پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

برجسته ترین ها
گروه های مقاله ها
HyperLink


بررسی ساختار سیستمهای نرم افزاری مدیریت اطلاعات 3 تاریخ درج: ١٣٩۵/٠٢/٢١

 تصمیم گیری : 

تصمیم گیری  یـک منـاقـشه یا جدال است به جـز همـان انـدازه کــه سیـستـم اطلاعـات در آن  بکار می رود و مربوط به خود سیستم می باشد. اگر چـه ممکن است ، انتـقادات در مـورد هـدف فراگیری مورد آخـر، به حـق باشـد ، ولــی شایان ذکر اسـت که روابـط بیـن فرایندهای سیستـم اطلاعات و تصمیـــم گیری ، بـه اندازه کافی نزدیک است که درمورد شمول تصمیم گیری به عنوان قسمتی از عنـاصرعملکرد اطلاعاتی کـه بخصوص برای یک سازمان طراحی شده ، ایجاد سؤال نماید.
هرطورکه یک شخص به یـک سیستم اطلاعاتی بنگرد،به طورکلی انتظارمی رود نه فقط یک مواجهه میان کاربر واطلاعات رافراهم کند بلکه تعامل مورد نیاز برای تصمیم گیری به موقع ومربوط را نیزایجاد می نماید. هدف اصلی آن ،برآوردن نیازهای اطلاعاتی کاربران می باشد. نزدیک شدن به سیستم اطلاعات دریک محتوای سازمانی نشان می دهدکه آن یک زیرنظامی است دریک سیستم سازمانی ،که سیستمی ((آزاد و پویا)) است (سیستمی زنده وباز) .
 آکادمیها، علاقه مندکارهای اطلاعاتی بوده ومتخصصیـن اطلاعات ،همان گونـه سیستمهــای اطلاعات رابه شیوه های متنوع ،اما با ایده های اساسی ، تکنولوژی اطلاعات وروشهایی توصیف کرده انـدکـه امکانات تولیـد، بکارگیـری وانتقـال اطلاعات راقادرمی سازد. اگرچـــه درنظرگرفتـه شودسیستمهای اطلاعاتی متعلــق به یک مقررات کاربردی است اما یک نیازی بـرای درک مفاهیم اساسی زیربنایی آنها،به وسیله متخصصین اطلاعات وجوددارد.
تعـریف سیستمهـای اطلاعات به وسیله ((داف )) و ((اسد)) درسال 1980،چنین به نظرمی رسدکــــه کافی باشد :
 ـ مجموعـه ای افراد که، رویــه ها، پایــه ای ازاطلاعات وگاهی اوقات نرم افزار و سخت افزارکه اطلاعات رابرای انجام بررسی درسطح عملیاتی مورد نیاز است ،جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، ذخیره وارسال می نماید واین اطلاعات باید تصمیم گیری مدیریت راپشتیبانی نماید.
نتیجــه گیریهای معینــی می تواند از تعریف بالابدست آید: 
این تعریف چه بودن ،چگونه بودن وچرا یی سیستمهای اطلاعات رادربرمی گیرد. 
یک سیستم اطلاعات می توانددستی یا براساس کامپیوتر باشد. 
سیستمهای اطلاعات درسازمانهاوجودداشته وهمیشه خواهندبود. 
یک سیستم اطلاعاتی به نظرمی رسد، هم عملیاتهای اساسی یک سازمان وهم مدیریت آنرا پشتیبانی می نماید.
به نظر می رسد، تمایزی میان اطلاعات خام (داده ها) جهت اهداف انجام بررسی واطلاعات برای اهداف تصمیم گیری ،وجودداشته باشد.
 تعریف ،آن چیزی رافراهم نموده که می تواندبعنوان مفاهیم اساسی سیستمهای اطلاعاتی
زیربنایی یعنی افراد، مدیریت ،اطلاعات ،سیستمهاوسازمانها،درنظرگرفته شود. 
ویژگیهای نشان داده شده دربالا می تواند بعنوان نشانه های عمده یا عناصراساسی ،جهت توسعه مفهوم سیستم اطلاعاتی دریک بافت سازمانی ،درنظرگرفته شوند. به منظور درک بیشترمفهوم سیستم اطلاعات ((سالتون )) درسال 1975 مهمترین سیستمهای اطلاعات   کامپیوتری را به شرح زیر موردتأکیدقرارداد:
  • سیستم بازیابی اطلاعات (IR ) 
  • سیستم پاسخ به اطلاعات 
  • سیستم پایگاه اطلاعات (DBS ) 
  • سیستم اطلاعات مدیریت (MIS ) 
  • سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS ) 
کانون توجه این مقاله ،سیستم اطلاعات مدیریت (MIS )می باشد بنابراین بایستی تأکیدنمودکه سیستم اطلاعات مدیریت ،یک زیرنظامی (زیرسیستمی ) ازسیستمهای اطلاعات است.

پایگاه داده - پرونده(فایل)- سند(رکورد)- عنصرداده 
     نرم افزاری که یکپارچگی منطقی را درپرونده ها ایجاد وحفظ می کند چه بصورت آشکار یا پنهان، سیستم مدیریت پایگاه داده نامیده می شود. نمونه هایی ازسیستم‌های مدیریت پایگاه داده که دریک ساختار سلسله مراتبی بکار می روند عبارتند از سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)، آ بی بی ام (IBM) وسیستم 2000اینتل (Intel) . موج دوم نوآوری درسیستم های مدیریت پایگاه داده براساس نرم افزار ارتباطی طرح ریزی شد واولین بسته به منظور ارائه به کاربران رایانه‌های اصلی (mainframe) ارائه شد. مانند زبان پرسش ساختار/سیستم داده ها (SQL/DS) وپرسش بامثال (QBE) از IBM ونرم افزاراراکل (Oracle) از شرکت نرم افزاری ارتباطی، بوجود آمدند. تقریباً‌ درهمان زمان ( حدود 1980) تهیه کنندگان نرم‌افزارها شروع به توسعه بسته های نرم افزاری سیستمهای مدیریت پایگاه داده درمقیاس کوچک برای بازار ریزرایانه‌ها کردند. درطول سالهای اخیر توسعه سیستم های مدیریت اطلاعات بر بازار ریزرایانه‌ها متمرکز شده وساختار ارتباطی را بکاربرده است. مایکروسافت اکسس نمونه ای از سیستم مدیریت پایگاه داده ارتباطی ریزرایانه می باشد . یک کاربرد پایگاه داده می تواند یک شخص یا یک برنامه کاربردی  باشد. شخص معمولاً پایگاه داده رااز طریق یک پایانه استفاده می کند واطلاعات داده ها رااز طریق یک زبان پرسش بازیابی می کند. 
یک پرسش (query) تقاضای اطلاعات از پایگاه داده وزبان پرسش یک زبان مخصوص کاربرپسند می‌باشدکه به رایانه امکان جواب به آن پرسش رافراهم می‌سازد. بطور کلی یک متخصص اطلاعاتی که مسئولیت پایگاه داده رابه عهده داشته باشد مدیرپایگاه داده DBA نامیده می شود. وظایف DBA چهارحوزه برنامه‌ریزی، اجرا، اعمال و امنیت پایگاه داده  می باشد 

 کاربرد سیستم اطلاعاتی رایانه ‌محور
     همانطور که قبلاً ذکرشد کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه‌محور امروز درپنج محیط می باشد پردازش داده های حسابداری، سیستم های اطلاعات مدیریت MIS ،سیستم های پشتیبانی تصمیم، اداره مجازی وسیستم های دانش محور. پردازش داده های حسابداری ازاولین کاربردهای رایانه وسیستم های اطلاعاتی بود .چهارکاربرد ذیل زمینه اینفوکراسی رادر جامعه تدارک می بینند :

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
     دربخش های قبل نکاتی درباره نگرش سیستمی، سیستم، سیستم های اطلاعاتی آمد. سیستمی که کنترل وبازسازی اطلاعات رااز دنیای محیطی وعملیات بازرگانی داخل سازمان بعهده دارد، بطریقی که با سازماندهی وانتخاب داده ها اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی وکنترل برای مدیران آماده سازد سیستم اطلاعاتی مدیریت نامیده می شود. 

تگها: بررسی سیستمهای MIS   بررسی سیستمهای مدیریت اطلاعات   ساختاری سیستمهای مدیریت اطلاعات   سیستمهای مدیریت اطلاعات   مدیریت اطلاعات   کاربرد کامپیوتر در مدیریت   
 

HyperLink

ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد
 
این مطلب را به اشتراک بگذارید: