انواع Permission

بررسی اصول امنیتی پایگاه های داده بخش پانزدهم

 3-8  Securable 

Securable منابع در سطح پایگاه‌داده هستند که دسترسی Principal‌ها بر روی آن‌ها آن‌ها کنترل می‌شود. SQLServer توانایی شناسایی سه حوزه مختلف از منابع را دارد. در ذیل این سه حوزه و اجزای آن‌ها معرفی شده اند. پرداختن به جزئیات در این باره خارج از حوصله این بحث است.
Server scope securable :
Endpoint
Login
Database
Database scope securable:
User
Role
Application role
Assembly
Message Type
Route
Service
Schema
Remote service binding
Fulltext catalog
Asymmetric Key
Symmetric Key
Contract
Schema
Schema scope securable:
Type
XML Schema Collection
Object
3-9  Permission
Permission مکانیزم‌هایی هستند که از طریق آن‌ها مالک یک منبع به کاربران ذینفع قابلیت اجرای یکسری اعمال را بر روی آن منبع را می‌دهد.در واقع permission‌ها مشخص کننده مجموعه اعمالی است که یک کاربر می‌تواند در داخل SQLServer انجام دهد. در جدول زیر مجموعه ای از Permission‌های رایج آورده شده است.

جدول3-2 : انواع Permission
 

Principal

حوزۀ عملیاتی

توضیحات

Alter

اجازه ایجاد ، تغییر و از بین بردن منابع را می‌دهد.

Application Role

Assembly

Certificate

Login

Procedures