالي

1

3400000

4/3

8

متعلقات دوربين فيلمبرداري( شارژ ، باطري، كيف )

1

 

15

9

ميكسر DATA مدل MIX40V . SE800

1

65000000

65

10

كارت تصوير VIEW CAST

1

38000000

38

11

انواع پروژكتور و اتصالات

 

 

25

12

سه پايه با ليف مدل 6.8

6

 

2

13

ديمر 24 خط KV 5.3 Behlinger

1

25000000

25

14

انواع فيلتر رنگي

5 رول

1000000

5

15

رقص نورسه كاوه نور و صدا

1

2000000

2

16

مه سازي مدل 1200 و مواد مربوطه

1

2000000

2

17

حباب ساز و مواد مربوطه

1

1000000

1

18

ميكسر صوتي MIDAS مدل 160

1

30000000

30

19

انواع ميكروفون، ي سيمي ، باسيم، يقه اي

5

 

20

20

هدفون AKG مدل160

1

20000000

2

21

پايه ميكروفون اروتيدي، تلسكوپي و ...

5

 

3

22

كارت صدا تكا مدل PCI822

1

15000000

15

23

ارگ KORG PA 80

1

170000000

17

24

تلويزيون 2q با ميز

1

10000000

10

25

راديو ضبط

1

3000000

3

26

كامپيوتر گرافيك صدا و تصوير

2

150000000

30

27

چهار كاره HP ( پرينتر ، اسكنر، كپي رنگي و فكس )

1

7000000

7

28

اكوستيك استوديو- آسترانگ به حجم 45 ( متر مكعب )

45 متر مكعب

 

40

جمع

600

 

 

3-2: هزينه سوخت و انرژي :

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد         ( ريال )

هزينه كل         ( ميليون ريال )

1

برق مصرفي

كيلو وات ساعت

 

 

80

2

آب مصرفي

متر مكعب

 

 

1

3

گاز مصرفي

متر مكعب

 

 

1

سوخت مصرفي

4

بنزين

ليتر

 

 

4/6

جمع

4/88

 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري :

رديف

شرح

ارزش درايي   ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

تاسيسات

40

12

8/4

5

2

2

وسايط نقليه

70

20

14

10

7

3

ماشين آلات و تجهيزات

600

10

60

5

30

4

تجهيزات اداري

60

20

12

10

6

5

جمع

770

 

8/90

 

45

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

1124

2

حقوق و دستمزد

1000

3

سوخت و انرژي

4/88

4

تعمير و نگهداري

45

5

پيش بيني نشده معادل 5% اقلام فوق

8/112

6

استهلاك

8/90

جمع

2461

 

1-            هزينه هاي جاري طرح

2-1- مواد اوليه مصرفي و خدمات مورد نياز:

                                        

رديف

مواد اوليه و بسته بندي

مصرف ساليانه تن

هزينه واحد

هزينه كل         ( ميليون ريال )

ريالي

ارزي

1

فيلم خام جهت فيلمبرداري

200 حلقه

40000

 

8

2

فيلم خام جهت عكاسي

100 حلقه

30000

 

3

3

خريد CD

50 بسته

60000

 

3

4

تراكت

100 عدد

 

 

40

5

چاپ و تكثير بروشور و ...

1000000 برگ

 

 

1000

6

اجراي تراكتهاي طراحي شده در اندازه هاي مختلف جهت نصب دربيل برده

100 عدد

 

 

70

جمع

1124

 


 

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه    ( ريال )

هزينه ساليانه   ( ميليون ريال )

1

مدير طرح

1

5000000

60

2

تصوير بردار

2

4000000

96

3

صدا بردار

1

4000000

48

4

نورپرداز

1

4000000

48

5

اديتور

1

5000000

60

6

نوازنده

1

4000000

48

7

تبليغات و بازار ياب

3

3000000

108

8

حسابدار و مسئول امور مالي

1

3000000

36

9

كارمند اداري

1

2500000

30

10

كارمند خدماتي

1

2000000

24

11

راننده

1

2500000

30

جمع

 

14

 

588

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما( معادل 70% جمع حقوق )

412

جمع كل

1000

 

جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد :

رديف

شرح

هزينه     ( ميليون ريال )

استهلاك

هزينه متغير

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

1124

0

0

100

1124

2

حقوق  و دستمزد

1000

70

700

30

300

3

سوخت و انرژي

4/88

20

7/17

80

7/70

4

تعمير و نگهدار ي

45

20

9

80

36

5

هزينه اداري و فرش ( 1% فروش)

2/33

0

0

100

2/33

6

بيمه شركت

2

100

2

0

0

7

پيش بيني نشده

2/110

35

5/38

65

7/71

8

استهلاك

8/90

100

8/90

0

0

جمع

6/2493

0

858

-----

6/1635

               

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل( ميليون ريال)

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

187

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هزينه مواد اوليه)

91

جمع

278

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گذاري ثابت

928

سرمايه در گردش

278

جمع

1206

جدول درآمد طرح

رديف

شرح

تعداد

ارزش واحد     ( ريال )

جمع               ( ميليون ريال)

1

تراكت هاي تبليغاتي ( ابعاد مختلف )

50

15000000

750

2

كليپ هاي تبليغاتي و آموزشي

20

5000000

1000

3

توليد تيزرهاي تبليغاتي

50

17000000

850

4

مشاوره طرح هاي تبليغاتي

30

15000000

450

5

برگزاري همايش ها و سمينارها

6

45000000

270

جمع

3320

-         محاسبه درصد نقطه سر به سر :

51% =           858    = در صد نقطه سر به سر = 100 × هزينه ثابت توليد

فروش كل

محاسبه سود نا وي                    6/1635 3320                                                                                  هزينه متغير توليد- فروش

-         ميزان درآمد در نقطه سر به سر :

-         1985=                   858        =        هزينه ثابت      

                       6/1635   -1      هزينه متغير   -1

                        3320                        ژه :  

                                                  سود  ناويژه = هزينه ساليانه در آمد ساليانه

                                                         4/826= 6/2493 3320

                                                                محاسبه ناويژه

سود ناويژه                                                     4/826

كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي شامل :

- حقوق و دستمزد پرسنل اداري                           ( 6/387 )

- هزينه اداري و فروش                                        ( 2/33)

- سود عملياتي                                                ( 8/420)

كسر مي شود : هزينه هاي غير عملياتي شامل :

- استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري                (7)

سود ويژه قبل از كسر ماليات                               ( 8/413 )

نرخ بازدهي سرمايه :

5/44%=       8/413       = 100 ×  سود ويژه قبل از كسر ماليات  

                      928                     سرمايه گذاري ثابت

- دوره برگشت سرمايه:

5/2 سال =   928    =      سرمايه گذاري ثابت طرح

                   8/ 413               سود ويژه قبل از كسر ماليات

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص = ( تعمير و نگهداري + سوخت و انرژي + مواد اوليه و بسته بندي ) ( فروش كل )

           6/2062= ( 45+4/88+1124 ) (3320)

ارزش افزوده خالص = استهلاك قبل از بهره برداري +استهلاك دارائيها )  - (ارزش افزوده ناخالص )

         8/1964  = ( 7+ 8/90) ( 6/2062 )

62/0 =         6/2062     = ارزش افزوده ناخالص    = نسبت افزوده ناخالص به فروش                                    3320                                            فروش كل

 59/0 =      1964     ارزش افزوده خالص    = نسبت افزوده خالص به فروش 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر