بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش بیست و هشت

 API هاي پروتكل JAIN:

حال، چندين APIهاي پروتكل JAIN براي، OASM، INAP،‌ MAP، TCAP‍،‌TCAP SIP، MGCP وجود دارد اين ليست انتظار مي رود در زمان اضافي رشد كند. API هاي پروتكل به برنامه ريزان اجازه مي دهند كاربرهايي در راستاي API هاي استاندارد برنامه بنويسد تا مجموعه پروتكل هاي اختصاصي اين مورد وابستگي كه به مجموعه پروتكل خاص را كاهش مي دهد تا حد زيادي قابليت استفاده مجدد كد كاربر را افزايش مي دهد. JAIN براي ارتباط بين كاربرد و API پروتكل از مكانيسم شنونده رويداد استفاده مي كند. مكانيسم شنونده رويداد روش استاندارد ميان Java beans است. اين مكانيسم شامل دو سازه است: provider (تهيه كننده) كه رويدادها را مي فرستد و شنونده اي كه رويدادها را دريافت مي كند.
شنونده بايد ابتدا با يك provider قبل از اينكه رويدادها را دريافت كند اولين ثبت را انجام دهد. در هنگام ثبت، شنونده مي تواند حادثه دريافت شده از provider را فيلتر كند. حوادث از طريق يك كانال رويداد كه باعث ناهمزمان شدن ارتباط مي شود، از provider به شنونده فرستاده مي شوند. در استاندارد Java، يك فرد تهيه كننده مي تواند رويدادها را به بيشتر از يك شنونده بفرستد اما در JATN ارتباط بين تهيه كننده و شنونده هميشه يك بيك است. اين كار براي جلوگيري از موقعيتهاي خطاپذيري انجام مي شود كه در آن چندين كاربرد مي توانند مانع ارتباط پروتكل مشابه شوند.
اصل مدل شنونده رويداد اين در شكل براي مثال APIي پروتكل ISUP توضيح داده مي شود. ISUP API در اين شكل رابطي براي موارد زير تهيه مي كند. 
دريافت پايه هاي ISUP، يك رويداد ISUP كه از شبكه SS7 مي آيد ابتدا توسط نرم افزار ISUP API به رويداد Java تبديل مي شود. پس از آن رويداد براي تهيه كننده فرستاده مي شود كه آن را از طريق كانال رويداد به شنونده ثبت شده مي رساند تا رويداد را دريافت كند. وقتي شنونده رويداد را دريافت مي كند مي تواند آن را مستقيماً به كاربر بفرستد (نشر دهد) يا آن را ذخيره كند و منتظر شود كاربرد، رويداد ذخيره شده (بازيابي) را بدست آورد. اين حالت، حداكثر انجام كار است.
فرستادن پيامهاي ISUP وقتي كاربر مي خواهد يك پيام ISUP را بفرستد مستقيماً روش مربوط به API مي باشد. در اين مورد، ارتباط همزمان است.
مدل شنونده براي ايجاد ارتباط از پروتكل API به كاربرد ناهمزمان است. اين مدل جلوي داشتن متدهاي همزمان مكالمه تلفني API در كاربرد كه مي تواند كاربرد در موقعيتهاي نهايي را بيشتر از حد انجام دهد يا متوقف كند. توجه داشته باشيد كه در جهت معكوس از كاربرد به API نيازي به برقراري ارتباط ناهمزمان نيست چون خطر تأثيرگذاري كاربرد وجود ندارد.
كنترل JAIN:
JAIN تعريف API بعدي براي كنترل مكالمه تلفني است. اين API مشابه است چه شبكه اصلي، يك شبكه telephony باشد يعني شبكه IP با serverهاي SIP يا يك شبكه mobile اين سازگارپذيري به منطق خدمات اجازه مي دهد ميان JAIN soft switch كاملاً قابل استفاده بوده باشد. همانطوري كه در مقدمه اين بخش توضيح داده شد، JAIN توسط رابط برنامه ريزي JTAPI براي مبادله هاي شاخه خصوصي انجام مي شود. JTAPI، API كنترل مكالمه تلفني بر اساس يك مدل ساده مكالمه تلفني را ارائه مي دهد. مدل مكالمه JTAPI براي استفاده شدن براي JAIN كافي نيست چون شامل همه حالتها نمي شود كه تنظيم مكالمه تلفني JTAPI براي استفاده شدن براي JAIN كافي نيست چون شامل همه حالتهايي نمي شود كه تنظيم مكالمه تلفني در شبكه همگاني telephony را انجام مي دهد. اما اين كار به نحوه احسن انجام مي شود و بخشي از مدل JAIN بر اساس JTAIN است. بخش باقيمانده به مدلهاي اصلي In call-state  مي پردازد. JAIN دو رابط تلفني، يعني ساختار طراحي شده براي فرماليته كردن ارتباط با JAIN را تعريف مي كند.
1- فرايند (JCP) Java Call يك API ساده كنترل مكالمه تلفني است كه به عنوان يك ريشه معمولي براي JAIN و JTAPI بكار مي رود و API كنترل Java call از اين گروه معمولي ناشي مي شود.
2- JCC يك مدل تلفني بسيار ريز است كه مدلهاي اصلي In call-state را شبيه هم مي كند. ارتباط بين JTAPI و JCP، JCC در شكل مقابل نشان داده مي شود. توجه داشته باشيد كه رابط JAIN JCAT بنوبه خود از JCC و از JTAPI ناشي مي شود. ما در اينجا به سراغ جزئيات در مورد JCAT نمي رويم.
- تهيه كننده: نشاندهندة فرايند JAIN است كه مكالمات تلفني را كامل مي كند.
- مكالمه تلفني: نشاندهندة ارتباط موقتي مختلفي و نيز يكي connect شدنها و نقاط پاياني است.
- آدرس: نشاندهندة يك نقطه پاياني منطقي در يك مكالمه تلفني است. براي مثال آدرس تلفني SS7 يا آدرس IP
- connect شدن: نشاندهندة connect شدن نقطه پاياني در يك مكالمه تلفني است.
تهيه كننده در نتيجه تلاش مكالمه تلفني، يك call object را بوجود مي آورد. Call object مي تواند براي شروع و پايان call leg، connection objects و address object را بوجود آورد.
ارتباط بين اين objectها و كاربردها همانطوري كه در بالا، تعريف شده است از الگوي مشابه تهيه كننده شنونده استفاده مي كند. اين مشكل ارتباط بين تهيه كننده، مكالمه تلفني، connect شدن و address object و اينكه آنها چكونه با كاربرد ارتباط برقرار مي كنند، را نشان مي دهد. بخاطر سادگي كار، اين شكل، رويداد provider object مربوط به تهيه كننده، مكالمه تلفني، connect شدن و address object را نشان نمي دهد.
Connection object، شيار، حالت تنظيم ارتباط با مدل حالت نهايي، را كه در شكل بعدي نشان داده شده را حفظ مي كند. همانطوري كه در بالا توضيح داده شد، دو ورژن وجود دارد: مدل JCC و JCP.
JCP يك ساختار بسيار ساده دارد و فقط حالتهاي اصلي تنظيم مكالمه تلفني از قبيل in-progress، idle، disconnected و connected،, alerting را توصيف مي كند. JCC اين حالتهاي ساده را از JCP بدست مي آورد اما حالتهاي حديد را كه تقريباً مربوط به Intrigger detection است. از قبيل address analyzed، address collected، authorization of all attempt، supended و call delivery را اضافه مي كند.
شكل قبلي تفاوت اصلي بين دو مدل را نشان مي دهد: حالت in-progress مدل JCP در مدل JCC توسط حالتهاي بسيار ريز. گسترش يافته است و JCC حالتهاي جديد suspended را اضافه مي كند.
به خاطر واضح بودن كار، مدلها كمي در شكل پيش خلاصه مي شوند. بعضي از پيكانها حذف مي شوند: در JCP امكان جست زدن هر حالت متحركي از idle downward وجود دارد. در JCC امكان جست زدن مستقيم از idle به alerting يا connected وجود دارد. از طريق authorize call attemp، امكان جست زدن به _____ alerting يا call delivery، address analyze وجود دارد. برخلاف اين ساده سازهي ها، شكل قبل به اندازه كافي در مورد حالتهاي تلفني JCC و JCP توضيح مي دهد.
مدل Jcc call، مدلهاي اصلي حالت تلفني IN را شبيه هم مي كند. البته اين انطباق نيست. JAIN تلاش مي كند تا حد امكان از مدل موجود كنترل مكالمه تلفني IN تبعيت كند و مي تواند به عنوان ورژن Javaي اصلي حالت تلفني IN و مكانيسم IN براي triggering خدمات ديده شود.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر