کارآفرینی تولید رب گوجه فرنگی

صورتهای مالی در تولید رب گوجه فرنگی

توسط admin | گروه حسابداری و مالی | 1393/09/30

نظرات 0

 

برآورد ميزان تقاضاي بازار (براي يك و دو سال آينده)

نام محصولات

مقدار

ميزان بازار بالقوه

ميزان بازار بالفعل

سال قبل

ميزان بازار بالفعل

جاري

ميزان بازار بالفعل

يكسال آينده

تعديل بر مبناي

تحقيق و مشاهده

1- رب گوجه فرنگي

100%

65%

60%

70%

60%

 

برآورد ميزان عرضه رقبا (براي يك و دو سال آينده)

نام رقبا

مقدار

ميزان بازار بالقوه

ميزان توليد

سال قبل

ميزان توليد سال

جاري

ميزان توليد

يكسال آينده

تعديل بر مبناي

تحقيق و مشاهده

1- يك و يك

7%

000/000/200 قوطي

000/000/220 قوطي

000/000/000/2 قوطي

000/000/200 قوطي

2- مسماء

5/5%

000/000/175 قوطي

000/000/160 قوطي

000/000/160 قوطي

000/000/160 قوطي

3- 95

5/8%

000/000/250

000/000/250

000/000/250

000/000/250

4- تبرك

6%

000/000/195

000/000/210

000/000/200

000/000/200

 

 

برآورد سهم بازار و ميزان عرضه (براي يك و دو سال آينده)

نام محصول

 مقدار

ميزان بازار بالقوه

ميزان عرضه رقبا

سهم مانده بازار

ميزان عرضه

يكسال آينده

تعديل بر مبناي

تحقيق و مشاهده

رب

000/000/000/5

000/000/000/4

000/000/000/1

000/000/200

000/000/150

 

برنامه عملياتي (توليد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

الف: هزينه هاي ثابت توليدي

مساحت ساختماني مورد نياز

فضاي توليدي مورد نياز (شامل ايستگاه هاي كار و انبارها)

ايستگاه كاري (انبار)

فضاي مورد نياز ماشين آلات

فضاي مورد نياز مواد اوليه

فضاي مورد نياز اپراتورها

جمع فضاي
مورد نياز

فضاي مورد نياز ضربدر 5/1

1- انبار مواد اوليه

m 4

m 120

m 3

m 127

m 5/190

2- سالن توليد

m 65

m 18

m 12

m 95

m 5/142

3- سالن بسته بندي

m 42

m 3

m 4

m 81

m 5/121

4- تأسيسات

m 37

-

m 5

m 42

m 63

5- انبار نگهداري محصول

m 12

m -

m 48

m 60

m 90

جمع مساحت توليدي مورد نياز

m 5/607

 


 

فضاي اداري مورد نياز (شامل ساختمانهاي اداري، رفاهي، نگهباني، مسكوني و تاسيساتي)

عنوان بخش اداري

تعداد كاركنان

مساحت مورد نياز به متر مربع

1- نگهباني

1 نفر

m2 6

2- حسابداري

1 نفر

m2 6

3- منشي

1 نفر

m2 6

4- دفتر مديريت

3 نفر

m2 12

5- آزمايشگاه

2 نفر

m2 24

جمع مساحت اداري مورد نياز

m 52

جمع كل مساحت ساختماني مورد نياز

m 280

 

هزينه زمين مورد نياز

شرح

متراژ مورد نياز

بهاي هر متر مربع

بهاي كل

1- محوطه

200 متر

ريال 000/150

ريال 000/000/30

2- ساختمان

280 متر

ريال 000/200

ريال 000/000/560

3- پاركينگ

30 متر

ريال 000/100

ريال 000/000/3

4- ساير

60 متر

ريال 000/000/1

ريال 000/000/60

جمع كل

570 متر

 

ريال 000/000/653

 

هزينه ساختمان مورد نياز

شرح

متراژ مورد نياز

بهاي هر متر مربع

بهاي كل

1- ساختمان توليدي

5/607 متر

ريال 000/000/2

ريال 000/000/215/1

2- ساختمان اداري

52 متر

ريال 000/000/2

ريال 000/000/104

جمع كل

5/659 متر

 

ريال 000/000/319/1

 

تسطيح و محوطه سازي

شرح عمليات

متراژ مورد نياز

هزينه هر متر مربع

هزينه كل

1- تسطيح و خاكبرداري

m 1200

000/000/200

000/000/240

2- ديوار كشي

m 1200

000/350

 

3- خيابان كشي

m 500

000/150

 

4- جدول بندي

m 400

000/100

 

5- فضاي سبز

m 250

000/100

 

6- پاركينگ

m 120

000/100

 

7- روشنايي محوطه

m 50

000/120

 

جمع هزينه ها

 

تاسيسات

شرح

واحد

تعداد

هزينه يك واحد

هزينه كل

1- حق انشعاب برق

شاخه

650

000/100

 

2- ترانسفرماتور

دستگاه

3

؟

 

3- كابل كشي

حلقه

50

25000

 

4- تابلوها

عدد

4

000/000/150

 

5- ساير تجهيزات برق رساني

-

 

 

 

6- سيستم تهويه

دستگاه

4

000/000/5

 

7- ژنراتور

دستگاه

2

000/000/25

 

8- حق انشعاب آب

شاخه

4

000/000/50

 

9- حفر چاه و تجهيزات لازم

حلقه

2

000/000/35

 

10- احداث منبع هوايي

منبع

3

000/000/20

 

11- دستگاه تغذيه و مخزن ها

-

 

 

 

12- تانكرها

دستگاه

2

000/000/15

 

13- كمپرسورها

عدد

3

000/000/120

 

14- ديگ هاي بخار

دستگاه

2

000/000/500

 

15- سيستم فاضلاب

عدد

1

000/000/300

 

16- سيستم اطفاي حريق

كپسول

4

000/000/20

 

17- ساير

-

 

 

 

جمع هزينه هاي تاسيسات                                                   125/105/1

 

 

 

 

 

ابزارآلات و وسايل فني و آزمايشگاهي

 

اقلام مورد نياز

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

كوره الكتريكي

1

000/500/3

000/500/3

PH متر

1

000/250/1

000/250/1

آون الكتريكي

1

000/000/2

000/000/2

انكوباتور

1

000/400/1

000/400/1

هود شيميايي

1

000/500/3

000/500/3

ترازوي ديجيتال

1

000/000/2

000/000/2


 

ماشين آلات و تجهيزات

نوع تجهيزات

مشخصات فني

كشور سازنده

تعداد

قيمت واحد

هزينه گمركي

هزينه كل

1- دستگاه بسته بندي

1500 دور

ايران

1

000/000/30

-

000/000/30

2- حوضچه شستشو

استيل ضدزنگ

ايران

1

000/000/25

-

000/000/25

3- ديگ بخار

-

ايران

2

000/000/500/4

-

000/000/500/4

4- كلكتور بخار

 

ايران

4

000/000/25

-

000/000/25

5- خرد كن

 

ايران

1

000/000/30

-

000/000/30

6- مخزن آب گوجه

 

ايران

1

000/000/30

-

000/000/30

7- تغليظ كنتره

 

ايران

1

000/000/150

-

000/000/150

8- پاستوريزاتور

 

ايران

1

000/000/200

-

000/000/200

9- ستون خلأ

 

ايران

1

000/000/100

-

000/000/100

10- تونل پخت

 

ايران

1

000/000/65

-

000/000/65

جمع هزينه ماشين آلات و تجهيزات

-

000/000/630/1

 

 

وسايط نقليه

نوع وسايط

مشخصات فني

كشور سازنده

تعداد

قيمت واحد

هزينه گمركي

هزينه كل

1- خودرو وانت

سواري

ايران

1

000/000/55

-

000/000/55

2- پژو

سواري

ايران

1

000/000/12

-

000/000/12

3- كاميونت خاور

باربري

ايران

1

000/000/18

-

000/000/18

4- نيسان

باربري

ايران

1

000/000/8

-

000/000/8

5- موتورسيكلت

 

ايران

1

000/200

-

000/200

6- پيكان

سواري

ايران

1

000/000/5

-

000/000/5

7- كاميون

باربري

ايران

1

000/000/50

-

000/000/50

8- مزدا

باربري

ايران

1

000/000/17

-

000/000/17

9- پرايد

سواري

ايران

1

000/000/6

-

000/000/6

10- وانت

باربري

ايران

1

000/000/20

-

000/000/20

جمع هزينه وسايط نقليه

 

000/200/191

 


وسايل اداري و كارگاهي

شرح وسايل

مشخصات فني

تعداد

قيمت واحد

قيمت كل

هزينه حمل و نصب

هزينه كل

1- كامپيوتر

 

1

000/500

000/500

-

000/500

2- لوازم التحرير

 

 

000/100

000/100

-

000/100

3- ميزوصندلي

 

 

000/400

000/400

000/50

000/450

4- موكت

 

 

000/100

000/100

000/20

000/120

جمع هزينه وسايل اداري و كارگاهي

 

000/170/1

هزينه هاي پيش بيني نشده و متفرقه بخش «1»

شرح

محاسبات

مبلغ كل

1- خراب شدن وسايط نقليه

 

000/000/20

جمع هزينه هاي پيش بيني نشده

000/000/20

هزينه هاي قبل از بهره برداري

شرح

محاسبات

مبلغ كل

1- هزينه هاي شهرداري

 

000/000/10

2- هزينه بازديد

 

000/000/2

3- هزينه اياب و ذهاب

 

000/000/3

جمع هزينه هاي قبل از بهره برداري

000/000/15

 

استهلاك هزينه هاي سرمايه اي ثابت

شرح

از جدول

كل هزينه

مبناي استهلاك

استهلاك سال اول

1- ساختمان

مربوطه

000/000/560

خط مستقيم

000/000/28

2- تسطيح و محوطه سازي

مربوطه

000/000/30

خط مستقيم

000/500/1

3- تاسيسات

مربوطه

000/125/105/1

مانده نزولي

500/512/110

4- ابزارآلات ووسايل فني و آزمايشگاهي

مربوطه

000/650/13

مانده نزولي

000/365/1

5- ماشين آلات و تجهيزات

مربوطه

000/000/630/1

مانده نزولي

000/000/163

6- وسايط نقليه

مربوطه

000/200/191

مانده نزولي

000/120/19

7- وسايل اداري و كارگاهي

مربوطه

000/170/1

مانده نزولي

000/117

8- هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «1»

مربوطه

اين نوع هزينه هاي براي شركت قابل استهلاك نمي باشند

9- هزينه هاي قبل از بهره برداري

مربوطه

 

 

 

جمع     

 

 

 

500/614/323

 

 

نيروي انساني مورد نياز

عنوان شغل

تعداد نفر لازم در هر شيفت

تعداد شيفت

جمع تعداد نفرات لازم

حقوق و دستمزد ساليانه

حقوق و دستمزد ساليانه (15 ماه)

1- كارگر

1

2

2

000/100

000/200/1

2- كارگر

1

2

2

000/100

000/200/1

3- كارگر

1

2

2

000/100

000/200/1

4- كارگر

1

2

2

000/100

000/200/1

5- كارگر

1

2

2

000/100

000/200/1

6- كارگر

1

2

2

000/100

000/200/1

7- مهندس

1

2

2

000/400

000/800/4

8- منشي

1

2

1

000/80

000/60/9

9- سرايدار

1

2

2

000/95

000/140/1

10- مدير

1

2

1

000/300

00/600/3

جمع هزينه هاي نيروي كار

 

000/700/17

 


سوخت و انرژي (شامل آب، برق و سوخت)

شرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه هر واحد

هزينه كل

1- برق مصرفي

 

000/300

000/300

000/300

2- آب مصرفي

 

000/200

000/200

000/200

3- گاز

 

000/500

000/500

000/500

4- بنزين

 

000/400

000/400

000/400

5- گازوئيل

 

000/480

000/480

000/480

6- نفت

 

000/150

000/150

000/150

حجم كل     

000/950

 

000/300/20

تعميرات و نگهداري

شرح

درصد

مبلغ كل هزينه

1- ساختمان ها

10%

000/000/140

2- ماشين آلات و تجهيزات

20%

000/000/326

3- تاسيسات

30%

500/537/331

4- وسايط نقليه

20%

000/240/38

5- وسايل فني و آزمايشگاهي

15%

500/772/6

6- وسايل اداري و كارگاهي

17%

198900

جمع كل

 

900/748/843

جدول هزينه هاي متغير توليد

نوع هزينه

از جدول

هزينه كل

مواد اوليه مستقيم

مربوطه

 

مواد اوليه غيرمستقيم

مربوطه

 

نيروي كار

مربوطه

000/700/17

سوخت و انرژي

مربوطه

000/300/20

تعمير و نگهداري

مربوطه

900/748/842

هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «2»

مربوطه

 

جمع كل هزينه هاي متغير توليد

900/748/880

برنامه مالي

سرمايه در گردش براي سال اول

شرح

مقدار

هزينه به ريال

مواد اوليه مستقيم

مواد اوليه غير مستقيم

حقوق و دستمزد

كالاي ساخته شده و در جريان ساخت

سوخت و انرژي

تعميرات و نگهداري

هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «2»

مطالبات تجاري

ساير

 

 

 

000/700/17

 

000/300/200

900/748/842

جمع

900/748/880

 

جمع كل سرمايه گذاري

شرح

ميزان انجام شده

مقدار مانده

جمع هزينه

سرمايه گذاري ثابت:

زمين

ساختمان

تسطيح و محوطه سازي

تاسيسات

ابزارآلات فني و آزمايشگاهي

ماشين آلات و تجهيزات

وسائط نقليه

وسايل كارگاهي و اداري

هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «1»

هزينه هاي قبل از بهره برداري

سرمايه در گردش:

 

 

 

000/000/653

000/000/319/1

000/000/30

000/125/105/1

000/650/13

000/000/630/1

000/200/191

000/170/1

 

جمع كل سرمايه گذاري

 

 

000/145/943/4

 

 

منابع تامين سرمايه

شرح

مبلغ

درصد

1- سرمايه اوليه سهامداران

000/000/400

 

2- تسهيلات بانكي كوتاه مدت

000/000/60

 

3- تسهيلات بانكي بلندمدت

000/000/100

 

 

ساير هزينه ها

شرح

مبلغ

هزينه لوازم كار و حفاظتي

هزينه بيمه شركت

هزينه كارمزد بانكي

ساير

000/200

000/000/1

000/400

-

جمع ساير هزينه ها

000/600/1

 


محاسبه بهاي تمام شده در ظرفيت كامل

شرح

از جدول

مبلغ

درصد

مواد اوليه

مواد اوليه

 

 

حقوق و مزاياي كاركنان

نيروي انساني

 

000/700/17

هزينه استهلاك و دارايي ها

استهلاك هزينه هاي سرمايه اي ثابت

500/614/323

 

هزينه سوخت و انرژي

سوخت و انرژي

000/300/20

 

هزينه تعمير و نگهداري

تعمير و نگهداري

900/748/842

 

ساير هزينه ها

ساير هزينه ها

 

 

هزينه هاي پيش بيني نشده

جدول بخش «1» و «2»

 

 

جمع كل هزينه هاي توليد در ظرفيت كامل

......................

......................

بهاي تمام شده يك واحد محصول

400/363/204/1

برآورد قيمت فروش

نام محصول

واحد

قيمت بازار عمده فروشي

قيمت بازار خرده فروشي

قيمت مشابه خارجي

بهاي تمام شده محصول

پيش بيني قيمت واحد محصول

رب گوجه فرنگي

 

هر عدد 550

550

600

560

560

 

برآورد درآمد فروش

نام محصول

واحد

ميزان توليد

قيمت فروش

درآمد فروش

رب گوجه فرنگي

 

2000

000/120/1

000/120/1

 

برآورد هزينه هاي فروش

شرح

مبلغ

هزينه تبليغات فروش

هزينه توزيع كالا

هزينه بيمه كالا

هزينه حمل و نقل انتقال كالا

هزينه هاي پيش بيني نشده فروش

000/300

000/500

000/600

000/450

جمع هزينه هاي فروش

000/850/1

 


 

صورت حساب سود و زيان سال اول

شرح

توضيحات

مقدار

فروش

هزينه تمام شده كالاي فروش رفته

سود (زيان) ناخالص

هزينه هاي فروش

سود (زيان) عملياتي

هزينه بهره

سود (زيان) قبل از ماليات

ماليات

سود (زيان) خالص

از جدول درآمد فروش

از جدول محاسبه بهاي تمام شده

«فروش- بهاي تمام شده»

از جدول هزينه هاي فروش

«سود (زيان) ناخالص- هزينه هاي فروش»

با كمك جدول تامين منابع سرمايه

«سود (زيان) عملياتي- هزينه بهره»

«سود (زيان) قبل از ماليات * نرخ ماليات»

«سود (زيان) پس از ماليات»

000/440/13

000/440

000/000/13

000/850/1

 

 

 

جريان نقدينگي

شرح

از جدول

قبل از بهره برداري

سال اول توليد

الف- منابع وجوه:

- منابع شركت و شركا

- تسهيلات بانكي

- فروش ها

 

تامين سرمايه

تامين سرمايه

درآمدهاي فروش

 

000/000/15

 

000/850/1

 

جمع منابع وجوه

 

000/850/16

 

ب- مصارف وجوه:

- هزينه هاي سرمايه اي ثابت

- هزينه هاي توليد منهاي هزينه

استهلاك سربار توليد

- هزينه هاي تبليغات و بازاريابي

- اقساط وام

- ماليات

 

جدول سرمايه ثابت

جدول منابع توليد

جدول سرمايه ثابت

جدول هزينه فروش

جدول تامين سرمايه

صورت حساب سود و زيان

 

 

جمع مصارف وجوه:

 

 

 

نقدينگي اول دوره

مانده نقدينگي آخر دوره

جدول كل سرمايه گذاري

«منابع وجوه-مصارف وجوه»

 

 

پيش بيني ترازنامه در پايان سال اول

الف: دارايي ها:

دارايي جاري (از صورت جريان نقدي):

نقد ..............................

دارايي ثابت (كل- استهلاك سال اول):

ساختمان    000/000/560

تسطيح و محوطه سازي 000/000/30

تاسيسات    1250/105/1

ابزارآلات فني و آزمايشگاهي 000/650/13

ماشين آلات و تجهيزات   000/000/630/1

وسائط نقليه   000/200/191

وسايل كارگاهي و اداري   000/170/1

هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «1»

هزينه هاي قبل از بهره برداري   000/000/150

ب: بدهي ها:

بدهي ها (بدهي بانك + هزينه بهره-اقساط وام)

284/456/8

200/951/304

 

 

 

ج: سرمايه و حقوق صاحبان سهام

آورده شركا (جدول تامين سرمايه)

000/145/943/40

 

سود (صورت حساب سود و زيان) 000/000/100

جمع دارايي ها   000/687/560

جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام 000/687/560

 

 

برنامه زمانبندي اجراي طرح كسب و كار

مراحل اجراي طرح كسب و كار

تاريخ احتمالي شروع

مدت زمان لازم براي اجرا

اقدامات انجام شده

تهيه طرح تفصيلي كسب و كار

سازماندهي تيم و منابع اوليه

مذاكره و تامين منابع مالي

خريد زمين / ساختمان

تسطيح زمين و محوطه سازي

اجراي عمليات ساختماني

نصب تاسيسات و خطوط انتقال انرژي

انتخاب تكنولوژي و سفارش ماشين آلات

حمل و نصب ماشين آلات

آموزش كاركنان

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

سفارش مواد اوليه

توليد آزمايشي

......................

......................

......................

......................

......................

......................

 

تحليل مالي (شامل تحليل نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمايه، نرخ بازده داخلي و...)

بايد هزينه ي توليد كاهش يابد.

 

 


 

منابع

مقاله ی سعید جعفری کارشناسی ارشد مدیریت سال 1389

مقاله ی روزبه احمدی کارشناس مدیریت سال 1389

مقاله ی سمیه کریمی کارشناس صنایع غذایی- سال 1389

برچسبها :

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر