پرسشنامه تفسیر نقاشی

پرسشنامه تفسیر نقاشی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/16

نظرات 0

فرم شماره 1

مشخصات آزمودني: 

1-جنس:

2-سن:

3-تعداد فرزندان در منزل

4-سنين خواهر و برادر آزمودني

5-حيات پدر و مادر آزمودني

6-حضور افراد ديگر كه احياناً در منزل با خانواده زندگي مي كنند:

7-خصوصيات آزمودني:

 

بسيار عالي

بالاتر از متوسط

متوسط

پائين تر از متوسط

بسيار ناقص

1

2

3

4

5

جنبشي و حركتي

 

 

 

 

 

بينائي

 

 

 

 

 

شنوائي

 

 

 

 

 

ايجاد رابطه با ديگران

 

 

 

 

 

8        1)بي قرارc       2)سمجc          3)ديرجوشc    4)دشوارc         5)هيچكدام

9        1)خوابc (كم خوابي همراه كابوس- وحشت زدگي شبانه-راه رفتن در خواب- فشردن دندانها درخواب-گفتار در خواب)

2)تعذيهc (طرد غذا-پرخوري- نشخوار- آشغال خوري)

3)دستكاري قسمت هاي بدنc (مكيدن يا جويدن ناخن-انگشت در بيني و- حركات غير عادي دست- كشيدن مداوم مو- بازي با آلت تناسلي)

4)در تكلم و زبانc (خاموشي انتخابي- لكنت زبان)

5)خشم و حسادت و ترسc (خشم[جيغ، لگد، گاز، پرتاب اشياء ] ، حسادت، ترس [مار، موش، سوسك، انتقاد و سرزنش]

10-     راست دست ، چپ دست


فرم شماره 1

سؤالات مربوط به والدين

1-آيا نسبت به برادر يا خواهر خود حسادت مي كند؟

2-آيا افت تحصيلي داشته است؟

3-در صورت بله بودن از چه زماني؟

4-چه رفتاري در خصوص برادر يا خواهر كوچكتر از خود دارد؟ آيا اين رفتار حمايت آميز است يا تهديد كننده؟

5)كودك بيشتر به شما احساس نزديكي مي كند يا همسرتان؟ چرا؟

6)شما از مسائل كودكتان بيشتر مطلعيد يا همسرتان؟

7)كودك از شما بيشتر مي ترسه، يا همسرتون(در واقع از كدام بيشتر حساب مي بره)؟

8)كودك مسائل خود را بيشتر مايل است مسائل خود را با شما مطرح كند يا همسرتان؟


فرم شماره 1سؤالات مربوط به كودك

1-تو خونه با كي دوست داري بيشتر بازي كني؟

2-تو خونه با كي دوست نداري بازي كني؟

3-بازي هاي مامان جالب تره يا بابا؟

4-كي بيشتر به تو توي انجام تكاليف كمك مي‌كند؟

5-دوست داري كي بيشتر تو انجام تكاليف كمكت كنه؟

6-كي تو درسات تو خونه سخت گيري مي كنه و تو دوست نداري كمكت كنه؟

7-اگر نمرة خوبي تو مدرسه بگيري دوست داري كي اول بفهمه؟

8-اگر نمرة بدي تو مدرسه بگيري كي نفهمه بهتره؟

9-وقتي كه تو خونه با دوستات سرو صدا مي كني كي زودي از دستت عصباني مي‌شه و باهات بلند صحبت مي كنه؟

10-از كي بيشتر مي ترسي كه عصباني بشه؟

11-اگر كار بدي انجام بدي كدومشون روزدتر عصباني مي شه با تو قهر مي كند؟

12-اگر اشتباه كني تو رو كي كتك مي زنه؟

13-اگر كار خوبي كني كي تو رو بغل مي كنه و مي‌بوسه؟

14-دوست داري اگر گردش رفتي كدومشون بياد؟

 

-دوست داري با x بازي كني؟

2-x اجازه داره اسباب بازي تو را برداره؟

3-تو اجازه داري با اسباب بازي هاي اون بازي كني؟

4-اگر x اذيتت كند دوست داري كه مامان يا بابا دعواش كنند

5-فكر مي كني اگر كسي تو رو اذيت كند x بياد به كمكت؟

6-بنظر تو اگر آدم، خواهر يا برادر داشته باشه خوبه؟

7-اسم يكي از دوستات رو بگو(y) دوست داري بيشتر با y بازي كني تا با x؟

8-اگر دوست y بياد خونه x تو بازي هاتون راه مي‌دي؟

9-دوست داري اگر بيرون رفتيد، مامان و بابا كه برات اسباب بازي مي خرند براي اونم بخرند؟

10-دوست داري اگر گردش مي ريد x هم بياد؟

11-بيسكوييت، بيشتر دوست داري يا بستني؟بيسكوييت ات را مي خواهي با x تقسيم كني؟

12-اگر x مداد يا پاكنت را بخواهد بهش مي دي؟


فرم شماره 1«مشخصات ترسيم»

شماره 1          پدر

شماره2 مادر

شماره3 خواهر

شماره4 برادر

شماره5           خودش

شماره6 افراد متفرقه

A اعضاي خانواده به ترتيب ترسيم:        1        2        3        4        5        6       

 Bسن اعضاي خانواده به ترتيب ترسيم:   1        2        3        4        5        6

Cاعضاي خانواده به ترتيب اندازه:                   1        2        3        4        5        6

Eاعضاي خانواده به ترتيب نزديكي:       1        2        3        4        5        6       

 

«فرم مصاحبه مربوط به آزمون»

1)اينجا كجاست؟

2)اينا كي هستند؟از اوني كه اول كشيدي شروع كن

3)دارن چي كار مي كنن؟

4)اينا كدوشمون از هم خوششون مي آيد؟ چرا؟

5)تو اين خانواده كي از همه مهربونتره؟چرا؟

6)تو اين خانواده كي از همه كمتر مهربونه؟چرا؟

7)كدومشون از همه خوشبخت تره؟ چرا؟

8)كدامشون كمتر از همه خوشبخته؟چرا؟

9)تو اين خانواده كي از همه بهتره؟

10)بابا پيشنهاد مي كند كه با ماشين به گردش برن اما براي همه تو ماشين جا نيست كدومشون بايد تو خونه بمونه؟

مدت زمان ترسيم:

حالت وقفه در ترسيم:


فرم شماره 2 «مشخصات ترسيم»

شماره 1)         پدر               شماره 2)         مادر              شماره 3)         خواهر 

شماره 4)         برادر              شماره 5)         خودش           شماره 6)         متفرقه

Aاعضاي خانواده به ترتيب ترسيم         1        2        3        4        5        6

1)اينجا كجاست؟

2)اينا كي هستند؟از اوني كه اول كشيدي شروع كن

3)دارن چي كار مي كنن؟

4)اينا كدوشمون از هم خوششون مي آيد؟ چرا؟

5)تو اين خانواده كي از همه مهربونتره؟چرا؟

6)تو اين خانواده كي از همه كمتر مهربونه؟چرا؟

7)بابا پيشنهاد مي كند كه با ماشين به گردش برن اما براي همه تو ماشين جا نيست كدومشون بايد تو خونه بمونه؟چرا؟

8)يكي از بچه ها شيطوني كرده، اين كدومه؟ چه جوري تنبيهش مي كنن؟ با چه وسيله اي؟

9)مي خواهيم بازي كنيم، ان بازي كه مثلاً يكي از افراد اين خانواده باشيم، تو مي خواهي كدومشون باشي؟

10)آيا از نقاشي كه كشيدي احساس رضايت ميكني؟ اگر دوباره بخواهي نقاشي بكشي همين رو مي كشي يا مي خواهي چيزي اضافه يا كم كني؟

11)آيا اين دوتا(بچه) دوست دارند با هم بازي كنند؟ چرا؟

12)آيا (شماره 5) حاضره بستني كه داره به اون يكي بده يا نه، چقدر؟

13)اگر اين دو تا(بچه) كار بدي انجام دهد مامان يا باباشون كدومشون كتك مي زنه؟ مامانش كتك مي زنه يا باباش؟

14)تو اين خانواده كي از همه خوشبخت تره؟ چرا؟

15) تو اين خانواده كي از همه كمتر خوشبخته؟ چرا؟

 

مدت زمان ترسيم:

حالت وقفه در ترسيم:

 

 


 

فرم شماره 2        مشخصات آزمودني-سؤالات مربوط به والدين

1)جنس:                   2)سن:            3)تعداد فرزندان در منزل:

4)سنين خواهر و برادر آزمودني:

5)موارد ديگر:حضور والدين؟احياناً افراد ديگر؟

6)راست دست يا چپ دست؟

7)خواب                   مورد خواب؟چند دفعه؟

8)مكيدن يا جويدن ناخن          در چه زماني؟

9)خشم          نسبت به كي؟

10)ترس                   از چي؟

11)افت تحصيلي         از چه زمان؟ به چه دليل؟

12)رفتار نسبت به برادر يا خواهر          حمايت آميز               تهديد كننده

13)از چه كسي بيشتر حساب مي بره؟

14)فكر مي كنيد شما را بيشتر دوست داره يا همسرتون؟

15)اگر بخواهيد تنبيه كنيد شما و همسرتون از چه روشي استفاده مي كنيد؟

تنبيه بدني                  قهر               بي تفاوتي

16)حسادت     نسبت به كي؟

نحوة بروز آن به چه صورتي است؟

الف)تقليد        ب)مخالفت با فرزند ديگر        ج)رفتار كينه جويانه

د)طغيان بصورت علني   هـ)بي تفاوت نسبت به همه چيز

و)درس نخواندن          ز)رقابت شديد در درس خواندن

ح)بكار بردن كلمات زشت        ط)عدم مواظبت از لباس و(علي رغم تذكر والدين)

17)پر اعتماد به نفس يا كم اعتماد به نفس:

18)دوراني كه مدرسه نرود يا در ابتدا ورود به مدرسه چگونه بوده؟

19)جهت شناسي:

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر