نسبتهای مالی جهت تولید مخازن دوجداره تحت فشار

نسبتهای مالی جهت تولید مخازن دوجداره تحت فشار

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/14

نظرات 0

 ارزیابی مالی

در ارزیابی مالی مطالب زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

بررسی میزان سرمایه و هزینه طرح

بررسی راههای تامین هزینه های مورد نیاز اولیه

بررسی هزینه سرمایه

بررسی میزان سود آوری

بررسی نقطه سر به سر

 

 

برسی میزان هزینه های مصوب و قابل پرداخت در شرکت

 

حقوق پایه برای کارگر ساده :                                                      ملبغ 000/200/3 ریال تمام

حقوق پایه برای جوشکار ماهر برق:                                              مبلغ 000/400/3 ریال تمام

حقوق پایه برای جوشکاری آرگون:                                              مبلغ000/500/3  ریال تمام

حقوق پایه برای جوشکار آشنا به کار دستگاه برش پلاسما:                         مبلغ 000/200/3 ریال تمام

حقوق پایه برای مهندس ناظر با پنج یال سابقه کار مفید:                  مبلغ 000/500/4 ریال تمام

حقوق پایه برای مهندس مکانیک:                                                 مبلغ 000/200/3 ریال تمام

حقوق پایه برای فوق دیپلم مکانیک:                                             مبلغ 000/500/3 ریال تمام

حقوق پایه برای منشی فوق دیپلم نرم افزار:                                 مبلغ 000/200/3 ریال تمام

حقوق پایه برای مسئول امور خدماتی:                                            مبلغ 000/300/3 ریال تمام

حقوق پایه برای مسئول خرید:                                                      مبلغ 000/300/3 ریال تمام

حقوق پایه برای فوق دیپلم سخت افزار:                                         مبلغ 000/800/3 ریال تمام

حقوق پایه برای تعمیرکار و برقکار:                                                          مبلغ 000/200/3 ریال تمام

هزینه بیمه و مزایای ماهیانه:                                                          مبلغ 000/487    ریال تمام

هزینه غذا و ایاب و ذهاب پرسنل:                                                 مبلغ 000/300/5 ریال تمام

تمامی پایه حقوهای فوق الذکر با توجه به فشار کاری و میزان کاری که در شرکت وجود دارد در نظر گرفته شده است.

 

 

 

بررسی میزان سرمایه و هزینه طرح

1- محاسبه هزینه های ثابت

2- محاسبه هزینه های متغیر

3- محاسبه قیمت نهائی برای سرویسهایی که در آینده ارائه خواهند شد.

4- محاسبه مقدار سربه سر

5- محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز اولیه جهت خرید تجهیزات

 

 

1- محاسبه هزینه های ثابت برای یک ماه

الف) هزینه مربوط به حقوق ، مزایا ، غذا و ایاب و ذهاب پرسنل:

برای محاسبه حقوق پرسنل طبق پایه حقوقهای ذکر شده در بخش قبلی عمل می شود.

((5´1800000) + (2´1800000) + (2´2900000) + (2´3500000) + (1´3200000) + (1´4500000) + (1´2800000) + (1´2500000) + (1´2500000) + (1´2200000) + (1´1800000) + (1´3000000) + (1´2000000) + (1´2200000))  +  ((21´487000) +(5300000)) =  67/627/000 ریال

هزینه کل حقوق و مزایا ، غذا و ایاب و ذهاب پرسنل تقریبا معادل 000/627/67 ریال می باشد.

 

 

ب) هزینه مربوط به اجاره مکان شرکت                                       

000/500/5 ریال تمام

 

ج) هزینه مربوط به برق ، آب ، تلفن و گاز                               

    000/000/9 ریال تمام

===================================================

محاسبه هزینه کل: ()

  (برای یک ماه)

همانگونه که در محاسبات نشان داده شده است هزینه های ثابت برای یک ماه برابر با 000/127/82 ریال می باشد.

 

 

 

مجموع هزینه های ثابت برای یک سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- محاسبه هزینه های متغیر

الف)

هزینه مربوط به خرید میوه و غذا برای مهمانان

حداکثر مبلغ   000/300   ریال

ب)

هزینه مربوط به اضافه کار پرسنل

حداکثر مبلغ   000/500/2   ریال

ج)

هزینه سرویس و تعمیرات ابزارآلات و تجهیزات کار

حداکثر مبلغ  000/500/2   ریال

د)

سایر هزینه های پیش بینی نشده (خرید دفاتر اداری و . . . )

حداکثر مبلغ  000/500   ریال

ه)

هزینه اتمام یک پروژه مخزن تحت فشار(مدل 1)

حداکثر مبلغ  000/800/3 ریال

و)

هزینه اتمام یک پروژه مخزن تحت فشار (مدل 2)

حداکثر مبلغ  000/300/11 ریال

ز)

هزینه اتمام یک پروژه ساخت سیلو (مدل 1)

حداکثر مبلغ 000/000/36 ریال

ح)

هزینه اتمام یک پروژه ساخت سیلو (مدل 2)

حداکثر مبلغ 000/000/36 ریال

ت)

هزینه اتمام یک پروژه ساخت سیلو (مدل 5)

حداکثر مبلغ 000/000/20 ریال

جمع کل هزینه های متغیر در یک ماه

 000/900/112     ریال

 

 

 

مجموع هزینه های متغیر برای یک ماه

 (برای یک ماه)

مجموع هزینه های متغیر برای یک سال

 (برای یک ماه)

 

لازم به ذکر است که هزینه های متغیر به صورت فرضی محاسبه شده است.

 

 

 

محاسبه هزینه نهایی (برای یک ماه  ویک سال)

هزینه نهایی از مجموع هزینه ثابت و هزینه متغیر به دست می آید: ()

 

 

 

-هزینه های نهایی در یک ماه

هزینه نهائی در مدت یک ماه تقریبا برابر با صد و نود و پنج میلیون و بیست و هفت هزار ریال برآورد می گردد.

 

 

 

-هزینه های نهایی در یک سال

هزینه نهائی در مدت یک سال تقریبا برابر با دومیلیارد و سیصدو چهل میلیون و سیصدو بیست و چهار هزار ریال برآورد می گردد.

 

 

 

3- محاسبه قیمت نهائی برای سرویسهایی که در آینده ارائه خواهند شد

نقطه سر به سر مربوط به ساخت مخازن دوجداره ضد انفجار:       

هزینه متغیر کل برای ساخت یک واحد از کالاهای تولیدی:             000/100/71 ریال

مبلغ فروش یک واحد کالاهای مورد نظر:                                        000/500/74 ریال

هزینه ثابت کل:                                                                            ریال

 

 

 

4- محاسبه مقدار نقطه سربه سر

 

با توجه به محاسبه انجام شده در شرکت حداقل بایستی در ماه 25 مورد از تولیدات شرکت با سود مورد نظر 7% فروخته شود تا فقط به نقطه سربه سر هزینه ها برسیم.

 

5- محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز اولیه جهت خرید تجهیزات

ردیف

موضوع

مبلغ

1

مبلغ مورد نیاز جهت خرید دو دستگاه موتور جوش سیار برق

000/000/30 ریال

2

مبلغ مورد نیاز جهت خرید 2 دستگاه موتور جوش برق

000/000/8 ریال

3

مبلغ مورد نیاز جهت خریددو دستگاه رکتیفایر

000/000/9 ریال

4

مبلغ مورد نیاز جهت خریددو دستگاه برش پلاسما

000/000/12 ریال

5

مبلغ مورد نیاز جهت خریددو دستگاه تجهیزات جوش آرگون

000/500/6 ریال

6

مبلغ مورد نیاز جهت خرید چهار دستگاه سنگ فرز

000/400/2 ریال

7

مبلغ مورد نیاز جهت خرید تجهیزات ایمنی جوشکاری

000/000/8 ریال

8

مبلغ مورد نیاز جهت خرید تجیزات نقشه کشی صنعتی

000/500/1 ریال

9

مبلغ مورد نیاز جهت خرید سه دستگاه کامپیوتر

000/000/20 ریال

10

مبلغ مورد نیاز جهت خرید خطوط تلفنهای ثابت و همراه

000/000/5 ریال

11

مبلغ مورد نیاز جهت خرید گوشیهای تلفن ثابت و همراه مورد نیاز

000/500/5 ریال

12

مبلغ مورد نیاز جهت خرید دستگاه گیوتین برقی

000/000/80 ریال

13

مبلغ مورد نیاز جهت خرید دستگاه فکس

000/500/1 ریال

14

مبلغ مورد نیاز جهت خرید یک دستگاه پرینتر لیزری A4

000/500/2 ریال

15

هزینه خرید خودروی پیکان وانت

000/000/35 ریال

جمع کل:

000/990/217 ریال

       

طبق لیست و محاسبات انجام شده مبلغ مورد نیاز اولیه ، فقط برای خرید تجهیزات مبلغ دویست و هفده میلیون و نهصد و نود هزار ریال می باشد.

 

 

6- برآورد سرمایه در گردش

ردیف

عنوان

شرح

مبلغ (ریال)

1

مواد اولیه و بسته بندی

2 ماه مواد اولیه و بسته بندی

250000000

2

حقوق و دستمزد

2 ماه هزینه های حقوق و دستمزد

135254000

3

تنخواه گردان

15 روز هزینه های آب و برق و سوخت و کرایه و تعمیرات

10000000

جمع کل:

395254000

         

 

 

7- برآورد هزینه استهلاک

شرح

ارزش دارایی

درصد

استهلاک سالیانه (ریال)

ماشین آلات و تجهیزات

000/990/217

10

21799000

وسایل دفتری

000/000/9

20

1800000

پیش بینی نشده

000/000/6

10

600000

جمع کل:

24199000

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- برآورد هزینه های تولید سالانه

ردیف

شرح

مبلغ

1

مواد اولیه و بسته بندی

1500000000

2

حقوق و دستمزد

811524000

3

انرژی (برق ، آب و . . .)

108000000

4

هزینه تعمیرات و نگهداری

10899500

5

هزینه پیش بینی نشده تولید

50000000

6

هزینه اداری و فروش

40000000

7

هزینه استهلاک

24199000

8

بیمه کارخانه

35000000

جمع کل:

2579622500

 

 

 

محاسبه سود و زیان ویژه

سود و زیان ویژه = جمع هزینه های تولید کل فروش =>

سود و زیان ویژه  =  000/000/000/4 500/622/579/2

سود و زیان ویژه =   500/377/420/1 ریال

سود و زیان ویژه طرح برابر با 500/377/420/1 ریال می باشد.

محاسبه سرمایه ثابت سرانه

سرمایه ثابت سرانه

=

سرمایه ثابت

=

000/254/695

تعداد پرسنل

22

سرمایه ثابت سرانه

=

ریال31602454  

 

               

 

 

 

 

 

 

دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه = کل سرمایه گذاری / (سود + هزینه تسهیلات مالی + استهلاک)

دوره برگشت سرمایه=>

=>     

 

نرخ بازگشت سرمایه برابر با 5.04 سال می باشد.

 بررسی راههای تامین هزینه های مورد نیاز اولیه

60% از  هزینه های اولیه جهت راه اندازی شرکت از محل سرمایه اولیه شرکت که توسط سهامداران شرکت ارائه شده تا مین می گردد. 40 % مابقی نیز از محل وام دریافتی تامین خواهد گشت.

 

بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه و سود آوری طرح از دید جامعه

صاحبنظران بر اين باورند كه در ازاي هر شغل جديدي كه در صنعت  ايجاد مي شود ، حدود 150 موقعيت شغلي مي تواند از طريق كاربرد صنعت در زمينه هاي ديگر پديد آيد. چنانچه اين پيش بيني درست باشد،  طي ۱۰ سال آينده (در۲۰۱۳ يا ۲۰۱۴)، تنها از گذر مشاغل مرتبط با صنعت جوشکاری يكصد ميليون موقعيت شغلي جديد در جهان ايجاد خواهد شد.  انجمن آينده شناسي جهان در هفتمين نشست عمومي خود، طي گزارشي پيش بيني كرده تا سال ۲۰۱۰ ميلادي، مشاغل متعارف فعلي وارد صحنه چالش  جديدي شده و حرفه هاي ارزشمندي به وجود خواهد آمد. در بخش كشاورزي ،  قوه قضاييه (پليس) ، صنعت ، آموزش و پژوهش تحولات عظيمي در سرتاسر جهان به چشم خواهد خورد. (روزنامه همشهری - شنبه۲۶ مهر ۱۳۸5- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۹۸ - Oct.18, 2007 )

براي مثال از بخش هاي فوق تنها به مسئوليت پژوهشگران مي پردازيم:  پژوهشگران و دانشمندان سرتاسر گيتي در سال ۲۰۱۰، با بهره گيري از فناوري هاي اطلاعاتي در زمینه صنعت ، در گروه هاي بزرگ فعاليت كرده و علاقه مندان به يك موضوع تحقيقاتي خاص ، به راحتي با يكديگر هماهنگ خواهند شد. گردهمايي آنها نه تنها از پژوهش هاي تكراري در كشورهاي مختلف خواهد كاست، بلكه موجب پيشرفت هاي سريع در دانش بشري مي گردد. گروه هاي كار از نقاط مختلف جهان مي توانند از تجهيزات و منابع گران قيمت و ارزشمند يكديگر، به صورت مشترك بهره گيرند. يكي از دستاوردهاي فعاليت گروهي عبارت است از پرداختن پژوهشگران كشورهاي مختلف به يك مشكل تحقيقاتي خاص و تقسيم حجم كار بين گروه هاي پژوهشي در كشورهاي گوناگون.

قابل ذكر است كه هم اكنون بسياري از امكانات فراهم و محققين ، نويسندگان ، اساتيد دانشگاه ها و دانشجوياني كه مشغول نگارش پايان نامه تحصيلي در مقاطع گوناگون هستند ،  مي توانند از طريق اينترنت به دريايي از منابع علمي دست يابند و يا  با پژوهشگران  و آگاهان در اقصي نقاط گيتي مشاوره كرده از دانش آنها بهره گيرند.

جامعه نیز در کل به مساله ایجاد اشتغال توجه بسیار دارد که با توجه به مسایل عنوان شده در صورتی که این طرح با تمعیدات انجام شده با موفقیت به انجام برسد کمک شایانی به مساله ایجاد اشتغال داخلی و در نتیجه درآمد داخلی برای نیروهای کار خواهد نمود.

 

 

 

 

 

بررسی اثرات طرح روی توزیع در آمد در جامعه

مساله اثرات طرح بر روی توزیع درآمد در جامعه را می توان از منظر فراهم کنندگان مواد اولیه و تجهیزات مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در حقیقت و به عنوان مثال یک پروژه ساخت مخزنی تحت فشار و دولایه را در نظر می گیریم که دارای یک فشار سنج دیجیتالی می باشد.

همانگونه که در توجیه مالی نیز به عرض رسید برای اینکه یک مخزن تحت فشار با مشخصات ذکر شده ساخته شود مراحل زیر بایستی طی گردد و اشخاص ذیل در ساخت آن سهیم هستند:

1-    مهندس طراح و نقشه کش (طراحی و نقشه کشی طرح به عهده این شخص می باشد.)

2-  Checker و ارائه کننده List Materials (محاسبه مقدار مواد و تجهیزات لازم به عهده این شخص می باشد و در حقیقت این شخص در نهایت تائید کننده صحت طرح و نقشه خواهد بود)

3-    کارگر ساده (جهت جابجایی و سایر کارهای خدماتی)

4-    برشکار ماهر (جهت انجام عملیات برشکاری ورقهای فلزی مورد نیاز در طرح)

5-    جوشکار ماهر (جهت انجام عملیات جوشکاری)

6-    مهندس ناظر (جهت نظارت بر روند صحیح پیشرفت کار و ارائه تست فرمهای جوشکاری)

7-    سند بلاست کار (جهت سند بلاست کردن سطوح مخزن و آماده سازی آن برای رنگ)

8-    رنگ کار ماهر (جهت بتونه و رنگ کاری سطوح مورد نظر مخزن)

9-  سازنده فشار سنجهای دیجیتالی (البته این فشار سنج ها نیز به سفارش شرکت ، از سایر شرکتهای فعال در این زمینه تهیه و خریداری خواهند گردید. این شرکتها نیز به نوبه خود دارای یک سری نیروهای کاری می باشند)

در کل ، مشاهده شد که برای اتمام یک پروژه که در آن تعدادی از این مخازن بایستی طراحی و روانه بازار فروش گردند چندین نفر مشغول به کار هستند و مساله توزیع درآمد نیز به خوبی مشخص شده است.

 

بررسی اثرات طرح روی میزان صرفه جوئی و سرمایه گذاری

در عصر حاضر مشكل اشتغال زايي يكي از دغدغه هاي مهم مديران و برنامه ريزان جوامع بشري محسوب مي گردد. در گزارشي كه در سال ۲۰۰۰ (سه سال پيش) توسط سازمان جهاني كار (WLO) منتشر شد، تأكيد شده است كه كشورهاي جهان تا سال ۲۰۱۰ ميلادي جمعاً بايد قادر به ايجاد ۵۰۰ ميليون موقعيت تازه شغلي باشند.  (http://www.hamshahri.org/hamnews/1382/820726/news/elmi%7F.htm)

اشتغال تابعي است از ارزشهاي حاكم بر يك جامعه و بديهي است كه مستقيماً در ارتباط با نيازهاي زيستي ، آموزشي ، بهداشتي ،  رفاهي ، روحي و معنوي جامعه باشد. به عنوان نمونه ، تمايل جامعه به برخورداري از اطلاعات روزآمد و كيفي ، باب جديدي را فراروي برنامه ريزان اشتغال قرار مي دهد و يا تمايلات علمي و پژوهشي جامعه و نياز به دسترسي به نوآوري ها ، اختراعات و استانداردهاي ثبت شده جهان ، زمينه كاري تازه اي را ايجاد مي كند. در عصر حاضر مشكل اشتغال زايي يكي از دغدغه هاي مهم مديران و برنامه ريزان جوامع بشري محسوب مي گردد. افزايش آمار نيروي كار موجب افزايش قدرت خريد افراد جامعه شده و در افزايش تقاضاي جامعه نمود پيدا مي كند. ويژگي هاي جمعيتي مانند سن، جنسيت، پيشينه فرهنگي و سطح تحصيلات در جامعه، مي تواند در تعيين نيازهاي جامعه مؤثر باشد. يك جامعه جوان به مربيان آموزشي بيشتر و مدارس بيشتري نياز دارد ، در صورتي كه يك جامعه پير، نياز به خدمات بهداشتي بيشتر و در نتيجه پزشك و پرستار بيشتر دارد. انقلاب صنعتی ، كاهش هزينه های تولید  و . . .  موجب به وجود آمدن مشاغل بسیاری گردیده است.

جوشکاری ، یکی از رشته‌های پرهزینه در صنعت و آموزش ابتدائی و عالی است. انتخاب افراد و جوانان در هر سن و مدارج تحصیلی و کارخانه‌ای ، با داشتن قدرت تحمل کار با آتش ، قدرت تحمل خطرات و آموزش تخصصی به این جوانان بسیار مشکل است. زیرا سرمایه‌های عظیم آموزشی احتیاج دارد تا یک متخصص به تمام معنی یا یک مهندس جوشکار واقعی تربیت شود.

تهیه ماشین‌آلات مدرن و مفصل جوشکاری احتیاج به بودجه‌های عظیم دارد تا بتوان از انواع ماشین‌آلات مدرن بهره‌گیری نمود، مخصوصاً در آموزش که باید همه جانبه باشد. بعضی اوقات تمام وسایل کارخانجات شهر و مراکز آموزشی ، کافی برای ارائه کل تخصص نمی‌باشند. و اشکال‌تراشی و نبودن بودجه و خرید و کمک به ساخت نیز گرفتاری دیگری است.

البته با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای تولیدات و محصولات صنایع جوشکاری ، نکته مهم در حقیقت نبود سرمایه اولیه است و در صورت فراهم شدن سرمایه اولیه و با داشتن تجربه و تخصص کاری می توان در این رشته دست به نو آوری و ابتکار زد.

به عنوان نمونه به مواردي از موقعيت هاي تازه سرمایه گذاری ايجاد شده كه متأثر از رشد صنایع جوشکاری بوده اند، اشاره مي شود:

1-    ساختمان سازی

2-    صنعت خودرو سازی

3-    خدمات پشت صحنه شركتها

4-    صنایع حمل و نقل

5-    انجام پروژه های Pipelining

6-     خدمات مهندسي

 

 

بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی کشور

 

- كم كردن فشار از روي دولت در جهت ايجاد اشتغال

- كمك به دولت محترم در جهت جلوگيري از خروج بي ضابطه ارز

- كمك به اقتصاد ملي از طريق ورود ارز

- احياء صنايع دیگر توسط صنعت جوشکاری

- بسط و ترويج آموزش در صنعت جوشکاری

- تلاش جهت ارتقاء شركتهاي آموزشي و ظرفيت‌سازي بيشتر

- برنامه‌ريزي آموزشي و اخذ نيازمندي‌هاي آموزشي

- آموزش كارفرمايان، مديران شركتها و پرسنل (جهت ايجاد انگيزه)

- ارتباط با دانشگاه‌ها و صنايع

- وارد کردن تكنولوژيهای جديد در زمینه صنایع جوشکاری

- جهاني شدن

- ارايه‌ي آموزش‌ها، در سطح كاربردي و با هدف جذب فارغ‌التحصيلاندانشگاه ها که داراي معدل ممتازمی باشند

- جمع‌آوري نيازهاي آموزشي تخصصي ـ حرفه‌اي شركت‌ها

- بازاريابي و توسعه‌‌ي بازار خارجی

 

 

 

نحوه تبلیغات برای شرکت

برای تبلیغ در مورد خدمات شرکت چند راه مد نظر می باشد که به قرار زیر می باشند:

1-    طراحی آرم و مهر شرکت

2-    خرید تعداد 3 خط تلفن

3-    طراحی و چاپ کارت ویزیت

4-    چاپ کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی

5-    چاپ Stand تبلیغاتی برای شرکت در نمایشگاه ها

6-    انجام تبلیغات وسیع در رادیو و تلوزین

7-    ساخت کاتالوگهای الکترونیکی بر روی Mini CD

8-    تماس با تمامی افرادی که در زمینه کسب و کار مفید هستند.

9-    ارسال فکس و ایمیل های تبلیغاتی به شرکتهایی که نیاز به خدمات شرکت ما دارند.

10-برگذاری اجلاس و سمینارهایی در زمینهتولید محصولات جدید در زمینه صنعت جوش کاری برای دریافت پروژه های بزرگ

11-طراحی وب سایت برای شرکت و ایجاد آدرس ایمیل

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر