نسبتهای مالی برای تولید چای

نسبتهای مالی برای تولید چای

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/15

نظرات 0

 1-محصول: اين شركت داراي دو نوع محصول به شرح زير مي باشد.

رديف

نام محصول

ميزان توليد ساليانه

واحد

قيمت تمام شده (ريال)

قيمت فروش (ريال)

1

2

چاي بسته اي

چاي ني بگ

500

100

تن

تن

17500000000

3500000000

21000000000

4200000000

 

2- زمين: اين شركت در زميني به مساحت 1000 متر مربع كه قيمت هر واحد آن 7500000 ريال بوده احداث شده است كه در جدول زير آمده است

مساحت (متر مربع)

قيمت واحد (ريال)

قيمت كل (هزار ريال)

توضيحات

1000

7500000

30000

در ناحيه صنعتي هر متر مربع بر اساس استعلام از استان غير ناحيه صنعتي بر مبناي عرف محل

 

3- محوطه سازي:

 

 

شرح كار

مقدار كل

قيمت واحد (ريال)

كل هزينه (هزار ريال)

خاكبرداري و تسطيح

400 متر مكعب

1650

660000

حصار كشي

970 متر طول

150000

145500

آسفالت و پياده روسازي

(20درصد مقدار زمين)

150 متر مربع

19000

2850

ايجاد فضاي سبز روشنايي و

غيره (15 درصد مقدار زمين)

200 متر مربع

8500

1700

جمع كل

150710

 4- ساختمان سازي:

 

 

شرح

نوع ساختمان

مساحت (متر مربع)

قيمت واحد (ريال)

كل هزينه (هزار ريال)

سالن توليد

آجري

150

250000

37500

انبار مواد اوليه

آجري

150

250000

37500

انبار محصول

 

100

250000

25000

ساختمان اداري و سرويسها

 

180

125000

22500

نگهباني

 

20

50000

1000

پاركينگ

 

30

150000

4500

جمع كل زير بنا:

 

630

جمع كل هزينه:

128000

 

5- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي:

 

 

الف- در مورد ماشين آلات خارجي كاتالوگ وافر ( پيشنهاد قيمت مربوطه ) لازم بوده و قيمتها براساس تحويل در درب كارخانه مي باشد در مورد ماشين آلات داخلي در صورت لزوم پيش فاكتور گرفته ميشود و قيمتها بر اساس تحويل در درب كارخانه مي باشد

ب- تجهيزات از قبيل قالبها ابزار كار و غيره درج گردد

ج- هزينه نصب و راه اندازي ماشين آلات در جدمل مشخص شود.

 

رديف

نام ماشين آلات وتجهيزات‌وسايل آزمايشگاهي

مشخصات فني

كشور سازنده

تعداد

قيمت واحد

قيمت كل         ( هزار ريال)

برق مصرفي

ظرفيت

ريالي

ارزي

1

2

3

دستگاه منگنه

آسياب

دستگاه الك

صنعتي

صنعتي

صنعتي

Kg500

يك تن

Kg400

ايران

ايران

ايران

يك

يك

يك

5000000

2000000

4000000

 

5000000

2000000

4000000

جمع كل

11000000

 

6- شرح مختصر فر آيند :

با توجه به مقايسه روش بسته بندي صنعتي نسبت به بسته بندي سنتي از ظر رعايت بهداشتي و سرعت كار و ميزان دستمزد مقرون به صرفه اقتصادي است

7- تاسيسات

 

 

عنوان

شرح

مشخصات فني

هزينه (هزار ريال)

برق رساني

دو اخذ انشعاب برق نصب ترانس و به ازاء هر كيلو وات 450000 ريال برآورد مي گردد.

صنعتي

 

آب رساني

طبق تعرفه استان ما بين 400000 تا 800000 ريال برآورد شود

صنعتي

 

سوخت رساني

منبع ذخيره سوخت به ازاء هر ليتر حجمي 350 ريال (شامل كليه متعلقات)

صنعتي

3500

سرمايش

تامين هواي خنك به ازاء هر متر مربع 6500 ريال (در صورت استفاده از كولر گازي هر متر مربع 21000 ريال)

صنعتي

2275

گرمايش

ديگ بخار يك تن

صنعتي

4650

وسائل حفاظتي و ايمني

وسايل ايمني به ازاء هر كپسول آتش نشاني بطور متوسط 330000 ريال

صنعتي

660

ساير

 

 

 

جمع كل

11085

 

8- وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه:

 

 

( منظور كليه وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه از قبيل ليفتراك جراثقال ماشين سواري و ... است).

رديف

شرح وسايل

كشور سازنده

مشخصات فني

تعداد

قيمت واحد

قيمت كل

( هزار ريال)

مدل

ظرفيت

1

2

3

4

پيكان سواري

وانت پيكان

ليفتراك يك تني برقي

چرخ دستي جهت حمل و نقل داخل كارگاه

ايران

ايران

ايران

ايران

1370

1373

1359

1377

4 نفر

1 نفر

يك تن

50كيلو

2

1

1

3

50000000

45000000

44000000

126000

100000

45000

44000

378

 

 

جمع كل

189378

 

 


9- مواد اوليه و بسته بندي:

 

 

( در محاسبه مواد اوليه خارجي هزينه هاي گمركي سود بازرگاني و كرايه حمل و در مورد اقلام داخلي كرايه حمل در نظر گرفته شود.)

رديف

نام مواد اوليه و مشخصات فني

محل تامين

مصرف ساليانه

واحد

هزينه واحد

هزينه كل (هزار ريال)

داخل كشور

خارج كشور

ريالي

 

ارزي

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

چاي

مقوا ماده ورني

كاغذ با چاپ رنگي

چسب

نايلون

نخ نمره 2/20 پنبه اي

كاغذ سلفون

ü     

ü     

610

800000

570000

300

2000

680

2000

تن

50 عدد

عدد

Kg

 

 

 

 

 

7500

 

500

200

5000

9500

 

1000

35000

25925

400000

114000

1500

19000

 

20000

 

 

 

 

 

جمع كل

580425

 

 


10- آب برق و سوخت مصرفي

 

 

شرح

واحد

مصرف روزانه

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل (هزار ريال)

 

آب مصرفي

متر مكعب

2

6000

110

660

 

برق مصرفي

كيلو وات ساعت

 

25000

85

2125

 

ديماند

 

 

 

سوخت مصرفي

گازوئيل

ليتر

 

 

 

 

نفت

ليتر

400

120000

350

42000

بنزين

ليتر

 

 

 

 

جمع كل

44785

 

11- برآورد هزينه تعميرات و نگهداري:

 

 

شرح

ارزش دارايي (هزار ريال)

درصد

هزينه تعميرات ساليانه (هزار ريال)

محوطه سازي

10000

2

200

ساختمان

145000

2

2900

ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

10000

5

500

تاسيسات

18800

10

1880

وسايل حمل و نقل

189378

10

189378

244178

                   

 

 


12- برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني: حقوق و دستمزد بر اساس ميزان ساعات كار بوده است

رديف

نيروي انساني مورد نياز

تخصص و ميزان تحصيلات

تعداد

متوسط حقوق ماهيانه (ريال)

حقوق ساليانه ( ريال)

جمع حقوق (هزار ريال)

1

2

3

4

5

6

 

 

مدير عامل

مسئول كنترل

پرسنل اداري

كارگر ماهر

كارگر نيمه ماهر

كارگر ساده

ليسانس كشاورزي

فوق ديپلم حسابداري

ديپلم

ديپلم

ديپلم

ديپلم

1

1

3

1

2

3

 

1750000

1200000

700000

900000

750000

700000

 

21000000

14400000

8400000

10800000

9000000

8400000

 

21000

14400

8400

10800

9000

8400

 

جمع كل

72000

تبصره: حقوق ساليانه 4/16 ماهانه محاسبه ميگردد( 12 ماه حقوق يكماه مرخصي يكماه پاداش و 20 درصد حق بيمه سهم كار فرما)

جمع نيروي انساني مورد نياز 11 نفر دريك شيفت و با .................. روز كاري در سال مي باشد.

13- بر آورد سرمايه ثابت:

 

 

- هزينه هاي سرمايه اي

 

 

شرح

مبلغ (هزار ريال)

زمين

30000

محوطه سازي

10000

ساختمان سازي

128000

ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

10000

تاسيسات

11085

وسايل حمل و نقل

189378

وسايل دفتري( 20 الي 30 درصد هزينه هاي ساختمان اداري)

6750

پيش بيني نشده ( 10 درصد اقلام بالا)

38521

جمع كل

3891734

- هزينه هاي قبل از بهره برداري

شرح

مبلغ (هزار ريال)

هزينه هاي تهيه طرح مشاور اخذ مجوز حق ثبت قرار دادهاي بانكي (4% هزينه هاي سرمايه اي)

1432

هزينه آموزش پرسنل (2 درصد كل حقوق سالانه)

1440

هزينه هاي راه اندازي و توليد آزمايشي

(15 روز هزينه هاي آب و برق و سوخت مواد اوليه حقوق ودستمزد)

18000

جمع كل

20872

(( هزينه هاي قبل از بهره برداري+ هزينه هاي سرمايه اي)= سرمايه ثابت)

3912606 = 20872 + 3891734 = سرمايه ثابت


14- برآورد سرمايه در گردش:

 

 

عنوان

شرح

مبلغ (هزار ريال)

مواد اوليه و بسته بندي

( بسته به عرضه و تقاضاي بازار)

2 ماه مواد اوليه و بسته بندي

17000

حقوق و دستمزد

2 ماه هزينه هاي حقوق و دستمزد

12000

تنخواه گردان

15 روز هزينه هاي آب برق سوخت و تعميرات

18000

جمع كل

47000

15- نحوه سرمايه گذاري:

( مبالغ به هزار ريال)

شرح

سهم متقاضي

تسهيلات بانكي

جمع

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

سرمايه

96540000

30%

225260000

70%

321800000

سرمايه در گردش

47000000

100%

--------

-----

47000000

جمع كل سرمايه گذاري

 

 

 

 

368800000

16- بر آورد هزينه استهلاك:

 

 

شرح

ارزش دارايي (هزار ريال)

درصد

هزينه استهلاك ساليانه (هزار ريال)

محوطه سازي

10000

5

500

ساختمان

145000

5

7250

ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

35800

10

3580

تاسيسات

11085

10

5/108

وسايل حمل ونقل

189378

10

8/18937

وسايل دفتري

6750

20

1350

پيش بيني نشده

 

10

 

جمع كل

3/32726

 

17- هزينه هاي توليد ساليانه:

 

 

شرح

مبلغ (هزار ريال)

هزينه مواد اوليه و بسته بندي

1020

هزينه حقوق و دستمزد

72000

هزينه انرژي ( آّب برق و سوخت)

44785

هزينه تعميرات و نگهداري

244178

هزينه پيش بيني نشده توليد (5 درصد اقلام بالا)

14/7111

هزينه اداري و فروش ( يك درصد اقلام بالا)

228/1422

هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وتم سرمايه ثابت)

11263

هزينه بيمه كارخانه (دو هزار سرمايه ثابت)

6/643

هزينه استهلاك

3/32726

هزينه استهلاك قبل از بهره برداري (20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري)

4/4174

جمع كل

46/199563

 

 


18- قيمت تمام شده محصول:

19- قيمت فروش محصول:

 

 

شرح هزينه

هزينه

متغير

هزينه

ثابت

هزينه كل

مقدار

درصد

مقدار

درصد

مواد اوليه و بسته بندي

1020000

100

 

---

1020000

حقوق و دستمزد

25200000

35

46800000

65

72000000

هزينه انرژي ( آب برق و سوخت)

35828000

80

8957000

20

44785000

تعميرات و نگهداري

19534240

80

4883560

20

24417800

پيش بيني نشده

6044469

85

1066671

15

7111140

اداري و فروش

1422228

100

 

---

1422228

هزينه تسهيلات مالي

 

 

11263000

100

11263000

بيمه كارخانه

 

---

643600

100

643600

هزينه استهلاك

 

---

32726300

100

32726300

استهلاك قبل از بهره برداري

 

---

4174400

100

4174400

جمع هزينه هاي توليدي

89048937

110514530

170109460

 

19956346

( قيمت فروش محصول بر اساس متوسط قيمت كالاي مشابه در بازار در نظر گرفته شود)

20- محاسبه نقطه سرمايه سر به سر ( 100% راندمان ) : قيمت براي مصرف كننده هر بسته 500 گرمي 23650 ريال و قيمتي كه شركت به افراد مي دهد 21000 ريال است

- فروش كل معادل                                   هزار ريال مي باشد.

- درصد فروش در نقطه سر به سر

= درصد در نقطه سر به سر

21- سود و زيان ويژه: (سود)

 

 

[ ( جمع هزينه هاي توليد) ( فروش كل )] = سود و زيان ويژه

199563460 25200000000 = 25000437000

22- ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهاي آن:

 

 

[( تعميرات و نگهداري)+( انرژي)+ (مواد اوليه و بسته بندي)]-( فروش كل)= ارزش افزوده ناخالص

(24417800 + 44785000 + 1020000 ) 25200000000 = 25129778000

[( استهلاك قبل از بهزه برداري ) + (استهلاك)] (ارزش افزوده ناخالص) = ارزش افزوده خالص

(4174400 + 32726300 ) 25129778000 = 25092878000

 
 

 

 


1455=                                        =                                = نسبت افزوده ناخالص به فروش

 

 

 

 

14535=                                      =                                           = نسبت افزوده خالص به فروش

 

       
 

ارزش افزوده ناخالص

      فروش كل

 
   

25129778000

172629460

 
 

 

 


1455=                                      =                                       = نسبت افزوده ناخالص به فروش

 

     سرمايه ثابت

     تعداد پرسنل

 

321800000

        11

 

23- سرمايه ثابت سرانه:

29254545=                                    =                                   = سرمايه ثابت سرانه

 

كل سرمايه گذاري

    تعداد پرسنل

 

368800000 

          11

 

24- كل سرمايه گذاري سرانه:

32527272=                                   =                                    = كل سرمايه گذاري سرانه

 

هزينه تسهيلات مالي + سود و زيان ويژه

               كل سرمايه گذاري

 

225260000+150000000

          368800000

 

25- نرخ بازدهي سرمايه:

10175=                                                   =                                                    = نرخ بازدهي سرمايه

26- دوره برگشت سرمايه

 

 

       
 
 
   

                                    368800000

4174400+ 32726300+ 112630000+ 15000000

 

 

 

 

 


= 186

 

 


مشخصات محصول توليدي

 

 

كد محصول*

نام محصول

ظرفيت سالانه

واحد

نوبت شيفت كار

پيش بيني ظرفيت قابل صدور

واحد

 

 

چاي بسته اي

چاي تي بگ

500 تن

100تن

 

 

 

 

ٌٌٌٌٌ* كد محصولL.C.G.S  :


مشخصات پرسنل

توليدي

غير توليدي

تعداد كارگران

متخصص

 

تكنسين

متخصص

تكنسين

ماهر

نيمه

ماهر

 

ساده

نوع تخصص

تعداد

نوع تخصص

تعداد

نوع تخصص

تعداد

نوع تخصص

تعداد

 

 

 

 

 

مدير عامل

1 نفر

مسئول كنترل

1 نفر

پرسنل اداري مالي خدماتي

3 نفر

تكنسين

1 نفر

 

 

 

 

 

 

 

بر آورد انرژي مورد نياز

الف- توان برق مصرفي                                    25                                  كيلو وات

ب- ميزان آب مصرفي                                     600                              متر مكعب در سال

 
 

 

 


ج- ميزان سوخت مصرفي:                                             120

- برآورد سرمايه ثابت:

1- متراژ زمين    1000             متر مربع به ارزش             30 ميليون ريال

2- ساختمان با زير بناي

 
 

توليدي  400 مترمربع و هزينه 100   "

اداري    180 متر مربع و هزينه 35    "

جنبي      50 متر مربع و هزينه  10  "

 

 

 

 


3- هزينه هاي محوطه سازي 10

4- ماشين آلات خط توليدي ( بشرح جدول صفحه 7 ) 101

5- ليست وسائل جنبي تاسيساتي و اداري ( بشرح جدول صفحه 8 ) 8/35

- جمع سرمايه ثابت:                 8/321   ميليون ريال

شرح مختصري از روش توليد

چاي پس از آسياب و الك شدن در بسته هاي 5/2 گرمي و 500 گرمي و 1000 گرمي و 100 و 200و 450 گرمي بسته بندي مي گردد و در كارتن و مجددا در كارتن بسته بندي و به انبار محصول جهت فروش تحويل مي گردد

- براي كالاي توليدي استاندارد ملي وجود

- كالاي توليد مشمول استاندارد اجباري

- مآخذ يا منبع دريافت تكنولوژي

- تكنولوژي انحصاري است

- اگر كالاي مورد نظر از طريق فرآيند هاي مختلف قابل توليد است دليل انتخاب روش مذكور را شرح دهيد.

با توجه به مقايسه روش بسته بندي صنعتي نسبت به بسته بندي سنتي از نظر رعايت بهداشتي و سرعت كار و ميزان دستمزد و مقرون به صرفه اقتصادي است.

چنانچه روش توليد آلودگي محيطي خاص ايجاد مي نمايد روش جلوگيري از آلودگي را شرح دهيد.

گرد و غبار و ذرات موجود در فضا توسط تهويه خارج و در رابطه با آلودگي صنعتي و غيره در منطقه مجاز صنعتي احداث مي گردد.


نام و ميزان مواد اوليه و قطعات مصرفي

رديف

نام مواد و قطعات مصرفي

منبع تامين

مقدار مصرف سالانه

واحد

داخلي

خارجي

1

2

3

4

5

6

7

چاي

مقوا ماده ورني

كاغذ با چاپ رنگي

چسب

نايلون

نخ نمره 2/20 پنبه اي

كاغذ سلفون

 

×

×

×

×

×

×

×

×

610

000/800

000/570

300

2000

680

2000

تن

50 عددي

عدد

كيلو گرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

مشخصات ماشين آلات توليدي

رديف

نام ماشين آلات

تعداد

منبع تامين

ارزش ماشين آلات

داخلي (ميليون ريال)

ارزش ماشين آلات خارجي

داخلي

خارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماشين بسته بندي

چاي كيسه اي تك نفره

ماشين بسته بندي

چاي

دستگاه منگنه

آسياب

دستگاه الك

 

1

 

1

1

1

1

 

 

 

20

 

70

5

2

4

ميليون ريال

معادل ارزي

(هزار دلار)

 

 

 

 

101

 

 


مشخصات وسائل جنبي تاسيساتي و اداري

رديف

 

نام ماشين آلات

 

تعداد

منبع تامين

ارزش ماشين آلات داخلي (ميليون ريال)

ارزش ماشين آلات خارجي

داخلي

خارجي

ميليون ريال

معادل ارزي

( هزار دلار)

1

2

3

 

4

5

6

تاسيسات

تاسيسات برق

تاسيسات سرمايش

و گرمايش

لوازم اداري

لوازم آزمايشگاه

لوازم اطفاء حريق

×

×

×

 

×

×

×

 

 

5

12

8/1

 

5

10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

8/35

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر