پرسشنامه بررسی میزان آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه بررسی میزان آسیبهای اجتماعی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/16

نظرات 0

 پرسشنامه

 

1)  آسیب های اجتماعی که در میان دانشجویان دیده می شود از کجا نشأت می گیرد؟

الف) خانواده q                                                                ب) محیط دانشگاه q                    

ج) گروه دوستان q                                       د) محیط بیرون از دانشگاه

2)  کدامیک از راهکارهای ریز می تواند از آسیب های اجتماعی دانشجویان جلوگیری کند؟

الف) برگزاری های همایش های آسیب شناسی دانشجویی q                     

ب) مشاوره q

ج) هر کدام از آنها به نوبه خود از این آسیب ها جلوگیری می کند .

 ه) نمی دانم q

3)     محیط دانشگاه تا چه اندازه دانشجویان را تحت تاثیر مشکلات و آسیب های اجتماعی قرار می دهد ؟

الف) صد در صد                                              ب) تا حدودی    q          

ج) بسیار زیاد q                                               د)  اطلاعی ندارم q

4)       آیا آزادی بیش از حد می تواند عاملی بر آسیب پذیری دانشجو باشد ؟

الف) بله می تواند باشد q                           ب) پسران q

ج) خیر نمی تواند باشد q                            ج) نمی دانم q                  د) قطعا q

5) آیا دوستان در محیط دانشگاه در شکل گیری آسیب پذیری دانشجویان دختر بیشتر اثر می گذارد یا دانشجویان پسر ؟

الف) پسران q                                                  ب) دختران q  

ج) در هر دو یکسان استq                        د) نظری ندارم q

6) به نظر شما آسیب های اجتماعی دانشجویان دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

الف) از جامعه یا گروهی به جامعه دیگر متفاوت است q

ب) ملاک شناسائی آن مشکل و واقعیت خارجی دارد q

ج) گزینه الف وب q                      

د) ملاک شناسایی آن آسان و واقعیت درونی دارد q

7) آسیب های اجتماعی در میان دانشجویان چه پیامدی می تواند داشته باشد ؟

الف) از دست دادن کارایی لازم q

ب) کاهش عملکردهای مثبت فرد q

ج) الف وب q                  

د) بر هم خوردن روند معمول زندگی و نداشتن انگیزه q                              ه) همه موارد

8) به نظر شما آسیب اجتماعی در میان دانشجویان می تواند سبب بروز آسیب دیگری گردد؟

الف) به نظر من آسیب های اجتماعی می تواند آسیب دیگری را تحت تاثیر قرار دهد q

ب) به نظر من آسیب های اجتماعی نمی تواند بر آسیب دیگری تاثیری داشته باشد q

ج) در نظر من آسیب اجتماعی امری فراگیر نیست q

د) ب و ج q

9) به نظر شما مقوله آسیب های اجتماعی بر کدام یک از ملاک های اساسی رفتار تاکید دارد؟

الف) انحراف q                                                ب) ناهنجاری ها              

        ج) الف و ب q                                                  د) تخلف از یک یا چند قاعده رفتاری q

10) به نظر شما فرد آسیب دیده اجتماعی به چه کسی گفته می شود؟

الف) فردی که رفتارش به دلیل فشارهای اجتماعی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی تغییر کرده استq

ب) فردی که در یادگیری، مهارتهای زندگی دچار نقص و فقدان شده است q

ج) فردی که رفتارش با هنجارهای اجتماعی جامعه مغایرت دارد. q

د) همه موارد

11) مقوله آسیب اجتماعی در میان دانشجویان دختر بیشتر دیده می شود یا دانشجویان پسر ؟

الف) دانشجویان دختر q                             ب) دانشجویان پسر q

ج) در هر دو یکسان                                        د) اولویت بندی دارد q

12) آیا آسیب های اجتماعی در میان دانشجویان مختص به یک جنس و گروه اجتماعی است ؟

الف) بله ، مختص دختران است q

ب) خیر، مختص به هر دو جنس و گروه اجتماعی اختصاص دارد q

ج) بله، مختص پسران است q

د) خیر، ممکن است به یک جنس بیشتر و به یک جنس دیگر کمتر اختصاص داشته باشدq

13) به نظر شما مسائل و آسیب های اجتماعی در میان دانشجویسان بیشتر می تواند دخالت داشته باشد ؟

الف) مجموعه ای از پدیده ها و امور اجتماعی مثل طلاق q                            

ب) فقر q                                                          ج) خانواده از هم گسیخته q                      

د) نداشتنن پشتوانه مالی q                        ه) همه موارد q

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر