کارآفرینی تولید و فروش گل و گیاهان زینتی

صورتهای مالی در صنعت گل و گیاهان زینتی

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1393/09/30

نظرات 0

 

طرح1) توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جدول 1

تحليل مالي يكپارچه                                                     (ارقام به تومان)

شرح

سال

صفر

1

2

3

4

1. سرمايه‌گذاري

20.700.000

-

-

-

-

1-1. سرمايه‌گذاري اوليه

20.700.000

-

-

-

-

2. هزينه‌ي

بهره‌برداري

14.333.448

16.017.715

17.954.622

20.182.065

22.743.625

2-1. هزينه‌هاي نقدي به استثناي سود سرمايه در گردش

10.025.400

11.529.210

13.258.591

15.247.380

17.534.487

2-2. هزينه‌ي استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3-2. سود سرمايه در گردش

1.203.048

1.383.505

1.591.031

1.829.685

2.104.138

3. درآمد

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

48.900.156

3-1. درآمد فروش

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

43.725.156

3-2. ارزش اسقاط و بازيافتي

-

-

-

-

5.175.000

4. درآمد نقدي خالص

 

 

 

 

 

4-1. سود

10.666.552

12.732.285

15.107.878

17.839.810

26.156.531

سود سرمايه در گردش لحاظ می شود

12.030.48

1.383.505

1.591.031

1.829.685

2.104.138

اضافه مي‌شود استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

جمع

14.974.600

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

5. جريان نقدي خالص

5.725.400-

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

6. منابع مالي

20.700.000

-

-

-

-

6-1. سرمايه‌ي پرداخت شده

20.700.000

-

-

-

-

6-2. وام

-

-

-

-

-

7. تعهدات مالي

-

-

-

-

-

7-1. اقساط بازپرداخت وام

-

-

-

-

-

7-2. سود سرمايه در گردش

-

-

-

-

-

7-3. سود سهام

-

-

-

-

-

8. مانده‌ي خالص نقدي

14.974.600

17.220.790

19.803.909

22.774.495

31.365.669

9 . جمع تراكمي مانده ی خالص نقدي

14.974.600

32.195.390

51.999.299

74.773.794

106.139.463

             

 طرح2)  توليد گل رز در 1000مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جدول 2

تحليل مالي يكپارچه                                                     (ارقام به تومان)

شرح

سال

صفر

1

2

3

4

1. سرمايه‌گذاري

20.700.000

-

-

-

-

1-1. سرمايه‌گذاري اوليه

20.700.000

-

-

-

-

2. هزينه‌ي بهره‌برداري

11.869.448

13.184.115

14.695.982

16.434.630

18434.073

2-1. هزينه‌هاي نقدي به استثناي سود سرمايه در گردش

7.825.400

8.999.210

10.3496.091

11.901.455

13.686.673

2-2. هزينه‌ي استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3-2. سود سرمايه در گردش

939.048

1.079.905

1.241.891

1.428.175

1.642.400

3. درآمد

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

48.900.156

3-1.درآمد فروش

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

43.725.156

3-2. ارزش اسقاط و بازيافتي

-

-

-

-

5.175.000

4. درآمد نقدي خالص

-

-

-

-

-

4-1. سود

13.130.552

15.565.885

18.366.518

21.587.245

30.466.083

سود سرمايه در گردش لحاظ می شود

939.048

1.079.905

1.241.891

1.428.175

1.642.4000

استهلاك لحاظ می شود

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

جمع

17.174.600

19.750.790

22.713.4096

26.120.429

35.213.483

5. جريان نقدي خالص

3.525.400-

19.750.790

22.713.409

26.120.429

35.213.483

6. منابع مالي

20.700.000

-

-

-

-

6-1. سرمايه پرداخت شده

20.700.000

-

-

-

-

6-2. وام

-

-

-

-

-

7. تعهدات مالي

-

-

-

-

-

7-1. اقساط بازپرداخت وام

-

-

-

-

-

7-2. سود سرمايه در گردش

-

-

-

-

-

7-3. سود سهام

-

-

-

-

-

8. مانده‌ي خالص نقدي

17.174.600

19.750.790

22.713.4096

26.120.429

35.213.483

9. جمع تراكمي مانده‌ي خالص نقدي

17.174.600

36.925.390

59.638.799

85.759.228

120.972.711

             

طرح8) توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس (گل آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب اجاره‌ي زمين

طرح9) توليد گل مريم و ميخك در 1000مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

طرح10) توليد گل مريم و ميخك در 1000مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

در ادامه به عنوان نمونه جدول تحليل مالي يکپارچه‌ي گل رز در دو وضعيت ارائه مي‌شود. انواع گل‌ها نيز به همين شکل مورد تحليل قرار گرفته‌اند.دوره‌ي برگشت سرمايه به شرح جدول شماره (3) محاسبه مي‌شود.

جدول 3

دوره برگشت سرمايه                                                   (ارقام به تومان)

4

3

2

1

0

t

طرح

-

-

-

12732285

10033448-

CF

1

-

-

-

2698837-

10033448+

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

-

15565885

7569448-

CF

2

-

-

-

7996437-

7569448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

2571272-

2423714-

2295403-

2183829-

9286808-

CF

3

18761026

16189754

13766040

11470637

9286808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

1738279

1323722

963237

649771

6822808-

CF

4

2147799

3886078

5209800

6173037

6822808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

8495379

6982285

15033448-

CF

5

-

-

442216-

8051163

15033448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

11754018

9815885

12569448-

CF

6

-

-

9000455-

2753563

12569448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

4511136

982273-

1259150-

1499913-

22409272-

CF

7

21639469

26150605

25168332

23909182

22409272

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

8820688

2765163

1999490

1333688

19945272-

CF

8

5026243

13846931

16612094

18611584

19945272

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

2873493

2310864

1821621

5803808-

CF

9

-

1202170-

1671323

3982187

5803808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

-

4655221

3339808-

CF

10

-

-

-

1315413-

3339808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

               

 طرح (1): توليد گل رز در 1000 متر مربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

در جدول شماره (3) CF (Cash Flow) جريان وجوه نقدي، طرح است. منظور از جريان وجوه نقدي يك طرح در حقيقت كليه‌ي درآمدها و هزينه‌هايي است كه در طول عمر طرح، در سال‌هاي مختلف برآورد مي‌شود. براي محاسبه‌ي دوره‌ي برگشت سرمايه، ابتدا سود سال اول (در صورت وجود)، سپس سود سال دوم و به همين ترتيب سود سال‌هاي بعد، از سرمايه‌گذاري كم مي‌شود تا جايي كه مانده‌ي سرمايه‌گذاري صفر شود.

بر اساس محاسبه‌ي صورت گرفته، دور‌ه‌ي برگشت سرمايه‌ي اين طرح بين 1 تا 2 سال است. براي تعيين دقيق دوره‌ي برگشت سرمايه، فرض مي‌كنيم سود خالص سال بعد (در اينجا سال اول) به‌طور يكنواخت در طول ماه‌ها و روزهاي اين سال ايجاد شده باشد. سپس سرمايه‌ي برگشت داده نشده را بر سود خالص متوسط ماهانه‌ي سال اول (كه از تقسيم سود خالص اين سال بر عدد 12 به دست مي‌آيد) تقسيم مي‌كنيم. اين عمل مقدار ماه‌هايي را كه در سال اول لازم است تا دقيقاً سرمايه‌گذاري اوليه برگشت داده شود، مشخص مي‌كند.

بنابراين مي‌توان نوشت:

12732285 ÷ 12 = 1061023

10033448 ÷ 1061023 = 4/9

يعني دوره ی برگشت سرمايه‌ي اين طرح برابر يك سال و نه ماه و دوازده روز (30×4/0) است.

طرح (2): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

15565885 ÷ 12 = 1297157

7569448 ÷ 1297157 = 8/5

بنابراين دوره‌ي برگشت سرمايه برابر با يك سال و پنج ماه و بيست و چهار روز است، يعني پس از اين مدت مجموع سود به دست آمده با مقدار سرمايه‌گذاري برابر مي‌شود، با انجام محاسبات فوق دوره‌ي برگشت سرمايه در طرح‌هاي ديگر به شرح زير است.

طرح (3): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جريان نقدي خالص در کليه‌ي سال‌هاي بهره‌برداري طرح منفي است. يعني در هر دوره به ميزان سرمايه‌ي برگشت داده نشده، اضافه مي‌شود. بنابراين طرح ياد شده نه تنها قادر به برگرداندن سرمايه‌ي اوليه نيست، بلکه به دليل جريان خالص نقدي منفي در هر دوره، سرمايه‌ي برگشت داده نشده از سرمايه‌گذاري اوليه نيز فزوني مي‌يابد. پس، از ديدگاه اين معيار، طرح ياد شده ناموفق ارزيابي مي‌شود.

طرح (4): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

به دليل پايين بودن ميزان سود در سال‌هاي بهره‌برداري طرح، مجموع سود به دست آمده تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري، قادر به جبران سرمايه‌گذاري اوليه نبوده است. چنان‌چه روند درآمد و هزينه‌هاي طرح در سال پنجم نيز همانند گذشته باشد مي‌توان انتظار داشت در اواخر سال پنجم مجموع سود به دست آمده، سرمايه‌گذاري اوليه را جبران کند در حالي که دوره‌ي بهره‌برداري طرح، تا پايان سال چهارم مي‌باشد. پس، از ديدگاه اين معيار، طرح مردود شناخته مي‌شود.

طرح (5): طرح توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

دوره ی برگشت سرمايه برابر با دو سال و يازده ماه و نه روز است. يعني پس از اين مدت، مجموع سود به دست آمده با مقدار سرمايه‌گذاري، برابر مي‌شود.

طرح (6): طرح توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

دوره‌ي برگشت سرمايه‌ي اين طرح برابر دو سال و دو ماه و بيست و چهار روز است.

طرح (7): طرح توليد گل باغچه‌اي گل پتوس(گل آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

ملاحظه مي‌شود كه در كليه‌ي سال‌هاي بهره‌برداري طرح به جز سال آخر، سود خالص منفي بوده است كه در نهايت، سرمايه برگشت داده نشده مبلغ 21639469 تومان شده است. اين بدان معناست كه نه تنها در طول سال‌هاي بهره‌برداري طرح، مجموع سود به دست آمده، سرمايه‌گذاري اوليه را جبران نكرده، بلكه ميزان سرمايه‌ي برگشت داده نشده، از سرمايه‌گذاري اوليه نيز فزوني يافته است.

پس طرح ياد شده از ديدگاه اين معيار ناموفق ارزيابي مي‌شود.

طرح (8): طرح توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس(آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

پس از پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح، ميزان سرمايه‌ي برگشت داده نشده، مبلغ 5026243 تومان است. يعني حتي پس از پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح، مجموع سود به دست آمده، نتوانسته سرمايه‌گذاري اوليه را جبران كند. پس، از ديدگاه اين معيار، طرح ياد شده مردود شناخته مي‌شود.

طرح (9): توليد گل مريم و ميخك در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

دوره‌ي برگشت سرمايه سه سال و شش ماه و بيست و هفت روز است.

طرح (10): توليد گل مريم و ميخك در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

دوره‌ي برگشت سرمايه يك سال و هشت ماه و هجده روز است.

 

بر اين اساس، معيار طرحي در اولويت بالاتر قرار مي‌گيرد كه داراي ارزش خالص کنونی بيشتر ‌باشد. چنان‌چه ارزش کنونی يك طرح مثبت باشد و محدوديت بودجه نيز وجود نداشته باشد، آن‌گاه طرح از ديدگاه اين معيار قابل قبول است. در مقابل چنان‌چه ارزش خالص کنونی طرح منفي شود اين طرح پذيرفته نمي‌شود. درشرايطي كه ارزش خالص کنونی صفر باشد هيچ‌گونه برتري براي اجراي آن وجود ندارد و فرد نسبت به اين‌گونه طرح‌ها، بي‌تفاوت است.

پس از تعيين جريان نقدي خالص سالانه، ارزش خالص کنونی طرح با نرخ سود 12 درصد به صورت زير محاسبه مي‌شود:

طرح (1): توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -5725400  (892/0) + 17220790 (797/0) + 196803909 (635/0) + 22774495 (635/0) + (313656696) (567/0) = 54694433

چون ارزش خالص کنونی جريان نقدي مثبت است، پس طرح بايد اجرا شود.

طرح (2): توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -3525400 (892/0) + 19750790(797/0) + 22713409(712/0) + 26120429 (635/0) + 35213483 (567/0) = 65321186

چون ارزش خالص کنونی طرح مورد مطالعه مثبت است، طرح قابل قبول است.

طرح (3): توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -6572150 (892/0) + 722028 (797/0) + 830332 (712/0) + 954881 (635/0) + 1098113 (567/0) -3466727

چون ارزش فعلي خالص طرح منفي است نبايد اجرا شود.

طرح (4): توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -4372150 (892/0) + 3252028 (797/0) + 3739832 (712/0) + 4311806 (635/0) + 4945926 (567/0) = 6895411

از آنجا که ارزش کنونی مثبت است پس طرح ياد شده قابل اجرا است.

طرح (5): توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -10725400 (819/0) + 11470790 (797/0) + 13191409 (712/0) + 15170121 (635/0) + 22620640 (567/0) = 31426374

چون ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس بايد اجرا شود.

طرح (6): توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -8525400 (892/0) + 14000790 (797/0) + 16100909 (712/0) + 18516045 (635/0) + 26468452 (567/0) = 41783120

ارزش فعلي اين طرح نشان دهنده‌ي بازدهي بالاي آن است. پس از ديدگاه اين معيار، طرح قابل اجرا است.

طرح (7): توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس (آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -18153100(892/0) + 2928935 (797/0) + 3368275 (712/0) + 3873516 (635/0) + 9629543 (567/0) = - 3540257

از آنجا كه ارزش فعلي خالص طرح منفي است، پس نبايد اجرا شود.

طرح ( 8): توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس (آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -15953100 (892/0) + 5458935 (797/0) + 6277775 (712/0) + 7219441 (635/0) + 13477357 (567/0) = 6816387

چون ارزش فعلي خالص طرح مثبت است. بنابراين طرح ياد شده موفق ارزيابي مي‌شود.

طرح (9): توليد گل مريم و ميخك در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -3328400 (892/0) + 4452340 (797/0) + 5120191 (712/0) + 5888219 (635/0) + 6771451 (567/0) = 1103588

چون ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس اجراي آن مقرون به صرفه است.

طرح (10): توليد گل مريم و ميخك در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين:

NPV = -1128400 (892/0) + 6982340 (797/0) + 8029691 (712/0) + 9234145 (635/0) + 10619266 (567/0) = 22160336

ملاحظه می شود که ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس اجراي آن مقرون به صرفه است.

جدول 4

شاخص سودآوري طرح                                                           (ارقام به تومان)

شرح

NPV

ارزش حال سرمايه گذاري اوليه

PI

نتيجه ی ارزيابي

طرح 1

56964433

18464400

97/2

قابل قبول

طرح 2

65321186

18464400

53/3

قابل قبول

طرح 3

3466727-

6422400

53/0-

غيرقابل قبول

طرح 4

6895411

6422400

07/1

قابل قبول

طرح 5

31426374

18464400

7/1

قابل قبول

طرح 6

41783120

18464400

26/2

قابل قبول

طرح 7

3540357-

18464400

19/0-

غيرقابل قبول

طرح 8

6816387

18464400

36/0

قابل قبول

طرح 9

11803588

6422400

8/1

قابل قبول

طرح 10

22160336

6422400

45/3

قابل قبول

جدول محاسبه ی نرخ بازگشت داخلی

جدول 5

محاسبه ی نرخ بازگشت داخلي

 

 

 

NPV

i

 

 

 

 

8692

310%

 

X=0

i

 

36800-

320%

 

 

 

 

 

 

 

نرخ سودي كه NPV اين طرح را صفر مي‌كند بين 310% و 320% است. با استفاده از روش نسبت‌يابي داريم:

a / b = c / d _a = bc/d

IRR = 310% + 9/1% = 9/311%

بنابراين:

چنان‌چه نرخ سود 9/311% باشد، ارزش خالص کنونی طرح برابر صفر مي‌شود. مفهوم عبارت ياد شده اين است كه حتي اگر بانك‌ها و مؤسسات مالي نرخ سودي معادل 9/311% از سرمايه‌گذاران دريافت كنند باز هم اجراي طرح ياد شده، مقرون به صرفه خواهد بود. بنابراين معيار نرخ بازگشت داخلي نيز بيانگر موفق بودن طرح ياد شده است، يعني طرح بايد اجرا شود.

طرح2 ) توليد گل رز در 1000 متر مربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جدول 6

محاسبه ی نرخ بازگشت داخلي

 

 

 

NPV

i

 

 

 

 

26595

540%

 

X=0

i

 

1101-

550%

 

 

 

 

 

 

نرخ سودي كه اين رابطه را صفر مي‌كند، بين 540% و 550% است. با استفاده از روش نسبت‌يابي داريم:

a / b = c / d _ a = bc/d _ a = 9/6

IRR= % 540 + % 9/6 = % 549 / 6

نرخ بازگشت داخلي مي‌گويد حتي اگر نرخ سود بازار 6/549% باشد، باز هم اجراي اين طرح مقرون به صرفه است و اين خود حاكي از بازگشت بسيار زياد طرح ياد شده است.

Text Box: خلاصه و نتيجه‌گيري

پس از انجام ارزيابي‌هاي اقتصادي انجام شده، خلاصه ی اين ارزيابي‌ها در جدول شماره ی (7) ارائه مي‌شوند.

با مقايسه‌ي معيارهاي مختلف ارزيابي، اولويت طرح‌هاي كشت گل‌هاي مختلف به ترتيب زير تعيين مي‌شود:

1.    طرح کشت گل رز در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

2.    طرح کشت گل مريم و ميخک در 1000 متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

3.    طرح کشت گل رز در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

4.    طرح کشت گل داودي در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

5.    طرح کشت گل مريم و ميخک در 1000 متر غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

6.    طرح کشت گل داودي در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

7.    طرح کشت گل رز در 1000 متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛

8.    طرح کشت گل باغچه‌اي و پتوس (گل آپارتمانی) در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

 

 

جدول 7

خلاصه ارزيابي‌هاي اقتصادي طرح                                         (ارقام به تومان)

طرح

معيارهاي ارزيابي

نتيجه ارزيابي

POP

NPV

PI

IRR

1

يک سال و نه ماه ودوازده روز

54964433

2.97

311.9٪

قابل قبول

2

يک سال و پنج ماه و بيست و چهار روز

65321186

3.53

549.6٪

قابل قبول

3

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

3466727-

53.-

پايين تر از نرخ سود متعارف بازار

غير قابل قبول

4

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

6895411

1.07

75.8٪

قابل قبول

5

دو سال و يازده ماه و نه روز

31426374

1.7

115.3٪

قابل قبول

6

دو سال و دو ماه و بيست و چهار روز

41783120

2.26

176.3٪

قابل قبول

7

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

3540357-

19.-

پايين تر از نرخ سود متعارف بازار

غير قابل قبول

8

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

6816387

36.

30.1٪

قابل قبول

9

سه سال و شش ماه و بيست و هفت روز

11803588

1.8

140.19٪

قابل قبول

10

يک سال و هشت ماه و هجده روز

22160336

3.45

538.3٪

قابل قبول

برچسبها :

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر