پرسشنامه توانمندی کارکنان و پرسنل

پرسشنامه توانمندی کارکنان و پرسنل

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/20

نظرات 0

پرسشنامه دارای بیست سوال است و هر سوال دارای پنج گزینه است. بعد از تکمیل کادر زیر در هریک از سوالات  یکی از گزینه ها را انتخاب نموده و هر گونه نظر یا پیشنهادی را در انتهای پرسشنامه ذکر نمائيد.

جنسيت :                                                                                          سن :

ميزان تحصيلات :                                                                           پست سازماني:

شغل كنوني:                                                                                    سابقه كار:  

مدرک تحصیلی:      
سوالات پرسشنامه   

 

   1- قابليت وتبحر لازم براي انجام موفقيت آميز كارم را دارم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
2- اطمينان دارم كارم را ميتوانم با كفايت دارم :
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
3- باور دارم هيچ مانع خارجي مرا از انجام دادن كارم باز نخواهد داشت :
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
4- معتقدم كه مي توانم براي رويارويي با چالشهاي تازه  رشد كنم و بياموزم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
5- در اجرا و نظام بخشيدن به فعاليتهاي مربوط به كارم حق انتخاب دارم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
6- به صورت داوطلباته در وظايف خويش درگير ميشوم :
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
7- در مورد فعليتهاي خويش احساس مسؤوليت و مالكيت مي كنم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
8- نسبت به ساماندهي فعاليتهاي مربوط به كارم  ازاد هستم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
9- به جاي احساس كنترل از بيرون  خود را كانون كنترل ميدانم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
10-توانايي ايجاد تغييروتاثير در نتايج كارم را دارم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
11- بر آنچه برايم در محل كار اتفاق مي افتد احساس كنترل دارم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
12- در مورد چگونگي انجام كار و سرعت انجام آن خودم تعيين كننده ميباشم
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
13- انجام فعاليتهاي كاري برايم لذت بخش است:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
14- از تمام تو انم براي انجام كار استفاده مي كنم وبه آن متعهد هستم: 
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
15- كاري را كه به آن اشتغال دارم برايم ارزشمند است:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
16- كار و فعاليتم با آرمانهاو اهدافم متجانس است:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
17- اطمينان دارم كه با ما منصفانه رفتار خواهد شد:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
18- در شغلم احساس امنيت شخصي ميكنم :
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
19- به همكارانم علاقه دارم و آنها را دوست خود ميدانم
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  
20- همكارانم را براي خود تهديدي به حساب نمي آورم:
بسيار مخالف 0  مخالف 0  بي نظر 0  موافق 0    بسيار موافق 0  

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر