پرسشنامه روستا

پرسشنامه روستا

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/24

نظرات 0

 1 ـ موقعيت اداري و سياسي :

شرح دهستان : بخش : شهرستان :
مركز
فاصله تا مركز
2 ـ وجه تسميه روستا :

3 ـ تاريخچه روستا :

4 ـ موقعيت روستا در طرحهاي فرادست :

5 ـ روستاهاي واقع در حوزه نفوذ روستا :

6 ـ وضعيت معيشتي روستاهاي حوزه نفوذ :

7 ـ خدمات موجود در روستاهاي حوزه نفوذ :

8 ـ پروژه هاي عمراني اجراء شده و خدمات موجود در روستا :

9 ـ طرحهاي پيشنهادي طرحهاي فرادست براي روستا :

10 ـ مسايل و مشكلات روستا از ديدگاه روستاييان :

11 ـ مراكز تامين نيازمنديهاي اقتصادي و خدماتي روستا :

12 ـ منابع تامين آب شرب روستا و تاسيسات موجود در اين خصوص :

13 ـ منابع تامين آب كشاورزي :

14 ـ نحوه دفع آبهاي سطحي روستا :

15 ـ جمعيت روستا در سالهاي گذشته :
شرح 1345 1355 1365 1375
تعداد جمعيت
تعداد خانوار
16 ـ وضعيت جمعيتي روستا در سال 1375 :
ت واحد ت خانوار ت جمعيت 14 - 0 64 - 15 65 + 6+ مرد 6+ زن
باسواد مرد باسواد زن 10 + مرد 10 + زن شاغل مرد شاغل زن
17 ـ وضعيت جمعيتي روستا بر اساس آمارهاي خانه بهداشت :
سال تعداد جمعيت تعداد خانوار تعداد مواليد تعداد مرگ و مير
18 ـ وضغيت باسوادي روستا :

19 ـ تعداد شاغلين به تحصيل در روستا :  ابتدايي :            (پسر :          دختر :          ) 
 راهنمايي :         ( پسر :         دختر :         ) دبيرستان :           ( پسر :            دختر  :            )
20 ـ محل تحصيل دانش آموزان دبيرستاني روستا :
21 ـ وضعيت اشتغال روستاييان :  
تعداد شاغلين كشاورزي                دامداري :              صنعت :              خدمات :
22 ـ تعداد مهاجرين وارد شده به روستا :  
تعداد :                 مبداء :                                  دلايل :
23 ـ تعداد مهاجرين خارج شده از روستا :   
تعداد :                مقصد :                                                  دلايل :
24 ـ  نوع مذهب و زبان ساكنين روستا :25 ـ تركيب سني و جنسي روستا :
گروههاي سني تعداد مردان تعداد زنان جمع نسبت جنسي ملاحظات
4 ـ 0
9 ـ 5
14 ـ 10
19 ـ 15
24 ـ 20
29 ـ 25
34 ـ 30
39 ـ 35
44 ـ 40
49 ـ 45
54 ـ 50
59 ـ 55
64 ـ 60
65 +
جمع
26 ـ ميزان مشاركت مردم در اجراي پروژه هاي عمراني :

27 ـ مقدار اراضي زراعي روستا :  كل :                     آبي :                     ديم :                    باغات :
28 ـ سطح زير كشت و باغات روستا :
نوع كشت
سطح
راندمان
هزينه

 28 ـ تعداد دام روستا :  گوسفند و بز :                            گاو وگوساله :
29 ـ تعداد واحدهاي تجاري روستا :
30 ـ تعداد شاغلين بخش دولتي :
31 ـ تعداد شاغلين بخش خدمات :
32 ـ تعداد شاغلين بخش صنعت :
33 : وضعيت فعاليتهاي صنعتي روستا :
34 ـ قيمت و ارزش اقتصادي اراضي روستا :
35 ـعوامل موثر در شكل گيري روستا :
الف ـ عوامل طبيعي :

ب ـ عوامل انساني : 

36 ـ محل هسته اوليه روستا :

37 ـ مراحل توسعه روستا :

38 ـ مصالح ساختماني استفاده شده در روستا :
الف ـ مساكن نوساز :
ب ـ مساكن قديمي :
39 ـ درجه بندي معابر روستا :

40 ـ تعداد وسايل نقليه روستا , اتوبوس :       ميني بوس :        سواري :         وانت :           كاميون :   
تراكتور :          موتورسيكلت :            عبوري :
41 ـ محله بندي روستا :
42 ـ محل تجمع روستاييان :
43 ـ نحوه و محل دفن زباله هاي روستا :

44 ـ محل استقرار گورستان روستا  :
45 ـ محدوديت ها و امكانات توسعه روستا :

46 ـ كمبودهاي خدماتي روستا :

47 ـ ساير موارد :

رئيس شوراي اسلامي  :                                                    تلفن تماس :
دهيار روستا :                                                                  تلفن تماس :   

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر