پرسشنامه بررسی میزان اضطراب

پرسشنامه بررسی میزان اضطراب

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/23

نظرات 0

 لطفابه سؤالات زيرباصداقت كامل درپاسخنامه پاسخ دهيد:

1. توجه من نسبت به اشخاص با سرگرمي ها تقريبا به سرعت تغييرمي كند.
     الف) درست                  ب) بين اين دو          ج)غلط
2.  اشخاص نظر خوبي نسبت به من ندارد اين امرمانع آرامش فكري كامل من نمي شود.
      الف) درست                ب) بين اين دو              ج) غلط
3.  دوست دارم به صحت آنچه مي خواهم بگويم كاملا مطمئن باشم قبل از اينكه عقيده
خود را ابراز كنم.
        الف) بله                     ب) بين اين دو           ج) نه    
4. تمايل دارم خودرا بدست احساسات حسادت آميز بسپارم.
      الف) گاهي                    ب) به ندرت            ج) هر گز   
5.  اگر قرار باشد دوباره زندگيم را شروع كنم:
الف) دلم مي خواهد همانطور باشد كه قبلا بوده است.
ب)  آن را بگونه اي متفاوت سازمان خواهم داد.
        الف)گاهي                       ب) به ندرت               ج) هرگز
6.والدينم را در موردهمه مسائل تحسين مي كنم.
  الف)  بله                           ب) بين اين دو             ج)  نه
7. اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت مي شوم حتي وقتي مي دانم كه آن چيزي كه مي خواهم 
غير ممكن است.
  الف)  درست                   ب) بين اين دو                    ج) غلط

8.  درمورد درستكاري اشخاصي ترديد مي كنم كه با من رفتاري دوستانه ترازآن     داشته اند كه انتظار داشته ام.
 الف ) درست                 ب) بين اين دو                     ج) غلط
9. وقتي والدينم  دستوراتي مي دادند يا اطا عت مرا خوايتارمي شدند.
   الف) همواره بسيار معقول بوده اند.
   ب)  غالبا نا معقول بوده اند.
   الف) الف                       ب) بين اين دو                 ج) ب
10. نياز من به دوستا نم بيشترازنيازآنها به من است.
   الف) به ندرت                ب) گاهي                        ج) غالبا
11. من يقين دارم كه مي توانم نيروهايم را بسيج كنم تا با يك مشكل ناگهاني مقابله نمايم .
 الف ) هميشه                 ب) گاهي                         ج) به ندرت
12. وقتي بچه بودم از تاريكي مي ترسيدم .
الف ) غالبا                  ب) گاهي                           ج) هرگز
13. ديگران گاهي به من مي گويند كه به آساني هيجانم را در صدايم و رفتارم نشان مي دهم .
الف) بله                    ب) مردود                          ج) نه 
14. اگر اشخاص از ملاطفت من به طور ناشايسته استفاده كنند .
الف ) جريحه دار مي شوم و كينه به دل مي گيرم .
ب  )  به زودي فراموش ميكنم و مي بخشم .
الف ) الف               ب) بين اين دو                     ج) ب
15.  انتقادات شخصي بسيلري از اشخاص مرا ناراحت مي كند و به جاي آنكه به من 
الف)  غالبا             ب) گاهي                          ج)هرگز

16.  برايم غالبا اتفاق مي افتد كه خيلي زود عليه اشخاص خشمگين مي شوم .
الف ) درست           ب) بين اين دو               ج)  غلط
17.  احساس اضطراب مي كنم مثل اينكه چيزي مي خواهم بدون آنكه بدانم چيست.
     الف) بندرت           ب) گا هي                 ج) غالبا
18.  گاهي از خود مي پرسم كه آيا اشخاصي كه با آنها صحبت مي كنم نسبت به آنچه
  مي گويم واقعا علاقه مند هستند.
  الف) درست            ب) بين اين دو               ج ) غلط
19. من هرگزاحساس مبهم ناراحتي هايي مانند دردهاي نامعين، اختلات هاضمه ،
احساس ضربان قلب و غيره نداشته ام.
الف) درست               ب) مردد                        ج) غلط
20.  در موقع صحبت با بعضي اشخاص ، آ نقدرناراحت مي شوم كه به سختي جرات
حرف زدن دارم .
 الف) گاهي                 ب) بندرت                 ج) هرگز
21.  من بيشتراز اغلب اشخاص، به هنگام انجام كاري نيرو مصرف مي كنم چون
آن را با تمام قوا انجام مي دهم. 
الف) درست                ب) مردد                    ج) غلط
22. همواره به خود مي گويم كه حواس پرت نبا شم وجزئيات  را فراموش نكنم.
   الف) درست               ب)  مردد                 ج) غلط
23. هر اندازه موانع مشكل ونا خوشايند باشد من ايستادگي مي كنم وهدف هاي نخستين
  خود راحفظ مي كنم.
  الف) بله                           ب) بين اين دو           ج) نه

24.  من در موقعيت هاي مشكل، هيجان زده وسردرگم مي شوم. 
 الف) بله                       ب) بين اين دو                 ج) نه
25.  من گاه به گاه خواب هايي مي بينم كه خوابم را مختل مي كند.
الف) بله                      ب) بين اين دو                    ج) نه
26.  من همواره به اندازه كافي نيرودارم وقتي درمقابل مشكلات قرار مي گيرم.
الف) بله                     ب) بين اين دو                         ج) نه
27. گاهي خودرا مجبور ميبينم كه چيزها را بدون دليل موجه بشمارم.
الف) درست                 ب) مردد                            ج) غلط
28. غالب اشخاص تا حدودي روحيه اي عجيب دارند هر چند مايل به پذيرفتن آن نيستند.
   الف) درست               ب) مردد                        ج) غلط
29. وقتي درمقابل ديگران مرتكب اشتباه مي شوم مي توانم آن را سريعا فراموش كنم.
 الف) بله                      ب) بين اين دو                 ج) نه
30.  من احساس بد خلقي مي كنم ونمي خواهم كسي را ببينم. الف) هميشه    ب) هرگز
   الف) الف                      ب) بين اين دو                   ج) ب
31.در مقابل بدبياري ها، تقريبا به گريه مي افتم .
  الف) هرگز                    ب) بندرت                       ج) گاهي
32 .  حتي درميان جمع گاهي احساس تنهايي وبي ارزش برمن چيره مي شود.
 الف) بله                      ب) بين اين دو                  ج) نه
33.  به هنگام شب بيدار مي شوم وبدليل اشتغالات فكري به سختي مي توانم بخوابم.
  الف) بله                    ب) گاهي                         ج) هرگز
34.  در بربر مشكلاتي كه برايم پيش مي آيند هر چه باشند،حالم كاملا خوب است.
  الف) بله                      ب) بين اين دو               ج) نه
35.  گاهي براي چيز هاي بسيار كوچك ، احساس گناه يا پشيماني مي كنم.
الف) بله                      ب) بين اين دو                 ج) نه
36.اعصابم آنقدرتحريك پذير است كه بعضي صداها مثل صداي در، به نظرم غير
قابل تحمل مي آ يند ومرتعشم مي كنند.
 الف) غالبا                    ب) گاهي                   ج) هرگز
37.  اگر چيزي به شدت ناراحتم كند، معمولا آرامشم را خيلي زود به دست مي آورم.
الف) بله                        ب) بين اين دو            ج) نه
38. تمايل به لرزيدن ويا عرق كردن دارم وقتي به كارمشكلي فكر مي كنم كه بايد انجام دهم. 
الف) بله                   ب) بين اين دو              ج) نه
39. معمولا به سرعت ، در عرض چند دقيقه خوابم مي برد، وقتي به رختخواب ميروم.
 الف) بله               ب) بين اين دو                 ج) نه
40. گاهي دچار حالت تنش يانا آرامي مي شوم وقتي به چيزهايي فكر مي كنم كه اندكي 
پيش فكرم را  مشغول كرده وتوجهم را به خود جلب كرده بودند.
 الف) درست                  ب) مردد               ج) غلط
  دانش آموز گرامي لطفاعلاوه برجوابگويي به سوالهاي پرسشنامه اصلي به سوالات زير پاسخ دهيد. ذكر نام ونام  اصلا لازم نيست0
    1) سن
2)  جنس         دختر                   پسر
 3) تعداد خواهران وبرادران
4) معدل سال گذشته
5) چند ساله بوديد كه پدرتان فوت كرد؟
6) علت فوت پدرتان چيست؟
7) شغل مادرتان چيست ؟
8)  به نظرشما خصوصيات يك پدر خوب چيست؟
9) نظر شما در مورد حضور نا پدري بعداز فوت پدر تان در خانواده چيست؟
   الف) موافقم                           ب) مخالفم                      ج) نظري ندارم
10)  آيا مادرتان بعداز فوت پدرتان ازدواج كرده است؟ 
                   بله                           خير
11) رابطه شما بانا پدريتان چگونه است؟
      الف) كاملا خوب             ب) نسبتا خوب           ج) نسبتا بد          د) كاملا بد
12) شما در هنگام ازدواج دوباره مادرتان چند ساله بوديد؟
  13)  علت ازدواج دوباره مادرتان چه بود؟
       الف) مشكلات مادي             ب) مشكلات تربيت فرزندان          
     ج)   ترس از تنهايي                  د) به علت اصرار اطرافيان

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر