مهندسی نرم افزار UML داروخانه بخش پانزدهم

مهندسی نرم افزار UML داروخانه بخش پانزدهم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/07/18

نظرات 0

جدول 7: ارائه دارو

نام مورد کاربرد : ارایه دارو

شرح

هدف از اين مورد استفاده، ارایه دارو بر اساس نسخه موجود می باشد.

بازیگران

کارمند پذیرش مسئول تحویل نسخه

جریان اصلی

واکنش سیستم

عمل بازیگر

 

1- بازیگر درخواست ارایه دارو بر اساس نسخه را می نماید

 

2-بازیگر موجودی را بررسی می کند

 

3-بازیگر در صورت وجود دارو در داروخانه نتیجه حاصل را ارائه می نماید

 

جریان فرعی

- - -

پیش شرط

- - -

پس شرط

پس از اجرای عمليات در این مورد استفاده ، دارو تحویل داده شده است.

 

 نمودار توالی ارائه دارو

 نمودار توالی ارائه دارو 
نمودار همکاری ارائه دارو
نمودار همکاری ارائه دارو

جدول 8 : بررسی موجودی انبار

نام مورد کاربرد : بررسی موجودی انبار

شرح

هدف از اين مورد استفاده، بررسی موجودی انبار دارو می یاشد

بازیگران

مسئول تحویل نسخه مسئول موجودی انبار دارو

جریان اصلی

واکنش سیستم

عمل بازیگر

 

1- بازیگر درخواست بررسی موجودی انبار را می نماید

2-سیستم موجودی را بررسی می کند

 

3-سیستم جزئیات حاصل از بررسی را نمایش می دهد

4-بازیگر موجودی دارو را دریافت می کند

 

جریان فرعی

---

پیش شرط

1-    ورود به سیستم توسط مسئول تحویل دارو و مسئول موجودی انبار

پس شرط

پس از اجرای عمليات در این مورد استفاده ، موجودی داروهای انبار لیست شده اند.

 
 
نمودار توالی بررسی موجودی انبار
نمودار توالی بررسی موجودی انبار 
نمودار همکاری بررسی موجودی انبار
نمودار همکاری بررسی موجودی انبار

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر