دریافت پرسشنامه افسردگی

پرسشنامه افسردگی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/23

نظرات 0

 فرمول واريانس رويهم نمونه : 

فرمول واريانس محاسبة مقدار t مشاهده شده : 
در اين فرمول (X1-X2) معرف تفاوت مشاهده شده بين دو ميانگين نمونه ، جمله (uO1-uO2) معرف تفاوت بين ميانگينهاي دو جامعة مورد نمونه برداري است . در اين شرايط چون :‌ uO1-uO2=O است صورت كسر تبديل به مقدار ساده تفاوت دو ميانگين نمونه يعني (X1-X1^2) مي شود . پس خواهيم داشت : 
جدول : فراواني نسبي و مطلق افراد بر حسب بومي و غير بومي بودن به تفكيك امتياز بدست آمده . 


در اين پرسشنامه 21 گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بيان كننده حالتي در فرد است . شما بايد سئوال هاي هر گروه را به ترتيب و با دقت بخوانيد . سپس سئوالي را انتخاب كنيد كه بهتر از همه احساس كنوني شما را بيان مي كند ، يعني آنچه درست زمان اجراي پرسشنامه احساس مي كنيد . سپس دور عدد مقابل آن سئوال يك دايره بكشيد
0 غمگين نيستم 
     1 غمگين هستم
     2 غم دست بردار نيست 
     3 تحملم را از دست داده ام 
0 به آينده اميدوارم 
     1 به آينده اميدي ندارم 
     2 احساس مي كنم آينده اميد بخشي در انتظارم نيست 
     3 كمترين روزنه اميدواري ندارم 
0 ناكام نيستم 
     1 ناكام تر از ديگرانم 
     2 به زندگي گذشته ام كه نگاه مي كنم ، هرچه مي بينم شكست و ناكامي است 
     3 آدم كاملاً شكست خورده اي هستم 
0 مثل گذشته از زندگي ام راضي هستم 
     1 مثل سابق از زندگي لذت نمي برم 
     2 از زندگي رضايت واقعي ندارم 
     3 از هر كس و هر چيز كه بگويي ناراضي هستم 
0 احساس تقصير نمي كنم 
   1 گاهي اوقات احساس تقصير مي كنم 
   2 اغلب احساس تقصير مي كنم 
   3 هميشه احساس تقصير مي كنم 
0 انتظار مجازات ندارم 
     1 احساس مي كنم ممكن است مجازات شوم 
     2 انتظار انتظار مجازات دارم 
0 از خود راضي هستم 
     1 از خود ناراضي ام 
     2 از خود بدم مي آيد 
     3 از خود متنفرم 
0 بدتر از سايرين نيستم 
     1 از خود بخاطر خطاهايم انتقاد مي كنم 
     2 هميشه خودم را به خاطر خطاهايم سرزنش مي كنم 
     3 براي هر اتفاق بدي خود را سرزنش مي كنم 
0 هرگز به فكر خودكشي نمي افتم 
     1 فكر خودكشي به سرم زده اما اقدامي نكرده ام 
     2 به فكر خودكشي هستم 
     اگر بتوانم خودكشي مي كنم 
0 بيش از معمول گريه نمي كنم 
         1 بيش از گذشته گريه مي كنم 
         2 هميشه گريانم 
         3 قبلاً گريه مي كردم ، اما حالا با آنكه دلم مي خواهد نمي توانم گريه كنم 
0 كم حوصله تر از گذشته نيستم 
      1 كم حوصله تر گذشته هستم 
      2 اغلب كم حوصله هستم
      3 هميشه كم حوصله هستم 
 0 مثل هميشه مردم را دوست دارم
           1 به نسبت گذشته كمتر از مردم خوشم مي آيد 
           2 تاحدود زيادي علاقه ام را به مردم از دست داده ام    
           3 از مردم قطع اميد كرده ام ، به آنها علاقه اي ندارم 
0 مانند گذشته تصميم ميگيرم
          1 كمتر از گذشته تصميم ميگيرم 
          2 نسبت به گذشته تصميم گيري ام را از دست داده ام 
          3 قدرت تصميم گيري ام را از دست داده ام 
0 جذابيت گذشته ها را دارم 
          1 نگران هستم كه جذابيتم را از دست بدهم 
          2 احساس مي كنم هر روز كه مي گذرد جذابيتم را بيشتر از دست مي دهم 
          3 زشت هستم 
0 به خوبي گذشته كار مي كنم 
         1 به خوبي گذشته كار نمي كنم 
         2 براي اينكه كاري بكنم به خودم فشار زيادي وارد مي آورم 
         3 دستم به هيچ كاري نمي رود 
0 مثل هميشه خوب مي خوابم 
         1 مثل گذشته خوابم نمي برد 
        2 يكي دو ساعت زودتر از معمول بيدار مي شوم ، خوابيدن دوباره برايم مشكل است 
        3  چند ساعت زودتر از معمول از خواب بيدار مي شوم و ديگر خوابم نمي برد 
0 بيشتر از گذشته خسته نمي شوم 
          1 بيشتر از گذشته خسته مي شوم 
          2 انجام هر كاري خسته ام مي كند 
          3 از شدت خستگي هيچ كاري از عهده ام ساخته نيست 
0 اشتهايم تغييري نكرده است 
          1 اشتهايم به خوبي گذشته نيست 
          2 اشتهايم خيلي كم شده است 
          3 به هيچ چيزي اشتها ندارم 
0 اخيراً وزن كم نكرده ام 
          1 بيش از دو كيلو و نيم وزن كم نكرده ام 
          2 بيش از پنج كيلو از وزن بدنم كم شده است 
          3 بيش از هفت كيلو وزن كم كرده ام 
0 بيش از گذشته بيمار نمي شوم  
          1 از سردرد و دل درد و يبوست كمي ناراحتم 
          2 به شدت نگران سلامتي خود هستم 
          3 آنقدر نگران سلامتي خود هستم كه دستم به هيچ كاري نمي رود 
0 ميل جنسي ام تغييري نكرده است 
          1 ميل جنسي ام كمتر شده است 
          2 ميل جنسي ام خيلي كم تر شده است 
          3 كمترين ميل جنسي در من نيست 
درجات افسردگي بر اساس پرسشنمه افسردگي بك 
جمع امتيازات                      ميزان افسردگي 
                          10ـ1                           طبيعي 
                         16ـ11                        كمي افسرده 
                         20ـ17                        نيازمند مشورت با روانپزشك
                        30ـ21                         به نسبت افسرده 
                        40ـ31                         افسردگي شديد 
                        بيشتر از 40                    افسردگي بيش از حد

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر