طرحهای مالی کسب و کار گل و گاهان زینتی

طرحهای مالی کسب و کار گل و گاهان زینتی

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/14

نظرات 0

 

طرح1) توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جدول 1

تحليل مالي يكپارچه                                                     (ارقام به تومان)

شرح

سال

صفر

1

2

3

4

1. سرمايه‌گذاري

20.700.000

-

-

-

-

1-1. سرمايه‌گذاري اوليه

20.700.000

-

-

-

-

2. هزينه‌ي

بهره‌برداري

14.333.448

16.017.715

17.954.622

20.182.065

22.743.625

2-1. هزينه‌هاي نقدي به استثناي سود سرمايه در گردش

10.025.400

11.529.210

13.258.591

15.247.380

17.534.487

2-2. هزينه‌ي استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3-2. سود سرمايه در گردش

1.203.048

1.383.505

1.591.031

1.829.685

2.104.138

3. درآمد

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

48.900.156

3-1. درآمد فروش

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

43.725.156

3-2. ارزش اسقاط و بازيافتي

-

-

-

-

5.175.000

4. درآمد نقدي خالص

 

 

 

 

 

4-1. سود

10.666.552

12.732.285

15.107.878

17.839.810

26.156.531

سود سرمايه در گردش لحاظ می شود

12.030.48

1.383.505

1.591.031

1.829.685

2.104.138

اضافه مي‌شود استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

جمع

14.974.600

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

5. جريان نقدي خالص

5.725.400-

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

6. منابع مالي

20.700.000

-

-

-

-

6-1. سرمايه‌ي پرداخت شده

20.700.000

-

-

-

-

6-2. وام

-

-

-

-

-

7. تعهدات مالي

-

-

-

-

-

7-1. اقساط بازپرداخت وام

-

-

-

-

-

7-2. سود سرمايه در گردش

-

-

-

-

-

7-3. سود سهام

-

-

-

-

-

8. مانده‌ي خالص نقدي

14.974.600

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

9 . جمع تراكمي مانده ی خالص نقدي

14.974.600

32.195.390

51.999.299

74.773.794

106.139.463

             

 طرح2)  توليد گل رز در 1000مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جدول 2

تحليل مالي يكپارچه                                                     (ارقام به تومان)

شرح

سال

صفر

1

2

3

4

1. سرمايه‌گذاري

20.700.000

-

-

-

-

1-1. سرمايه‌گذاري اوليه

20.700.000

-

-

-

-

2. هزينه‌ي بهره‌برداري

11.869.448

13.184.115

14.695.982

16.434.630

18434.073

2-1. هزينه‌هاي نقدي به استثناي سود سرمايه در گردش

7.825.400

8.999.210

10.3496.091

11.901.455

13.686.673

2-2. هزينه‌ي استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3-2. سود سرمايه در گردش

939.048

1.079.905

1.241.891

1.428.175

1.642.400

3. درآمد

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

48.900.156

3-1.درآمد فروش

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

43.725.156

3-2. ارزش اسقاط و بازيافتي

-

-

-

-

5.175.000

4. درآمد نقدي خالص

-

-

-

-

-

4-1. سود

13.130.552

15.565.885

18.366.518

21.587.245

30.466.083

سود سرمايه در گردش لحاظ می شود

939.048

1.079.905

1.241.891

1.428.175

1.642.4000

استهلاك لحاظ می شود

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

جمع

17.174.600

19.750.790

22.713.4096

26.120.429

35.213.483

5. جريان نقدي خالص

3.525.400-

19.750.790

22.713.409

26.120.429

35.213.483

6. منابع مالي

20.700.000

-

-

-

-

6-1. سرمايه پرداخت شده

20.700.000

-

-

-

-

6-2. وام

-

-

-

-

-

7. تعهدات مالي

-

-

-

-

-

7-1. اقساط بازپرداخت وام

-

-

-

-

-

7-2. سود سرمايه در گردش

-

-

-

-

-

7-3. سود سهام

-

-

-

-

-

8. مانده‌ي خالص نقدي

17.174.600

19.750.790

22.713.4096

26.120.429

35.213.483

9. جمع تراكمي مانده‌ي خالص نقدي

17.174.600

36.925.390

59.638.799

85.759.228

120.972.711

 

دوره‌ي برگشت سرمايه به شرح جدول شماره (3) محاسبه مي‌شود.

جدول 3

دوره برگشت سرمايه                                                   (ارقام به تومان)

4

3

2

1

0

t

طرح

-

-

-

12732285

10033448-

CF

1

-

-

-

2698837-

10033448+

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

-

15565885

7569448-

CF

2

-

-

-

7996437-

7569448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

2571272-

2423714-

2295403-

2183829-

9286808-

CF

3

18761026

16189754

13766040

11470637

9286808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

1738279

1323722

963237

649771

6822808-

CF

4

2147799

3886078

5209800

6173037

6822808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

8495379

6982285

15033448-

CF

5

-

-

442216-

8051163

15033448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

11754018

9815885

12569448-

CF

6

-

-

9000455-

2753563

12569448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

4511136

982273-

1259150-

1499913-

22409272-

CF

7

21639469

26150605

25168332

23909182

22409272

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

8820688

2765163

1999490

1333688

19945272-

CF

8

5026243

13846931

16612094

18611584

19945272

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

2873493

2310864

1821621

5803808-

CF

9

-

1202170-

1671323

3982187

5803808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

-

4655221

3339808-

CF

10

-

-

-

1315413-

3339808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

               

 

 

جدول 4

شاخص سودآوري طرح                                                           (ارقام به تومان)

شرح

NPV

ارزش حال سرمايه گذاري اوليه

PI

نتيجه ی ارزيابي

طرح 1

56964433

18464400

97/2

قابل قبول

طرح 2

65321186

18464400

53/3

قابل قبول

طرح 3

3466727-

6422400

53/0-

غيرقابل قبول

طرح 4

6895411

6422400

07/1

قابل قبول

طرح 5

31426374

18464400

7/1

قابل قبول

طرح 6

41783120

18464400

26/2

قابل قبول

طرح 7

3540357-

18464400

19/0-

غيرقابل قبول

طرح 8

6816387

18464400

36/0

قابل قبول

طرح 9

11803588

6422400

8/1

قابل قبول

طرح 10

22160336

6422400

45/3

قابل قبول

 

جدول 5

محاسبه ی نرخ بازگشت داخلي

 

 

 

NPV

i

 

 

 

 

8692

310%

 

X=0

i

 

36800-

320%

 

 

 

 

 

 

 

نرخ سودي كه NPV اين طرح را صفر مي‌كند بين 310% و 320% است. با استفاده از روش نسبت‌يابي داريم:

a / b = c / d _a = bc/d

IRR = 310% + 9/1% = 9/311%

بنابراين:

چنان‌چه نرخ سود 9/311% باشد، ارزش خالص کنونی طرح برابر صفر مي‌شود. مفهوم عبارت ياد شده اين است كه حتي اگر بانك‌ها و مؤسسات مالي نرخ سودي معادل 9/311% از سرمايه‌گذاران دريافت كنند باز هم اجراي طرح ياد شده، مقرون به صرفه خواهد بود. بنابراين معيار نرخ بازگشت داخلي نيز بيانگر موفق بودن طرح ياد شده است، يعني طرح بايد اجرا شود.

طرح2 ) توليد گل رز در 1000 متر مربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جدول 6

محاسبه ی نرخ بازگشت داخلي

 

 

 

NPV

i

 

 

 

 

26595

540%

 

X=0

i

 

1101-

550%

 

 

 

 

 

 

نرخ سودي كه اين رابطه را صفر مي‌كند، بين 540% و 550% است. با استفاده از روش نسبت‌يابي داريم:

a / b = c / d _ a = bc/d _ a = 9/6

IRR= % 540 + % 9/6 = % 549 / 6

نرخ بازگشت داخلي مي‌گويد حتي اگر نرخ سود بازار 6/549% باشد، باز هم اجراي اين طرح مقرون به صرفه است و اين خود حاكي از بازگشت بسيار زياد طرح ياد شده است.

Text Box: خلاصه و نتيجه‌گيري

پس از انجام ارزيابي‌هاي اقتصادي انجام شده، خلاصه ی اين ارزيابي‌ها در جدول شماره ی (7) ارائه مي‌شوند.

با مقايسه‌ي معيارهاي مختلف ارزيابي، اولويت طرح‌هاي كشت گل‌هاي مختلف به ترتيب زير تعيين مي‌شود:

1.    طرح کشت گل رز در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

2.    طرح کشت گل مريم و ميخک در 1000 متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

3.    طرح کشت گل رز در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

4.    طرح کشت گل داودي در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

5.    طرح کشت گل مريم و ميخک در 1000 متر غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

6.    طرح کشت گل داودي در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

7.    طرح کشت گل رز در 1000 متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

8.    طرح کشت گل باغچه‌اي و پتوس (گل آپارتمانی) در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

 

 

جدول 7

خلاصه ارزيابي‌هاي اقتصادي طرح                                         (ارقام به تومان)

طرح

معيارهاي ارزيابي

نتيجه ارزيابي

POP

NPV

PI

IRR

1

يک سال و نه ماه ودوازده روز

54964433

2.97

311.9٪

قابل قبول

2

يک سال و پنج ماه و بيست و چهار روز

65321186

3.53

549.6٪

قابل قبول

3

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

3466727-

53.-

پايين تر از نرخ سود متعارف بازار

غير قابل قبول

4

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

6895411

1.07

75.8٪

قابل قبول

5

دو سال و يازده ماه و نه روز

31426374

1.7

115.3٪

قابل قبول

6

دو سال و دو ماه و بيست و چهار روز

41783120

2.26

176.3٪

قابل قبول

7

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

3540357-

19.-

پايين تر از نرخ سود متعارف بازار

غير قابل قبول

8

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

6816387

36.

30.1٪

قابل قبول

9

سه سال و شش ماه و بيست و هفت روز

11803588

1.8

140.19٪

قابل قبول

10

يک سال و هشت ماه و هجده روز

22160336

3.45

538.3٪

قابل قبول

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر