نسبتهای مالی پرورش شتر مرغ

نسبتهای مالی پرورش شتر مرغ

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/16

نظرات 0

 خلاصه طرح :

موضوع طرح : پرورش شتر مرغ

نوع توليدات : شتر مرغ

تعداد شاغلين : 12 نفر

مشخصات سرمايه گذاري طرح ( ارقام به ميليون ريال )

سرمايه گذاري كل طرح : 8/7919

سرمايه گذاري ثابت : 1/7571

سرمايه درگردش : 164

درآمد ساليانه : 4500

سود ويژه : 2833

دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه

نرخ بازدهي سرمايه : 37%


1-سرمايه گذاري ثابت طرح :

1-1- زمين محل اجراي طرح:

متراژ زمين

قيمت واحد ( ريال )

قيمت كل ( ميليون ريال )

12000

300000

3600

 

 

 

1-2-محوطه سازي :

رديف

شرح

مساحت           ( متر مربع )

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل        ( ميليون ريال )

1

خاكبرداري و و تسطيح

1500

70000

105

2

حصار كشي

450

80000

36

3

فضاي سبز، خيابان كشي

 

 

 

 

 

 

14

جمع

155

 

 

 

1-    1- ساختمانها :

رديف

شرح

مساحت زير بنا ( متر مربع )

هزينه واحد

هزينه كل

( ميليون ريال )

1

سالن توليد

1000

800000

800

2

انبارها

900

800000

720

3

ساختمان اداري و سرويس ها

50

1000000

50

4

نماز خانه

30

1000000

30

5

آزمايشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

نگهبان و سرايدار

30

1000000

30

 

 

 

ساير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

1630

ساختمان و محوطه سازي =    155 +     1630= 1785

 

 

 

 

 

 

4-1: تأسيسات و تجهيزات :

رديف

شرح

مشخصات فني

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

برق رساني ( حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي ها ي مربوطه )

 

30

2

آبرساني ( حق انشعاب و لوله گذاري و ...)

 

 

 

20

3

گاز رساني ( حق انشعاب و لوله گذاري و ...)

 

 

 

 

 

 

4

امتياز خط تلفن

 

 

 

10

5

ايمني و اطفا حريق

 

 

 

200

6

وسايل سرمايش و گرمايش

 

 

 

50

7

مخازن ذخيره سوخت و آب

 

 

 

 

 

 

8

سيستم بخار :برآورده تعداد و ظرفيت ديگهاي بخار

 

 

 

 

 

 

9

تهويه و هواي فشرده

 

 

 

 

 

 

10

ساير

 

 

 

 

 

 

جمع

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

 

 

 

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد ( ريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

دستگاه جوجه كشي

1

150000000

150

2

هچر

1

200000000

200

3

آسياب

1

100000000

100

4

آبخوري

100

5000000

500

5

ظرف خوراك

100

5000000

500

6

ساير 1

1

5000000

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

1455

 

 

 


6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد    ( ريال )

هزينه كل                    ( ميليون ريال )

1

تراكتور

1

1200000000

120

2

وانت

1

9100000000

91

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

لوازم اداري ( ميز- صندلي فايل گوشي تلفن  و ...)

1/9

2

لوازم آشپزخانه

1

3

ابزار آلات كارگاهي ( در صورت نياز)

 

 

 

جمع

1/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

3/103

2

اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها

7/4

3

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

48

4

راه اندازي آزمايشي ( معادل ده روز مواد اوليه سوخت و انرژي و دستمزد )

7/28

جمع

7/184

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت طرح :

رديف

شرح

هزينه كل                ( ميليون ريال )

1

زمين

3600

2

محوطه سازي و ساختمان

1785

3

تأسيسات و تجهيزات

310

4

وسايط نقليه

211

5

ماشين آلات و تجهيزات

1455

6

تجهيزات اداري و كارگاهي

1/10

7

متفرقه و پيش بيني نشده

200

8

هزينه قبل از بهره برداري

7/184

جمع

8/7755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-هزينه هاي جاري طرح

2-1- مواد اوليه و بسته بندي :

رديف

موادا وليه و بسته بندي

مصرف ساليانه

واحد

هزينه واحد به ريال

هزينه كل           ( ميليون ريال )

1

ذرت

50

1500000

 

 

 

75

2

گندم

50

1200000

 

 

 

60

3

يونجه

20

4500000

 

 

 

90

4

سويا

60

2500000

 

 

 

150

5

ساير مكمل ها

 

 

 

10000000

 

 

 

10

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

385

 

 

 

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي :

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه    ( ريال )

حقوق ساليانه ( ميليون ريال )

1

مدير عامل

1

000 000 4

48

2

اداري و مالي

1

000 3000

36

3

نگهبان

2

000 000 2

48

4

راننده

2

000 000 2

48

جمع حقوق

6

 

 

 

180

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق

126

جمع كل

306

 

 

 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

حقوق ساليانه       ( ميليون ريال )

1

مسئول محوطه

1

3000000

36

2

كارگر ساده

3

2000000

72

3

كارگر ماهر

2

2500000

60

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

6

 

 

 

168

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما ( معادل 70% جمع حقوق )

118

جمع كل

286

 

 

 

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :

توليدي + غير توليدي = 286 + 306= 592

4-2- هزينه سوخت و انرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد           ( ريال )

هزينه كل     ( ميليون ريال )

1

برق مصرفي

كيلو وات ساعت

 

 

 

 

 

 

6/21

2

آب مصرفي

متر مكعب

 

 

 

 

 

 

2/16

3

گاز مصرفي

متر مكعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوخت مصرفي

4

نفت

ليتر

 

 

 

 

 

 

18

5

گازوئيل

ليتر

 

 

 

 

 

 

2/2

6

بنزين

ليتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

روغن واسكازين

ليتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

58

 

 

 

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري :

رديف

شرح

ارزش دارايي    ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

ساختمان

1785

10

5/178

2

7/35

2

تاسيسات

310

12

2/37

5

5/15

3

وسايط نقليه

211

20

2/42

10

1/21

4

ماشين آلات و تجهيزات

1455

10

5/145

5

7/72

5

تجهيزات اداري

1/10

20

2

10

1

جمع                                  1/3771

 

 

 

4/405

 

 

 

146

 

 

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه و بسته بندي

385

2

حقوق و دستمزد

592

3

سوخت و انرژي

58

4

تعمير و نگهداري

146

5

استهلاك

4/405

6

هزينه اداري و فروش ( 1% فروش )

45

7

پيش بيني نشده

6/112

جمع

1744

 

 

 

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد:

رديف

شرح

هزينه           ( ميليون ريال )

هزينه ثابت

هزينه متغير 

 

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

385

 

 

 

 

 

 

100

385

2

حقوق و دستمزد كاركنان توليدي

286

70

200

30

86

3

سوخت و انرژي

58

20

12

80

46

4

تعمير و نگهدري

146

20

29

80

117

5

بيمه كارخانه ( دو  درهزار سرمايه ثابت )

5/15

100

5/15

 

 

 

 

 

 

6

پيش بيني نشده

6/112

35

39

65

6/73

7

استهلاك

4/405

100

4/405

 

 

 

 

 

 

جمع

5/1408

 

 

 

9/700

 

 

 

6/707

 

 

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

1

مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي )

4/64

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزينه توليد بجز هيزينه مواد و بسته بندي )

6/99

جمع

164

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي ثابت طرح

جمع ( ميليون ريال )

سرمايه گذاري ثابت

1/7571

هزينه هاي قبل از بهره بردراي

7/184

سرمايه در گردش

164

جمع

8/7919

 

 


3- ظرفيت توليد:                150    رأس

4- قيمت فروش واحد :     30000000 ريال

5- فروش كل :              4500ميليون ريال

6- قيمت تمام شده هر واحد توليد :      9390000 ريال

7-محاسبه نقطه سربه سر:

در صد نقطه سر به سر = 100× [ (فروش  - هزينه متغير توليد ) / هزينه ثابت توليد ]

%5/18 = 100×[ (6/707 4500 ) ÷ 9/700 ]

2-    ميزان فروش در نقطه سر به سر:

3-     فروش در نقطه سر به سر = [ ( فروش كل / هزينه متغير ) -1 ]/ هزينه ثابت توليد

7/831 = [ ( 4500 ÷ 6/707 )-1 ] ÷ 9/700

9- سود ناويژه :                     5/3091 = 5/1408  - 4500  =هزينه توليد فروش كل

10- محاسبه سود ويژه :                                                   5/3091

سود ناويژه :

كسر مي شود هزينه هاي عملياتي :                                         (351)

حقوق و دستمزد پرسنل اداري                          ( 306)

هزينه اداري و فروش                                         (45)

هزينه هاي عملياتي                                        (351 )

سود عملياتي                                                  

كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل :         5/2740

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( دو ساله )    5/92

سود ويژه قبل از كسر ماليات                              2833

37% = 7571 ÷ 2833 = سرمايه گذاري ثابت ÷ سود ويژه

12- دوره برگشت سرمايه:  33 ماه


 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر