دانلود پرسشنامه رایگان مشکلات ترافیکی

پرسشنامه مشکلات ترافیکی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/07

نظرات 0

 بسمه تعالي

مشخصات کلي تکميل کننده فرم                                  شماره شناسنامه  .................
اين پرسشنامه بمنظوريافتن ريشه هاي مشکلات ترافيک تهيه شده است. خواهشمنداست با پاسخ دقيق به پرسشها ما را درارزيابي دقيق مشکلات ياري کنيد.

                 جنسيت :              زن                        مرد

           گروه سني:             11تا 14                 15تا24               25 تا45                45  تا70              70 به بالا 
 وضعيت تحصيلي :درحد خواندن ونوشتن         ابتدايي         راهنمايي            ديپلم        تحصيلات عالي  
وضعيت کاري : بيکار             دانش آموز           دانشجو          خانه دار
 شاغل  : ( دولتي        غيردولتي      )   (کارگر       کارمند    )

 زمينه شغلي :  راننده حرفه اي*            مورتخصصي ترافيک**         امورآموزشي ترافيک***         ساير       
طبقه بندي ميزان درآمد ماهيانه : کمتراز000/500/1 ريال                  000/500/1 تا000/500/3 ريال     
 بيش از000/500/3 ريال      
وضعيت تأهل : مجرد          متأهل          

محل زندگي : تهران            مشهد             کرمانشاه           مراغه               شيراز           رشت          اليگودرز    
                    ساير( باذک شهر) ..................
واهينامه رانندگي : دارم              ندارم      

نوع گواهينامه :  پايه 1                پايه 2            موتورسيکلت               ساير      
 
وسيله نقليه : دارم          ندارم         
نوع وسيله نقليه :  سواري شخصي         تاکسي ومسافربر           اتوبوس ياميني بوس            وانت بار     

 کاميون وکاميونت         موتورسيکلت         دوچرخه 
        
بطورميانگين روزانه چند سفر**** درون شهري انجام مي دهيد ؟      .......................  سفر

لطفاً جواب سئوالات 1 تا 12 زيررادرمربعات        برحسب اولويت عددي از1( بيشترين اولويت) تا .... مشخص نمائيد.
مثال : سؤال 1 توسط يک نفرپاسخگوجواب داده شده بصورت زيراست :
1-  به نظرشما بمنظوربهبود امورترافيک کداميک ازگروههاي زيرنيازبيشتري به آموزش دارند ؟

         رانندگان   2               عابران پياده 3                 سرنشينان 4               پليس راهنمايي  1
درمثال فوق پليس راهنمايي اولويت 1 وسرنشينان اولويت 4 را دارند.

نظرسنجي درخصوص جايگاه فرهنگ ترافيک وعوامل مؤثردرترافيک ازديدگاه مردم وکارشناسان

1-  به نظرشما بمنظوربهبودامورترافيک کداميک ازگروههاي زيرنيازبيشتري به آموزش دارند ؟ 

 ( به ترتيب اولويت ) رانندگان           عابران پياده               سرنشينان               پليس راهنمايي      

2-  کدام گروه ازرانندگان نيازبيشتري به آموزش دارند؟ ( به ترتيب اولويت )

رانندگان شخصي       رانندگان اتوبوس وميني بوس            رانندگان تاکسي ومسافربر           رانندگان وانت 

باروکالابر          موتورسيکلت سواران         رانندگان کاميون وکاميونت      

3-  کدام گروه سني درميان عابران پياده بمنظورآش