use case و سنارویوی بازی مارپله

تجزیه و تحلیل بازی مارپله به روش UML بخش سوم

توسط admin | گروه مهندسی نرم افزار | 1393/10/07

نظرات 0

 Use case Diagram بخش کاربر

نمایش Use case Diagram بخش کاربر

Use case Diagram بخش ماژول برنامه

نمایش Use case Diagram بخش ماژول برنامه

نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها

معمولا سناریویی که برای هر Use Case نوشته می شود برای رعایت نظم درون جدولی مانند شکل زیر نوشته می شود. این جدول به صورت استاندارد دارای بخشهایی است که معمولا در هنگام نوشتن سناریوهای مختلف برای برخی از قسمتهای آن را نمی توان تعریفی نوشت. به عنوان مثال در برخی از سناریوها قیود Use Case ذکر می شوند و در برخی سناریو ها قیودی وجود ندارد که نوشته شود.

 

محل درج شماره سناریو

محمل درج نام سیستم یا زیر سیستم

محل درج نام Use Case و نام Actor

Scenario Description: در این بخش شرح مختصری از سناریو نوشته می شود.

Assumption: در این بخش تعریفی از اکتور بیان می شود و شرح داده می شود که وظیفه Actor مورد نظر در این Use Case چیست.

Include: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود.

Extended: در این بخش نوع ارتباط با Use case های دیگر در صورت وجود مشخص می شود.

(Pre-Condition): در این بخش معمولا شرط یا شروطی نوشته می شوند که قبل از اتفاق افتادن Use Case باید برقرار باشند. یا به عبارتی شرایطی که باید اتفاق بیفتند تا Use Case فعال شود.

مراحل: ( یا Main Flow) جریان اصلی کار به صورت جزء به جزء شرح داده می شود.

Actor

System

در این بخش عملیاتی که اکتور درخواست می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود.

در این بخش عملیاتی که سیستم انجام می دهد به صورت مرحله به مرحله نوشته می شود.

 Constraints: در این بخش قیودی که در هنگام انجام Use Case باید اعمال شوند نوشته می شوند.

Post-Condition: شرایطی که بعد از اتمام کار Use Case ایجاد می شود را Post-Condition می گویند.

Alternative Flow: جریان فرعی Use Case در این بخش شرح داده می شود. مانند خطاها و Exception ها.

Goal: در این بخش هدف اصلی که باید به آن رسیده شود نوشته می شود.

 

سناریوی  Use Case درخواست شروع بازی

 

سناریوی شماره 1

سیستم بازی مار و پله

نام: درخواست شروع بازی

(RequestStartGame)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor درخواست شروع بازی می نماید و برنامه را اجرا می نماید .

Assumption: منظور از Actor در این Use Case همان کاربران سیستم می باشند که درخواست شروع بازی می نمایند .

Include: ---

Extended: ---

(Pre-Condition): ---

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست شروع بازی می نماید و برنامه را اجرا می کند .

2-  سیستم به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع می پردازد  .

 

3- سیستم صفحه شروع بازی را برای کاربر نمایش می دهد .

 Constraints: در هنگام درخواست شروع بازی ، ماژول اجرای برنامه باید به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع بپردازد .

Post-Condition: کاربر می تواند برای شروع بازی روی تاس کلیک کند .

Alternative Flow: - --

 Goal: کاربر درخواست شروع بازی می نماید .

 

سناریوی  Use Case انداختن تاس

 

 

 

سناریوی شماره 2

سیستم بازی مار و پله

نام: انداختن تاس

(AndakhtanTas)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor وقتی وارد صفحه شروع برنامه گردید به انداختن تاس اقدام می نماید .

Assumption: منظور از Actor در این Use Case همان کاربران سیستم می باشند که درخواست شروع بازی می نمایند .

Include: ---

Extended: ---

(Pre-Condition): کاربر باید درخواست شروع بازی نماید .

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست شروع بازی می نماید و برنامه را اجرا می کند .

2- سیستم به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع می پردازد 

 

3- سیستم صفحه شروع بازی را برای کاربر نمایش می دهد .

 

4- کاربر به انداختن تاس اقدام می نماید

 

 Constraints: ---

Post-Condition: بعد از انداختن تاس ماژول اجرای برنامه به بررسی عدد تاس برای شروع بازی می پردازد .

Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی مشکلی برای انداختن تاس به وجود آمد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود.

 Goal: کاربر به انداختن تاس اقدام می نماید .

 

سناریوی  Use Case آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی

 

سناریوی شماره 3

سیستم بازی مار و پله

نام: آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی

Start Game With) (Value 6

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor وقتی وارد صفحه شروع برنامه گردید به انداختن تاس جهت آوردن امتیاز 6 برای شروع بازی اقدام می نماید .

Assumption: منظور از Actor در این Use Case همان کاربران سیستم می باشند که درخواست شروع بازی می نمایند .

Include: ---

Extended: ---

(Pre-Condition): کاربر باید به انداختن تاس اقدام کرده باشد .

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست شروع بازی می نماید و برنامه را اجرا می کند .

2- سیستم به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع می پردازد .

 

3- سیستم صفحه شروع بازی را برای کاربر نمایش می دهد .

 

4- کاربر به انداختن تاس اقدام می نماید .

5- سیستم عدد تاس انداخته شده را بررسی می نماید اگر عدد برابر با 6 باشد بازی شروع در غیر این صورت کاربر مجبور است برای شروع بازی دوباره تاس بیندازد .

 Constraints: سیستم به بررسی عدد تاس برای شروع می پردازد .

Post-Condition: بعد از شروع بازی ، کاربر وارد بازی می شود تا با انداختن تاس مهره خود را حرکت دهد .

Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی مشکلی برای انداختن تاس به وجود آمد و یا با آوردن عدد 6 بازی شروع نشد بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود.

 Goal: کاربر به انداختن تاس برای آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی اقدام می نماید .

 

سناریوی  Use Case انجام حرکت های مهره

 

سناریوی شماره 4

سیستم بازی مار و پله

نام: انجام حرکت های مهره

(Harekat Mohreh)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor زمانی که با آوردن امتیاز 6 برای او بازی شروع می شود می تواند برای انجام حرکت های مهره به انداختن تاس اقدام نماید .

Assumption: منظور از Actor در این Use Case همان کاربران سیستم می باشند که درخواست شروع بازی می نمایند .

Include: ---

Extended: ---

(Pre-Condition): کاربر باید توانسته باشد که امتیاز 6 را جهت شروع بازی کسب کرده باشد .

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست شروع بازی می نماید و برنامه را اجرا می کند .

2- سیستم به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع می پردازد .

 

3- سیستم صفحه شروع بازی را برای کاربر نمایش می دهد .

 

4- کاربر به انداختن تاس اقدام می نماید .

5- سیستم عدد تاس انداخته شده را بررسی می نماید اگر عدد برابر با 6 باشد بازی شروع در غیر این صورت کاربر مجبور است برای شروع بازی دوباره تاس بیندازد .

 

6- اگر برای کاربر بازی شروع شده باشد ، کاربر برای انجام حرکت های مهره به انداختن تاس اقدام می نماید در غیر این صورت به انداختن تاس برای کسب امتیاز 6 جهت شروع بازی می پردازد .

 

 Constraints: ---

Post-Condition: سیستم منتظر انداختن تاس توسط کاربر می شود .

Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی مشکلی در حین انجام حرکت های مهره پیش آمد  بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود.

 Goal: کاربر به انجام حرکت های مهره اقدام می نماید .

 

سناریوی  Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع

 

سناریوی شماره 5

سیستم بازی مار و پله

نام: مرتب سازی صفحه بازی برای شروع

(MoratabSazi Safhe) Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor زمانی که برنامه را اجرا نمود ماژول اجرای برنامه به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع می پردازد .

Assumption: منظور از Actor در این Use Case ماژول اجرای برنامه می باشد .

Include: ---

Extended: ---

(Pre-Condition): کاربر برنامه باید برنامه را اجرا کرده باشد .

مراحل:

Actor

System

1- کاربر برنامه ،  درخواست شروع بازی می نماید و برنامه را اجرا می کند .

2-  سیستم به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع می پردازد  .

 

3- سیستم صفحه بازی را به کاربر نمایش می دهد .

 Constraints: ---

Post-Condition: بعد از مرتب سازی صفحه شروع بازی ، کاربر می تواند به انداختن تاس اقدام نماید .

Alternative Flow: در صورتی که به هر دلیلی برنامه اجرا نشد و یا صفحه بازی دچار مشکل گردید بایستی به گونه ای به کاربر اطلاع داده شود.

 Goal: ماژول اجرای برنامه به مرتب سازی صفحه بازی برای شروع می پردازد .

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر