دریافت پرسشنامه افسردگی

پرسشنامه افسردگی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/23

نظرات 0

 فرمول واريانس رويهم نمونه : 

فرمول واريانس محاسبة مقدار t مشاهده شده : 
در اين فرمول (X1-X2) معرف تفاوت مشاهده شده بين دو ميانگين نمونه ، جمله (uO1-uO2) معرف تفاوت بين ميانگينهاي دو جامعة مورد نمونه برداري است . در اين شرايط چون :‌ uO1-uO2=O است صورت كسر تبديل به مقدار ساده تفاوت دو ميانگين نمونه يعني (X1-X1^2) مي شود . پس خواهيم داشت : 
جدول : فراواني نسبي و مطلق افراد بر حسب بومي و غير بومي بودن به تفكيك امتياز بدست آمده . 


در اين پرسشنامه 21 گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بيان كننده حالتي در فرد است . شما بايد سئوال هاي هر گروه را به ترتيب و با دقت بخوانيد . سپس سئوالي را انتخاب كنيد كه بهتر از همه احساس كنوني شما را بيان مي كند ، يعني آنچه درست زمان اجراي پرسشنامه احساس مي كنيد . سپس دور عدد مقابل آن سئوال يك دايره بكشيد
0 غمگين نيستم 
     1 غمگين هستم
     2 غم دست بردار نيست 
     3 تحملم را از دست داده ام 
0 به آينده اميدوارم 
     1 به آينده اميدي ندارم 
     2 احساس مي كنم آينده اميد بخشي در انتظارم نيست 
     3 كمترين روزنه اميدواري ندارم 
0 ناكام نيستم 
     1 ناكام تر از ديگرانم 
     2 به زندگي گذشته ام كه نگاه مي كنم ، هرچه مي بينم شكست و ناكامي است 
     3 آدم كاملاً شكست خورده اي هستم 
0 مثل گذشته از زندگي ام راضي هستم 
     1 مثل سابق از زندگي لذت نمي برم 
     2 از زندگي رضايت واقعي ندارم 
     3 از هر كس و هر چيز كه بگويي ناراضي هستم 
0 احساس تقصير نمي كنم 
   1 گاهي اوقات احساس تقصير مي كنم 
   2 اغلب احساس تقصير مي كنم 
   3 هميشه احساس تقصير مي كنم 
0 انتظار مجازات ندارم 
     1 احساس مي كنم ممكن است مجازات شوم 
     2 انتظار انتظار مجازات دارم 
0 از خود راضي هستم 
     1 از خود ناراضي ام 
     2 از خود بدم مي آيد 
     3 از خود متنفرم 
0 بدتر از سايرين نيستم 
     1 از خود بخاطر خطاهايم انتقاد مي كنم 
     2 هميشه خودم را به خاطر خطاهايم سرزنش مي كنم 
     3 براي هر اتفاق بدي خود را سرزنش مي كنم 
0 هرگز به فكر خودكشي نمي افتم 
     1 فكر خودكشي به سرم زده اما اقدامي نكرده ام 
     2 به فكر خودكشي هستم 
     اگر بتوانم خودكشي مي كنم 
0 بيش از معمول گريه نم