پرسشنامه بدرفتاری و عزت نفس

پرسشنامه بدرفتاری و عزت نفس

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/29

نظرات 0

 1- پرسشنامه روانشناسي بدرفتاري فيدل 

به عنوان كودك همه ما با رفتارهاي منفي والدينمان روبرو شده يا مي‎شويم كه برخي از اين رفتارها تأثير منفي كمي بر ما گذاشته و برخي ديگر تأثير منفي زيادتري داشته است. از شما تقاضا داريم با توجه به تجربه‎هاي منفي كه با يك يا هر دو والدينتان داشته‎ايد به موارد زير كه روي مقياس پنج قسمتي درجه شده است با علامت × جواب دهيد. 
جنس: سن: ميزان تحصيلات: پدر: مادر:
شغل والدين: مادر: پدر:
1- به تو با كلماتي مانند «نفهم، گيج، احمق» ناسزا مي‎گفتند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
2- تو را فردي ناتوان و شكست خورده مي‎ديدند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت

3- با توجه به سنت انتظارات بسيار نامعقول از تو داشتند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
4- از بازي كردن تو با كودكان ديگر جلوگيري مي‎كردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
5- هر وقت كه دلشان مي‎خواست به تو توجه مي‏كردند مثلاً با تو حرف مي‎زدند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
6- تو را جلو ديگران تحقير مي‎كردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
7- تو را به طور ناعادلانه و نامطلوب با ديگران مقايسه مي‎كردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
8- به تو اجازه نمي‎دادند كه دوستانت را به خانه بياوري.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
9- در حل مشكلاتت با كودكان ديگر به تو كمكي نمي‎كردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
10- به جاي توجه به تو به اشيا و كسان ديگر كه برايشان اهميت داشت توجه داشتند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
11- از تماس چشمي با تو اجتناب مي‎كردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
12- تو را به معاشرت و برخورد با ديگران تشويق نمي‎كردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
13- از فعاليت‎هاي اجتماعي تو با دوستانت جلوگيري مي‎كردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
14- بر سرت داد مي‎كشيدند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
15- به تلاشهاي شما براي آغوش گرفتن و بوسيدن پاسخ نمي‎دادند يا آنها را ناديده مي‎گرفتند. 
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
16- مشوق پيشقدم شدن شما براي تماسها و معاشرتهاي اجتماعي نبودند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت

17- محبت كمي به تو نشان نمي‎دادند. 
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
18- تو را در خانواده سپر بلا قرار داده بودند. 
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
19- در مقايسه با ديگر برادرها و خواهرها با بي‎علاقگي با تو رفتار مي‎كردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
20- از صحبت كردن با تو هنگام صرف نهار و شام كوتاهي مي‎كردند. 
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
21- نسبت به تو سرد و بي‎تفاوت بودند. 
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
22- نيازهاي رواني تو را ناديده مي‎گرفتند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
23- از تو حمايت به عمل نمي‎آوردند. 
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
24- از تو محافظت به عمل نمي‎آوردند.
0- برايم اتفاق نمي‎افتاد 1- تأثيري بر من نداشت 2-تأثير منفي كمي بر من داشت
3- تأثير منفي متوسطي بر من داشت 4- تأثير منفي زيادي بر من داشت 
5- تأثير منفي خيلي خيلي زيادي بر من داشت
 
 
لطفاً سوالات زير را به دقت بخوانيد و صادقانه جواب دهيد.
2- مقياس عزت نفس جنيس فيلد 

1- چند وقت به چند وقت احساس مي‎كنيد كه اصلاً كاري را نمي‎تواند به خوبي انجام دهيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
2- وقتي مجبور هستيد كه در مقابل كلاس يا گروهي از همسالان خود صحبت كنيد تا چه حد نگران يا وحشت‎زده مي‎شويد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
3- چند وقت به چند وقت فكر مي‎كنيد كه ديگران از بودن با شما پرهيز دارند؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
4- چند وقت به چند وقت حس مي‎كنيد كه ديگران متوجه شما هستند؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
5- چند وقت به چند وقت از خجالتي بودن خود رنج مي‎بريد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
6- چند وقت به چند وقت در مقابل افرادي كه مي‎شناسيد احساس قدرت مي‎كنيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 

7- چند وقت به چند وقت فكر مي‎كنيد كه فرد بي‎ارزشي هستيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
8- چند وقت به چند وقت از اينكه نمي‎توانيد چقدر با مردم مي‎توانيد خوب كنار بياييد رنج مي‎بريد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
9- چند وقت به چند وقت از خودتا متنفر مي‎شويد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
10- چند وقت به چند وقت به قدري ناراحت مي‎‎شويد كه فكر مي‎كنيد همه چيز بي‎ارزش است؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
11- چند وقت به چند وقت احساس مي‎كنيد كه در يك مجلس خود را با جمع خوب وفق داده‎ايد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
12- چند وقت به چند وقت احساس مي‎كنيد كه مي‎توانيد هر كاري را به خوبي انجام دهيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
13- وقتي در مقابل يك كلاس يا جمعي از همسالان خود صحبت مي‎كنيد تا چه مقدار از كار خود راضي هستيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
14- وقتي با اشخاص ناآشنا صحبت مي‎كنيد چقدر احساس راحتي مي‎كنيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
15- چند وقت به چند وقت حس مي‎كنيد كه شخص موفقي هستيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
16- چقدر به موفقيت در كار آينده‎تان اطمينان داريد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
17- وقتي در محفل افراد بيگانه هستيد چقدر به خودتان اطمينان داريد و احساس راحتي مي‎كنيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
18- وقتي در بحث كلاسي شركت مي‎كنيد چقدر به خودتان اطمينان داريد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
19- تا چه حد مطمئن هستيد افرادي كه شما را مي‎شناسند روزي شما را با احترام و به عنوان شخص مهمي بنگرند؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
20- بطور كلي، چقدر در مورد توانائيها و استعدادهاي خود مطمئن هستيد؟
1- هميشه   2- اغلب   3- بعضي‎اوقات   4- هر از گاهي  5- هرگز 
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر