نسبتهای مالی گالوانيزاسيون گرم قطعات توليدي

نسبتهای مالی گالوانیزاسیون گرم قطعات تولیدی

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1394/05/16

نظرات 0

 خلاصه طرح:

موضوع طرح : گالوانيزاسيون گرم قطعات توليدي

نوع توليدات : گالوانيزاسيون گرم قطعات توليدي

تعداد شاغلين : 10 نفر

مشخصات سرمايه گذاري طرح ( ارقام به ميليون ريال )

سرمايه گذاري گل طرح :     714/7471

سرمايه گذاري ثابت :          79/4110

سرمايه در گردش :               2281

درآمد ساليانه :                   16000

سود ويژه :                         1/531

دوره بازگشت سرمايه :          7 سال

نرخ بازدهي سرمايه :            12/0


مقدمه :

با توجه توسعه روز افزون صنعت سازه اي و فولاد كشرو به تيع آن اهميت استحكام .

خوردگي و فرسايش در اين سصنعت و نيز كمبود وجود واحدهاي مشابه اين طرح كه نيازهاي صنايع خطوط انتقال نيرو و مخابرات و حفاظهاي كنار جاده اي را بر آورده سازد كه بر  آيند همه اينها دور ماندن صنعت سازه ( قطعه سازي كشور ) از ميدان رقابت داخلي و خارجي مي باشد.

از سوي ديگر بازده ملي و سود آوري بالا طرح گالوانيزاسيون گرم قطعات فولادي مي بشاد اين طرح پتانسيل اشتغال مستقيم 40 نفر را دارد.


فرآيند طرح :

بايد گفت به مجموعه اي از عمليات كه در طي آن روكشي از جنس فلز روي جهت استحكام و جلوگيري از فرسايش و پوسيدگي و خوردگي به علت شرايط محيطي بروي قطعات فولادي قرار داده مي شود را گالوانيزاسيون مي گويند كه اگر اين عمل توسط نيروي برق انجام شود گالوانيزه سرد گفته ميشود و اگر در كوره مذاب انجام شود به آن گالوانيزاسيون گرم مي گويند كه از نظر دوام و كيفيت با گالوانيزاسيون سرد غير قابل مقايسه مي باشد.


1-سرمايه گذاري ثابت طرح:

1-1:زمين محل اجراي طرح:

متراژ زمين

قيمت واحد(ريال)

قيمت كل(ميليون ريال)

200متر مربع

300000

1134

 

1-2-محوطه سازي:

رديف

شرح

 

 

مساحت

(مترمربع)

هزينه واحد

(ريال)

هزينه كل

(ميليون ريال)

1

خاكبرداري وتسطيح

 

3780

100000

 

378

2

حصاركشي

 

500

 

150000

 

75

3

فضاي سبز،خيابان كشي

 

378

80000

30/24

جمع

 

 

483/24

 

 

 

 

3-1-ساختمانها:

رديف

شرح

مساحت زيربنا

(متر مربع)

هزينه واحد

هزينه كل

(ميليون ريال)

1

سالن توليد

500

800000

400

2

انبارها

100

500000

50

3

ساختمان اداري و

سرويس ها

80

1300000

104

4

نماز خانه

30

1000000

30

5

آزمايشگاه

80

1300000

104

6

نگهبان وسرايدار

40

1000000

40

 

ساير

 

 

 

جمع

 

 

728

 

4-1: تاسيسات و تجهيزات:

رديف

شرح

مشخصات فني

كل

(ميليون ريال)

1

برق رساني(حق انشعاب نصب

تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم

كشي هاي مربوطه)

100rw

250

2

آبرساني(حق انشعاب و لوله

گذاري و...)

 

 

100

3

گاز رساني(حق انشعاب و لوله

گذاري و...)

 

 

4

امتياز خط تلفن

 

 

5

ايمني و اطفا حريق

 

 

6

وسايل سرمايش وگرمايش

 

 

7

مخازن ذخيره سوخت و آب

 

39

8

سيستم بخار :برآورد تعداد وظرفيت

ديگ هاي بخار

 

 

9

مخازن مواد شيميايي

4000ليتري

55/256

جمع

 

55/645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1-ماشين آلات وتجهيزات ووسايل آزمايشگاهي

رديف

نام ماشين آلات و تجهيزات و

وسايل آزمايشگاهي

تعداد

هزينه واحد

(ريال)

هزينه كل

(ميليون ريال)

1

وانهاي شست و شو

5

12400000000

62

2

وان آب(سرد كننده قطعات)

1

11000000

11

3

وان مذاب و وان چربي

2

130000000

260

4

كوره مذاب

1

200000000

200

5

كوره پيش گرم

1

50000000

50

6

شارژ اوليه مذاب روي

50

10400000

520

7

شارژ اوليه سرب

20

5000000

100

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

جمع

 

 

1203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1: وسايط نقليه و وسايل حمل ونقل داخل كارخانه:

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد

(ريال)

هزينه كل

(ميليون ريال)

1

ليفتراك

1

200000000

250

2

جرثقيل سقفي

3

120000000

360

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

جمع

 

 

560

 

7-1-تجهيزات اداري و كارگاهي

رديف

شرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

لوازم اداري(نيز-صندلي-فايل-گوشي تلفن و...)

20

2

لوازم آشپزخانه

10

3

ابزار آلات كارگاهي(در صورت نياز)

20

جمع

50

 

8-1-هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف

شرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

55

2

اخذ مجوز تاسيس و ساير مجوزها

100

3

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

48

4

راه اندازي آزمايشي(معدل ده روز مواد

اوليه-سوخت و انرژي و دستمزد)

876/924

جمع

1079/924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت طرح:

رديف

شرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

زمين

1134

2

محوطه ساي و سلختمان

24/384

3

تاسيسات وتجهيزات

55/645

4

وسايط نقليه

560

5

ماشين آلات وتجهيزات

1203

6

تجهيزات اداري و كارگاهي

50

7

متفرقه و پبش بيني نشده

35

8

هزينه هاي قبل از بهره برداري

924/1008

جمع

714/5148

 

1-هزينه هاي جاري طرح

2-1:مواد اوليه و بسته بندي:

رديف

مواد اوليه و بسته

بندي

مصرف ساليانه

تن

هزينه واحد

هزينه كل

(ميليون ريال)

ريالي

ارزي

1

شمش روي

840

15000000

 

12600

2

اسيد

280

1000000

 

280

3

فلاكس

60

4000000

 

240

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

13120

 

 

2-2:حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي:

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه (ريال)

حقوق ساليانه (ميليون ريال)

1

مالي اداري

1

2500000

30

2

مدير واحد

1

4000000

48

3

نگهبان و

سرايدار و ابدارچي

1

2000000

24

جمع حقوق

 

3

 

132

مزايا و پاداش بيمه كارفرما(معادل70% جمع حقوق)

 

 

4/92

جمع كل

 

 

4/224

 

3-2:حقوق ودستمزد پرسنل توليدي

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه

(ريال)

حقوق ساليانه

(ميليون ريال)

1

كارگران توليد

4

2000000

12600

2

سر شيفت

2

2500000

280

3

راننده ليفتراك

1

2000000

240

جمع حقوق

7

 

 

مزايا وپاداش و حق بيمه كارفرما (معدل 70% جمع حقوق)

 

 

جمع كل

 

13120

 

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل :توليدي +غير توليدي=4/530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2:هزينه سوخت وانرژي

رديف

شرح

واحد

مصرف ساليانه

هزينه واحد(ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

برق مصرفي

كيلو وات ساعت

70000

1300

91

2

آب مصرفي

متر مكعب

5000

500

5/0

سوخت مصرفي:

3

گازوئيل

ليتر

650000

180

117

4

بنزين

ليتر

2000

800

6/1

5

روغن وواسكازين

ليتر

500

2000

1

جمع

 

 

 

1/211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2-استهلاك و تعمير و نگهداري:

رديف

شرح

ارزش دارايي (ميليون ريال)

استهلاك

تعمير و نگهداري

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

ساختمان

24/483

10

324/48

2

665/9

2

تاسيسات

55/645

12

466/77

5

27/32

3

وسايط نقليه

560

20

112

10

56

4

ماشين الات و تجهيزات

1203

10

3/120

5

15/60

5

تجهيزات اداري

50

20

10

10

5

جمع

 

 

09/368

 

093/163

 

جدول هزينه هاي جاري طرح

رديف

شرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

مواداوليه و بسته بندي

13120

2

حقوق و دستمزد

4/530

3

سوخت و انرژي

1/211

4

تعمير و نگهداري

093/163

5

استهلاك

09/368

6

هزينه هاي اداري و فروش

160

7

پيش بيني نشده

317/145

جمع

14698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد:

رديف

شرح

هزينه (ميليون ريال)

هزينه ثابت

هزينه نتغير

درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

1

مواد اوليه و بسته بندي

13120

 

 

 

100

13120

2

حقوق ودستمزد كاركنان توليدي

4/530

70

28/371

30

12/159

3

سوخت و انرژي

1/211

20

22/42

80

88/168

4

تعمير و نگهداري

093/163

20

618/32

80

475/130

6

بيمه كارخانه(دو در هزار سرمايه ثابت)

2/8

100

2/8

 

 

7

پيش بيني نشده

117/144

35

441/50

65

676/93

8

استهلاك

09/368

100

09/368

 

 

جمع

14545

 

849/872

 

151/13672

 

سرمايه در گردش:

رديف

شرح

هزينه كل (هزار ريال)

1

مواد اوليه(2ماه مواد اوليه و بسته بندي)

2186

2

تنخواه گردان(20روز هزينه توليدبجز هزينه مواد و بسته بندي)

95

جمع

2281

 

 

 

 

 

 

 

جدول سرمايه گذاري

هزينه هاي ثابت طرح

جمع(ميليون ريال)

سرمايه گذاري ثابت

79/4110

هزينه هاي قبل از بهره برداري

924/1079

سرمايه در گردش

2281

جمع

714/747

 

 

 


3- ظرفيت توليد:                   16000 تن

4- قيمت فروش واحد :              1000000 ريال

5- فروش كل :                         16000 ميليون ريال

6- قيمت تمام شده هر واحد توليد :      909000 ميليون ريال

7- محاسبه نقطه سر به سر :

درصد نقطه سر به سر = 100 × [ ( هزينه متغير توليد فروش ) ]/ هزينه ثابت توليد ]

37% = 100 × [ ( 151/13672- 1600) -1 ] / هزينه ثابت توليد

تن 6000 = [ ( 16000÷ 151/13672)-1 ] ÷ 849/872

9- سود ناويژه : 1455=14545-16000 = هزينه توليد فروش كل

10- محاسبه سود ويژه :

سود ناويژه :                          1455

كسر مي شود هزينه هاي عملياتي :

حقوق و دستمزد پرسنل اداري ( 4/224 )

هزينه اداري و فروش                 (160 )

هزينه هاي عملياتي                ( 4/384 )

 

سود عملياتي                6/1070

كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل : 

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( دو ساله )   ( 5/539 )

سود ويژه قبل از كسر ماليات       1/531

11- نرخ برگشت سرمايه :

12/0 = 79/4110 ÷1/531= سرمايه گذاري ثابت ÷ سود ويژه

12- دوره برگشت سرمايه : 7سال 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر