پروژه مهندسی نرم افزار UML مرخصی بخش دوازدهم

پروژه مهندسی نرم افزار UML مرخصی بخش دوازدهم

نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 

7-1- نمودار توالی Login 
 
نمودار توالی Login
7-2- نمودار توالی LogOut

نمودار توالی LogOut
 
7-3- نمودار توالی Register
 نمودار توالی Register

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر