پرسشنامه رعایت حجاب و عفاف

پرسشنامه رعایت حجاب

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/21

نظرات 0

 

گروه

فني ومهندس

گروه

علوم پايه

گروه

پرستاري

گروه

علوم انساني

Text Box: فراواني Text Box: رشته تحصيلي

15

3

3

9

فراواني

50%

10%

10%

30%

درصد

در بين دانشجويان نمونه انتخاب شده بيشترين درصد را دانشجويان گروه فني مهندسي و كمترين درصد را دانشجويان گروه علوم پايه و گروه پرستاري تشكيل ميدهند .

 

1- رعايت عفاف و حجاب در همه دانشگاه ها باعث پيشرفت سطح علمي ، ديني و اخلاقي مي باشد .

 

              ارزش

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

6

3

12

9

0

30

درصد

20%

10%

40%

30%

0

100%

2- بدحجابي در دانشگاه هاي برخي كشورهاي غربي اصل قرار داده شده است .

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

0

6

12

9

3

30

درصد

0

20%

40%

30%

10%

100%


3- مقررات دانشگاه آزاد مي تواند هر نوع پوششي را براي دانش آموختگان خود انتخاب كند .

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

3

12

9

6

0

30

درصد

10%

40%

30%

20%

0

100


4- افرادي كه حجاب ندارند ، اسلام را قبول ندارند .

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

3

9

6

6

6

30

درصد

10%

30%

20%

20%

20%

100%


5- پوشش هر كسي نشانه ايدئولوژي و طرز تفكر و شخصيت افراد است .

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

9

15

3

3

0

30

درصد

30%

50%

10%

10%

0

100%


6- عفاف و حجاب به عنوان امري كه به هر دو جنس زن ومرد مربوط مي شود .

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

12

15

3

0

0

30

درصد

40%

50%

10%

0

0

100%

 

جدول شماره 6

7- اسلام مانند ساير اديان حدود حجاب را در زنان بيشتر نسبت به مردان مطرح كرده است .

 

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

12

9

3

6

0

30

درصد

40%

30%

10%

20%

0

100%

8- به نظر كشورهاي اروپايي حجاب سد راه پياده كردن اهداف آنان است .

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

12

9

3

6

0

30

درصد

40%

30%

10%

20%

0

100%


9- وادار نمودن دانشجويان دختر به داشتن چادر در دانشگاه ها يك ضرورت است .

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

12

9

3

3

3

30

درصد

40%

30%

10%

10%

10%

100%


10- عرف هم در كنار دستورات ديني در تعيين حجاب دخالتي تام دارد .

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

3

18

6

3

0

30

درصد

10%

60%

20%

10%

0

100%


11- حجاب برابر است با چادر و غير از آن حجاب است ولي كامل نيست .

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

3

12

3

9

3

30

درصد

10%

40%

10%

30%

10%

100%


          ارزش

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

12

9

6

3

0

30

درصد

40%

30%

20%

10%

0

100%

 

12- حجاب مصونيت است نه محدوديت .13- حجاب ارتجاع و عدم رشد است .

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

6

9

6

3

6

30

درصد

20%

30%

20%

10%

20%

100%


14- عدم تهيه برنامه هاي جامع در زمينه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي مسئله حجاب را با چالش جدي مواجه نموده است .

 

 

كاملا موافقم

موافقم

بيطرف

مخالفم

كاملا مخالفم

جمع

فراواني

12

9

6

3

0

30

درصد

40%

30%

20%

10%

0

100%

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر