بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش سوم

توسط maryam | گروه شبکه های کامپیوتری | 1394/08/16

نظرات 0

  اگر فواصل كوانتيزه براي تمامي رنج دامنه يكسان باشد، در سيگنالهاي با دامنه كوچكتر خطاهاي بزرگتري به وجود مي آيد كه اين خطاها مي تواند به اندازه سيگنالهاي ورودي باشد و نسبت سيگنال به نويز كوانتيزاسيون آنقدر بزرگ نخواهد بود و به همين دليل عملاً 256 فاصله كوانيتزه نامساوي به كار گرفته مي شود. (Non-Uniform Quantizing)

در كوانيتزه غيريكنواخت فواصل كوانتيزه كوچكتري براي سيگنالهاي كم دامنه و فواصل كوانتيزه بزرگتر براي سيگنالهاي با دامنه بيشتر به كار رفته است. بنابراين نسبت سيگنال ورودي به خطاي ممكن كه از كوانيزه نتيجه مي شود تقريباً براي تمامي سيگنالهاي ورودي يكسان خواهد بود.
 سيگنالهاي ورودي

CCITT دو نوع مشخصه براي كوانتيزاسيون غيريكنواخت توصيه كرده است.
قانون A براي PCM30 كه 13 قسمتي است و در آسيا و اروپا به كار رفته است.
قانون   براي PCM24 كه 15 قسمتي است و در آمريكا و ژاپن به كار رفته است.
3.كدبندي: سيگنال PCM از كد كردن فواصل كوانيتزه شده به دست مي‌آيد. در شكل زير محور عرضها، فواصل كوانيتزه را از 1 الي 128 و فواصل كوانيتزه منفي را از 1- الي 128- نشان داده است. دامنه سيگنال ورودي روي محور عمودي نشان داده شده است.
 
 PCM24
 
 
به هر خط شكسته يك Segment مي گوييم. هر Segment را به تعدادي Step نقسيم كرده ايم.
كد الكترونيك يك كلمه PCM هشت بيتي را به ازاي هر كدام از نمونه ها نشان داده است. اين كلمه PCM با فاصله كوانتيزه شده معين مرتبط است.
يك كد باينري 8 رقمي براي نشان داده هر يك از 128 فاصله كوانيتزه مثبت و يا منفي، از مجموعاً 256=28 فاصله اختصاص يافته است پس هر كلمه PCM داراي 8 بيت مي باشد. بيت اول تمامي كلمات PCM به كار رفته در فواصل كوانيزه مثبت يك بوده و همين بيت براي كلمات PCM به كار رفته در فواصل كوانيتزه منفي صفر مي باشد. بيتهاي شماره 2 و 4 و 6 و 8 از هر كلمه PCM در هنگام انتقال معكوس مي شود.
4.تركيب كردن (Multiplexing): كلمات 8 بيتي PCM چند سيگنال تلفني مي تواند متوالياً و در سيكلهاي تكرار شده ارسال شوند. كلمات PCM سيگنالهاي تلفني در رديف خاصي يكي بعد از ديگري قرار مي گيرند. اين عمل را مالتي پلسينگ زماني (TDM) مي گويند. پروسه هايي كه در مالتي پلكسينگ به كار مي روند، تماماً الكترونيكي هستند.

فاصله زماني لازم جهت ارسال يك كلمه PCM يك Time Slot نام دارد. يك زنجيره كه داراي يك كلمه PCM از هر كدام سيگنالهاي ورودي باشد يك پالس فريم است. (مجموعاً 32 كلمه PCM در يك پالس فريم است.

 

32

 

16

 

0

 اگر 15 فريم را كنار هم بگذاريم و يك فريم كنترلي در ابتداي آن قرار دهيم يك مالتي فريم تشكيل مي شود.


Frame control

FRAME 0

FRAME 1

FRAME 2…..14

FRAME 15

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر