پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش خلاقیت

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/20

نظرات 0

 پرسشنامه 

آزمون مدد كاغذي چند گزينه اي سنجش خلاقيت (MPPT)
وقتي كه با مسئله خيلي دشواري روبرو مي شويد،معمولاً چه مي كنيد؟
الف- گريه مي كنم،چون فكر نمي كنم بتوانم مسئله را حل كنم.
ب- گريه نمي كنم،اما ناراحت مي شوم.
ج- سعي مي كنم راه مناسب براي حل مسئله بيابم.
اگر سرگرم ساختن وسيله اي باشيد و ناگهان دريابيد قطعه مهمي از آن را گم كرده ايد چه مي كنيد؟
الف- كار را متوقف مي سازم
ب- سعي مي كنم قطعه گم شده را پيدا كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم كار را متوقف مي كنم
ج- سعي مي كنم قطعه گم شده را پيدا كنم و اگر بتوانم به جاي آن يك قطعه ديگر مي سازم.
وقتي كه در مكاني عمومي هستيد آيا هرگز سعي مي كنيد تا حدس بزنيد افرادي كه دور شما هستند دربارة چيزي بحث مي كنند؟
الف- هرگز علاقمند نيستم حدس بزنم ديگران دربارة چه چيز بحث مي كنند.
ب- گاهي دوست دارم حدس بزنم ديگران دربارة چه چيز بحث مي كنند.
ج- هميشه دوست دارم حدس بزنم ديگران دربارة چه چيزي بحث مي كنند.
آيا از حل مسائل دشوار لذت مي بريد؟
الف- خير از حل مسائل دشوار لذت نمي برم.
ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت مي برم.
ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت مي برم.
اگر عضو گروهي باشيد كه مسئله اي را با همكاري حل كند،چه مي كنيد؟
الف- خودم كاري نمي كنم و نمي گذارم اعضاي ديگر گروه مسئله را حل كنند.
ب- گاهي در آنچه گروه انجام مي دهد،شركت مي كنم.
ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام مي دهد شركت مي كنم.
وقتي كه با مسئله تازه اي روبه رو مي شويد معمولاً چه مي كنيد؟
الف- از كس ديگري مي خواهم آن را برايم حل كند.
ب- سعي مي كنم با كمك كس ديگر آن را حل كنم.
ج- سعي مي كنم اطلاعات بيشتري بدست آورم،تا بتوانم خودم آنرا حل كنم.
اگر درگير حل يك مسئله مشكل رياضي باشيد چه مي كنيد؟
الف- از يك معلم يا شخص ديگر مي خواهم كه به من كمك كند.
ب- يك كتاب رياضي مربوط به مسئله را مي خوانم.
ج- از همه منابعي كه در دسترس دارم،استفاده مي كنم.
وقتي در گروه براي حل يك مسئله كار مي كنيم اعضاي گروه چگونه از نظرهاي مبتكرانه شما استقبال مي كنند؟
الف- به ندرت از نظرات مبتكرانه من استفاده مي كنند.
ب- گاهي از نظرات مبتكرانه من استقبال مي كنند.
ج- اغلب از نظرات مبتكرانه من استقبال مي كنند.
وقتي با مشكلي غيرعادي مواجه مي شويد معمولاً آن را چگونه رفع مي كنيد؟
الف- اغلب،از كسي كمك مي گيرم.
ب- قبل از اينكه از كسي كمك بگيرم مدت كوتاهي تلاش مي كنم تا خودم آن را حل كنم.
ج- مدتي بسيار طولاني تلاش مي كنم تا خودم آن را حل كنم.
10-آيا به نظر ديگران شما سئوالات مشكلي طرح مي كنيد؟
الف- خير،اين طور فكر نمي كنند.
ب- گاهي اين طور فكر مي كنند.
ج- اغلب اين طور فكر مي كنند.
11-آيا معمولاً دوست داريد به كارهاي تازه دست بزنيد؟
الف- معمولاً به كارهاي تازه دست نمي زنم.
ب- گاهي به كارهاي تازه دست مي زنم.
ج- اغلب به كارهايي تازه دست مي زنم.
12- وقتي با مسئله پيچيده اي روبه رو مي شويد چه مي كنيد؟
الف- سعي مي كنم خود را درگير حل آن نكنم.
ب- ممكن است كوتاه زماني براي حل آن تلاش كنم.
ج- زماني بسيار طولاني براي حل آن تلاش مي كنم.
13- آيا از تجارب تازه لذت مي بريد؟
الف- از تجارب تازه لذت نمي برم.
ب- گاهي از تجارب تازه لذت مي برم.
ج- از تجارب تازه لذت مي برم.
14-وقتي در موقعيتي قرار مي گيريم كه از عهدة آن بر نمي آييد چقدر به ديگران متوسل مي شويد؟
الف- اغلب به ديگران متوسل مي شوم.
ب- گاهي به ديگران متوسل مي شوم.
ج- معمولاً ترجيح مي دهم به خودم متكي باشم.
15- آنچه مستقلاً‌انجام مي دهيد،چقدر اطمينان داريد؟
الف- به آنچه خودم مستقلاً انجام مي دهم اطمينان زيادي ندارم.
ب- به آنچه خودم مستقلاً انجام مي دهم تا حدودي اطمينان دارم.
ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام مي دهم اطمينان زيادي دارم.
16- آيا از انجام آزمايشات علمي لذت مي بريد؟
الف- از انجام آزمايش لذت نمي برم.
ب- ازانجام آزمايش تا حدودي لذت مي برم.
ج- از انجام آزمايش خيلي لذت مي برم.
17- هرگز به رؤيا فرو مي رويد؟
الف- خير من به رؤيا فرو نمي روم.
ب- گاهي اگر وقت داشته باشم به رؤيا فرو مي روم.
ج- اغلب اگر وقت داشته باشم به رؤيا فرو مي روم.
18- در بيان مطالب خود با چه سهولتي از كلمات استفاده مي كنيد؟
الف-معمولاً اشكال دارم.
ب- گاهي اشكال دارد.
ج- به ندرت،اشكال دارد.
19- بيان شما چه اندازه خوب است؟
الف – مطالب را به خوبي بيان نمي كنم.
ب- گهي مطالبم را به خوبي بيان نمي كنم.
ج- اغلب مطالبم را به خوبي بيان مي كنم.
20- نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟
الف- در نوشتن نظراتم اشكال دارم.
ب- شايد بتوانم نظراتم را بنويسم.
ج- كاملاً مي توانم نظراتم را بنويسم.
21- اگر عده اي از افراد به نحوي غيرمنتظره از شما بخواهند كه بيش از پنج دقيقه درباره موضوعي صحبت كنيد تا چه اندازه از عهده اين كار بر خواهيد آمد؟
الف- از عهده اش بر نخواهيم آمد زيرا براي آن آمادگي نداشته ام.
ب- نهايت سعي خود را خواهم كرد تا از عهده آن برآيم.
ج- به خوبي از عهده آن بر خواهم آمد.
22-براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي كنيد؟
الف- معمولاً اين كار برايم دشوار است.
ب- گاهي اين كار برايم آسان است.
ج- اغلب اين كار برايم آسان است.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر