بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش بیست و نه

 مثال JAIN: call forwarding

 
 مثال JAIN: call forwarding
ما براي ديدن چگونگي اجازه دادن JAIN به كاربردهاي Java براي كنترل فرايند مكالمه تافني، مثال call forwarding را درنظر مي گيريم. براي تا حد امكان ساده نگهداشتن موارد ما فقط به beanهاي كنترل تلفني مربوطه اشاره مي كنيم. ما protocol bean يا feature bean را درنظر نمي گيريم.
شكل مقابل واكنشهاي ميان اشياي كنترل مكالمه تلفني در حالت call forwarding را نشان مي دهد. فرايند زير ذكر شده است:
1- قبل از اينكه كاربرد بتواند هرگونه مكالمه تلفني را پردازش كند بايد تهيه كننده و شنونده را ثبت كند.
2- گاهي اوقات پس از اين حالت، مكالمه تلفني انجام مي شود و تهيه كننده از يكي از APIهاي پروتكل، رويداد incoming call را دريافت مي كند.
3- تهيه كننده براي incoming call، call object را تهيه مي كند.
4- مكالمة تلفني، connection object مربوط به incoming call leg را تهيه مي كند.
5- از آنجايي كه اين يك incoming call است، connection object يك رويداد متغير در كانال رويداد را براي شنونده در قسمت كاربرد موجود مي آورد توجه داشته باشيد كه اين مورد اتفاق مي افتد چون كاربرد قبلاً براي حوادث مربوط به connect شدن ثبت شده است.
6- كاربرد، اطلاعات مربوط به آدرس را از طريق connect شدن واقعي درخواست مي كند. Connection پاسخ مي دهد كه اين به B و A، connect شده است.
7- كاربرد، عدد مقصد B را به C برمي گرداند و مكالمه تلفني را به مسير مكالمه تلفني A-C راهنمايي مي كند.
8- Call object يك connection object براي آدرس C را تهيه كنيد.
9- كاربرد در نهايت دستور مي دهد connect قديمي به B پاك شود.
اين مثال به شكل ساده از طريق سندسازي اصلي JCC ]1[ به شكل ساده درنظر گرفته مي شود. استفاده از objects چند overhead را معرفي مي كند كه ممكن است براي يك خدمات ساده مثل call forwarding اغراق آميز به نظر مي رسد. اما در مورد خدمات بسيار پيچيده، اين مورد به شكل بسيار سازمان يافته ارائه مي شود.
كاربردهاي JAIN:
يكي از محركهاي مهم براي JAIN در نظر گرفتن مزيت arsenal كامل ابزارهاي توسعه نرم افزار براساس Java در خدمات رساني مي باشد. هر مدل محاسبه اي JAIN براساس استفاده از Java beans است. Java beans ها در همه لايه هاي طرح JAIN استفاده مي شوند. اين بدان معني است كه كاربرد JAIN از Java beansها به JCAT Java beans يا JCC، connect مي شود كه در جاي خود از Java beans مربوط مربوط به پروتكل استفاده مي كند. اين مورد در شكل زير توضيح داده مي شود.
در سطح محيط اجراي منطقي خدمات، JAIN سه نوع كتابخانه Java bancks را تعريف كنيد.
1- bean اصلي كاربردي مربوط به عامليت اصلي شبكه است. مثل تنظيم connection بين B و A با دستيابي به وضعيت كاربر متحرك.
2- كاربرد feature beans نشاندهندة ويژگيهاي خدمات مي باشد يعني واحدهاي عامليت قابل استفاده مجدد كه مي تواند براي آن استفاده شود، كاربرد feature beans را مي توان به عنوان معادل ويژگيهاي سطح خدمات مدل مفهومي IN ديد.
3- Utility beans، beanهاي عملي هستند كه براي آزمايش، كنترل، شبيه سازي و مديريت استفاده مي شوند.
كاربرد beans در طح بالا عبارتند از: beanهاي ويژه خدمات، چسب كه همه feature beans را به هم مي چسبد و beanهاي ديگر را به كاربردهاي JAIN مي چسباند.
براي روش ها كه در آن bean را بتوان در لايه هاي مختلف به هم متصل كرد، قانون صريحي وجود ندارد. Bean كاربردي مي تواند از feature beans كاربردي استفاده كند. اما مي توان مستقيماً به primitive beans كاربردي، bean هاي كنترل مكالمه تلفني يا حتي beanهاي پروتكل در صورت نياز متصل شود.
همانطوري كه در بخش قبل ديديم، Jave beans سازه هاي گرافيكي هستند كه از طبق كانالهاي رويداد ارتباط برقرار مي كند. استفاده از Java beans بدين مفهوم است كه امكان استفاده از ابزارهاي استاندارد Java beans به عنوان بخشي از محيط خدمات رساني امكان دارد.
مشخصات، محصولات و تابع:
فرايند مشخصات JAIN توسط sun microsystem به عنوان بخشي از فرايند Java developer community يعني چهارچوب كلي توسط Java APIS كنترل مي شود و براي هركسي كه با معرفي JSPA وارد فرايند Java Community مي شود مشاركت در تعريف Jain آزاد است.
Jain به دو گروه سازماندهي مي شود:
1- گروه كارشناس پروتكل مسئول مشخص كردن و حفظ APIهاي پروتكل منحصر به فرد در انتهاي پائيني طرح Jain است.
2- گروه كارشناس كاربرد مراقب ويژگيهاي مشترك JCAT و JCC و محيط خدمات رساني و SLEE است. بر طبق قوانين فرايند Java developer - community ، مشخصات Jain APIS داراي مسيرهاي زير است:
بررسي اجتماع:  اولين چرخه بررسي در داخل مجموعه فرايند Jva Community قرار دارد. API ممكن است درنتيجه اين بررسي دستخوش تغييرات شود.
بررسي همگاني: وقتي API بررسي اجتماع را انجام داده است در وب سايت Java Community به سراغ بررسي همكاني مي رود. هركس در صنعت ممكن است در مورد API نظريه اي دهد و اين نظريه ها ممكن است منجر به تغييرات جديد شود.
طرح نهايي پيشنهاد: وقتي API بررسي همگاني را انجام مي دهد به سراغ وضعيت طرح نهايي پيشنهادي مي رود. در اين مرحله بايد اين طرح با انجام مرجع بعلاوة يك تست مداوم براي تعيين متابعت اجراي كار كامل شود. API هم مي تواند در اين مرحله در صورت داشتن تجربه و نياز انجام مرجع به اين مورد تغيير كند.
Release نهايي: پس از كامل شدن مراحل قبلي همراه با موفقيت API وضعيت Release نهايي را دريافت مي كند. از اين نقطه API در فرايند Java Community حفظ مي شود.
JAIN  بر اساس انجام مرحله خود، براي تعيين اينكه محصولات سازگارپذير هستند. فرايند تصديق certification را تعريف مي كند. CertificationPer-API انجام نمي شود و توسط شركتهاي خصوصي همراه با شركت هاي sun microsystems كه داراي يك توافق خاصي است، كنترل مي شود.
JAIN همانطوري كه در زير آمده است، سه نوع محصول خود را تعريف مي كند:
1- محصولات تأييد شده، محصولاتي هستند كه با موفقيت، فرايند تصديق را پشت سر مي گذرانند.
2- پيش محصولات، محصولاتي هستند كه هنوز تأييد نشده اند يا تحت توسعه قرار دارند اين مورد شامل آزاد كردن (ترخيص) محصول بتا مي باشد.
3- اولين محصولات پذيرفته شده، بخشهايي از مشخصات JA IN را كامل مي كنند كه هنوز توسط JAIN به شكل نهايي آزاد شده اند.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر