بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش بیست ودو

 يك ترمينال (پايانه) H.323 مي تواند كامپيوتري با كارت صدا و مجهز به يكي از رمزگشاهاي ذكر شده در جدول قبل باشد. (G811 , H.261) يا اينكه مي تواند يك وسيله مخصوص مثل يك تلفن مجهز به رمزگشاها و پيش نويس ها ضروري  باشد. علاوه بر اين ترمينال هاي موجود H.323 مي توانند شامل تركيبهاي كمكي زير باشند:

- Gateway (گذرگاه):
دو شبكه متفاوت را به هم متصل مي كند و به اطلاعات ترجمه در شكل و اندازه مورد نياز در هر شبكه توجه دارد. يكي از رايج ترين نوع Logateway كه در H.323 استفاده مي شود يك گذرگاه تلفني است كه شبكه packet را به جريان شبكه تلفني متصل مي كند. اگرچه ممكن است خود شبكه تلفني باعث تماس بين شبكه packet و شبكه تلفني شود.
- Gatekeeper: فرم دهندة (شكل دهنده) مغز شبكه H.323 مي باشد كه به ثبت ها، پذيرش ها، وضعيت ها، آدرس ها، علائم توجه دارد. هيچ اجباري براي وجود gatekeeper در H.323 وجود ندارد، اما بسياري از شبكه ها از آنها استفاده مي كنند.
در واژگان اصطلاحات اينترنت gatekeeper فقط يك خدمت كننده اي (server) مانند سايرين مي باشد.
واحدهاي كنترل چندجانبه (MCUS). MCU ها در ارتباط چند جانبه مورد استفاده قرار مي گيرند. كدهاي استفاده شده را انتقال داده و مراتب تركيب و ورود جريانات همراه با تصوير و صدا مي باشند.
ساده ترين مورد يك ارتباط H.323 زماني است كه دو ترمينال (Terminal) ارتباط مستقيمي با يكديگر برقرار كنند بدون اينكه هيچ اطلاعات مضاعف واسطه اي را در بر داشته باشد. در اين مورد ترمينالها بايد آدرس يكديگر را بدانند و قادر به دسترسي مستقيم با يكديگر باشند و بايد همان كد وارد شده رسانه ها را استفاده كنند. با وجود اين در بسياري از موارد gatekeeper بايد يك ارتباط H.323 ياري رساند. يك نمونه از كار ارتباط برقرار شده H.323 كه شامل gatekeeper باشد بصورت زير مي باشد:
1- برقراري ارتباط: ترمينالي كه ارتباط را برقرار كرده آن را gatekeeper ثبت مي كند و درخواست مي كند ارتباط در مقصد برقرار شود. زماني كه ترمينال مقصد متوجه ارتباط شده است به همان نحو كه ارتباط برقرار شده است آن را با gatekeeper ثبت مي نمايد.
2- سيگنال كنترل: زماني كه دو ترمينال در تماس با يكديگر هستند مي توانند كدها را انتقال داده و جهت استفاده منتقل شوند. زماني كه توافق حاصل شود ترمينالها باز مي وشند و كانالهاي رسانه هاي منطقي خود را متصل مي كنند. توجه شود كه اين كانالها منطقي هستند. زيرا ارتباطات در يك شبكه بسته صورت مي گيرد. در اين جا مانند يك ارتباط يا شبكه فيزيكي وجود ندارد.
3- كنترل و جريان رسانه گروهي: زماني كه عبارات برقرار شده كامل هستند و قسمت مي تواند صدا و تصوير را مبادله كنند. در اين مورد دو ترمينال نيز مي توانند پيامهاي كنترل RTCP (براي مثال جهت تطبيق سرعتهاي انتقالي) را مبادله نمايند.
4- واگذاري ارتباط: ارتباط توسط دستورات مبادله پايانه جلسه (session) تمام مي شود
پس ثبت ترمينال از gatekeeper از بين مي رود.
H.323 gatekeeper يك node (نقطه مضاعف) هوشمندي است كه در بسياري از راه ها مي تواند با يك node سرويس IN مقايسه شود.
H.323 gatekeeper نقشي در سيگنال كردن دارد و كاربردهاي هوشمندانه اي مانند كاربرد SCPدر IN دارد. كاربردهاي gatekeep كه همانند ويژگيهاي IN مي باشد به شرح زير است:
انتقال آدرس: gatekeeper شماره تلفن ها را به آدرس هاي شبكه و برعكس انتقال مي دهد. در اين صورت يك ارتباط در مقابل يك محل ورود (gateway) بين يك ترمينال H.323 در شبكه بسته و يك تلفن در شبكة تلفني صورت مي گيرد.
كنترل ورود: gatekeeper مراتب Ras ترمينال H.323 است. در نظرية ITU-T، H.323 پروتكل را براي آن شرح مي دهد.
اجازة برقراري ارتباط: مدخل H.323 مي تواند ارتباطات را بر اساس عينيت مبدأ يا طرف مقصد و زمان، تاريخ و غيره از هم جدا سازد.
محاسبه و حسابرسي: H.323 gatekeeper مي تواند كار محاسبه و حسابرسي را جهت كنترل برقراري ارتباط انجام دهد.
مديريت ارتباط: gatekeeper مسير ارتباطات را در جريان برقراري ارتباط حذف مي نمايد و از اين اطلاعات جهت برقراري ارتباط استفاده مي نمايد. براي مثال مي تواند براي برقراري ارتباطات ترمينال هاي اشغال دوباره آن را هدايت كند و يا اطلاعات را به ترمينال هايي كه بدون پاسخ مانده اند راهنمايي نمايد.
كاربردهاي gatekeeper بيشتر ويژگيهاي IN را در بر مي گيرد.
ارتباط نزديك بين كاربردهاي H.323 gatekeeper و IN SCF اين حس را به وجود مي آورد كه اين دو بايد با يكديگر كار كنند. شكل زير نشان مي دهد كه يك H.323 gatekeeper و يك IN SCF مي توانند جهت اجازه دادن به كنترل ارتباطات IN بين شبكه هاي بسته و تلفني با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
ساختمان پيچيده اي براي برقراري ارتباط بين gatekeeper ها و SCFها وجود ندارد و سناريوهاي مختلفي امكان پذير است. در يك سناريو، gatekeeper مي تواند با رقابت با مدل هاي ارتباط اصلي نقش يك SSF را ايفا نمايد (جهت تعيين و خاتمه ارتباطات) و SCF را براي به جريان انداختن خدمات راه اندازي مي كند. براي مثال چنين مكانيسمي مي تواند براي كامل كردن اطلاعات از شبكة بسته به شماره تلفن هاي آزاد (Freephone) مورد استفاده قرار گيرد.
در سناريوي ديگري، SCF كنترل را به gatekeeper واگذار مي كند كه جهت تكميل خدماتي مانند برگرداندن ارتباط به صورت اتوماتيك در مقابل محل ورود لازم مي باشد. تأثير متقابل بين SCF و gatekeeper مي تواند ديالوگ INAP استاندارد را كه در استانداردهايIN  تعريف شده است را دنبال كند.
Gatekeeper همچنين كاربردهاي هوشمند معيني دارد كه اين كاربردها نسبت به اينترنت اهميت دارند نه در شبكه هاي تلفني. شبكة تلفني يك band width (پهناي باند) پيچيده اي را در خط دارد كه در شبكة بسته اينگونه نيست. در شبكة بسته تعداد بسته ها و بايت هايي كه به بعدي منتقل مي شوند، مي توانند به باد شبكه موكول شوند. يك H.323 gatekeeper مي تواند به ترمينال ها يا ورودي ها دستور دهد تا استفادة band width (پهناي باند) را اصلاح سازد. توجه شود كه gatekeeper خودش پهناي باند را كنترل نمي كند. اين كار در محل ورود يا در ترمينال ها صورت مي گيرد و استاندارد H.323 چگونگي كنترل band width را نيز معين نمي كند. فقط پيغام هايي كه براي درخواست اطلاح پهناي باند استفاده مي شود را مشخص مي نمايد.
كيفيت خدمات (QOS) مربوط به band width مي باشند اما معادل آن نمي باشند. QOS فقط به طور جزئي به bandwidth وابسته مي باشد و بايد به طور كلي در ارتباط با يك درخواست ويژه اي ديده شود. براي مثال ارتباطات صوتي برخي بسته ها را كمتر تحمل مي كند و تأخيرهاي طولاني را تحمل نمي كند. برعكس انتقال دهنده هاي فايل تأخيرها را تحمل كرده اما بسته ها را كمتر تحمل مي كند. پارامترهايي كه كيفيت خدمات (service) را تعيين مي كنند براي هر كدام از سرويس ها متفاوت مي باشند. اين موضوع حتي تا وقتي كه درك انسان به عنوان معيار به حساب مي آيد پيچيده تر مي شود. QOS در شبكه هاي تلفني مستقر هستند اما در شبكه هاي بسته نيستند.
توافقات سطح سرويس QOS را اينگونه تعريف مي كنند كه يك استفاده كننده مي تواند انتظار يك تعهد پرداخت را داشته باشد و زماني كه كيفيت مورد نظر تحويل داده نشود مي تواند غرامت ها را تعيين نمايد. زماني كه اينترنت تجاري تر شود ادارة QOS نيز به طور روزافزون مهمتر مي شود. H.323 ها جنبه هاي QOS را مخاطب قرار نمي دهند بلكه اغلب مصنوعات gatekeeperها و ورودي ها سعي مي كنند كه برخي از ويژگيهاي QOS همانند توسعه ساده اي در مديريت bandwidth را در بر داشته باشند.
شبكة تلفني امنيت را مورد رسيدگي قرار مي دهد زيرا توسط اپراتورهاي قابل اعتمادي مديريت مي شود (اگرچه اين بحث وجود دارد كه در همة موارد امنيت وجود ندارد). از طرف ديگر شبكه هاي بسته به طور كلي به استراق سمع يا دستكاري بسته حساس هستند. مداخله گري مي تواند ترافيك را دستكاري، بررسي و قطع نمايد. جنبه هاي زيادي جهت امنيت وجود دارد و H.323 gatekeeper فقط با تعداد كمي از آنها سر و كار دارد.
در شكل زير ارتباطات بين مشخصه هاي مختلف را كه H.323 را جبران مي كند نشان داده شده است.
 
H.323 Standard
H.323 Standard
همة اين پروتكلها در يك سيستم بر مبناي  به اتفاق يكديگر كار مي كنند تا همة فعاليتهاي لازم را براي اجراي يك كنفرانس multimedia اداره كنند. اگرچه تمام اين خصوصيات به وجود آمده براي اين كه يك سيستم H323 همة آنها را حمايت كند نياز نمي باشد. در واقع بسياري از اين وسايل فقط براي حمايت از يك زيرمجموعه استفاده مي شود.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر