نمودار توالی برای انجام عمل جستجو بر روی پرسنل

بررسی اصول امنیتی پایگاه های داده بخش نوزدهم

  

 


نمودار توالی برای انجام عمل حذف پروژه
 
شکل 4-5 : نمودار توالی برای انجام عمل جستجو بر روی پرسنل
بقیه نمودار های توالی نیز همانند شکل های فوق است.


4-4  Class Diagram
ارتباط کلاس ها در شکل 4-4 نشان داده شده است :
 Class Diagram

شکل 4-4 : class diagram

4-5  واژه‌نامه داده‌ای

نمونه داده

توضیح

نوع فیلد

نام فیلد

1

شماره پرسنلی

varchar

Id

یاشار

نام

varchar

fname

زرگری زنوز

نام خانوادگی

varchar

lname

09121782836

موبایل

varchar

mobile

نرم افزار

رشته

varchar

field

مدیر

سمت

varchar

position

لیسانس

مدرک

varchar

madrak

تهران سعادت آباد

آدرس

varchar

address

nirvana_pishva@yahoo.com

پست الکترونیکی

varchar

email

 


جدول 4-1 :  واژه‌نامه داده‌ای مربوط به پرسنل
 

نمونه داده

توضیح

نوع فیلد

نام فیلد

منابع مالی

نام پروژه

varchar

projectname

سهند زرگری

نام مدیر

varchar

manager

01/01/85

تاریخ شروع

varchar

start

01/01/86

تاریخ پایان

varchar

finish

20%

درصد پیشرفت

varchar

progress

آیدین زرگری

کارفرما

varchar

employer

 

توضیح

varchar

desc

جدول 4-2 :  واژه‌نامه داده‌ای مربوط به پروژه

نمونه داده

توضیح

نوع فیلد

نام فیلد

یاشار زرگری

نام شخص

varchar

lname

منابع مالی

نام پروژه

varchar

project

01/01/85

تاریخ اخذ

varchar

start

01/01/86

تاریخ تحویل

varchar

finish

5000000000$

قیمت پیشنهادی

varchar

price

 

توضیح

varchar

descr

جدول 4-3 :  واژه‌نامه داده‌ای مربوط به اخذ پروژه
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر