دانلود پرسشنامه رایگان مشکلات ترافیکی

پرسشنامه مشکلات ترافیکی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/07

نظرات 0

 بسمه تعالي

مشخصات کلي تکميل کننده فرم                                  شماره شناسنامه  .................
اين پرسشنامه بمنظوريافتن ريشه هاي مشکلات ترافيک تهيه شده است. خواهشمنداست با پاسخ دقيق به پرسشها ما را درارزيابي دقيق مشکلات ياري کنيد.

                 جنسيت :              زن                        مرد

           گروه سني:             11تا 14                 15تا24               25 تا45                45  تا70              70 به بالا 
 وضعيت تحصيلي :درحد خواندن ونوشتن         ابتدايي         راهنمايي            ديپلم        تحصيلات عالي  
وضعيت کاري : بيکار             دانش آموز           دانشجو          خانه دار
 شاغل  : ( دولتي        غيردولتي      )   (کارگر       کارمند    )

 زمينه شغلي :  راننده حرفه اي*            مورتخصصي ترافيک**         امورآموزشي ترافيک***         ساير       
طبقه بندي ميزان درآمد ماهيانه : کمتراز000/500/1 ريال                  000/500/1 تا000/500/3 ريال     
 بيش از000/500/3 ريال      
وضعيت تأهل : مجرد          متأهل          

محل زندگي : تهران            مشهد             کرمانشاه           مراغه               شيراز           رشت          اليگودرز    
                    ساير( باذک شهر) ..................
واهينامه رانندگي : دارم              ندارم      

نوع گواهينامه :  پايه 1                پايه 2            موتورسيکلت               ساير      
 
وسيله نقليه : دارم          ندارم         
نوع وسيله نقليه :  سواري شخصي         تاکسي ومسافربر           اتوبوس ياميني بوس            وانت بار     

 کاميون وکاميونت         موتورسيکلت         دوچرخه 
        
بطورميانگين روزانه چند سفر**** درون شهري انجام مي دهيد ؟      .......................  سفر

لطفاً جواب سئوالات 1 تا 12 زيررادرمربعات        برحسب اولويت عددي از1( بيشترين اولويت) تا .... مشخص نمائيد.
مثال : سؤال 1 توسط يک نفرپاسخگوجواب داده شده بصورت زيراست :
1-  به نظرشما بمنظوربهبود امورترافيک کداميک ازگروههاي زيرنيازبيشتري به آموزش دارند ؟

         رانندگان   2               عابران پياده 3                 سرنشينان 4               پليس راهنمايي  1
درمثال فوق پليس راهنمايي اولويت 1 وسرنشينان اولويت 4 را دارند.

نظرسنجي درخصوص جايگاه فرهنگ ترافيک وعوامل مؤثردرترافيک ازديدگاه مردم وکارشناسان

1-  به نظرشما بمنظوربهبودامورترافيک کداميک ازگروههاي زيرنيازبيشتري به آموزش دارند ؟ 

 ( به ترتيب اولويت ) رانندگان           عابران پياده               سرنشينان               پليس راهنمايي      

2-  کدام گروه ازرانندگان نيازبيشتري به آموزش دارند؟ ( به ترتيب اولويت )

رانندگان شخصي       رانندگان اتوبوس وميني بوس            رانندگان تاکسي ومسافربر           رانندگان وانت 

باروکالابر          موتورسيکلت سواران         رانندگان کاميون وکاميونت      

3-  کدام گروه سني درميان عابران پياده بمنظورآشنايي با مقررات ترافيکي نيازبيشتري به آموزش دارند؟ ( به ترتيب اولويت ) 
کودکان          نوجوانان         جوانان          ميانسالان            بزرگسالان         کهنسال                           
( زير10 سال)   ( 11- 14)     ( 24- 15)     ( 45- 25)          ( 70- 45)        ( 70 به بالا)

4-  کدام گروه سني درميان رانندگان نيازبيشتري به آموزش دارند؟ ( به ترتيب اولويت)
رانندگان جوان           رانندگان ميانسال           رانندگان بزرگسال            رانندگان کهنسال       
( کمتراز24 سال)          ( 25تا45)                     (  45تا70)                        (70 به بالا)

5-  درآموزش موتورسواران روي اصلاح کدام رفتارآنها بايد تأکيد شود؟ ( به ترتيب اولويت)
استفاده نکردن ازکلاه ايمني            بي توجهي به مقررات        داشتن سرنشين اضافي*    
 ايجاد سروصدا           ايجاد دود وآلودگي              ساير

6-  درآموزش عابران پياده، درخصوص اصلاح کدام رفتاربايد تأکيد شود؟( به ترتيب اولويت)
بي توجهي به چراغ عابر           بي توجهي به گذرگاه خط کشي                 استفاده نکردن ازپل هوايي      
 عبورازبزرگراه               عبورازنقاط غيرمجاز                 ساير              استفاده ازخيابان بجاي پياده رو        

7-  آموزش مقررات راهنمايي ورانندگي درکدام مقطع تحصيلي تأثيرگذاري بيشتري دارد؟( به ترتيب اولويت) 
 پيش دبستاني               دبستان               راهنمايي            دبيرستان              بعد ازدبيرستان 
      
8-  آموزش عمومي مقررات راهنمايي ورانندگي بايد به چه وسيله اي انجام گيرد؟ ( به ترتيب اولويت)
سيستم آموزش وپرورش             تلويزيون وراديوومطبوعات             آگهي هاي خياباني   
کتاب وجزوه هاي آموزشي             ساير( باذکروسيستم آموزش) ............................

9-  دليل عدم رعايت مقررات ازسوي رانندگان را درچه مي دانيد؟ ( به ترتيب اولويت)
ناآگاهي ازمقررات           ترجيح نفع شخصي برنفع عمومي( خودخواهي)               عدم قاطعيت پليس      
ازبين رفتن قبح عمل خلاف            عدم رعايت قانون ازسوي مسئولان              ماجراجوئي وخشونت طلبي      
عدم حضورفيزيکي وگشت زني پليس           نقص فني تجهيزات وعلائم کنترل ترافيک                     
تغييرات مکرر و ناگهاني درامرعبورومرورتوسط پليس            ساير( نام ببريد)  ..................

10-  عوامل مؤثردرايجاد ترافيک را به ترتيب اولويت مشخص کنيد؟( به ترتيب اولويت) 
کمبود وسائط نقليه عمومي      عدم قاطعيت دراجراي مقررات        زيادي وسايل نقليه        بي توجهيرانندگان به مقررات           
 نا کافي بودن علائم وچراغهاي راهنمايي      سفرهاي زائد       بافت سنتي معابر وخيابانها        ساير( نام ببريد) ..............................

11-  ازميان سه عامل زير، کدام را بيشتردربهبود ترافيک مؤثرمي دانيد؟( به ترتيب اولويت)
مهندسي ترافيک*           اجراي مقررات             آموزش          ساير( لطفاً نام ببريد) .............

12-  کدام عامل را درکاهش تصادفات مؤثرمي دانيد؟ ( به ترتيب اولويت)
اصلاح وضعيت خيابانها       اصلاح وضعيت خودروها         اصلاح رفتاررانندگان      

13-  فرهنگ وترافيک را( مجموعه رفتارها وعادتهاي مردم درامورترافيک) بطورکلي درمحل زندگي خود چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 

   خيلي ضعيف          ضعيف            متوسط             خوب           عالي
 

19. نظرسنجي درخصوص تعيين الگو و نظام آزمون راهنمايي و رانندگي ازعامه مردم 
20.
21. 1-  به نظرشما آيا روش قطعي دادن گواهينامه( آزمون آئين نامه، شهري ومعاينه پزشکي) درست است؟ 
22. بله                    خير                      نظري ندارم       
23.
24. 2-  کدام مرحله دريافت گواهينامه ايراد دارد؟ 
25. آئين نامه             شهري                هردو          مسابقه پزشکي 
26.
27. 3-  آيا با دادن گواهينامه ازطريق آموزشگاههاي رانندگي موافقيد؟ 
28. بله              خير                  نظري ندارم       
29.
30. 4-  آيا مطالعه کتابچه آئين نامه براي دريافت گواهينامه کافي است ؟ 
31. بله                         خير                  نظري ندارم          
32.   
33. 5-  درسايرکشورهاي جهان آئين نامه راهنمايي ورانندگي درکلاسهاي خاصي آموزش داده مي شود. آيا با اجراي اين سيستم درايران موافقيد؟ 
34.   بله                 خير                        نظري ندارم       
35.
36. 6-  دربرخي کشورها رانندگاني که تازه گواهينامه دريافت کرده اند با برچسبي براي مدت معيني ازديگررانندگان مشخص مي شوند ؛ آيا با اين عمل  موافقيد؟     
37. بله          خير             نظري ندارم       
38.
39. 7-   دربرخي ازکشورها رانندگان تازه کاربراي مدت معيني صرفاً به همراه فردي با گواهينامه مي توانند رانندگي کنند، آيا با اين روش موافقيد؟      
40. بله            خير           نظري ندارم          
41.
42. 8-  آيا با الزام رانندگان متخلف به شرکت درکلاسهاي آموزشي موافقيد؟
43. بله             خير           نظري ندارم          
44.
45. 9-   دربعضي کشورها گواهينامه کساني که بارها مرتکب خلاف شوند، باطل مي شود ؛ آيا با اين نظر موافقيد؟    
46. بله                خير           نظري ندارم       
47.
48. 10-   آيا به نظرشماعلاوه برمعاينه چشم، متقاضيان بايد مورد معاينات ديگرنيزقرارگيرند؟ درصورت پاسخ مثبت، درکدام زمينه ها؟
 1-  شنوايي            2-  روحي، رواني         3-  اعتياد          4- کوررنگي          ساير( لطفاً ذکر کنيد) .....................      
49.
50. 11-   آيا به نظرشما جهت اعطاي گواهينامه به افرادي که درسيستم حمل ونقل عمومي کارمي کنند( اتوبوس شهري، اتوبوس مدارس، آمبولانس و ........... ) بايد شرايط ويژه اي را درنظرگرفت؟ 
51.  بله           خير            نظري ندارم
52.
53. 12-  دربرخي کشورها براي تمديد گواهينامه موارد خاصي را الزامي مي دانند. کداميک ازموارد زيربه نظرشما الزامي است.    
54. آزمون مجدد علائم ومقررات         آزمون مجدد شهري        انجام معاينات پزشکي           بررسي وضعيت  تخلفات 
55.
56. 13-  دربرخي کشورها از14 سالگي شروع به اعطاي گواهينامه با شرايط خاص مي کنند. شما با کدام سن براي شروع اعطاي گواهينامه رانندگي مشروط موافقيد؟ 
57. 14 سالگي              15 سالگي              16 سالگي             17 سالگي        سن پيشنهادي  شما 
58.
59.
60. نظرسنجي درخصوص  نقاط  ضعف اجراي قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي
61.
62. 1-  آيا به نظرشما ازلحاظ اجراي مقررات راهنمايي ورانندگي مشکل داريم؟
63.  بله          خير           نظري ندارم
64.
65. 2-   آيا اين مشکل مربوط به ضعف قانون است؟
66.   بله          خير           نظري ندارم
67.
68. 3-  آيا اين مشکل مربوط به مجري قانون ( پليس ترافيک) است؟‌
69.   بله          خير           نظري ندارم
70.  
71. 4-  آيا اين مشکل مربوط به مجري قانون ( مراجع قضايي ) است؟
72.  بله          خير           نظري ندارم
73.
74. 5-  آيا آئين نامه راهنمايي ورانندگي ضعف دارد وبايد اصلاح شود؟
75.  بله          خير           نظري ندارم
76.
77. 6-  آيا با افزايش مبلغ جريمه ها بمنظوررعايت بيشترقوانين ومقررات موافقيد؟
78.  بله          خير           نظري ندارم
79. 7-  آيا افزايش حق بيمه رانندگان متخلف را درکاهش تخلفات مؤثرمي دانيد؟
80.  بله          خير           نظري ندارم
81. 8-  آيا دليل ضعف اجراي قوانين ازسوي پليس، عدم آگاهي پليس ازقوانين واصول ترافيک است؟
82.  بله          خير           نظري ندارم
83.  
84. 9-  به نظرشما آيا دليل ضعف اجراي قوانين ازسوي پليس نداشتن تجهيزات وامکانات است؟
85.  بله          خير           نظري ندارم
86.
10-  به نظرشما آيا دليل ضعف اجراي قوانين ازسوي پليس کمبود اقتدارنيروهاي پليس است؟
87.  بله          خير           نظري ندارم
88.
89. 11-  آيا به نظرشما مردم مي توانند به صورت سازماندهي شده( انتظامات مردمي) دراجرا ونظارت بر قوانين ومقررات راهنمايي ومشارکت داشته باشند؟
90.  بله          خير           نظري ندارم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر