پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/21

نظرات 0

 (پرسشنامه 1)

خواهشمند است به سوالات پرسشنامه با دقت جواب دهيد:
1- نيازهاي زيستي (غذا و هوا و ...) در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
2-نياز به ايمني در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
3-نيازهاي اجتماعي در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
4-نياز به احترام در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
5-نياز به خوديابي در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
6-نياز به كسب موفقيت در ايجاد انگيزيش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
7-نياز به استقلال در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
 
8-نياز به ارائه خودنمايي (جلب توجه كردن) در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخودار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
9-نياز به ابراز همدردي (پرستاري) در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
10-نياز بنه نظم در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
11-نياز به قدرت در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
12-نياز به پيشرفت و رشد در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
13-نياز به شهرت در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
14-نياز به مسئوليت در ايجاد انگيزش براي شما از چه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
15-نياز به سرپرستي‌در ايجاد انگيزش براي‌شما ازچه اهميتي برخوردار است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
 
«پرسشنامه 2»
خواهشمند است به سؤالات پرسشنامه با دقت پاسخ دهيد:
1-تا چه ميزان شغل و مقام شما در اين سازمان متناسب با توانمندي و تخصص شماست؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
2-تا چه ميزان شغل و آينده شغلي روشن در اين سازمان براي شما تأمين شده است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
3-تا چه ميزان ايمني محيط كار در اين سازمان براي شما تأمين شده است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
4-تا چه ميزان شرايط براي پرورش و رشد خلاقيت در اين سازمان براي شما فراهم شده است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
5-تا چه ميزان قانون و عدالت در اين سازمان براي شما اجرا شده است؟
خيلي كم    كم  ش متوسط   زياد    خيلي زياد  
6-تا چه ميزان محيط كاري شما سازمان يافته و داراي نظم است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
7-تا چه ميزان حقوق و مزاياي مناسب در اين سازمان براي شما تأمين شده است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
8-تا چه ميزان اين سازمان تسهيلات مربوط به اعطاي وام (مسكن و ...) را براي شما فراهم آورده است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
9-تاچه ميزان اختيارات و قدرت قانوني براي پيشبرد امور در اين سازمان به شما داده شده است؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
10-تا چه ميزان كاركنان در تصميم گيريهاي مرتبط در اين سازمان مشاركت داده مي شوند؟
خيلي كم    كم  متوسط   زياد    خيلي زياد  
 
 
پيوست
پرسشنامه اجتماعي
1- جنس :  زن       مرد
2- سن : 30-21         41-30      41 سال به بالا
3- تحصيلات: فوق ديپلم          ليسانس      فوق ليسانس
4- محل كار:
5- بخش : اطاق عمل      بخش گرفت    بخش مرجان   بخش زنان   ICU
6- سابقه كار: كمتر از 5 سال   10-5 سال   بالاتر از 10 سال
7- سابقه تغيير شغل در 5 سال گذشته
8- داشتن بيش از يك شغل :     بلي        خير
9- سابقه ياري روحي رواني
10- سابقه مصرف داروي خاص
11- سابقه بيماري جسمي خاص
12- وضعيت تأهل:     متأهل       مجرد
13- تعداد فرزند
14- همسر شاغل است: بلي          خير
پرسشنامه افسردگي بك
در اين پرسشنامه 21 گروه سوال وجود دارد و هر سوال بيان كننده حالت هر فرد است. شما بايد سؤالهاي سه گروه را به ترتيب و با دقت بخوانيد . سپس سؤالي را انتخاب كنيد كه بهتر از همه احساس كنوني شما را بيان مي كند يعني آنچه درست در زمان اجراي پرسشنامه احساس مي كنيد . سپس دور عدد مقابل آن سوال يك دايره بكشيد.
1) غمگين نيستم
1- غمگين هستم
2- غم دست بردار نيست
3- تعملم را از دست داده ام
2) به آينده اميدوارم
1- به آينده اميدي ندارم
2- احساس مي كنم آينده اميدبخشي د رانتظارم نيست.
3- كمترين روزنه اميدواري ندارم
3) ناكارم نيستم
1- ناكام تر از ديگرانم
2- به زندگي گذشته ام كه نگاه مي كنم هر چه مي بينم شكست و ناكامي است.
3- آرام كاملاً شكست خورده اي هستم
4) مثل گذشته از زندگي ام راضي هستم
1- مثل سابق از زندگي لذت نمي برم
2- از زندگي رضايت واقعي ندارم
3- از هر كس و هر چيز كه بگويي ناراضي هستم
5) احساس تقصير نمي كنم
1- گاهي اوقات احساس تقصير مي كنم
2- اغلب احساس تقصير مي كنم
3- هميشه احساس تقصير مي كنم
6) انتظار مجازات ندارم
1- احساس مي كنم ممكن است مجازات شوم
2- انتظار مجازات دارم
3- احساس مي كنم مجازات مي شوم
7) از خود راضي هستم
1- از خود ناراضي ام
2- از خودم بدم مي آيد
3- از خود متنفرم
8) بدتر از سايرين نيستم
1- از خود به خاطر خطاهايم انتقاد مي كنم
2- هميشه خودم را به خاطر خطاهايم سرزنش مي كنم
3- براي هر اتفاق بدي خود را سرزنش مي كنم
9) هرگز به فكر خودكشي نمي افتم
1- فكر خودكشي به سرم زده اما اقدامي نكرده ام.
2- به فكر خودكشي هستم
3- اگر بتوانم خودكشي مي كنم
10) بيش از حد معمولي گريه نمي كنم
1- بيش از گذشته گريه مي كنم
2- هميشه گريانم
3- قبلا گريه مي كردم اما حالا با آنكه دلم مي خواهد نمي توانم گريه كنم
11) كم حوصله تر از گذشته نيستم
1- كم حوصله تر از گذشته هستم
2- اغلب كم حوصله هستم
3- هميشه كم حوصله هستم
12) مثل هميشه مردم را دوست دارم
1- به نسبت گذشته كمتر از مردم خوشم مي آيد
2- تا حدود زيادي علاقه ام را به مردم از دست داده ام
3- از مردم قطع اميد كرده ام به آنها علاقه اي ندارم
13) مانند گذشته تصميم مي گيرم
1- كمتر از گذشته تصميم مي گيرم
2- نسبت به گذشته تصميم گيري ام را از دست داده ام
3- قدرت تصميم گيري ام را از دست داده ام
14) جذابيت گذشته ها را دارم
1- نگران هستم كه جذابيتم را از دست بدهم
2- احساس مي كنم هر روز كه مي گذرد جذابيتم را بيشتر از دست مي دهم
3- زشت هستم
15) به خوبي گذشته كار مي كنم
1- به خوبي گذشته كار نمي كنم
2- براي اينكه كاري بكنم به خودم فشار زيادي وارد مي آورم
3- دستم به پيچ كاري نمي رود
16) مثل هميشه خوب مي خوابم
1- مثل گذشته خوابم نمي برد
2- يكي دو ساعت زودتر از معمول بيدار مي شوم، خوابيدن دوباره برايم مشكل است.
3- چند ساعت زودتر از معمول از خواب بيدار مي شوم و ديگر خوابم نمي برد
17) بيشتر از گذشته خسته نمي شوم
1- بيشتر از گذشته خسته مي شوم
2- انجام هر كاري خسته ام مي كند
3- از شدت خستگي پيچ كاري از عهده ام ساخته نيست.
18) اشتهايم تغييري نكرده است
1- اشتهايم به خوبي گذشته نيست
2- اشتهايم خيلي كم شده است.
3-به هيچ چيزي اشتها ندارم
19) اخيراً وزن كم نكرده ام
1- بيش از دو كيلو و نيم وزن كم نكرده ام
2- بيش از پنج كيلو از وزن بدنم كم شده است.
3- بيش از نصف كيلو وزن كم كرده ام
20) بيش از گذشته بيمار نمي شوم
1- از سر مرد و دل مرد و يبوست كمي ناراحتم
2- به شدت نگران سلامتي خود هستم.
3- آنقدر نگران سلامتي كه دستم به هيچ كاري نمي رود.
21) قيل جنسي ام تغييري نكرده است.
1- ميل جنسي ام كمتر شده است.
2- ميل جنسي ام خيلي كم شده است.
3- كمترين ميل جنسي درمان نيست.
 
آزمون رضايت شغلي
1-آيا وقتي در محيط كار هستيد به ساعت نگاه مي كنيد.
الف) دائما ب) در مواقع بيكاري ج) هرگز
2- آيا وقتي صبح شنبه از راه مي رسد
الف) آماده براي انجام كار هستيد؟
ب) آرزو مي كنيد ايكاش با پاي شكسته در بيمارستان بستر مي شديد؟
ج) در ابتدا با بي ميلي شروع مي كند اما پس از چند ساعتي شادمانه مشغول انجام وظايف خود مي شويد؟
3- در انتهاي يك روز كاري چگونه احساس مي كنيد؟
الف) خسته و كوفته و به درد هيچ كاري نمي خوريد؟
ب) خوشحال از اينكه مي توانيد زندگي شغلي خود را دنبال كرده و اوقات خوشي را سپري مي كنيد
ج) گاهي اوقات خسته اما معمولا بسيار خشنود هستيد؟
4- آيا از بابت كار خود نگراني به دل راه مي دهيد؟
الف) گاهي ب) هرگز ج) اغلب
4- با كداميك از جملات زير موافقيد؟
الف- در اين شغل از تمام مهارتهاي شما استفاده نمي شود.
ب – در اين شغل بيش از مهارتهاي خود بايد كار كنيد
 ج – در اين شغل كارهايي بايد انجام دهيد كه هرگز فكر نمي كرديد از عهده اش برآييد.
6- كداميك از جملات زير در مورد شما صدق مي كند؟
الف- از كاري كه انجام مي دهم به ندرت حوصله ام سر مي رود
ب – معمولا به كارم علاقمندم اما گاهي اوقات حوصله ام سر مي رود
ج – اكثر اوقات حوصله ام سر مي رود
7- چه مقدار زمان كاري شما صرف تلفنهاي شخصي و اموري غير از مسائل كاري مي شود؟
الف – خيلي كم
ب – اندكي خصوصا وقتي در زندگي خصوصي خود مشكل دارم
ج – خيلي اندك
8- آيا روياي داشتن شغلي ديگر را در سر مي پرورانيد؟
الف – خيلي كم
ب – نه دربارة شغل ديگر بلكه درباره موقعيتي بهتر به همين شغل
ج – بله
9- آيا در شغل كنوني خود احساس مي كنيد كه 
الف) در اكثر مواقع صاحب توانايي و قابليت هستيد؟
ب ) گاهي اوقات مضطرب و ناقل توانايي و قابليت هستيد؟
10- آيا مي پنداريد كه :
الف – همكارانتان را دوست داريد و به آنها احترام مي گذاريد؟
ب – همكارانتان را دوست نداريد؟
ج - نسبت به همكارانتان بي تفاوت هستيد؟
11- كداميك از جملات زير در مورد شما صدق مي كند؟
الف – نمي خواهم درباره كارم چيز بيشتري بياموزم
ب – وقتي كار را شروع كردم فراگيري آن برايم لذت بخش بود
ج – ميل دارم تا آنجا كه ممكن هست دربارة (فوت و فن) كارم ياد بگيرم
12- از بين ويژگيهاي زير آنهايي را كه نقاط قوت شما هستند علامت بزنيد:
الف – احساس همدردي و – بنيه جسماني
ب – ذهن باز (روشن انديشي) ز – ابتكار
ج – خونسردي ح – تخصص
د – حافظه خوب ط – دلربائي
ه – قدرت تمركز ي – شوخ طبعي
13- شغل فعلي شما كدام يك از ويژگيهاي بالا را كه نقاط قوت شما هستند مي طلبد.
الف -  ب - ج-  د-     ه -    و –   ز - 
ح -     ط     ي 
14- با كداميك از جملات زير بيشتر موافقيد؟
الف – شغل فقط وسيله اي براي پول درآوردن و امرار معاش است.
ب – شغل عمدتا وسيله اي است براي پول درآوردن اما در صورت امكان بايد رضايتبخش نيز باشد.
ج – شغل همانا تمامي راه زندگي است.
15- آيا اضافه كاري مي كنيد؟
الف – تنها در صورتي كه پولي بابت آن پرداخته مي شود.
ب – هرگز
ج – اغلب بدون حقوق
16- آيا در سال گذشته (غير از مرخصي يا بيماري) در كار خود غيبت داشته ايد؟
الف – به هيچ وجه
ب – تنها براي چند روز
 ج – اغلب
17- خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
الف – بسيار جاه طلب؟
ب – فاقد جاه طلبي
ج – كمي جاه طلب
18- آيا تصور مي كنيد همكاران شما
الف – دوستتان دارند از مصاحبت شما لذت مي برند و بطور كلي به خوبي با شمار كنار مي آيند؟
ب – از شما خوششان نمي آيد؟
ج -  از شما بدشان نمي آيد اما رفتار دوستانه هم ندارند؟
19- آيا دربارة كار خود
الف – تنها با همكارانتان صحبت مي كنيد؟
ب – با خانواده و دوستانتان صحبت مي كنيد
ج – جز در موارد ضروري صحبتي نمي كنيد؟
20- آيا از بيمارهاي كوچك يا بي دليل يا مبهم رنج مي بريد؟
الف – به ندرت 
ب – خيلي كم
ج -  اغلب
21- چگونه شغل كنوني خود را انتخاب كرديد؟
الف – والدين يا مربيان بيا شما تصميم گرفتند؟
ب – تنها شغلي بود كه توانستيد پيدا كنيد؟
ج – فكر مي كرديد مناسب شما نيست؟
22- اگر در رسيدگي به امور خانه ما بيكاري يكي از اعضاي خانواده و پرداختن به شغل تعارض ايجاد شود. كدام يك برنده مي شود.
الف – هر بار خانواده
ب – هر بار شغل
ج – در موقعيتهاي واقعاً اضطراري خانواده در غير اينصورت احتمالاً شغل.
23- اگر يك سوم حقوق كنوني شما پرداخت شود آيا راضي مي شويد همين كار را ادامه دهيد؟
الف – بله 
ب – بله دوست دارم اما زندگي ام نمي چرخد
ج - نه
24- اگر از كار اخراجتان كنند براي كدام يك از موارد زير بيشتر دلتان تنگ مي شود. 
الف – پولي كه دريافت مي كرديد 
ب – كاري كه انجام مي داديد
ج – مصاحبت همكاران
25- آيا هيچ وقت براي تفريح از محل كارتان مرخصي مي گيريد؟
الف – بله ب – نه ج – ممكن است به شرطي كه آنجا كاري ضروري وجود نداشته باشد.
26- آيا احساس مي كنيد كه درمحيط كار قدر شما را نمي دانند؟
الف – گاهي ب – اغلب ج – به ندرت
27- از چه چيز كار خود بيشتر بدتان مي آيد؟
الف – اينكه وقت شما دراختيارتان نيست
ب – ملالت و خستگي از كار؟
ج – اينكه نمي توانيد هميشه كارها را به ميل خود انجام دهيد؟
28- آيا زندگي خصوصي تان را از زندگي شغلي خود جدا نگاه مي داريد؟
الف – كاملاً 
ب – اكثر اوقات اما گاهي نيز تداخل ايجاد مي شود
ج – به هيچ وجه
29- آيا به فرزندانتان توصيه مي كنيد شغل شما را در پيش گيرند؟
الف – بله در صورتيكه او خلق و خو و  استعداد آن را داشته باشد.
ب – خير او را از اين كار برحذر مي كنم
ج – او را به ادامه كار وادار نمي كنم اما دلسردش هم نمي كنم.
30- اگر ناگهان مقدار زيادي پول برنده شويد يا به ارث ببريد، آيا 
الف – ديگر تا آخر عمر كار نمي كنيد
ب – كاري را در پيش مي گيريد كه هميشه آرزويش را داشتيد؟
ج – تصميم مي گيريد همين كاري را كه مشغول آن هستيد ادامه دهيد.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر