پرسشنامه مشاوره ای

پرسشنامه مشاوره ای

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/20

نظرات 0

 الف – حرکات چهره و نحوة نگاه:

1- حرکات سر مناسب است. بلی □ خیر □
2- قیافه گرفته و غمگین است. بلی □ خیر □
3 – حرکات چهره مناسب است. بلی □ خیر □
4 – نگاه خیره کننده است. بلی □ خیر □
5 – نگاه‌های مشاور، مراجع را می‌رنجاند. بلی □ خیر □
6 – نگاه درست و به موقع است. بلی □ خیر □
7 – نگاه وجود ندارد. بلی □ خیر □
ب – حرکات دست: 
1 – از حرکات دست زیاد استفاده می‌شود. بلی □ خیر □
2- از حرکات دست اصلاً استفاده نمی‌شود. بلی □ خیر □
3 – از حرکات دست، برای تأکید گفتار به درستی استفاده می‌شود.
بلی □ خیر □
4 – از حرکات دست، به طور نادرست استفاده می‌شود.
بلی □ خیر □
5 – با مراجع دست می‌دهد. 
بلی □ خیر □
ج – حرکات بدن:
1- زیاد تکان می‌خورد. بلی □ خیر □
2- کاملاً بی حرکت است. بلی □ خیر □
3 – گاهگاهی به طرف مراجع متمایل می‌شود. بلی □ خیر □
4 – از مراجع فاصله می‌گیرد. بلی □ خیر □
5 – خیلی نزدیک مراجع می‌نشیند. بلی □ خیر □
6 – روبه‌روی مراجع نمی‌نشیند. بلی □ خیر □
7 – کیفیت گفتار:
1- صدا لرزان است. بلی □ خیر □
2 – گفتار با لکنت همراه است. بلی □ خیر □
3 – گفتار اثر و نفوذ ندارد. بلی □ خیر □
4 – گفتار اثر نامناسب دارد. بلی □ خیر □
5 – خیلی بلند صحبت می‌کند. بلی □ خیر □
6 – خیلی آرام حرف می‌زند. بلی □ خیر □
7 – از کلمات غیر مصطلح به وفور استفاده می‌کند.
بلی □ خیر □
8 – خیلی سریع صحبت می‌کند. بلی □ خیر □
9- خیلی شمرده حرف می‌زند. بلی □ خیر □

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر