پرسشنامه سنجش خلاقيت تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/20

نظرات 0

 آزمون سنجش خلاقيت تورنس

پرسشنامه اي را كه در پيش رو داريد حاوي 60 سئوال است كه هر سؤال مشتمل بر سه گزينه يا پاسخ مي باشد. 
لطفاً هر يك از سئوالات را با دقت مطالعه نموده ،‌سپس يكي از پاسخ هاي ارائه شده در زير هر سئوال را با علامت (×) انتخاب نماييد . بديهي است اظهار نظر واقعي و دقيق شما مدنظر مي باشد . 
آزمونگر پس از اداي جملات بالا براي دستيابي به نتيجه آزمون بايد به ازاي هر پاسخ (الف) صفر امتياز ، پاسخ (ب) يك امتياز و پاسخ (ج) دو امتياز بدهد.
جدول نرم آزمون تورنس
امتياز ميزان خلاقيت
از 120 الي 100 خلاقيت بسيار زياد
از 100 الي 85 خلاقيت زياد
از 85 الي 75 متوسط
از 50 الي پايين خلاقيت بسيار كم

 
پرسشنامه 
نام و نام‏خانوادگي: .......................................... سن: .................................. كلاس: .............................
چندمين فرزند خانواده خود هستنيد؟ ............ تعداد برادران: .................. تعداد خواهران: .............
شغل پدر: .......................................................... تحصيلات پدر: .................
شغل مادر: ....................................................... تحصيلات مادر: ...............

وقتي كه با مسئله خيلي دشواري روبرو مي شويد ، معمولاً چه مي كنيد؟
الف ـ گريه نمي كنم بتوانم مسأله را حل كنم.
ب ـ‌ گريه نمي كنم ،‌اما ناراحت مي شوم؟
ج ـ سعي مي كنم راه مناسبي راي حل مسأله بيابم.

اگر سرگرم ساختن وسيله اي باشيد ، ناگهان دريابيد قطعه مهمي از آن را گم كرده ايد ،‌چه مي كنيد؟
الف ـ كار را متوقف مي كنم . 
ب ـ سعي مي كنم قطعه گم شده را پيدا كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم كار را متوقف مي كنم . 
ج ـ قطعه گم شده را پيدا مي كنم و اگرنتوانم آن را پيدا كنم به جاي آن يك قطعه ديگر مي سازم . 

 وقتي در مكاني عمومي هستيد ، آيا سعي مي كنيد حدس بزنيد افرادي كه دور شما هستند درباره چه چيزي بحث مي كنند؟‌
الف ـ هرگز علاقمند نيستم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي كنند.
ب ـ گاهي دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي كنند. 
ج ـ هميشه دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي كنند. 

4-  آيا از حل مسائل دشوار لذت مي بريد؟
الف ـ خودم كاري نمي كنم و مي گذارم ديگر اعضاي گروه مسأله را حل كنند. 
ب ـ گاهي در آنچه گروه انجام مي دهد ،‌شركت مي كنم .
ج ـ به طور فعال در آنچه گروه انجام مي دهد ،‌شركت مي كنم .

 اگر عضو گروهي باشيد كه بايد مسأله را با همكاري حل كنند،‌ چه مي كنيد؟ 
الف ـ خودم كاري نمي كنم و مي گذارم ديگر اعضاي گروه مسأله را حل كنند.
ب ـ گاهي در آنچه گروه انجام مي دهد ،‌شركت مي كنم.
ج ـ به طور فعال در آنچه گروه انجام مي دهد ، شركت مي كنم .
 
وقتي كه با مساله تازه‌اي روبرو مي شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟
الف- از كسي كه ميخواهم آن را برايم حل كند.
ب- سعي مي‌كنم با كمك كسي ديگر آن را حل كنم.
ج- سعي مي‌كنم اطلاعات بيشتري بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل كنم.
 اگر درگير حل مسأله مشكل رياضي باشيد ،‌چه مي كنيد ؟‌
الف ـ از معلم يا شخصي مي خواهم به من كمك كند. 
ب ـ يك كتاب رياضي مربوط به مسأله را مي خوانم . 
ج ـ‌ از منابعي كه در دسترس دارم استفاده مي كنم . 
 وقتي در گروهي براي حل مسأله اي كار ميكند،‌اعضاي گروه چگونه از نظرات مبتكرانه شما استقبال مي كنند؟‌
الف ـ به ندرت از نظرات مبتكرانه من استقلال مي كنند.
ب ـ‌ گاهي از نظرات مبتكرانه من استقبال مي كنند.
ج ـ‌ اغلب از نظرات مبتكرانه من استقبال مي كنند. 

 وقتي با مشكلي غير عادي موجه مي شويد،‌معمولاً آن را چگونه رفع مي كنيد؟‌
الف ـ اغلب از كسي كمك مي گيريم .
ب ـ قبل از اينكه از كسي كمك گيرم مدت كوتاهي تلاش مي كنم تا خودم آن را حل مي كنم تا خودم آن را حل كنم .
ج ـ مدتي بسيار طولاني تلاش مي كنم آن را خودم آن را حل كنم.
 آيا به نظر ديگران شما سؤلات مشكلي طرح مي كنيد؟
الف ـ خير ،‌اين طور فكر نمي كنم . 
ب ـ گاهي اين طور فكر مي كنم . 
ج ـ اغلب اين طور فكر مي كنند.

11 – آيا معمولاً دوست داريد به كارهاي تازه دست بزنيد؟‌
الف ـ معمولاً به كارهاي تازه دست نيم زنم .
ب ـ گاهي به كارهاي تازه دست مي زنم . 
ج ـ اغلب به كارهاي تازه دست مي زنم . 
12ـ وقتي با مسأله اي پيچيده اي رو به رو مي شويد، چه مي كنيد؟‌
الف ـ سعي مي كنم خود را درگير حل آن نكنم.
ب ـ ممكن است زمان كوتاهي براي حل آن تلاش كنم.
ج ـ‌زماني بسيار طولاني براي حل آن تلاش مي كنم . 

13ـ آيا از تجارب تازه لذت مي بريد؟ 
الف ـ از تجارب تازه لذت نمي برم .
ب ـ گاهي از تجارب تازه لذت مي برم . 
ج ـ‌از تجارب تازه لذت نمي برم..

14 ـ وقتي در موقعيتي قرار مي گيرند كه از عهده آن بر نمي آييد.
الف ـ اغلب به ديگران متوسل مي شوم . 
ب ـ به آنچه خودم مستقلاً انجام مي دهم تا حدودي اطمينان دارم.
ج ـ به آنچه خودم مستقلاً انجام مي دهم اطمينان زيادي دارم . 

16 ـ آيا از انجام آزمايش هاي علمي لذت مي بريد ؟‌
الف ـ ‌از انجام آزمايش لذت نمي برم . 
ب ـ از انجام آزمايش تا حدودي لذت مي برم .
ج ـ از انجام آزمايش خيلي لذت مي برم.

17 ـ آيا هرگز به رويا فرو مي بريد؟‌
الف ـ خير ،‌من به رويا فرو نمي روم . 
ب ـ گاهي ،‌اگر وقت داشته باشم به رويا فرو مي روم . 
ج ـ اغلب اگر وقت داشته باشم به رويا فرو مي روم . 

18 ـ‌ در بيان مطالب خود با چه سهولتي از كلمات استفاده مي كنيد؟‌
الف ـ معمولاً اشكال دارم . 
ب ـ گاهي اشكال دارم . 
ج ـ به ندرت اشكال دارم . 

19- بيان شما تا چه اندازه خوب است ؟ 
الف ـ مطالبم را به خوبي بيان نمي كنم. 
ب ـ گاهي مطالبم را به خوبي بيان مي كنم . 
ج ـ اغلب مطالبم را به خوبي بيان مي كنم.

20 ـ نوشتن شما تا چه اندازه خوب است ؟ 
الف ـ در نوشتن نظراتم اشكال دارم. 
ب ـ شايد بتوانم نظراتم را بنويسم.
ج ـ كاملاً مي توانم نظراتم را بنويسم . 

21 ـ اگر عده اي از افراد غيره منتظره از شما بخواهند بيش از پنج دقيقه درباره موضوعي صحبت كنيد تا چه اندازه از عهده اين كار برخواهيد آمد؟‌
الف ـ از عهده اش بر نخواهم آمد زيرا براي آن آمادگي نداشته ام . 
ب ـ نهايت سعي خود را خواهم كرد تا از عهده آن برآيم . 
ج ـ به خوبي از عهده آن بر خواهم آمد.

22ـ براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي كنيد ؟‌
الف ـ معمولاً اين كار برايم دشوار است . 
ب ـ گاهي اين كار برايم آسان است . 
ج ـ اغلب اين كار برايم آسان است . 

23 ـ آيا به شغلي علاقه داريد كه مستلزم فراهم ساختن انديشه هاي بسيار باشد؟ 
الف ـ‌ علاقمند نخواهم بود. 
ب ـ شايد علاقه مند باشم . 
ج ـ هميشه علامند خواهم بود. 

24 ـ براي بيان يك انديشه با چه سهولتي به كلمات مترادف دست پيدا مي كنيد؟ 
الف ـ معمولاً اين كار برايم دشوار است . 
ب ـ گاهي اين كار برايم آسان است . 
ج ـ اغلب اين كار برايم آسان است. 

25 ـ اگر به ناچار مسابقه اي كنيد كه در آن بايد تا حد امكان كلمه هاي بسياري را كه با حرف «ج» شروع مي شوند بيان نماييد،‌ تا چه اندازه از عهده اين كار بر مي آييد ؟‌
الف ـ‌ چندان از عهده اين كار بر نمي آيم . 
ب ـ تا اندازه اي عهده اين كار بر مي آيم . 
ج ـ در حد خيلي زيادي از عهده اين كار بر مي آيم . 

26 ـ اگر از شما خواسته شود در مسابقه اي شركت كنيد كه در آن بايد چيزهاي متعلق به يك طبقه معين مانند غذا ها يا گياهان را نام ببريد تا چه اندازه اي از عهده اين كه بر آييد؟ 
الف ـ چندان  از عهده اين كار بر نمي آيم . 
ب ـ تا اندازه اي از عهده اين كار بر مي آيم . 
ج ـ در حد خيلي زيادي از عهده اين كار بر مي آيم . 

27 ـ چند جمله مي توانيد بنويسيد كه همه آنها با كلمه «همه » شروع شود؟
الف ـ‌ مي توانم فقط چند تا بنويسم . 
ب ـ مي توانم تعدادي بنويسم . 
ج ـ مي توانم تعدادي زيادي بنويسم .

28 ـ آيا مي توانيد غير از كاربرد معمولي اشياء موارد استفاده ممكن ديگري نيز براي آنها پيدا كنيد؟ 
الف ـ اين كار برايم خيلي دشوار است . 
ب ـ شايد بتوانم چند مورد استفاده ديگر كنم . 
ج ـ مي توانم موارد استفاده بسياري پيدا كنم. 

29 ـ نوشتن تعداد زيادي داستان تازه چقدر برايتان آسان است؟‌
الف ـ‌ اين كار برايم دشوار است. 
ب ـ مي توانم چند داستان بنويسم . 
ج ـ مي توانم داستان هاي بسيار بنويسم . 

30 ـ كداميك از موارد زير برايتان آسان ترين است ؟‌
الف ـ‌ حفظيك شعر ده بيتي . 
ب ـ تفسير يك شعر ده بيتي . 
ج ـ سرودن يك شعر ده بيتي .
31 ـ اگر از شما خواسته شوده تا مقاله اي براي روزنامه درباره جامعه خود بنويسيد، ‌ترجيح مي دهيد درباره كداميك از موارد زير بنويسيد؟‌
الف ـ آنچه را كه پيش از آن درباره جامعه ام نوشته شده است خلاصه مي كنم . 
ب ـ بر آنچه كه پيش از آن درباره جامعه ام نوشته شده است اطلاعات ديگري مي افزيم . 
ج ـ پس از مطالعه مطالبي كه پيش از آن در باره جامعه ام نوشته شده است به نوشتن مقاله خود اقدام مي كنم . 

32 ـ از كدام مورد زير بيشترين لذت را مي بريد؟ 
الف ـ از مطالعه كتاب هاي معروف لذت مي برم . 
ب ـ از مطالعه كتاب هاي معروف و نوشتن چند كتاب توسط خودم لذت مي برم . 
ج ـ از نوشتن كتاب هاي خودم لذت مي برم . 

33ـ در طراحي اسباب بازي هاي جديد  براي كودكان موفق مي شويد؟‌
الف ـ چندان موفق نخواهم بود . 
ب ـ شايد بتوانم چند طرح ارئه كنم .‌
ج ـ مي توانم طرح هاي بسياري ارائه كنم . 

34 ـ اگر به جاي معلم به كلاس كودكان كودكستاني برويد و طرح درس نداشته باشيد تا چه اندازه از عهده آن بر مي آييد؟
الف – شكست خواهم خورد.
ب- مشكل خواهم داشت.
ج- موفق خواهم شد.
   35- نوشتن مترادف‌هاي بسيار براي كلمه «سريع» چقدر برايتان آسان است؟
الف- اين كار برايم خيلي دشوار است.
ب- اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.
ج- اين كار برايم آسان است.
36- فرض كنيم همه راه‌هاي معمولي براي گرم كردن غذا را از دست داده‌ايم، تهية فهرستي طولاني از راه‌هاي ديگر براي گرم كردن غذا چقدر برايتان آسان است؟
الف- اين كار برايم خيلي دشوار است.
ب- اين كار تااندازه‌اي برايم دشوار است.
ج- اين كار برايم آسان است.
37- اگر ناچار به ايراد سخنراني باشيد تا چه اندازه از عهدة آن برمي‌آييد؟
الف- به طور كامل از روي يادداشتهايم مي‌خوانم.
ب- بيشتر از روي يادداشتهايم مي‌خوانم.
ج- گاهي به يادداشتهايم نگاه مي‌كنم.
38- اگر با گروهي از دوستانتان باشيد و آنان از شما بخواهند دربارة چيزي كه در آن تجربه داريد يك ساعت صحبت كنيد چه كار مي‌كنيد؟
الف- سعي مي‌كنم از صحبت كردن دربارة آن خودداري كنم.
ب- مي‌توانم فكر كنم و چيزهايي بگويم.
ج- مي‌توانم مدتي طولاني دربارة آن صحبت كنم.
39- آيا هرگز به شغلي علاقه‌منديد كه مستلزم سرهم كردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟
الف – علاقه‌مند نيستم.
ب- شايد علاقه‌مند باشم.
ج- علاقه‌مند هستم.
40- وقتي ناچار باشيد با كسي كه فارسي خوب بلد نيست ارتباط برقرار كنيد يافتن راه‌هاي ساده‌تر براي بيان مطالب خود به فارسي تا چه اندازه برايتان آسان است؟
الف- معمولاً اين كار برايم دشوار است.
ب- گاهي اين كار برايم آسان است.
ج- اغلب اين كار برايم آسان است.
41- چقدر از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌بريد؟
الف – معمولاً از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌برم.
ب- گاهي از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌برم.
ج- اغلب از ساختن چيزهاي جديد لذت مي‌برم.
42- با افرادي كه به سختي متقاعد مي‌شوند چگونه برخورد مي‌كنيد؟
الف- دريافتن دلايل متقاعد كننده اشكال دارم.
ب- سعي مي‌كنم براي متقاعد كردن آنها دلايل مختلف بيابم.
ج- براي متقاعد كردن آنان دلايل بسيار مي‌يابم.
43- وقتي مي‌خواهيد كار پيچيده‌اي را انجام دهيد، معمولاً كدام روش را برمي‌گزينيد؟
الف- روشي واحد مي يابم.
ب- شايد بتوانم چند  روش بيابم.
ج- مي‌توانم روشهاي متنوعي بيابم.
44- چه نوع كاري را بيشتر دوست داريد؟
الف- كاري كه تقريباً همة مراحل آن از پيش مشخص و معين شده باشد.
ب- كاري را كه بخشي از آن از پيش مشخص شده و بخشي از آن نيازمند به ابتكار باشد.
ج- كاري را كه بيشتر مراحل آن نيازمند ابتكار باشد.
45- آيا توضيح دلايل رفتار پيچيده مانند رفتار يك كودك نابهنجار براي شما دشوار است؟
الف- توضيح رفتار پيچيده براي من خيلي دشوار است.
ب- مي توانم توضيحات كلي ارائه دهم.
ج- مي‌توانم توضيحات بسياري ارائه دهم.
46- اگر به يك گردهمايي دعوت شودي تا مسايل جامعه خود را مورد بحث قرار دهيد ، تهية فهرستي طولاني از مسايل آن چقدر برايتان دشوار است ؟ 
الف ـ خيلي دشوار است . 
ب ـ تا حدي دشوار است . 
ج ـ‌ چندان هم دشوار نيست. 
47ـ اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دريافت كمك مالي پيشنهادهايي ارائه دهيد تا چه اندازه اي از عهده اين كار برمي آييد؟ 
الف ـ‌ ارائه پيشنهادهايي فراتر از آنچه شوراي شهر قبلا درنظر گرفته است برايم دشوار است. 
ب ـ مي توانم تعداد اندكي پيشنهاد فراتر از آنچه قبلا شوراي شهر در نظر گرفته است ارائه دهم . 
ج ـ مي توانم پيشنهادهاي زيادي فراتر از آنچه قبلاً شوراي شهر در نظر گرفته است ارائه دهم . 
48ـ آيا مي تواندي به يك معلم كلاس اول كمك كنيد تا راه هاي گوناگون بسياري براي آموزش اعداد بيابد ، به طوري كه به فراگيري اعداد علاقه مند شوند؟ 
الف ـ خير ، نمي توانم اين كار را انجام دهم . 
ب ـ شايد بتوانم چند راه معدود ارائه دهم . 
ج ـ بله مي توانم راه هاي گوناگون بسياري ارائه دهم. 
49ـ‌كمك فكري به مدرسه اي با امكانات محدود، براي دستيابي به راههايي جهت تأمين امكانات ورزشي و سرگرمي ها چقدر براي شما آسان است؟ 
الف ـ خيلي دشوار است. 
ب ـ‌ مي تونم راه هاي جديدي ارائه دهم . 
ج ـ مي توانم راه هاي بسياري ارائه دهم. 
50 ـ وقتي حادثه غير عادلانه اي براي شما رخ مي دهد ،‌آيا سعي مي كنيد به عوامل مختلفي كه احتمالا در آن دخالت داشته اند پي ببريد ؟ 
الف ـ سعي نمي كنم 
ب ـ گاهي سعي مي كنم 
ج ـ‌معمولا سعي مي كنم 
51- وقتي حادثه عجيبي رخ مي دهد ،‌معمولا چه مي كنيد ؟ 
الف ـ به آن توجه نمي كنم 
ب ـ به جستجوي برخي از علل اصلي آن مي پردازم 
ج ـ به جستجوي همة علل ممكن مي پردازم 
52ـ وقتي به چيزي علاقه مند مي شويد چقدر به تجزئيات آن توجه مي كنيد ؟ 
الف ـ زياد به جزئيات توجه نمي كنم . 
ب ـ به جزئيات كلي آن توجه مي كنم 
ج ـ به همة جزئيات آن توجه مي كنم . 
53ـ وقتي كه به يك آواز گوش مي كنيد ، چقدر به محتواي آن توجه مي كنيد؟ 
الف ـ هرگز توجه نمي كنم . 
ب ـ گاهي توجه مي كنم . 
ج ـ خيلي توجه مي كنم . 
54 ـ‌ وقتي به يك اثر هنري نگاه مي كنيد آيا به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد توجه مي كنيد ؟‌
الف ـ به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد نمي انديشم . 
ب ـ گاهي اوقات به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد مي اندشم . 
ج ـ‌ اغلب به آنچه كه هنرمند سعي دارد بگويد ، مي انديشم . 
55ـ وقتي يك نمايش بدون كلام ( پانتوميم) تماشا مي كنيد ، چه واكنشي نشان مي دهيد ؟‌
الف ـ  فقط براي لذت بردن تماشا مي كنم . 
ب ـ آن را تماشا مي كنم و سعي مي كنم پيام عمومي آن را درك كنم. 
ج ـ آن را تماشا مي كنم و سعي مي كنم همة پيام آن را درك كنم. 
56- پس از تماشاي فيلمي كه شما را تحت تأثير قرار داده است ، معمولا چه مي كنيد ؟ 
الف ـ به كار بعدي خود مي پردازم 
ب ـ شايد دربارة يك جنبه از فيلم با ديگران صحبت كنم  . 
ج ـ دربارة حوادث فيلم فكر مي كنم و دربارة آنها با ديگران صحبت مي كنم. 
57ـ وقتي نامه اي مي نويسيد، معمولا چه مطالبي در آن مي گنجانيد؟ 
الف ـ درباره‌چيزهايي مي نويسم كه ديگران به دانستن آن نيازمندند. 
ب ـ دربارة مهمترين حوادث مي نويسم. 
ج ـ در بارة جزئيات زندگي خودم مي نويسم . 
58ـ وقتي كه كتابي را مي خوانيد ، آيا آنچه را مي خوانيد در ذهن خود مجسم مي كنيد ؟ 
الف ـ آنچه را مي خوانم درذهن خود مجسم نمي كنم . 
ب ـ آنچه را مي خوانم گاهي در ذهن خود مجسم مي كنم . 
ج ـ همه آنچه را كه مي خوانم مجسم مي كنم. 
59- در آنچه كه انجام مي دهيد از چه مقدار پيچيدگي لذت مي بريد؟ 
الف ـ از انجام امور ساده و سر راست لذت مي برم . 
ب ـ از انجام امور زندگي پيچيده لذت مي برم . 
ج ـ از انجام امور زندگي بسيار پيچيده لذت مي برم. 
60- چقدر به جزئيات كاري كه انجام مي دهيد ، مي پردازيد؟ 
الف ـ به ندرت به جزئيات مي پردازم . 
ب ـ گاهي به جزئيات مي پردازم . 
ج ـ اغلب به جزئيات مي پردازم. 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر