پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

برجسته ترین ها
گروه های مقاله ها
HyperLink


بررسی ساختار سیستمهای نرم افزاری مدیریت اطلاعات تاریخ درج: ١٣٩۵/٠٢/٢١

      هــر جنبه از مدیریت در عصر پیشرفتــه ،جهت رونــق ، شدیداً بــه اطلاعات وابسته می بـاشد.چیزی بدون اطلاعات پیش نمی رود و به طورکلی بـاور بـر این اسـت که اطلاعات ، قدرت است واینکه هرکس اطلاعات داشته بـاشد دارای قدرت می باشد. اطلاعات منبـع مهمی است که بـرای توسـعه دیگرمنابع ، موردنیـاز می باشــد.  تغـییرشرایط ومحیطها نیاز بـرای ترویـج صحیـح اطلاعـات را درسطوح مختلف مدیریـت ،ایجاب نمـوده اسـت. .توسـعه وبکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت یک پدیده پیشرفته است که با بکارگیری اطلاعات دقیق درنظرگرفته می شودکه منجربه طراحی بهتر، ،تصمیم گیری بهتر و کسب نتایج بهترمی شود. در بحث این موضوع ،نیازاست مفاهیم بنیادی معینی ،درک وارزیابی شود.بعضی از اینها عبارتنداز : مفهوم اطلاعات ،مفهوم مدیریت اطلاعات ،مفهوم سیستم اطلاعات ومفهوم اطلاعات مدیریت . .این مفاهیم ، قبل ازاینکه بتوانیم اهمیت سیستم اطلاعات مدیریت راارزیابی کنیم ،بایدکاملا ًدرک شوند. دراین مقاله، تلاشی برای امتحان این مفاهیم ،ارتباط آنها با فرایندهای سازمانی وساختارها انجام خواهدشد. علاوه براین ،عملکردهای مدیریت وسطوح مختلف مدیریت نیزمورد تأکید قرار خواهد گرفت .درنهایت ، تلاشی برای مرتبط ساختن سیستم اطلاعات مدیریت باآن عملکردها و سطوح درموقعیتهای سازمانی انجام خواهدشد.این رویکرد به توصیف اهمیت و تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت درمدیریت کمک خواهدکرد.


مفهوم اطلاعات : 
     مفهوم اطلاعات در یک درک سازمانی پیچیده تر و مشکل ترازکاربرد متعدداین کلمه معمول می باشدکه پپیشنهاد می شود. هراجتماع ،بدون شک یک جامعه اطلاعات است وهرسازمان، یک سازمان اطلاعات می باشد .بنابراین اطلاعات یک منبع پایه مانند مواد،پول و پرسنل می باشد. اطلاعات می تواندهم بعنوان یک مفهوم مجازی یا انتزاعی (ایده ها  )ویا بعنوان یک شی ، معمولاً به شکل نامه ها یاگزارشات ،درنظرگرفته شود.
بنابراین اساساً اطلاعات ،درست مانندانرژی ، یک منبع مهم شده است که هر دو برای رفاه افراد و سازمانها دردنیای پیشرفته ،حیاتی می باشند . انرژی وسیاست ،تکنولوژی به روشی تغییرمی کندکــه درآن اطلاعات ،کسب ،تجزیه وتحلیل ،ذخیره و انتشار بکارگــرفتـــه می شود. بنابراین اطلاعات مانند هر منبع دیگر دریک سازمان باید به طوردقیق مدیریت شود تا مقرون به صرفه بودن (اقتصادی بودن )کاربردآن ،مورداطمینان واقع شود.آن یک جزء سازنده ای است که برای مدیریت خوب ،حیاتی می باشدواگربطورصحیح مدیریت شود، دراهمیت با پرسنل سازمانی ،مواد و منابع مالی ،دریک ردیف قرارمی گیرد. دریک بافت (محتوا)سازمانی ،آن بطورفزاینده ای به عنوان یک منبع مستقل ازتکنولوژی شناخته می شودکه درکنترل (تحت نفوذدرآمدن )آن ، مورداستفاده قرارمی گیرد.
مفهوم ضمنی اطلاعات نیازمند، شناخت بیشتری است درمورد اینکه اطلاعات یک عنصر پیوند دهنده بوده و یک سازمان را با هم حفظ می کند .اطلاعات یک جنس غیرمعمول وکاملاً متفاوت ازبیشترین کالاهای جنسی وکالاهای بادوام مصرف کننده ها می باشد زیرا ناملموس واغلب برای تحمیل و توقیف ،مشکل می باشد . بخاطر این دلیل ساده اغلب برای برجسته کردن تفاوتهای مهم ، میان این منبع ومنابع دیگر درزمان توسعه چارچوب مدیریت ،حیاتی می باشد . مضمون آن می تواند هم بوسیله منبع (داخلی یاخارجی ) یا بوسیله شکل (عددی یاغیرعددی )،تشخیص داده شود. غیر عددی هم می تواند، دارای ساخت (ساختاریافته ) یا بدون ساختار باشد.
اطلاعات داخلی ،آنهایی هستندکه دردرون یک سازمان تولیدمی شود وعموماً فقط موردعلاقه
وارزش تصمیم گیران، در درون آن سازمان می باشد. اطلاعات خارجی ، می تواند بعنوان آن اطلاعاتی درنظرگرفته شودکه بوسیله دیگران ایجاد می شود،  بدین معنی که خارج ازچهاردیوارسازمان عموماً بوسیله ناشران کتابها و مجلات یا به وسیله دولتها، ارتباط خارجی وماننداینها ایجاد شود .
متخصصین اطلاعات ،یک دامنه حیرت انگیزی ازایده ها در مورد چه  بودن اطلاعات دارند. آنهاقادر به ایجاد تعریف (توصیف) قابل قبول اکثریت نیستند.
(زورکزی )درسال 1980 ،اطلاعات را این چنین تعریف می کند:
(( به عنوان مفهومی که یک انسان بیان می کند یا آنرا ازشاخه های حقایق وایده ها ،بوسیله معانی قواعد(رسوم ) شناخته شده نشانه های مورداستفاده ،استخراج می نماید. این تعریف کلمه ((معنی )) راشامل می شودکه درست همانند((اطلاعات ))مبهم وناملموس می باشد. ((استون کش )) درسال 1981 ،نیزاطلاعات رابااین بیان توصیف می کندکه:
(اطلاعات صرفاً نشانه هایی (داده ،متن ،تصاویر ،صداها و غیره ) هستندکه معنی را از طریق  نظم مربوطه ،زمان بندی ،شکل ،بافت (محتوا) و……. منتقل می کنند. اطلاعات برای تصمیم گیری ها ، ایجادآگاهی وتغذیه سازمان پیشرفته ،موادخام می باشد)).بعنوان یک مفهوم ،اطلاعات همیشه معانی مختلفی به متخصصین مختلف اطلاعات ،براساس اینکه به کدام جنبه حرفه اطلاعات تعلق دارند،به طورضمنی بیان می کند.((الیس)) درسال 1986 به درستی مشاهده نمودکه: (( مدیر بررسی (پردازش )اطلاعات ممکن است آنرا با توجه به اطلاعات خام ،مدیریت با توجه به ثبت وگزارشات ،دانشمنداطلاعات یاکتابداری ،باتوجه به اسناد یا دیگر موضوع ها تصورکند.))
سه دنیای عمده اطلاعات وجودداردکه به طورسنتی ،تقسیم ومجزاشده اند
اولی ،دنیای ادبیات کتابخانه هاوبایگانیهامی باشد،جاییکه اطلاعات بصورت ثبت شده حفظ می شوند.
وسازماندهی می شوند، اماممکن است بطورجدی به همان صورت دنیای ادبیات ارزیابی نشوند.
سومین دنیای اطلاعات ،دنیای اطلاعات کامپیوترها،ارتباط راه دور وسیستمهای خودکارمی باشد.،جاییکه اطلاعات اغلب ،عددی وسازمان یافته هستند.

تگها: بررسی سیستمهای مدیریت اطلاعات   ساختاری سیستمهای مدیریت اطلاعات   سیستمهای مدیریت اطلاعات   مدیریت اطلاعات   
 

HyperLink

ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد
 
این مطلب را به اشتراک بگذارید: