پرسشنامه بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی

پرسشنامه تاثیر آموزش پیش دبستانی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/23

نظرات 0

 نام مدرسه: نام کلاس: تاريخ اجرا:

شغل پدر: سطح تحصيلات پدر:
شغل مادر: سطح تحصيلات مادر:
آموزش ديده: آموزش نديده:


مادر گرامي در ذيل نحوه تکميل اين پرسشنامه توضيح داده شده است ضمن سپاسگزاري از همکاري شما استدعا مي شود که در تکميل آن نهايت دقت را مبذول فرمائيد.

نمونه اي از ماده هاي اين قسمت در ذيل ذکر شده:
2- به اموال ديگران ضرر مي زند. گاهي‏اوقات مکرراً هيچکدام
الف) لباسهاي ديگران را مي درد، پاره مي کند يا مي جود.
ب) مجله، کتاب يا متعلقات ديگران را پاره مي کند
ج) مجله، کتاب يا متعلقات ديگر خود را پاره مي کند.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد.)
گاهي اوقات، نشان مي دهد که رفتار هر چند وقت يکبار يا گاه گاهي اتفاق مي افتد در اين صورت در قسمت گاهي اوقات مانند مورد اول در مثال بالا علامت بزنيد.
مکرراً، نشان مي دهد که رفتار مورد نظر اغلب يا به صورت عادت وجود دارد در اين صورت در قسمت مکرراً، مانند مورد دوم در مثال بالا علامت بزنيد.
اگر هيچ يک از موارد بيان شده در آن فرد مشاهده نمي‏شود، فقط در مربع هيچ کدام علامت بگذاريد.
در پايان از دقت شما و همکاري در اين خصوص کمال تشکر را داريم.
 

I رفتار خشونت آميز و مخرب گاهي اوقات مکرراً
1- تهديد مي کند يا آزار جسمي مي رساند
الف) ايماء و اشارات تهديدآميز به کار مي برد.
ب) ديگران را هل مي دهد، ناخن مي زند يا نيشگون مي گيرد.
ج) مو، گوش و يا قسمتهاي ديگر بدن افراد مي کشد.
د) به ديگران را لگد، مشت يا سيلي مي زند.
ح) اشياء را به طرف ديگران پرت مي کند.
ط) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ی) هيچ کدام از موارد بالا
2- به اموال ديگران ضرر مي زند. گاهي اوقات مکرراً
الف) لباسهاي ديگران را مي درد، پاره مي کند يا مي جود.
ب) مجله، کتاب يا متعلقات ديگران را پاره مي کند
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) ) هيچ کدام از موارد بالا
3- به اموال عمومي ضرر مي زند. گاهي اوقات مکرراً
الف) مجله، کتاب يا اموال عمومي ديگران را پاره مي کند.
ب) نسبت به وسايل کلاس با خشونت رفتار مي کند. (آنها را مي زند، خراب مي کند يا به زمين مي اندازد)
ج) شيشه پنجره ها را مي شکند.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ه) هيچ کدام از موارد بالا
4- تندخوست يا کنترل خود را از دست مي دهد. گاهي اوقات مکرراً
الف) گريه مي کند و جيغ مي زند.
ب) پا به زمين مي کوبد و جيغ و فرياد مي کشد.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
II رفتار ضد اجتماعي
5- سر به سر ديگران مي گذارد يا درباره آنها غيبت مي کند. گاهي اوقات مکررا
الف) درباره ديگران غيبت مي کند.
ب) سربه سر ديگران مي گذارد.
ج) ديگران را مسخره مي کند.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ه) هيچ کدام از موارد بالا
6- به ديگران حکم مي راند و آنها را بازي مي دهد. گاهي اوقات مکرراً
الف) براي ديگران تعيين وظيفه مي کند.
ب) از ديگران توقع خدمت دارد.
ج) ديگران را بازي مي دهد و آنها را به دردسر مي اندازد.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ه) هيچ کدام از موارد بالا
7- ملاحظه ديگران را نمي کند. گاهي اوقات مکرراً
الف) وقتي ديگران مشغول خواندن هستند، سر و صدا راه مي اندازد.
ب) روي نيمکت يا محلي که مورد نياز ديگران است به صورت فراخ مي‏نشيند.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
8- به اموال ديگران بي حرمتي مي کند. گاهي اوقات مکرراً
الف) چيزهايي را که قرض گرفته، برنمي گرداند.
ب) از اموال ديگران بدون اجازه آنها استفاده مي کند.
ج) فرق بين اموال خود و ديگران را تشخيص نمي دهد.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ه) هيچ کدام از موارد بالا
9- کلمات خشم آلود به کار مي برد. گاهي اوقات مکرراً
الف) کلمات خصمانه، براي مثال «احمق» ، «نادان» ، «بي شعور» به کار مي‏برد.
ب) ديگران را با زبان طوري تهديد مي‏کند که گوياي آسيب رساندن جسمي است.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
III رفتار طغياني
10- قوانين يا کارهاي عادي معين را ناديده مي گيرد. گاهي اوقات مکرراً
الف) نسبت به قوانين گرايش منفي دارد، منتهي معمولاً سازش مي کند.
ب) از شرکت در فعاليتهاي مقرر، از قبيل کار، مدرسه و غيره امتناع مي‏کند.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
11- تن به تبعيت از راهنمايي، تقاضا يا فرمان نمي دهد: گاهي اوقات مکرراً
الف) اگر فرمان مستقيمي به او بدهند، آشفته مي شود.
ب) خود را به کري مي زند و به راهنمايي عمل نمي کند.
ج) قبل از انجام وظايف محوله براي مدت طولاني ترديد مي کند.
د) خلاف آنچه از او خواسته شده عمل مي کند.
ه) موارد ديگر (مشخص کنيد)
و) هيچ کدام از موارد بالا
12- نگرش گستاخانه يا طغياني به اولياي امور دارد. گاهي اوقات مکرراً
الف) از اولياي امور، به عنوان مثال آموزگاران و رهبران گروه، بيزار است.
ب) اولياي امور را مسخره مي کند.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
13- براي حاضر شدن در وعده گاه يا انجام تکاليف به خصوص تاخير يا غيبت مي‏کند. گاهي اوقات مکرراً
الف) در انجام کارها يا حاضر شدن در جاي مقرر تاخير مي کند.
ب) محل فعاليت محوله را از قبيل کار، کلاس و غيره بدون اجازه ترک مي‏کند.
ج) از فعاليتهاي روزمره، از کار، کلاس و غيره غيبت مي کند.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ه) هيچ کدام از موارد بالا
14- در اجتماعات بدرفتاري مي کند. گاهي اوقات مکرراً
الف) بدون توجه به مقررات بازيها را به هم مي زند.
ب) فعاليتهاي گروهي را با داد و فرياد يا مرتکب عملي شدن به هم مي زند.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
VI رفتار غيرقابل اعتماد
15- اموال ديگران را بدون اجازه برمي دارد. گاهي اوقات مکرراً
الف) متعلقات ديگران را از جيب، کيف، کشو و غيره برمي دارد.
ب) متعلقات ديگران را با باز کردن و شکستن قفل برمي دارد.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
16- دروغ مي گويد و تقلب مي کند. گاهي اوقات مکرراً
الف) واقعيت ها را به نفع خود تغيير مي دهد.
ب) در بازي، امتحان، انجام تکاليف وغيره تقلب مي کند.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
V کناره گيري
17- فعال نيست. گاهي اوقات مکرراً
الف) کاري به جز نشستن و ديگران را تماشا کردن انجام نمي دهد.
ب) روي صندلي به خواب مي رود.
ج) به نظر نمي رسد به چيزي عکس العمل نشان دهد.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ه) هيچ کدام از موارد بالا
18- کناره گير است. گاهي اوقات مکرراً
الف) به نظر مي رسد از محيط اطراف خود آگاهي ندارد.
ب) بي احساس و بي تفاوت است.
ج) بيان يکنواختي دارد.
ه) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
VI رفتار قالبي (ثابت) و اطوار عجيب
19- رفتار قالبي دارد. گاهي اوقات مکرراً
الف) با انگشت روي چيزي ضربه ميزند.
ب) دستهايش را مرتب حرکت مي دهد.
ج) مدام خودش را مي زند، ناخن مي زند يا مي مالد.
د) سرش را به جلو و عقب حرکت مي دهد يا مي چرخاند.
ه) موارد ديگر (مشخص کنيد)
و) هيچ کدام از موارد بالا
20- ژست خاص يا اطوار عجيبي دارد. گاهي اوقات مکرراً
الف) سر را خم مي کند.
ب) زانو در بغل مي گيرد.
ج) با نوک پا راه مي رود.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ه) هيچ کدام از موارد بالا
VII رفتارهاي اجتماعي نامناسب
21- رفتارهاي اجتماعي ناجوري دارد. گاهي اوقات مکرراً
الف) هنگام صحبت کردن به ديگران خيلي نزديک مي شود.
ب) جلو ديگران آروغ مي زند.
ج) ديگران را بغل مي کند يا در بغل فشار مي دهد.
د) به ديگران مي چسبد و مانع حرکت آنها مي شود.
ه) موارد ديگر (مشخص کنيد)
و) هيچ کدام از موارد بالا
VIII عادات صوتي ناپسند
22- عادات صوتي يا گويايي آشفته اي دارد. گاهي اوقات مکرراً
الف) بلند حرف مي زند يا سر ديگران فرياد مي کشد.
ب) با خودش بلند صحبت مي کند.
ج) بي مورد مي خندد.
د) صداي ديگران را تقليد مي کند.
ه) موارد ديگر (مشخص کنيد)
و) هيچ کدام از موارد بالا
IX عادات ناپسند يا عجيب
23- عادات عجيب و ناپسندي دارد. گاهي اوقات مکرراً
الف) اشياء را بي مورد درجيب پيراهن لباس يا کفش جمع مي کند.
ب) با لباس و چيزهاي ديگر از قبيل بند کفش، دکمه و کفش خود بازي مي‏کند.
ج) چيزهاي غيرعادي، از قبيل سنجاق قفلي، درب بطري و غيره را جمع مي کند و به خود آويزان ميکند.
د) چيزها را ذخيره ميکند (از جمله غذا)
ه) موارد ديگر (مشخص کنيد)
و) هيچ کدام از موارد بالا
24- لباسهاي خود را درمي آورد يا پاره مي کند. گاهي اوقات مکرراً
الف) دکمه يا زيپ لباسش را مي کند.
ب) بي جهت کفش يا جوراب خود را درمي آورد.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
X گرايش بيش فعالي
25- گرايش بيش فعالي دارد. گاهي اوقات مکرراً
الف) بي اندازه حرف مي زند.
ب) لحظه اي آرام نمي نشيند.
ج) مرتباً حرکت مي کند يا وول مي خورد.
د) موارد ديگر (مشخص کنيد)
ه) هيچ کدام از موارد بالا
XI آشفتگيهاي رواني
26- معمولاً تواناييهاي خود را بيشتر از آن چه که هست تخمين مي‏زند. گاهي اوقات مکرراً
الف) ناتوانيهاي خود را تشخيص نمي دهد.
ب) از برنامه هاي غيرواقع بينانه آينده حرف مي زند.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
27- در پاسخ به انتقاد واکنش نادرست نشان مي دهد. گاهي اوقات مکرراً
الف) وقتي مورد انتقاد قرار مي گيرد عصباني مي شود.
ب) وقتي اشتباه او را تصحيح مي کنند جيغ مي زند و گريه مي کند.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا
28- در پاسخ به ناکامي واکنش نادرست نشان مي دهد. گاهي اوقات مکرراً
الف) اشتباهات خود را به گردن ديگران مي اندازد.
ب) هنگامي که با او مخالفت مي شود عصباني مي شود.
ج) موارد ديگر (مشخص کنيد)
د) هيچ کدام از موارد بالا

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر