شهر الکترونیکی

شهر الکترونیکی چیست

توسط admin | گروه مقاله های کامپیوتر | 1399/03/23

نظرات 0

شهر الکترونیک ما را از دنیای یک بعدی که شهرهای سنتی و امروزی ما هستند، به دنیای دو بعدی می برد که دستاورد فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات دنیای اینترنتی می باشند. توجه کنیم که فناوری ها همچنان به سرعت توسعه می یابند و بزودی دنیای سه بعدی را عرضه می کنند که در آن صورت، ما شاهد شهرهای مجازی سه بعدی خواهیم بود که حتی تصور آن برایمان سخت است. شاید سئوال شود که آیا امکان ایجاد شهر الکترونیک برای کشور مانند ایران که با ساختارهای سنتی عجین شده است و در مقابل تغییر فناوریها همواره دنباله رو بوده است مقدور می باشد؟

ارایه مدل پیشنهادی جهت پیاده سازی شهر الکترونیک با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شرایط خاص حاکم بر آن، اجرای شهر الکترونیکی و پیاده سازی مرحله ای آن، دقت عمل و برنامه ریزی خاصی را می طلبد. بگونه ای که با ملحوظ نمودن تمامی محدودیت ها و فرصت ها بتوان در کمترین زمان و یا صرف کمترین هزینه اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشید. در بسیاری از عملیات صنفی و اجرائی  و انجام برخی از پروژه های عملی در قالب استاندارهای جهانی از مدل چرخه دمینگ استفاده می شود. تشریح این چرخه و استفاده از دستاوردهای آن می تواند مدل پیشنهادی این کتاب را جهت تحقق شهر الکترونیک واقعیت یملموس و عینی ببخشد. مدل مزبور با انجام برخی تغییرات از چهار مرحله تشکیل شده و به منظور بهبود مستمر فعالیت های مختلف به کار می روند. این مراحل عبارتند از: 

ـ طراحی و برنامه ریزی(Plan) 
ـ اجرا(Do) 
ـ بازرسی و کنترل (Check) 
ـ اقدام اصلاحی (Act)
طراحی و برنامه ریزی: هدف از انجام این مرحله تغییراتی است که منجر به بهبود وضعیت موجود می گردد. در این روند با بررسی های اولیه، انجام تجزیه و تحلیل بر روی سیستم پیشنهادی و مد نظر یا سیستم موجود، رسم نمودارهای مختلف از جمله نمودارهای پارتو و نمودار علت و معمولیف نقاط ضعف و قدرت سیستم موجود بررسی و سپس طرحی برای بهبود وضعیت موجود ارایه می شود. در این بخش از فرآیند پیشنهاد شده دقیقا الگوی شهر الکترونیک پیشنهادی، اهداف، برنامه های عملیاتی و اجرایی، زمان و سایر عوامل کاملا مشخص گردد و از مکانیزم های مخلتف به منظور همپوشانی فعالیت ها و تعیین زمان شناوری آنها با هدف کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی استفاده شود. 
اجرا در این مرحله طرح و برنامه، اهداف پیش بینی شده اولیه حالتی اجرایی به خود گرفته و عملیات لازم جهت تحقق آن صورت می گیرد. با توجه به جدید بودن موضوع ایجاد شهر الکترونیک و با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرای شهر الکترونیک را به صورت آزمایشی برای شهر خاصی از کشور در نظر گرفته شود تا دستاوردها و نتایج حاصل از آن، پس از اصلاح و نقد و رفع مشکلات و معایب به سایر نقاط تعمیم داده شود. 
بازرسی و کنترل: پس از اجرای آزمایشی طرح، به منظور تشخیص موثر بودن، یا مفید بودن سیستم آزمایشی پیاده شده، تغییرات انجام شده و سرمایه گذاری های صورت گرفته کل فرایند، مورد بازرسی قرار می گیرد. خروجی این مرحله در صورت مثبت بودن نتایج به نوعی اثبات موفقیت آمیز بودن نسخه آزمایشی طرح تلقی می گردد. 
اقدام اصلاحی: هدف از این مرحله، پیاده سازی اقدامات اسلاحی و اعمال تغییرات مورد نیاز برای کل سیستم به منظور اصلاح ساختار سیستم و دستیابی به هدف مورد انتظار می باشد. انتظارات این مرحله نیز شامل طرح ریزی، فرآیندها، استاندارد کردن فرآیندها، اخذ بازخورد از سیستم و انجام آموزش های لازم برای اجرای فرآیندهای استاندارد شده می باشد. 
شمای کلی چرخه فوق در پیاده سازی و اجرای شهر الکترونیک در شکل 4ـ 1ـ ارایه شده است. 
طراحی 
اجرای نمونه اقدام اصلاحی
بازرسی
با توجه به موارد فوق می توان یک شهر الکترونیک را به صورت نمونه پیاده سازی نمود و پس از رفع اشکالات و اعمال اصلاحات لازم، نسبت به تعمیم آن به سایر شهرهای دارای امکانات بالقوه اقدام کرد. بنابراین اسفتاده از این روش بسیاری از عوامل ناشناخته را در فرآیندهای اجرایی مشخص می نماید و راهکارهای منطقی و اصولی را جهت حل مشکلات و یا رفع نواقص به وجود می آورد.  بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با کمترین هزینه، می توان ایجاد شهرهای الکترونیک و در نهایت جامعه اطلاعاتی را تحقق بخشید. با توجه به مدل های شهر الکترونیک (که در همین بخش به آنها اشاره شد) و همچنین بهره گیری از مدل پیشنهادی با استفاده از چرخه دمینگ و در نظر گیری شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می توان مدل زیر را برای پیاده سازی شهر الکترونیک ارایه نمود: 
ـ طراحی شهر الکترونیک 
ـ اجرای نمونه (آزمایشی)
ـ بازرسی و بازبینی
ـ پیاده سازی
عناصر تشکیل دهنده هر یک از بخش های قبل عبارتند از: 
الف ـ طراحی شهر الکترونیک: 
ـ تعریف چشم اندازها، راهبردها، سیاست های شهر در پیاده سازی شهر الکترونیک
ـ مشخص نمودن طرح های کاربردی قابل اجرا برای شهر الکترونیک
ـ تعریف پروژه های راهبردی مورد نیاز 
ـ آموزش نیروی متخصص
ـ اطلاع رسانی عمومی
ب ـ اجرای نمونه: 
ـ بازنگری و مهندسی مجدد ساختار و فرایندهای فعالیت های شهر 
ـ وارد کردن فناوری اطلاعات در فرایندهای اجرایی سازمان شهر
ـ تعریف ارتباط فعالیت های شهری شهر با استفاده از سیستم های الکترونیکی
ـ اجرای پروژه های راهبردی
ـ آموزش گسترده شهروندان جهت استفاده و کاربری سیستم
ـ ارایه بخشی از خدمات شهری به صورت الکترونیکی به عنوان نمونه
ج ـ بازرسی و بازبینی: 
ـ ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف 
ـ مدیریت اطلاعات (به منظور کسب بازخوردهای حاصل از شهر نمونه)
ـ مدیریت تغییر (اصلاح نقاط ضعف طرح نمونه اجرا شده)
ـ تجزیه و تحلیل سیستم جدید پیشنهادی
ـ مقایسه سیستم جدید با سیستم قبلی
د  ـ یکپارچه سازی: 
ـ یکپارچه سازی فعالیت های شهری
ـ تدوین استانداردهای لازم در حوزه شهر الکترونیک
ـ ایجاد یک وب سایت درگاه واحد برای دسترسی به تمامی خدمات شهر الکترونیک
ـ ایجاد زیر ساختار لازم برای ارایه خدمات الکترونیکی
ـ فراهم سازی اماکن دسترسی به تمامی خدمات و اطلاعات شهری از طریق اینترنت
ـ بازنگری منظم سیاست ها و برنامه های دولت الکترونیک و به روز رسانی آنها
چرخه فوق یک مدل پیشنهادی برای ایجاد شهر الکترونیک است. همانطور که قبلا اشاره شد برای ایجاد شهر الکترونیک باید با توجه به شرایط خاص شهر مورد نظر یک روش مناسب انتخاب گردد و قدم های پیاده سازی با توجه به امکانات و مقدورات موجود باید تطبیق و تغییر یابد. 
مهمترین و اساسی ترین مرحله در ایجاد یک شهر الکترونیک تهیه سند راهبردی برای آن است که می بایست در اولین قدم موردتوجه خاص قرار گیرد. در این سند، چشم اندازها، ماموریت ها، طرح ها و برنامه های اولیه جهت برپایی شهر الکترونیکی تدوین می گردند. به عبارت دیگر پیش نیاز انجام تمامی اقداماتی که در مرحله اجرایی و پیاده سازی بدان نیاز است، تهیه یک سند راهبردی است. این سند تمامی فعالیت های ایجاد یک شهر الکترونیک را در یک راستا و چارچوب هماهنگ می کند و از انجام اقدامات غیر ضروری و موازی ممانعت به عمل می آورد. در سند راهبردی شهر الکترونیک چشم اندازها و اهداف آرمانی ایجاد شهر به روشنی بیان می شوند و سیاست ها و راهبردهای توسعه آن تبیین می شوند. چشم اندازهای مزبور خطوط کلی توسعه شهر را ترسیم می کنند به علاوه به منظور اجرایی کردن سند در راستای راهبردها و اهداف کلان شهر الکترونیک برنامه هایی نیز پیشنهاد می گردند. بررسی شهرهای الکترونیک جهان نیز نشان داده است که اکثر این شهرها توسعه شهر الکترونیک را با تدوین یک سند و برنامه کلان برای شهر الکترونیک آغاز نموده اند.
معیارهای سنجش شهر الکترونیک: 
هر سیستم فیزیکی و غیر فیزیکی از مجموعه ای از اجزاء تشکیل شده است که در تعامل با یکدیگر پاسخ دلخواه را برای مشتری بوجود می آورند. سیستم ها معمولا دارای محدودیت هایی هستند که باید برای یک طرح کاملا مشخص باشد تا بتواند بر اساس توانمندی ها و محدودیت ها تابعی معیاری جهت ارزیابی و سنجش توانمندی سیستم ارایه نماید. شهر الکترونیک نیز یک سیستم است و باید قابل مطالعه و ارزیابی باشد. با توجه به این که بسیاری از شهرهای جهان ادعای پیوستن به جرگه شهرهای الکترونیک را دارند، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان یک شهر الکترونیک را ارزیابی نمود و بر اساس نتایج حاصل شهرهای برتر را مشخص کرد. شهرهای الکترونیکی جهان با توجه به ویژگی خای خاص، ساختار و تشکیلات مربوط به خود با یکدیگر تفاوت هایی دارند. 
با توجه به این تفاوت ها ارزیابی و مقایسه آنها کاری دشوار است. بر اساس مدلی که در فصل سوم به آن اشاره شد، یک شهر الکترونیک از چهار بخش عمده ذیل تشکیل شده است: 
ـ زندگی الکترونیک 
ـ سازمان الکترونیک
ـ دولت الکترونیک
ـ زیر ساختار الکترونیک
این مدل اجزاء عمده شهر الکترونیک را نشان می دهد. پیشرفت و توسعه شهر الکترونیک در گرو پیشرفت و ترقی هر یک از این اجزا  است. بنابراین می توان برای ارزیابی موفقیت و موقعیت یک شهر الکترونیک، وضعیت فناوری اطلاعات را در هر یک از اجزاء بررسی نمود و بر این اساس درجه توسعه یافتگی شهر الکترونیک را ارزیابی و اندازه گیری کرد. زندگی الکترونیک، درجه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات را در بین شهروندان شهر نشان می دهد. به عبارت دیگر یکی از عوامل اصلی توفیق شهر الکترونیک، آشنایی شهروندان با رایانه، اینترنت و توانایی استفاده از سیر امکانات فناوری اطلاعات است. علاوه بر شهروندان، سازمان های شهر الکترونیک نیز باید با فناوری روز همراه باشند. توسعه سریع فناوری اطلاعات طی چند دهه گذشته، تاثیرات تغییرات بسیاری را در زمینه کسب و کار به همراه داشته است و سازمان هایی که خود را با این تغییرات همراه نسازند در دنیای تجارت و کسب و کار به شکست محکوم خواهند بود . دولت الکترونیک زمینه دسترسی گسترده شهروندان را به خدمامت دولتی فراهم می سازد و این امر یعنی تعامل بین شهروندان و سازمان های دولتی و خصوصی، یکی از مهمترین عوامل موفیت شهر الکترونیک است. معمولا توسعه شهر و دولت الکترونیک در بسیاری از کشورها به موازات یکدیگر صورت می گیرد. توسعه و پیشرفت هر یک از این دو حوزه، تاثیر مستقیمی بر پیشرفت دیگری دارد. وضعیت زیر ساختار شهر الکترونیک یکی از مهمترین مشخصه های ارزیابی شهر الکترونیک است. بدون ایجاد زیر ساختار مناسب، در حوزه های فرهنگی، نیروی انسانی و فناوری، توسعه شهر الکترونیک با مشکل روبرو می شود. در جدول صفحات بعد به جزئیاتی پیرامون معیارهای سنجش شهرهای الکترونیک اشاره می شود.
 
مطالعه ادامه مقاله در فایل WORD DOC   زیر تعداد صفحه 326 می باشد. لطفا پس از دانلود مقاله ، یک فاتحه رفتگان مرا میهمان نمایید . . . 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر