پرسشنامه موقعیتهای استرس زای شغلی

پرسشنامه موقعیتهای استرس زای شغلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/25

نظرات 0

 متغیرهای تحقیق ، وضعیت متغیرها ، ابزار و نحوه اندازه گیری ، پرسشنامه :

 

نام متغیر

ابزار و نحوه اندازه گیری

واحد یا طبقات

مقیاس سنجش

سابقه کار

پرسشنامه

سال

کمی- گسسته

نحوه کار کردن

پرسشنامه

فردی گروهی

کیفی - اسمی

مشکلات قلبی و عروقی

پرسشنامه

دارد ندارد

کیفی - اسمی

انجام فعالیت های جانبی

پرسشنامه

فرهنگی هنری - تجاری

کیفی - اسمی

میزان ساعات کاری درهفته

پرسشنامه

ساعت

کمی گسسته

تیپ شخصیتی A , B

پرسشنامه

تیپ A تیپ B

کیفی اسمی

وضعیت تاهل

پرسشنامه

مجرد-متاهل

کیفی-اسمی

جدایی از همسر

پرسشنامه

دارد ندارد

کیفی - اسمی

همسر دندانپزشک

پرسشنامه

دارد ندارد

کیفی - اسمی

مسئولیت خانه داری

پرسشنامه

دارد ندارد

کیفی اسمی

 جدول شماره (1):

 میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک شدت استرس:

 

شدت استرس

فراوانی مطلق

درصد فراوانی مطلق

کم

 

 

متوسط

 

 

زیاد

 

 

خیلی زیاد

 

 

 جدول شماره (2):

 

 

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک رتبه:

 

 

 

موقعیت استرس زا

فراوانی

درصد فراوانی

رتبه

عقب افتادن از برنامه کاری

 

 

 

درمان بیماران کم توان ،کودک،غیر همکار،دارای وابستگی های نزدیک عاطفی و فامیلی

 

 

 

نارضایتی بیمار از درمان ارائه شده

 

 

 

مواجه شدن با حالات اورژانس 

 

 

 

درمان بیماران بسیار مضطرب 

 

 

 

کار بیش از حد توان

 

 

 

نداشتن دستیار

 

 

 

درمان بیماران دارای مشکلات سیستمیک و سالمند

 

 

 

عدم کسب نتیجه دلخواه و شایسته

 

 

 

درمان بیماران مبتلا به بیماری های عفونی مثل ایدز ، هپاتیت ، مونو نوکلئوز عفونی

 

 

 

اشتباهات حین درمان ناشی از عجله ، وسایل نا مرغوب ، تجربه کم  

 

 

 

نگرانی های مالی و اقتصادی

 

 

 

اشتباهات کارکنان مطب

 

 

 

نداشتن دید و دسترسی و پوزیشن خوب هنگام کار

 

 

 

کار با مواد سمی و بد بو

 

 

 

داشتن حس رقابت و عقب افتادن از همکاران

 

 

 

مشکلات اداره مطب ( قطعی آب و برق ، خرابی توربین و وسایل، حقوق کارکنان)

 

 

 

نیاز به تصمیم گیری های سریع و متعدد

 

 

 


جدول شماره (3):

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک نحوه کار کردن:

 

شدت استرس

نحوه کار کردن

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

فردی

 

 

 

 

گروهی

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (4):

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک داشتن مشکلات قلبی-عروقی-جسمانی:

 

شدت استرس

داشتن مشکلات قلبی-عروقی-جسمانی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

دارد

 

 

 

 

ندارد

 

 

جدول شماره (5):

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک نحوه فعالیت های جانبی:

 

شدت استرس

نحوه فعالیت های جانبی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

فرهنگی-ورزشی

 

 

 

 

تجاری

 جدول شماره (6):

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک تیپ شخصیتی A,B:

 

شدت استرس

تیپ شخصیتی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

A

 

 

 

 

B

 

  جدول شماره (7):

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک وضعیت تاهل:

 

شدت استرس

وضعیت تاهل

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

مجرد

 

 

 

 

متاهل

 جدول شماره (8):

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک جدایی از همسر:

 

شدت استرس

جدایی از همسر

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

دارد

 

 

 

 

ندارد

 جدول شماره (9):

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک داشتن همسر دندانپزشک:

 

شدت استرس

داشتن همسر دندانپزشک

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

دارد

 

 

 

 

ندارد

 

جدول شماره (10):

میزان فراوانی موقعیت های استرس زای شغلی در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی در 90- 1389به تفکیک داشتن مسئولیت خانه داری:

 

شدت استرس

داشتن مسئولیت خانه داری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

 

 

 

 

دارد

 

 

 

 

ندارد

 

کم (1)

متوسط (2)

زیاد (3)

خیلی زیاد (4)

 

 

 

هر یک از موقعیت های استرس زا از نظر شما در چه رتبه ای قرار می گیرند؟عدد مورد نظر را وارد کنید :

                                                                  

 

 1)     عقب افتادن از برنامه کاری¨

2)     درمان بیماران کم توان ،کودک،غیر همکار،دارای وابستگی های نزدیک عاطفی و فامیلی o

3)     نارضایتی بیمار از درمان ارائه شده ¨

4)     مواجه شدن با حالات اورژانس  ¨

5)     درمان بیماران بسیار مضطرب  ¨

6)      کار بیش از حد توان ¨

7)     نداشتن دستیار ¨

8)     درمان بیماران دارای مشکلات سیستمیک و سالمند ¨

9)     عدم کسب نتیجه دلخواه و شایسته ¨

10) درمان بیماران مبتلا به بیماری های عفونی مثل ایدز ، هپاتیت ، مونو نوکلئوز عفونی ¨

11) اشتباهات حین درمان ناشی از عجله ، وسایل نا مرغوب ، تجربه کم  ¨

12) نگرانی های مالی و اقتصادی ¨

13) اشتباهات کارکنان مطب ¨

14) نداشتن دید و دسترسی و پوزیشن خوب هنگام کار ¨

15) کار با مواد سمی و بد بو ¨

16) داشتن حس رقابت و عقب افتادن از همکاران ¨

17) مشکلات اداره مطب ( قطعی آب و برق ، خرابی توربین و وسایل، حقوق کارکنان) ¨

18) نیاز به تصمیم گیری های سریع و متعدد ¨

با ارائه پاسخ های دقیق و صادقانه گامی در جهت تامین سلامت روانی دنداپزشکان برخواهید داشت.

1)     سابقه کار :            ¨ سال

2)     نحوه کار کردن :      ¨ فردی در مطب        ¨ گروهی در درمانگاه

3)     مشکلات قلبی عروقی ، جسمانی دارید ؟      ¨ بلی           ¨ بلی

4)      انجام فعالیتهای جانبی به چه صورت است ؟ ¨ فرهنگی،ورزشی،تفریحی   ¨تجاری و درآمد زا

5)     میزان ساعات کاری در هفته چقدر است ؟     ¨ ساعت

6)روحیات خود را در کدام دسته می یابید ؟      

¨ تیپ A : نیاز به موفقیت ، سختگیر ، کمالگرا ، حس رقابت و کمبود وقت ، نیاز به تقدیر شدن از کارهای شما است .

¨ تیپ B : خونسرد ، آرامش دارید ، احتیاج به تقدیر شدن از کارهای شما نیست . موفقیت هدف شما نیست .

7) وضعیت تاهل:                                      ¨ مجرد         ¨  متاهل

8)آیا از همسر خود جدا شده اید ؟                  ¨ بلی           ¨ خیر

9)آیا همسر شما دندانپزشک است ؟                ¨ بلی           ¨ خیر

10)مسئولیت خانه داری به عهده شماست ؟       ¨ بلی           ¨ خیر

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر