نسبتهای مالی پروژه کارآفرینی توليد و پرورش موز گلخانه اي

نسبتهای مالی تولید و پرورش موز گلخانه ای

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/16

نظرات 0

 خلاصه طرح :

موضوع طرح: توليد و پرورش موز گلخانه اي

نوع توليدات : موز

تعداد شاغلين : 8

مشخصات سرمايه گذاري طرح ( ارقام به ميليون ريال )

سرمايه گذاري كل طرح : 1083

سرمايه گذاري ثابت : 1015

سرمايه در گردش :26

درآمد ساليانه : 980

سودويژه : 383

دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه

نرخ بازدهي سرمايه : 39%


1-سرمايه گذاري ثابت طرح :

1-1- زمين محل اجراي طرح:

متراژ زمين

قيمت واحد ( ريال )

قيمت كل ( ميليون ريال )

2000

000 300

600

 

 

 

1-2-محوطه سازي :

رديف

شرح

مساحت           ( متر مربع )

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

خاكبرداري و و تسطيح

200

7000

14

2

حصار كشي

250

000 60

15

3

فضاي سبز، خيابان كشي

200

8000

6/1

جمع

 

 

 

 

 

 

1-    1- ساختمانها :

رديف

شرح

مساحت زير بنا ( متر مربع )

هزينه واحد

هزينه كل

( ميليون ريال )

1

سالن توليد

2000

000 80

16

2

انبارها

50

000 80

4

3

ساختمان اداري و سرويس ها

30

000 000 1

30

4

نماز خانه

20

000 000 1

20

5

آزمايشگاه

20

 

 

 

 

 

 

6

نگهبان و سرايدار

 

 

 

000 000 1

20

 

 

 

ساير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

90

ساختمان و محوطه سازي =    90 +     30= 120

 

 

 

 

 

 

4-1: تأسيسات و تجهيزات :

رديف

شرح

مشخصات فني

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي ها ي مربوطه )

 

60

2

آبرساني ( حق انشعاب و لوله گذاري و ...)

 

 

 

30

3

گاز رساني ( حق انشعاب و لوله گذاري و ...)

 

 

 

 

 

 

4

امتياز خط تلفن

 

 

 

2

5

ايمني و اطفا حريق

 

 

 

1

6

وسايل سرمايش و گرمايش

 

 

 

35

7

مخازن ذخيره سوخت و آب

 

 

 

5

8

سيستم بخار :برآورده تعداد و ظرفيت ديگهاي بخار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهويه و هواي فشرده

 

 

 

 

 

 

8

ساير

 

 

 

 

 

 

جمع

133

5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

 

 

 

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

موتور آب 12 اينچ

2

000 000 3

6

2

سمپاش كوله پشتي

1

000 000 3

3

3

پمپ آب 12 اينچ

1

000 500 1

5/1

4

شناور ژاپني

1

000 000 13

13

5

شلنگ آب

500

000 120

5/7

6

باسكول وسايل باغباني

1 سري

 

 

 

6

7

تيلر كوبوتا

1

 

 

 

10

8

موتور برق هندا

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

50

 

 

 


6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد    ( ريال )

هزينه كل                    ( ميليون ريال )

1

 نبسان

 

 

 

000/000/82

82

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز- صندلي فايل گوشي تلفن  و ...)

14

2

لوازم آشپزخانه

2

3

ابزار آلات كارگاهي ( در صورت نياز)

2

جمع

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

5

2

اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها

6

3

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

12

4

راه اندازي آزمايشي ( معادل ده روز مواد اوليه سوخت و انرژي و دستمزد )

4

جمع

27

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت طرح :

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

زمين

600

2

محوطه سازي و ساختمان

120

3

تأسيسات و تجهيزات

133

4

وسايط نقليه

82

5

ماشين آلات و تجهيزات

50

6

تجهيزات اداري و كارگاهي

18

7

متفرقه و پيش بيني نشده

12

8

هزينه قبل از بهره برداري

27

جمع

1042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-هزينه هاي جاري طرح

2-1- مواد اوليه و بسته بندي :

رديف

موادا وليه و بسته بندي

مصرف ساليانه

واحد

هزينه واحد به ريال

هزينه كل           ( ميليون ريال )

1

نهال موز

800 اصله

000 10

 

 

 

8

2

ماسه زراعي

10 كاميون

000 300

 

 

 

3

3

سموم

35 ليتر

 

 

 

 

 

 

2

4

كود شيميايي

400 ليتر

 

 

 

 

 

 

4

5

كود حيواني

10 كاميون

000 300

 

 

 

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

20

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه    ( ريال )

حقوق ساليانه ( ميليون ريال )

1

مدير عامل

1

000 000 4

48

2

اداري مالي

1

000 500 2

30

3

سرايدار

1

000 000 2

24

4

راننده

1

000 000 2

24

جمع حقوق

4

 

 

 

126

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق

88

جمع كل

214

 

 

 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

حقوق ساليانه       ( ميليون ريال )

1

متصدي گلخانه

1

000 500 2

30

2

كارگر ساده

2

000000 2

48

3

كارشناس

1

000 000 3

36

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

114

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق )

80

جمع كل

194 

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :

توليدي + غير توليدي = 214 + 194= 408

4-2- هزينه سوخت و انرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد           ( ريال )

هزينه كل     ( ميليون ريال )

1

برق مصرفي

كيلو وات ساعت

 

 

 

 

 

 

10

2

آب مصرفي

متر مكعب

 

 

 

 

 

 

20

3

گاز مصرفي

متر مكعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوخت مصرفي

4

نفت

ليتر

 

 

 

 

 

 

20

5

گازوئيل

ليتر

 

 

 

 

 

 

10

6

بنزين

ليتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

روغن واسكازين

ليتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

60

 

 

 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري :

رديف

شرح

ارزش دارايي    ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

ساختمان

120

10

12

2

2

2

تاسيسات

133

12

16

5

5/6

3

وسايط نقليه

82

20

5/16

10

25/8

4

ماشين آلات و تجهيزات

50

10

5

5

5/2

5

تجهيزات اداري

18

20

5/3

10

75/1

جمع

 

 

 

53

 

 

 

21

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

20

2

حقوق و دستمزد

408

3

سوخت و انرژي

60

4

تعمير و نگهداري

21

5

استهلاك

53

6

هزينه اداري و فروش ( 1% فروش )

7

7

پيش بيني نشده

1

جمع

570

 

 

جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد:

رديف

شرح

هزينه           ( ميليون ريال )

هزينه ثابت

هزينه متغير 

 

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

20

 

 

 

 

 

 

100

20

2

حقوق و دستمزد كاركنان توليدي

194

70

136

30

58

3

سوخت و انرژي

60

20

12

80

48

4

تعمير و نگهدري

21

20

4

80

17

5

بيمه كارخانه ( دو  درهزار سرمايه ثابت )

4

100

4

 

 

 

 

 

 

6

پيش بيني نشده

8

35

3

65

5

7

استهلاك

53

100

53

 

 

 

 

 

 

جمع

360

 

 

 

212

 

 

 

148

 

 

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

5/3

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هيزينه مواد و بسته بندي )

5/22

جمع

26

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي ثابت طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گذاري ثابت

1015

هزينه هاي قبل از بهره بردراي

27

سرمايه در گردش

26

جمع

1068

 

 

 

3- ظرفيت توليد:                140 تن

4- قيمت فروش واحد :     7 ميليون ريال

5- فروش كل :              980 ميليون ريال

6- قيمت تمام شده هر واحد توليد :      000 600 3 ريال

7-محاسبه نقطه سربه سر:

در صد نقطه سر به سر = 100× [ (فروش كل / هزينه متغير ) -1 ] / هزينه ثابت توليد

14% = 100×[ (148 - 980)-1 ] ÷ 112

2-    ميزان فروش در نقطه سر به سر:

3-     فروش در نقطه سر به سر = [ ( فروش كل / هزينه متغير ) -1 / هزينه ثابت توليد

132 = [ ( 980 ÷ 148 )-1 ] ÷ 112

9- سود ناويژه :                    620 = 360-980=هزينه توليد فروش كل

10- محاسبه سود ويژه :                                                    620

سود ناويژه :

كسر مي شود هزينه هاي عملياتي :

حقوق و دستمزد پرسنل اداري                          ( 214 )

هزينه اداري و فروش                                         (10)

هزينه هاي عملياتي                                        (224 )

سود عملياتي                                                  396

كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل :

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( دو ساله )    (13)

سود ويژه قبل از كسر ماليات                              383

37% = 1015 ÷ 383 = سرمايه گذاري ثابت ÷ سود ويژه

12- دوره برگشت سرمايه:  33 ماه

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر