پرسشنامه تاثیر پیش دبستانی بر رشد اجتماعی

پرسشنامه تاثیر پیش دبستانی بر رشد اجتماعی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/24

نظرات 0

 پرسشنامه مربوط به تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان:

1- هنگام دیدن دوستان یا همکلاسان خود سلام می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
2- در انجام کارها و تکالیف خود منظم است.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
3- در فعالیت های گروهی مدرسه مانند جشنها و مراسم مختلف شرکت می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
4- در صورت لزوم برای رعایت نوبت در صف می ایستد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
5- در مواردی که نیاز به تصمیم گیری دارد بطور مستقل تصمیم می گیرد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
6- در مقایسه با همکلاسان خود توان رهبری دانش آموزان را دارد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
7- از شایستگی خود در کارهای اجتماعی تصور مثبتی دارد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
8- نظافت و بهداشت خود را رعایت می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
9- نظافت و بهداشت مدرسه و کلاس را رعایت می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
10- در انجام کارها و تکالیف خود اعتماد به نفس نشان می دهد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
11- در صورت تقاضای دوستان یا همکلاسان وسایل خود را در اختیار آنها قرار می دهد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
12- هنگامی که برای دوستان یا همکلاسان حادثه یا مشکلی پیش می آید ابراز همدردی می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
13- در موارد ضروری بدون یادآوری به همکلاسان و دوستان خود کمک می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
14- از وسایل دوستان و همکلاسان خود که در اختیار اوست مواظبت می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
15- در انجام کارهای گروهی با سایر دانش آموزان همکاری می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
16- در انجام کارهای که در مدرسه یا کلاس به او محول می شود، احساس مسئولیت می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
17- مقررات کلاسی و مدرسه را بدون یادآوری رعایت می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
18- بعضی از کارها مدرسه یا کلاسی را داوطلبانه انجام می دهد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
19- بازیهای گروهی را به بازیهای انفرادی ترجیح می دهد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
20- نسبت به سایر دانش آموزان دوستان بیشتری دارد.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
21- راحت و بدون خجالت در جمع و یا در کلاس صحبت می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
22- وقتی چیزی را می خواهد از کلمه، خواهش می کنم، استفاده می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
23- کتابی را که از کتابخانه امانت گرفته به موقع برمی گرداند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
24- در مواقعی که نمی تواند مطابق میل خود رفتار کند، رنجش یا خشم خود را کنترل می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
25- در برنامه های فوق برنامه با اطلاع والدین خود شرکت می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
26- در غذا یا اسباب بازیهایش همکلاسیها و دوستانش را شریک می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
27- به نوعی نشان می دهد که در شادمانی دیگران شریک است.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
28- برای اشتباهی که از او سر می زند عذر خواهی می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
29- پیش از اقدام به کاری، به پیامد آن فکر می کند و سنجیده عمل می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
30- از پرسشها و اظهارنظرهای که ممکن است دیگران را ناراحت کند و یا به آنها صدمه بزند خودداری می کند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر