پرسشنامه کودکان عقب مانده ذهنی

پرسشنامه کودکان عقب مانده ذهنی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/17

نظرات 0

 دانش آموز عزيز

هر يک از سوالات زير با دقت بخوانيد وسپس يکي از جوابهاي « الف » يا « ب» راکه فکر    مي کنيد بهتر از حالتهاي شما رانشان مي دهد انتخاب کنيد ودر مقابل آن علامت « × » بگذاريد .

نام نام خانوادگي :                         سن :                کلاس:

1- شما دريک امتحان نمره بسيار خوبي مي گيري .

الف - من زرنگ هستم.

ب- امتحان آسان بود.

2- شما بابعضي از دوستانت بازي مي کني وبرنده مي شوي .

الف - کساني که بامن با آنجا بازي مي کردم خوب بازي نمي کردند.

ب- من بازيکن خوبي هستم .

3- تو شب را درمنزل دوستت مي گذراني و خوش مي گذرد .

الف- اخلاق ورفتار دوستم در آن شب خوب بود .

ب- اخلاق ورفتار تمام اعضاي خانواده دوستم در آن شب خوب بود.

4- شما تعطيلات را با گروهي از دوستانت مي گذراني وخوش مي گذرد .

الف-  من در آن موقع سر حال بودم .

ب- افرادي که همراه من بودن سر حال بودند.

5- بجز شما تمام دوستانت ( سرما) خورده اند.

الف -  من بازگيها تندرست هستم .

من يک آدم تندرست هستم .

6- حيوان مورد علاقه شما زير ماشين مي رود            

   الف-من از او خوب مراقب نکردم .

ب-  را ننده ها به اندازه کافي احتياط نمي کنند .    

          7- کسي نمره بسيار خوبي مي آوريد .

الف-  تکاليف مدرسه آسان بود.

ب- من سخت کوش هستم .

1-    يکي از دوستان خوبت به تو مي گويد « از تومتنفرم                                         

  الف- دوستم در آن روز حالش خوب نبود .                                                           

         ب- من درآن روز بادوستم برخورد خوبي نداشتم.                                                  

   9- لطيفه اي ( جوکي ) را تعريف مي کني ولي کسي نمي خندد .

الف - من لطيفه را خوب بيان نکردم .

  ب- لطيفه آنقدر تکراري بود که ديگر کسي به آن نمي خندد.

10 - معلم درسي را مي دهد ولي شما آن را متوجه نمي شوي .        

الف - من در آن روز به هيچ چيز توجه نمي کردم .          

  ب - وقتي معلم مشغول درس دادن بود من به حرفهاي او توجه نکردم.

11- شما دريکي از درسهايت تجديد مي شوي.                                            

الف معلم من امتحانات مشکلي مي گيرد .

ب از چند هفته قبل به اين طرف ، معلم ما امتحانات مشکلي گرفته است.

12- يک دزد کمي از پول شما را مي ربايد.

الف- او آدم درستکاري نيست .

ب- آدم ها درستکار نيستند.

13- پدر ومادرت شمارا به خاطر کاري که انجام داده اي تحسين مي کنند.

الف -  من گاهي اوقات کارها بخوبي انجام مي دهم.

ب -  پدر ومادرم از بعضي از کارهايم خوششان مي آيد.

14- شما در مسابقه اي شرکت مي کني وجايزه مي گيري .

الف - من آدم خوش شانسي هستم .

ب - وقتي که درمسابقه شرکت مي کنم معمولاً شانس مي آوريم.

15- به هنگام شنا کردن دررودخانه نزديک بود غرق شوي .

الف - من آدم خيلي محتاطي نيستم .

ب - بعضي از روزها من احتياط نمي کنم .

16- شما به ميهماني هاي زياد دعوت مي شوي .

الف تازگيها برخورد بسياري از مردم بامن دوستانه بوده است .

ب- تازگيهاي برخوردمان بابسياري از مردم دوستانه بوده است .

17- شما با گروهي از بچه ها براي مدرسه کار عملي انجام مي دهيد ولي بد از آب درمي آيد.

الف - من با بچه ها گروه خوب کار نمي کنم .

ب- من هرگز باهيچ گروهي خوب کار نمي کنم .

18 - يک دوست تازه پيدا مي کني.

الف - من آدم خوبي هستم .

ب- کساني که با آنها معاشرت مي کنم آدمهاي خوبي هستند.

19 شما با خانواده ات زندگي خوبي را مي گذراني .

الف وقتي که با خانواده هستم احساس آسايش وراحتي مي کنم .

ب- گاهي اوقات نزد خانواده ام هستم احساس آسايش وراحتي مي کنم .

20- شما درمدرسه نمره بد مي گيري .

الف- من کودن هستم .

ب- معلمان خوب نمره نمي دهد.

21- شما به « درب» برخورد مي کني وخون دماغ مي شوي .

الف من نگاه نکردم که کجا دارم مي روم .

ب- تازگيها بي دقت شده ام .

22- شما درحين توپ بازي توپ را ز دست مي دهيد وتيم شما درمسابقه مي بازد.

الف در بازي آن روز خوب تلاش نکردم .

ب- معمولاً هنگام بازي خوب تلاش نمي کنم .

23- مچ پاي شما در کلاس ژيميناستيک « در» مي رود.

الف- درطي چند هفته گذشته تمرينات خطرناکي در کلاس ژيميناستيک انجام داديم.

ب- درطي چند هفته گذشته در کلاس ژيميناستيک آمادگي خوبي نداشتم.

24- والدين شما رابه کنار دريا مي برند وآنجا به شما خوش مي گذرد.

الف- آن روز کنار دريا همه چيز زيبا بود.

ب - در آن روزهواي کنار دريا خوب بود.

25- اتوبوسي که با آن مسافرت مي کني بصورت دير مي رسد که از تماشاي فيلم بازمي ماني.

الف در چند هفته گذشته مشکلاتي براي اتوبوس ها پيش مي آيد که نمي توانند سر فرصت برسد .

ب- اتوبوس ما تقريباً هيچ وقت سر موقع به مقصد نمي رسد

26- تيمي که شما در آن بازي مي کنيد مسابقه را مي بازد .

الف-اعضاي تيم با همديگر خوب بازي نمي کنند .

ب-اعضاي تيم در روز مسابقه با همديگر خوب بازي نمي کردند.

27- شما تکاليف مدرسه ات را بسرعت انجام مي دهي.

الف- تازکيها من همه چيز را به سرعت انجام مي دهم .

ب- تازگي من تکاليف مدرسه را به سرعت انجام مي دهم .

28- معلم از شما سوال ميکند ولي شما آن را اشتباه پاسخ مي دهيد.

الف- وقتي که مجبور  به جواب دادن باشم مضطرب مي شوم.

ب- در آن روز وقتي مجبور شدم سوالي را جواب بدهم مضطرب شدم.

29- شما به يک پارک تفريحي ميرويد و آنجا اوقات خوشي را مي گذرانيد.

الف- معمولا در پارکهاي تفريحي به من خوش مي گذرد.

ب- معمولا من اوقات خوشي دارم .

30- بچه اي بزرگتر از خودت به صورت تو سيلي ميزند .

الف- من برادر کوچکترش را اذيت کردم.

ب- برادر کوچکش به او گفت که من او را اذيت کردم .

31- شما براي گذراندن تعطيلات به روستايي نزديک مي رويد و اوقات خوشي را در آنجا     مي گذرانيد.

الف- روستا جاي زيبايي است .

ب- ما در زمان مناسبي از سال به آن روستا رفتيم.

32- همسايه ها شما را براي صرف شام دعوت مي کنند.

الف- گاهي اوقات مردم خوشرو و مهربان هستند .

ب- آدمها مهربان هستند.

33- معلم جديدتان در همان روز اول به شما علاقمند مي شود.

الف- رفتار من در آن روز سر کلاس خوب بود .

ب- رفتار من سر کلاس تقريبا هميشه خوب است.

34- شما دوستانت را شاد مي کني.

الف- من آدم شوخي هستم.

ب- بعضي از اوقات من شوخ هستم.

35- شما سعي مي کنيد يکي از دوستانت را راضي کني تا با شما به سينما بيايد ولي او       نمي آيد.

الف- او در آن روز حوصله هيچ کاري را نداشت.

ب- او در آن  روز حوصله رفتن به سينما را نداشت.

36- پدر ومادرت از همديگر جدا مي شوند ( طلاق مي گيرند).

الف- براي افراد متاهل زندگي کردن با هم مشکل است.

ب- زندگي مشترک پدر ومادرم با سختي همراه بود.

 مقياس نمره گذاري:

مقياس دروني

مقياس پايداري

مقياس کلي بودن

2

 

4

7

13

16

18

5

19

31

32

33

34

1

3

4

24

27

29

 

ب

 

الف

 

ب

 

الف

 

ب

 

الف

 

ب

 

الف

 

الف

 

ب

 

ب

 

 

الف

 

ب

 

الف

 

الف

 

الف

 

ب

مقياس دروني منفي

مقياس پايداري منفي

مقياس کلي بودن منفي

6

8

9

20

23

30

 

11

15

22

26

28

 

10

12

17

21

35

 

الف

 

ب

 

 

الف

 

 

 

 

 

 

 

الف

 

 

 

 

 

الف

 

ب

 

 

الف

 

الف

 

 

ب

 

ب

 

 

 

 

 

الف

 

 

 

 

 

 

 

 

الف

 

ب

 

ب

 

ب

 

الف

                                         

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر