پرسشنامه تفسیر نقاشی

پرسشنامه تفسیر نقاشی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/16

نظرات 0

فرم شماره 1

مشخصات آزمودني: 

1-جنس:

2-سن:

3-تعداد فرزندان در منزل

4-سنين خواهر و برادر آزمودني

5-حيات پدر و مادر آزمودني

6-حضور افراد ديگر كه احياناً در منزل با خانواده زندگي مي كنند:

7-خصوصيات آزمودني:

 

بسيار عالي

بالاتر از متوسط

متوسط

پائين تر از متوسط

بسيار ناقص

1

2

3

4

5

جنبشي و حركتي

 

 

 

 

 

بينائي