بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش هشتم

از آنجا كه Time Slot شماره صفر هر فريم با توجه به زوج يا فرد بودن آن فريم جهت Service Word يا Frame Alignment Word در نظر گرفته شده است لذا تعداد 15 فريم به منظور حمل اطلاعات سيگنالي 30 كانال باقيمانده كافي مي باشد به همين دليل Time Slot شماره 16 فريم صفر بصورت زير پيش بيني شده است:

D: براي آلارمهاي اضطراري

N: براي آلارمهاي غيراضطراري

ساختار يك فريم به شكل زير مي باشد:

اگر بخواهيم به زبان راحت تر Signaling را توضيح دهيم اينگونه آغاز مي كنيم كه ديجيتالي شدن ارتباطات برروي سيگنالينگ، تأثير مهمي گذاشته است. براي فرستادن پيام (Signaling) از طرف مشتركي به مشترك ديگر نياز به برقراري يك ارتباط است. دو راه براي Signaling وجود دارد:

1)ارتباط كاربر به شبكه (به عنوان مثال هنگامي كه شماره گيري مي كند تا يك ارتباط برقرار كند.)

2)ارتباط شبكه به شبكه (پيامي است كه از طريق تلفن براي رد و بدل كردن اطلاعات فرستاده مي شود)

به عبارت ديگر سيگنالينگ مبحثي است كه به شرح پيامهايي كه بين نقاط سوئيچ معاوضه مي شوند مي پردازد كه اين رد و بدل شدن پيامها براي تسهيل كردن ارتباطات كه به عنوان اطلاعات بيشرفته تماس شناخته شده اند، استفاده مي شود.

در واقع اين بدين معني مي باشد كه يك مكانيسمي بايد جايگذاري شود تا بين سوئيچ هاي تلفني كه در واقع با گرفتن يك شماره يك مشترك مي خواهد با مشترك ديگر ارتباط برقرار كند اجازة برقراري اين ارتباط را بدهد.

در واقع با تكامل اجزاي سوئيچينگ، سيگنالينگ و اجزاي انتقال دهنده نيز يك مسير تكاملي را در هر دو قسمت شبكه يعني هم در در لبه شبكه و هم در هسته شبكه دنبال مي كند.

لبة شبكه يا edge Network در اصل يك 100p signal مي باشد كه همانطور كه از اسمش پيداست يك وسيله اي است براي سيگنالينگ ارقام شماره گيري شده با شناختن و شكستن يك مدار حلقه اي (100p circute) بين گوشي تلفن و مراكز تلفن محلي اين حلقه با استفاده از جفت كابلهاي مسي متصل به گوشي تلفن و مركز تلفن شكل گرفته است.

دسترسي ديجيتال سيگنالينگ در لبة شبكه توسط پروتكل هاي مختلفي معرفي شده است كه عبارتند از:

1/ در سيستم سيگنالينگ دسترسي Digital Access Signaling System (DASS1,2) يك پروتكل مركزي در انگلستان طراحي شده بود كه الان توسط DSS1 به طور كلي كنار گذاشته شده است.

2/ سيستم سيگنالينگ شبكه خصوصي ديجيتال

Digital Private Network Signaling System (DPNSS)

3/ Q.931/I.451 براي شبكه هاي ديجيتال سرويسهاي مجتمع Integrated Services Digital Network (ISDN) يك تماس سيگنالينگ را هماهنگ مي كند يعني اين هماهنگي را براي ارتباطات ابتدايي بين تجهيزات مشترك و مركز تلفن محلي انجام مي دهد. كه البته در اروپا اين توسط Euro ISDN جايگزين شده كه Euro ISDN يك استاندارد توسعه يافته توسط مؤسسه استانداردهاي مخابراتي اروپا Europ Telecomunication Standards Institute (ETSI) مي باشد.

4/ Q.SIG و يك تركيب از Q.931 و توانايي DPNSS براي سيگنالينگ ارتباطات ابتدايي بين تجهيزات مشترك و مراكز محلي و ساختمان شبكه هاي خصوصي مي باشد

5/ در آمريكا پروتكل هاي ISDN1,2 توسط Telecordia و در ژاپن NTT توسط INS Net تعيين شده است.

6/ V5، يك پروتكل براي اتصال سوئيچ هاي متمركز كننده به سمت مراكز محلي مي باشد كه داراي دو Version مي باشد (V5.2 و V5.1)  كه Version دو آن كيفيت بهتري دارد.

همچنين اين پروتكلها وسايل پيچيده ديگري را در لبة شبكه معرفي كرده اند كه در اين ميان يكي از پيچيده ترين سرويسها سرويسي مي باشد كه شامل سرويسهاي ديتاي مدارهاي سوئيچ مي باشد. ما نمي توانيم تمام اين پروتكل ها را با جزئياتشان بررسي كنيم همين كه بگوئيم همة آنها يك سرويس مشابه (يك عمل مشابه) را تأمين مي كند كفايت مي كند.

نكته اصلي در مورد حركت و پيشرفت از سيگنالينگ آنالوگ به سمت سيگنالينگ ديجيتال در لبه شبكه افزايش خدمات و همچنين ايجاد يك وسيله آساني كه مي تواند از اين حدمات حمايت كند، مي باشد. براي مثال اضافه كردن اين توانايي به وسايل انتهايي براي ارتباط برقرار كردن با يكديگر كه اين وسايل با استفاده از شبكه تلفني سوئيچ عمومي به عنوان شبكه ديتاي Pacjet براي حمل پيامها عمل مي كنند.

يكي از مشخصه هاي اين حالت آن را بسيار كارآمد مي كند، تغيير مسير مي باشد. هنگامي كه دو تا سوئيچ خصوصي (PBX) در ميان چندين سوئيچ مختلف با يكديگر ارتباط برقرار مي كند (البته به عنوان مراكز واسطه) اگر يكي از طرفين مكالمه بخواهد مسير مكالمه را به طرف نفر سوم هدايت كند در واقع ارتباط قبلي را قطع و مسير مكالمه Call را تغيير دهد route يا مسير مكالمه جديد مي تواند مبا تغيير دادن طول و جهت مسير به سمت سوئيچ هاي واسطه با استفاده از كمترين تعداد لينكهاي مرتبط بين سوئيچ ها (مراكز) انجام مي شود كه اين توانايي توسط سيگنالينگ پيامها انجام مي شود كه Signaling Message يعني ارسال پيامها بين لبه PBX ها و نقاط واسطه براي ايجاد كردن مسير (route) جديد به وجود مي آيد.

هسته شبكه سيگنالينگ (core of the Net) باتفاق سيگنالينگ دسترسي شبكه به شكل هاي زير ظاهر مي شود:

1/ Loop disconnect كه يك حالتي از سيگنالينگ جريان مستقيم DC مي باشد كه فقط براي مدارهايي تا حدود 2 كيلومتر مؤثر مي باشد.

2/ E & M براي سيگنالينگ گوش و دهان مي باشد كه اين يك مكانيسم سيگنالينگ دوطرفه مي باشد كه يعني گوش سيگنالينگ گيرنده و دهان سيگنالينگ فرستنده مي باشد.

3/ DC2 و DC3 كه از پالسهاي جاري براي فرستادن ارقام و همچنين كابلهاي (سيمهاي) تصرف كه يعني به يك ارتباط اختصاص داده مي شود استفاده مي شود.

4/ AC8، AC9، AC11 و AC12 كه به سيستمهاي سيگنالينگ خارج باند و داخل باند اشاره مي كنند. آنها از فركانسهاي صدا كه خارج از محدودة فركانسي مجاز براي صوت مي باشد و همچنين صداهاي داخل رنج صون استفاده مي كنند.

5/ MF2 مانند هم خانواده اش MF4 براي سرعت بخشيدن به ارقام دهتايي بين كابلهاي بين مراكز سوئيچ توسط كد كردن ارقام به شكل تونهاي داخل باند استفاده مي شود.

6/ R1 و R2. سيستمهاي سيگنالينگ R1 (آمريكاي شمالي) و R2 (اروپا) براي سيگنالينگ رجيستري استفاده مي شود. سيگنالينگ رجيستري (بين كابلهاي ارتباطي مراكز سوئيچ) از پالسهاي داخل باند MF در فركانسهاي 700-1700 هرتز، در گامهاي 200 هرتزي براي انتقال اطلاعات آدرس استفاده مي شود. سيگنالينگ خط در سيستمهاي TDM استفاده مي شود.

 روشهاي سوئيچ:

(1 Circuit Switching

در اين روش، بين دو مشترك A و B مسير بسته مي شود و اين مسير تا آخر مكالمه ثابت مي ماند حتي اگر بين دو مشترك، سكوت باشد.

(2 Packet Swiitching

در اين روش، اطلاعات ذخيره شده و ارسال مي شود بنابراين در سكوت بين دو مشترك هم از امكانات استفاده مي شود. صورت را به تكه هايي تقسيم كرده و شماره گوينده، مخاطب، شماره بسته و موارد كنترل (FCS) را به هر تكه اضافه كرده و بسته هايي تشكيل مي دهند.

با توجه به مسير ارتباطي بين مبدأ و مقصد دو روش براي فرستادن بسته ها وجود دارد:

(1 Connect Oriented

در اين روش يك مسير ثابت براي ارسال بسته ها موجود است

(2 Connect Less

در اين روش هيچ مسير ثابتي بين مبدا و مقصد وجود ندارد و در هر Node احتياج به مسيريابي است.

كه اين فقط مختصر توضيحي از روشهاي سوئيچ بود كه در ذيل به طور مفصل در مورد اين روش و نحوه عملكردشان و همچنين ارتباط آن به Next Generation Networks توضيح داده خواهد شد:

در دهه اخير پيشرفت حاصل از تكنولوژي نيمه هاديها تأثير به سزايي در ساخت سيستمهاي سوئيچينگ مخابراتي داشته است كه اثرات آن در دستگاه تلفن مشتركين و مسائل مربوط به سيگنالينگ و ساير وسايل جانبي بروز كرده است. همچنين شبكه سيستمهاي سوئيچينگ كه قلب شبكه هاي ارتباطي مشتركين مي باشند از اين قاعده مستثني نيست.

با توجه به سابقه ساخت سيستمهاي سوئيچ مشخص است كه المانهاي الكترونيكي و ديجيتالي كه ابتدا در قسمت كنترل بكار مي رفت، با گسترش روزافزون شبكه و نياز به كم حجم كردن و سرعت بخشيدن بله سيستمهاي با استفاده از تكنولوژي جديد در قسمتهاي ديگر نيز مورد استفاده مي باشد.

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر