دانلود پرسشنامه همکاری اولیاء با مربیان مدرسه

پرسشنامه میزان همکاری اولیا با مدارس

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/20

نظرات 0

 پاسخگوی محترم با توجه به هرسوال با دقت جواب خود را با علامت ×مشخص نمایید :

1 – آیا پایین بودن میزان درآمد خانواده در عدم همکاری با مدرسه موثر است
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
2 – آیا بی سوادی اولیا در عدم همکاری اولیا بامدرسه موثر است ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
3 – آیا دوری خانه از مدرسه در عدم همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
4 – آیا جذب کمک های مالی در عدم همکاری اولیا با مدرسه موثر است ؟
خیلی زیاد             زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
5 – وجود اختلافات خانوادگی تا چه حدی در عدم همکاری اولیا با مدرسه موثر است ؟
خیلی زیاد              زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
6 – عدم تسلط برزبان فارسی تاچه حدی درعدم همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟
خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
7 – تشکیل کلاس های نهضت سوادآموزی برای اولیا تاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا با مدرسه موثر است ؟
خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
8 – ارسال نمرات فرزندان به طور مستمر برای اولیاتاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا بامدرسه موثر است؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
9 –تشکیل جلسات آموزش خانواده تاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا بامدرسه موثر است؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
10 – عضویت اولیا در انجمن اولیا ومربیان تاچه حدی در ایجاد همکاری بین والدین ومدرسه دخالت دارد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
11 – دعوت از سخنران با تجربه از انجمن اولیا ومربیان در جلسات عمومی تاچه حدی در افزایش علاقه اولیا به همکاری موثر است ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
12 – فعالیت جدی انجمن اولیا ومربیان تا چه حدی در توسعه ی دیدگاه اولیا نسبت به همکاری بامدرسه موثر است ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
13 – روابط وبرخورد مناسب معلمین ومسئولین مدرسه با اولیا تاچه حدی در افزایش علاقه ی اولیا به همکاری با مدرسه موثر است؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
14–تبلیغات مناسب صدا وسیما تاچه حدی می تواند دیدگاه اولیا را نسبت به همکاری با مدرسه توسعه دهد؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
15 – ایجاد زمینه هایی جهت همکاری وهمفکری میان اولیا ومعلمین  تاچه حدی می تواند دید گاه اولیا رانسبت به همکاری با مدرسه توسعه دهد ؟
خیلی زیاد                 زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
16 – آیا اطلاع اولیا از وضعیت تحصیلی دانش آموزان در ایجاد همکاری با مدرسه موثر است ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
17 – آگاهی از نقش واهمیت نظارتی اولیا در تربیت فرزندان تاچه حدی در ایجاد همکاری بین مدرسه ووالدین دخالت دارد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
18 – انتقادات سازنده وپیشنهادات ونظرات عملی اولیا تاچه حدی در ایجاد همکاری بین والدین ومدرسه دخالت دارد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
19 - تا چه ميزان وضعيت فرهنگي خانواده ها در همکاري با مدرسه تاثير دارد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
20 - تا چه ميزان وضعيت اقتصادي خانواده ها در همکاري با مدرسه تاثير دارد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
21 - دعوت نامه هاي مدرسه تا چه ميزان به دستتان مي رسد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
22 - تا چه ميزان وضعيت مذهبي خانواده ها در همکاري با مدرسه تاثير دارد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
23 - تا چه ميزان وضعيت سياسي خانواده ها در همکا ري با مدرسه تاثير دارد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم
24 - تا چه ميزان تعداد اعضاي  خانواده ها در همکاري با مدرسه تاثير دارد ؟
خیلی زیاد                زیاد                    متوسط                 کم                   خیلی کم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر