پرسشنامه موقعیتهای استرس زای شغلی

پرسشنامه موقعیتهای استرس زای شغلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/25

نظرات 0

 متغیرهای تحقیق ، وضعیت متغیرها ، ابزار و نحوه اندازه گیری ، پرسشنامه :

 

نام متغیر

ابزار و نحوه اندازه گیری

واحد یا طبقات

مقیاس سنجش

سابقه کار

پرسشنامه

سال

کمی- گسسته

نحوه کار کردن

پرسشنامه

فردی گروهی

کیفی - اسمی

مشکلات قلبی و عروقی

پرسشنامه

دارد ندارد

کیفی - اسمی

انجام فعالیت های جانبی

پرسشنامه

فرهنگی هنری - تجاری

کیفی - اسمی

میزان ساعات کاری درهفته