انواع ماهوارهGPS

همه چیز در مورد جی پی اس بخش پنجم

توسط alirezaZ | گروه الکترونیک | 1395/04/21

نظرات 0

ساختار قرار گرفتن ماهواره ای GPS
يعني اگر يك ماهواره از يك صفحه مداري در يك لحظه از صفحه استوا بگذرد و به سمت شمال در حركت باشد ، اولين ماهواره در صفحه مجاور در زاويه F (360/T )زير صفحه استوا خواهد بود. با اين توضيحات مي توان يك منظومه را با پارامترهاي ( T.P.F ) توصيف نمود. ميزان پوشش دهي سطح زمين توسط يك منظومه ماهواره اي را مي توان با محاسبه حداكثر زاويه جدايي بين ماهواره هايي كه در يك مخروط به مركزيت زمين قرار دارند (تعداد N ماهواره )بدست آورد . در مخروطي كه شامل N ماهواره مي باشد ، زاويه مركزي را برابر   درجه مي گيريم كه  توسط كمينه زاويه مجاز فراز E كاربر تعيين مي شود .
تعداد ماهواره هاي قابل رويت N ، در هر لحظه بايد براي تمامي كاربران ثابت بماند . براي يك منظومه 24 ماهواره اي با شش صفحه مداري و زاويه ميل 57 درجه ، اگر گيرنده قادر به دريافت سيگنال از ماهواره اي كه زاويه فراز مربوط به آن 7 درجه است باشد، پوشش دهي جهاني با حداقل رويت پذيري شش ماهواره امكان پذير خواهد بود. در اين حالت بيشينه زاويه مركزي جدايي بين ماهواره هاي قابل رويت   مي باشد . ميدان ديد هر ماهواره  كه در واقع زاويه پوشش دهي آنتن ماهواره مي باشد ، براي منظومه GPS-24 برابر 13/87 درجه است اين زاويه توسط رابطه زير بر حسب E ،زاويه فراز ، بيان مي گردد. 
براي ماهواره اي كه طول و عرض جغرافيايي نقطه نادير  و مي باشد ، طول  و عرض جغرافيايي گيرنده اي كه در مرز ناحيه تحت پوشش دهي آن قرار دارد از رابطه زير بدست مي آيد : 
در رابطه فوق b زاويه پارامتري ، بين   است.
پنج نوع سري ماهواره هاي GPS به نامهاي بلوك I ،بلوك II ،بلوك IIA ، بلوكIIR ،بلوك IIF وجود دارند. يازده تا از ماهواره هاي I (كه داراي وزن 845  بودند) توسط JPO در فاصله زماني بين 1978 تا 1985 ، از مركز واندنبورگ كاليفرنيا در مدار قرار گرفتند. امروزه اكثر ماهواره هاي اين بلوك خاموش شده اند اين ماهواره هاي خاموش در مواقع نياز براي تستهاي علمي بكار مي روند. صورت فضايي بلوك II با بلوك I متفاوت است زيرا در اين بلوك شيب نقشه مداري ماهواره ها از 55 درجه به 63 درجه تغيير يافته است ، بدين جهت كه بتوانند تمام ماهواره ها را در آسمان امريكا كنترل كنند . فرق ديگر اين بلوك در اين است كه سيگنال تمام ماهواره هاي بلوك I در اختيار عموم بوده ولي در دريافت سيگنالهاي بلوك II محدوديت وجود دارد. اولين ماهواره بلوك II كه ارزشي برابر 50 ميليون دلار با وزن 2500 كيلو داشت در چهارده فوريه سال 1989 از مركز فضايي كندي در فلوريدا توسط راكت دلتا II پرتاب شد . 
ماهواره هاي بلوك IIA (كه A اشاره به برتري دارد) به صورت قابليت مخابره دو طرفه تجهبز شده اند. بلوك IIR از سال 96 در مدار قرار گرفته و داراي حداقل 10 سال عمر مفيد مي باشد اين ماهواره ها از ساعتهاي اتمي دقيقتر استفاده مي كنند. ساخت ماهواره هاي بلوك IIF از سال 2002 آغاز شده و تا سال 2010 ادامه دارد، اين ماهواره ها نيز حداقل داراي 10 سال عمر مفيد هستند . در اين ماهواره ها از امكانات اضافي همچون سيستم ناوبري اينرسي استفاده شده است.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر