پرسشنامه مهارتهای روانی حرکتی سازگاری

پرسشنامه مهارتهای روانی حرکتی سازگاری

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/16

نظرات 0

I رفتار خشونت آميز و مخرب                               گاهي                        اوقات               مكرراً

1- تهديد مي كند يا آزار جسمي مي رساند

الف) ايماء و اشارات تهديدآميز به كار مي برد.

ب) غيرمستقيم به ديگران صدمه مي زند.

ج) به ديگران تف مي اندازد.

د) ديگران را هل مي دهد، ناخن مي زند يا نيشگون مي گيرد.

ه) مو، گوش و يا قسمتهاي ديگر بدن افراد مي كشد.

و) ديگران را گاز مي گيرد.

ز) به ديگران را لگد، مشت يا سيلي مي زند.

ح) اشياء را به طرف ديگران پرت مي كند.

ط) ديگران را خفه مي كند.

ي) اشياء را به صورت حربه بر ضد ديگران به كار مي گيرد.

ك) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ل) هيچ كدام از موارد بالا

2- به وسايل شخصي خود ضرر مي زند. گاهي اوقات مكرراً

الف) لباسهاي خود را مي درد، پاره مي كند يا مي جود.

ب) اشياء متعلق به خود را كثيف مي كند.

ج) مجله، كتاب يا متعلقات ديگر خود را پاره مي كند.

د) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ه) هيچ كدام از موارد بالا

3- به اموال ديگران ضرر مي زند. گاهي اوقات مكرراً

الف) لباسهاي ديگران را مي درد، پاره مي كند يا مي جود.

ب) اشياء ديگران را كثيف مي كند.

ج) مجله، كتاب يا متعلقات ديگران را پاره مي كند.

د) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ه) هيچ كدام از موارد بالا

4- به اموال عمومي ضرر مي زند. گاهي اوقات مكرراً

الف) مجله، كتاب يا اموال عمومي ديگر را پاره مي كند.

ب) نسبت به وسايل كلاس با خشونت رفتار مي كند. (آنها را مي زند، خراب مي كند يا به زمين مي اندازد)

ج) شيشه پنجره ها را مي شكند.

د) كاغذ، دستمال كاغذي يا چيزهاي ديگر را در توالت مي اندازد.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

5- تندخوست يا كنترل خود را از دست مي دهد. گاهي اوقات مكرراً

الف) گريه مي كند و جيغ مي زند.

ب) ضمن زدن روي اشياء يا به هم كوبيدن در، پا به زمين مي كوبد.

ج) پا به زمين مي كوبد و جيغ و فرياد مي كشد.

د) خود را روي زمين مي اندازد و جيغ و فرياد مي كشد.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

II رفتار ضد اجتماعي

6- سر به سر ديگران مي گذارد يا درباره آنها غيبت مي كند. گاهي اوقات مكرراً

الف) درباره ديگران غيبت مي كند.

ب) درباره ديگران داستانهاي غيرواقعي و اغراق آميز مي گويد.

ج) سربه سر ديگران مي گذارد.

د) از ديگران ايراد مي گيرد.

ه) ديگران را مسخره مي كند.

و) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ز) هيچ كدام از موارد بالا

7- به ديگران حكم مي راند و آنها را بازي مي دهد. گاهي اوقات مكرراً

الف) براي ديگران تعيين وظيفه مي كند.

ب) از ديگران توقع خدمت دارد.

ج) به ديگران فرمان مي دهد.

د) بين افراد دعوا مي اندازد.

ه) ديگران را بازي مي دهد و آنها را به دردسر مي اندازد.

و) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ز) هيچ كدام از موارد بالا

8- فعاليتهاي ديگران را برهم مي زند. گاهي اوقات مكرراً

الف) هميشه مزاحم است.

ب) در فعاليتهاي ديگران مداخله مي كند، از قبيل سد راه شدن.

ج) كار ديگران را برهم مي زند.

د) اسبابهايي را كه ديگران با آن كار مي كنند به اطراف پرتاب مي كند. (براي مثال مداد رنگي، كتاب و غيره)

ه) اشياء را از دست ديگران مي ربايد.

و) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ز) هيچ كدام از موارد بالا

9- ملاحظه ديگران را نمي كند. گاهي اوقات مكرراً

الف) درجه حرارت را در محلهاي عمومي طوري نگه مي دارد تا ديگران راحت نباشند، براي مثال پنجره را باز مي كند يا مي بندد و ترموستات را تغيير مي دهد.

ب) وقتي ديگران مشغول خواندن هستند، سر و صدا راه مي اندازد.

ج) با صداي بلند حرف مي زند.

د) روي نيمكت يا محلي كه مورد نياز ديگران است به صورت فراخ مي‏نشيند.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

10- به اموال ديگران بي حرمتي مي كند. گاهي اوقات مكرراً

الف) چيزهايي را كه قرض گرفته، برنمي گرداند.

ب) از اموال ديگران بدون اجازه آنها استفاده مي كند.

ج) متعلقات ديگران را گم مي كند.

د) به اموال ديگران ضرر مي زند.

ه) فرق بين اموال خود و ديگران را تشخيص نمي دهد.

و) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ز) هيچ كدام از موارد بالا

11- كلمات خشم آلود به كار مي برد. گاهي اوقات مكرراً

الف) كلمات خصمانه، براي مثال «احمق» ، «نادان» ، «بي شعور» به كار مي‏برد.

ب) فحش مي دهد، نفرين مي كند يا كلمات زشت به كار مي برد.

ج) تهديدات خشونت آميز را با جيغ و فرياد به زبان مي آورد.

د) ديگران را با زبان طوري تهديد مي‏كند كه گوياي آسيب رساندن جسمي است.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

III رفتار طغياني

12- قوانين يا كارهاي عادي معين را ناديده مي گيرد. گاهي اوقات مكرراً

الف) نسبت به قوانين گرايش منفي دارد، منتهي معمولاً سازش مي كند.

ب) بايد او را وادار كرد كه در صف انتظار، از قبيل صف كلاس و غيره بايستد.

ج) قوانين و مقررات را نقض مي‏كند، براي مثال در محلهاي ممنوع غذا مي‏خورد.

د) از شركت در فعاليتهاي مقرر، از قبيل كار، مدرسه و غيره امتناع مي‏كند.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

13- تن به تبعيت از راهنمايي، تقاضا يا فرمان نمي دهد: گاهي اوقات مكرراً

الف) اگر فرمان مستقيمي به او بدهند، آشفته مي شود.

ب) خود را به كري مي زند و به راهنمايي عمل نمي كند.

ج) به راهنمايي توجهي نمي كند.

د) از انجام كار محوله خودداري مي كند.

ه) قبل از انجام وظايف محوله براي مدت طولاني ترديد مي كند.

و) خلاف آنچه از او خواسته شده عمل مي كند.

ز) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ح) هيچ كدام از موارد بالا

14- نگرش گستاخانه يا طغياني به اولياي امور دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) از اولياي امور، به عنوان مثال آموزگاران و رهبران گروه، بيزار است.

ب) با اولياي امور رفتار خصمانه دارد.

ج) اولياي امور را مسخره مي كند.

د) مي گويد: «مي توانم اولياء را اخراج كنم».

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

15- براي حاضر شدن در وعده گاه يا انجام تكاليف به خصوص تاخير يا غيبت مي‏كند. گاهي اوقات مكرراً

الف) در انجام كارها يا حاضر شدن در جاي مقرر تاخير مي كند.

ب) پس از ترك مكان مثل رفتن به دستشويي، رساندن پيغام، از برگشتن به محل خودداري مي‏كند.

ج) محل فعاليت محوله را از قبيل كار، كلاس و غيره بدون اجازه ترك مي‏كند.

د) از فعاليتهاي روزمره، از كار، كلاس و غيره غيبت مي كند.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

16- فرار مي كند يا سعي در فرار دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) سعي مي كند از محيط مدرسه فرار كند.

ب) از فعاليتهاي گروهي، از قبيل گردش، اتوبوس، مدرسه و غيره فرار مي‏كند.

ج) از محيط مدرسه فرار مي كند.

د) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ه) هيچ كدام از موارد بالا

17- در اجتماعات بدرفتاري مي كند. گاهي اوقات مكرراً

الف) با صحبت درباره موضوعات بي ربط در ميان بحثهاي گروهي درمي‏آيد.

ب) بدون توجه به مقررات بازيها را به هم مي زند.

ج) فعاليتهاي گروهي را با داد و فرياد يا مرتكب عملي شدن به هم مي زند.

د) در خلال درس يا جلسه هاي گروهي روي صندلي بند نمي شود.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ز) هيچ كدام از موارد بالا

VI رفتار غيرقابل اعتماد

18- اموال ديگران را بدون اجازه برمي دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) متعلقات ديگران را اگر در دسترس او باشد برمي دارد.

ب) متعلقات ديگران را از جيب، كيف، كشو و غيره برمي دارد.

ج) متعلقات ديگران را با باز كردن و شكستن قفل برمي دارد.

د) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ه) هيچ كدام از موارد بالا

19- دروغ مي گويد و تقلب مي كند. گاهي اوقات مكرراً

الف) واقعيت ها را به نفع خود تغيير مي دهد.

ب) در بازي، امتحان، انجام تكاليف وغيره تقلب مي كند.

ج) در مورد خود دروغ مي گويد.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

V كناره گيري

20- فعال نيست. گاهي اوقات مكرراً

الف) براي مدت زيادي در يك حالت مي نشيند يا مي ايستد.

ب) كاري به جز نشستن و ديگران را تماشا كردن انجام نمي دهد.

ج) روي صندلي به خواب مي رود.

د) تمام وقت سرش را به نيمكت تكيه مي دهد.

ه) به نظر نمي رسد به چيزي عكس العمل نشان دهد.

و) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ز) هيچ كدام از موارد بالا

21- كناره گير است. گاهي اوقات مكرراً

الف) به نظر مي رسد از محيط اطراف خود آگاهي ندارد.

ب) دست يابي و تماس با او دشوار است.

ج) بي احساس و بي تفاوت است.

د) نگاهش مات است.

ه) بيان يكنواختي دارد.

و) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ز) هيچ كدام از موارد بالا

22- كمرو است. گاهي اوقات مكرراً

الف) در معاشرتهاي اجتماعي كمرو و ترسو است.

ب) در معارشتهاي گروهي، از قبيل جشن، گردهمايي غيررسمي صورت خود را مي پوشاند.

ج) با ديگران خوب نمي جوشد.

د) ترجيح مي دهد، تنها باشد.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

VI رفتار قالبي (ثابت) و اطوار عجيب

23- رفتار قالبي دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) با انگشت روي چيزي ضربه ميزند.

ب) با پا مرتباً ضربه ميزند.

ج) دستهايش را مرتب حركت مي دهد.

د) مدام خودش را مي زند، ناخن مي زند يا مي مالد.

ه) قسمتي از بدنش را دايم تكان مي دهد يا مي چرخاند.

و) سرش را به جلو و عقب حركت مي دهد يا مي چرخاند.

ز) بدنش را به جلو و عقب مي جنباند.

ح) در مسير مشخصي مرتب قدم مي زند.

ط) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ي) هيچ كدام از موارد بالا

24- ژست خاص يا اطوار عجيبي دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) سر را خم مي كند.

ب) زانو در بغل مي گيرد.

ج) با نوك پا راه مي رود.

د) هنگام راه رفتن دستش را در گوش يا روي سرش مي گذارد.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

VII رفتارهاي اجتماعي نامناسب

25- رفتارهاي اجتماعي ناجوري دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) هنگام صحبت كردن به ديگران خيلي نزديك مي شود.

ب) به صورت ديگران فوت مي كند.

ج) جلو ديگران آروغ مي زند.

د) ديگران را مي بوسد يا مي ليسد.

ه) ديگران را بغل مي كند يا در بغل فشار مي دهد.

و) بي مورد ديگران را لمس مي كند.

ز) به ديگران مي چسبد و مانع حركت آنها مي شود.

ح) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ط) هيچ كدام از موارد بالا

VIII عادات صوتي ناپسند

26- عادات صوتي يا گويايي آشفته اي دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) با حالت تشنجي مي خندد.

ب) بلند حرف مي زند يا سر ديگران فرياد مي كشد.

ج) با خودش بلند صحبت مي كند.

د) بي مورد مي خندد.

ه) خرناس مي كشد، وزوز مي كند يا صداي ناخوشايندي درمي آورد.

و) عبارت يا كلمه اي را خيلي تكرار مي كند.

ز) صداي ديگران را تقليد مي كند.

ح) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ط) هيچ كدام از موارد بالا

IX عادات ناپسند يا عجيب

27- عادات عجيب و ناپسندي دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) همه چيز را بو مي كند.

ب) اشياء را بي مورد د رجيب پيراهن لباس يا كفش جمع مي كند.

ج) نخ لباس خود را مي كشد.

د) با لباس و چيزهاي ديگر از قبيل بند كفش، دكمه و كفش خود بازي مي‏كند.

ه) چيزهاي غيرعادي، از قبيل سنجاق قفلي، درب بطري و غيره را جمع مي كند و به خود آويزان ميكند.

و) چيزها را ذخيره ميكند (از جمله غذا)

ز) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ح) هيچ كدام از موارد بالا

28- عادات دهاني ناپسند دارد گاهي اوقات مكرراً

الف) از دهانش آب مي ريزد.

ب) دندان قورچه مي كند.

ج) روي ميز تف مي كند.

د) ناخنهاي خود را مي جود.

ه) انگشت يا قسمتهاي ديگر بدنش را مي مكد يا مي جود.

و) مواد غيرخوردني را مي خورد.

ز) هر چيز را در دهانش مي گذارد.

ح) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ط) هيچ كدام از موارد بالا

29- لباسهاي خود را درمي آورد يا پاره مي كند. گاهي اوقات مكرراً

الف) دكمه يا زيپ لباسش را مي كند.

ب) بي جهت كفش يا جوراب خود را درمي آورد.

ج) در مواقع نامناسب لباسهايش را درمي آورد.

د) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ه) هيچ كدام از موارد بالا

30- تمايلات يا عادات عجيب ديگري دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) براي نشستن يا خوابيدن جاهاي معيني را انتخاب مي كند.

ب) در نقطه بخصوصي، از قبيل پنجره، در و غيره مي ايستد.

ج) كنار هر چيزي كه تكان مي خورد مي نشيند.

د) از بالا رفتن يا پايين آمدن از پله ها مي ترسد نمي خواهد كسي او را لمس كند.

ه) اگر او را لمس كنند جيغ مي كشد.

و) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ز) هيچ كدام از موارد بالا

X گرايش بيش فعالي

31- گرايش بيش فعالي دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) بي اندازه حرف مي زند.

ب) لحظه اي آرام نمي نشيند.

ج) هميشه دور و بر اتاق يا سالن مي دود يا مي پرد.

د) مرتباً حركت مي كند يا وول مي خورد.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

XI آشفتگيهاي رواني

32- معمولاً تواناييهاي خود را بيشتر از آن چه كه هست تخمين مي‏زند. گاهي اوقات مكرراً

الف) ناتوانيهاي خود را تشخيص نمي دهد.

ب) خيلي خودپسند است.

ج) از برنامه هاي غيرواقع بينانه آينده حرف مي زند.

د) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ه) هيچ كدام از موارد بالا

33- در پاسخ به انتقاد واكنش نادرست نشان مي دهد. گاهي اوقات مكرراً

الف) وقتي اشتباهات او را گوشزد مي كنند صحبت نمي كند.

ب) وقتي مورد انتقاد قرار مي گيرد عصباني مي شود.

ج) وقتي مورد انتقاد قرار مي گيرد كناره گيري يا اخم مي كند.

د) وقتي اشتباه او را تصحيح مي كنند جيغ مي زند و گريه مي كند.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

34- در پاسخ به ناكامي واكنش نادرست نشان مي دهد. گاهي اوقات مكرراً

الف) اشتباهات خود را به گردن ديگران مي اندازد.

ب) وقتي با او مخالفت مي شود كناره گيري يا اخم مي كند.

ج) هنگامي كه با او مخالفت مي شود عصباني مي شود.

د) وقتي كارش پيش نمي رود تندخو مي شود.

ه) موارد ديگر (مشخص كنيد)

و) هيچ كدام از موارد بالا

35- نياز به توجه و تحسين بيش از اندازه دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) به تحسين بيش از اندازه نياز دارد.

ب) از اينكه به ديگران توجه مي شود حسادت مي كند.

ج) براي جلب توجه به طور احمقانه اي رفتار مي كند.

د) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ه) هيچ كدام از موارد بالا

36- به نظر مي‏رسد احساس مي‏كند ديگران مي‏خواهند به او گزند و آسيب برسانند. گاهي اوقات مكرراً

الف) از حق‏كشي حتي وقتي كه سهم مساوي يا امتياز بيشتري دارد شكايت مي‏كند.

ب) شكايت مي كند كه «هيچ كس او را دوست ندارد.»

ج) مي گويد «همه مرا سرزنش مي كنند.

د) مي گويد «مردم راجع به من حرف مي زنند»

ه) مي گويد «مردم با من مخالفند»

و) رفتارش نشان مي دهد كه به ديگران مشكوك است.

ز) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ح) هيچ كدام از موارد بالا

37- گرايش هيپوكندري دارد. گاهي اوقات مكرراً

الف) از امراض جسماني خيالي شكايت دارد.

ب) تظاهر به بيماري مي كند.

ج) بعد از بهبود حالش، خود را به بيماري مي زند.

د) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ه) هيچ كدام از موارد بالا

38- علايم ديگري بي ثباتي در او مشاهده مي شود. گاهي اوقات مكرراً

الف) بدون دليل آشكاري خلق و خوي او عوض مي شود.

ب) از خوابهاي بدي كه مي بيند شكايت دارد.

ج) بدون دليل آشكار گريه مي كند.

د) به نظر مي رسد كنترل عاطفي ندارد.

ه) وقتي ناراحت است استفراغ مي كند.

و) به نظر مي رسد در فعالتيهاي روزانه ناامن است و مي ترسد.

ز) از افراد يا جيزهايي كه باعث ترس غيرواقعي مي شوند صحبت مي‏كند.

ح) از خودكشي حرف مي زند.

ط) موارد ديگر (مشخص كنيد)

ي) هيچ كدام از موارد بالا

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر