انواع سیگنال ها

همه چیز در مور جی پی اس بخش یازدهم

توسط alirezaZ | گروه الکترونیک | 1395/04/21

نظرات 0

بلوک دیاگرام یک گیرندهGPS                                                   

در گيرنده نوع دوم ، رشته كدي و فاز حاصل توسط حامل محاسبه مي شود زيرا كد C/A فقط در   مدوله مي شود و در   مدوله نمي شود. بنابراين بدين معني است كه اطلاعات توسط دو فركانس در دسترس نمي باشد. اكثر اين نوع گيرنده ها داراي حداقل 4 كانال ورودي هستند و بعضي به صورت 12 كانال ورودي طراحي شده اند. در اين نوع گيرنده ها فقط فاز حامل توسط روشهاي غير كدي محاسبه مي شود. اين اندازه گيريهاي فاز حاملهاي     و    در كاهش اثر لايه يونسفر مفيد مي باشد. گيرنده هاي نوع سوم ، كد P  را به كار مي برند و توانايي قفل شدن بر روي حاملهاي   را دارند. كار اصلي گيرنده هاي  GPS كه بصورت آشكارسازي كد عمل مي كنند، انجام عمل همبستگي بين كدها براي اندازه گيري زمان انتشار كد GPS و انجام جبرانسازي جهت خطاهايي نظير خطاي انحراف ساعتها و نيز حل معادلات ناوبري مي باشد اين نوع گيرنده ها با استفاده از مدارهاي داخلي خود ، كدهايي مشابه با كدهاي ارسالي از ماهواره ها را توليد مي كنند. سپس اين دو كد با يكديگر همبسته مي شوند. عمل همبستگي كار نسبتا پيچيده اي است. هر دو نوع كد هاي C/A وP  پريوديك مي باشند. در شكل زير يك رشته كد تصادفي نشان داده شده است.                                                   
در عمل كد P   داراي يك پريود 267 روزه و كد C/A داراي پريود يك ميلي ثانيه مي باشد. جهت ايجاد تابع همبستگي اتوماتيك ، هر در كد C/A توليد شده در گيرنده و كد C/A دريافت شده از ماهواره از ماهواره توسط گيرنده به همبسته ساز داده مي شود.
فرض مي كنيم كد توليد شده به اندازه سه مرحله به عقب يا جلو شيفت داده شده باشد. براي بدست آوردن حاصلضرب دو كد ، ابتدا هر بيت دريافت شده را با بيت  توليد شده محلي جمع كرده و سپس كليه بيتها به اندازه يك واحد به جلو شيفت داده شده و عمل جمع كردن رادوباره انجام مي دهيم. حاصلضربها بصورت عبارات  ، ،   و  بدست مي آيند. اكر كدC/A توليد شده به اندازه يك بيت به سمت راست شيفت داده شود و حاصلضرب يكبار ديگر محاسبه شود، مقدار متوسط حاصلضربها تغيير خواهد كرد.
نحوه انحام عمل همیشه سازی بین سیگنالها        
وقتي دو كد با هم سنكرون شوند، مقدار متوسط حاصلضربها برابر  خواهد بود. مقدار ماكزيمم توليد شده توسط تابع همبسته ساز اتوماتيك نشان دهنده تاخير زماني بين دو كد C/A توليد شده توسط گيرنده و كدC/A دريافت شده مي باشد. همانطور كه قبلا بيان شد رشته باينري كاذب (PRB) پريوديك مي باشد بنابراين تابع همبسته ساز اتومات نيز پريوديك مي باشد و اين امكان را مي دهد كه با تعيين پيكهاي توليد شده زمان پارامترهاي ( تاخير زماني بين دو كد  C/Aتوليد شده توسط گيرنده و كد C/A دريافت شده توسط گيرنده) را بدست آورد. يك سيگنال با پهناي باند عريض (كدP ) توليد يك همبستگي ضربه اي باريك و تيز مي كند و همبستگي ضربه اي پهن نشان دهنده يك سيگنال با پهناي باند باريك (كدC/A) مي باشد. همچنين پهناي ضربه همبستگي ، با پهناي باند كد سيگنال دريافت شده نسبت عكس دارد.  
    
شكلهاي بعضي از انواع GPS دستي در زير آمده است.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر