دانلود پرسشنامه رایگان

پرسشنامه انطباق محتوای کتاب انگلیسی درسی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/30

نظرات 0

  1- ازديدگاه دبيران، محتواي كتاب زبان انگليسي سال سوم تا چه حد با هدفهاي آموزشي اين درس تناسب دارد؟

سوال 1: در كتاب زبان سال سوم تا چه حد به مهارتهاي خواندن اهميت داده شده است؟
 سوال 2 
در کتاب زبان سال سوم تا چه حد به مهارتهاي نوشتن اهميت داده شده است ؟ 
سوال 3 : 
در کتاب زبان سال سوم تا چه حد به مهارتهاي گوش دادن اهميت داده شده است ؟ 
سوال 4: 
در کتاب زبان سوم تا چه حد به مهارتهاي صحبت کردن اهميت داده شده است ؟ 

2- از ديدگاه دبيران ، محتواي کتاب زبان انگليسي سال سوم تا چه حد با ويژگي هاي سني و توانايي ذهني دانش آموزان تناسب دارد ؟ 
سوال 5 : 
محتواي کتاب زبان سال سوم تا چه حد با قوه درک و فهم و توانايي يادگيري دانش آموزان تناسب دارد؟
سوال 6:
متن هر درس ( Reading ) تا چه حد با ويژگي هاي سني دانش آموزان تناسب دارد ؟
3- ازديدگاه دبيران،محتواي کتاب زبان انگليسي سال سوم تاچه حدبامعيارهاي تنظيم محتواتناسب دارد؟
سوال 7: 
محتواي کتاب تا چه حد بر انگيزاننده تفکر خلاق در دانش آموزان است ؟ 
سوال 10: 
تا چه حد محتواي کتاب زبان سال سوم ، زمينه يادگيري مداوم و مستمر را براي دانش آموزان فراهم مي سازد ؟ 
سوال 11 :
بخش مکالمه تا چه حد از لحاظ کاربرد زبان انگليسي براي دانش آموزان سودمند و قابل استفاده است ؟ 
سوال 12 :
بخش تلفظ تا چه حد در بهبود تلفظ کلمات و جملات انگليسي براي دانش آموزان سودمند و قابل استفاده است ؟ 
سوال 18 : 
محتواي کتاب زبان سال سوم تا چه حد در بر گيرنده علايق دانش آموزان است ؟ 
سوال 21: 
محتواي کتاب زبان سال سوم تا چه حد داراي تنوع محيطي ، جغرافيايي است ؟ 
سوال 22 : 
مطالب دروس تا چه حد به اطلاعات عمومي دانش آموزان مي افزايد ؟ 
سوال 23 : 
محتواي کتاب تا چه حد در ارتباط با اعتبار و مساله انفجار دانش است ؟ 
سوال 24: 
محتواي کتاب تا چه حد با ساير دروس ارتباط افقي دارد ؟ 
سوال 25:
محتواي کتاب تا چه حد با ساير دروس ارتباط عمومي دارد ؟ 
سوال 31: 
تا چه ميزان بين محتواي کتاب زبان انگليسي سال سوم دبيرستان با کتاب سال هاي قبل ارتباط منطقي وجود دارد ؟ 
سوال 32: 
محتواي کتاب تا چه حد دانش آموزان را براي يادگيري مطالب انگليسي سال بعد اماده مي سازد ؟ 
4- از ديدگاه دبيران ، محتواي کتاب زبان انگليسي سال سوم تا چه حد با زمان اختصاص يافته براي آموزش  تناسب دارد ؟ 
سوال 13: 
طبق برنامه هفتگي ، زمان اختصاص داده شده براي اموزش نکات دستوري کتاب زبان سال سوم چگونه است ؟ 
سوال 14:
طبق برنامه هفتگي ، زمان اختصاص داده شده براي تدريس متن ( Reading ) ، مکالمه و تلفظ چگونه است ؟ 
5- از ديدگاه دبيران ، محتواي کتاب زبان انگليسي سال سوم تا چه حد با ارزشهاي فرهنگي و نيازهاي روزمره دانش آموزان تناسب دارد ؟ 
سوال 16 : 
محتواي کتاب زبان سال سوم تا چه حد با زندگي روزمره دانش آموزان تناسب دارد ؟ 
سوال 17 : 
محتواي کتاب زبان سال سوم تا چه حد با نيازهاي دانش آموزان تناسب دارد ؟ 
سوال 20 : 
محتواي کتاب زبان سال سوم تا چه حد با ارزشهاي فرهنگي جامعه تناسب دارد ؟ 
6- از ديدگاه دبيران ، محتواي کتاب زبان انگليسي سال سوم تا چه حد با دشواري مطالب بخشهاي مختلف آن تناسب دارد ؟ 
. سوال 8 : 
تا چه حد نکات دستوري به ترتيب از درس اول تا ششم از ساده شروع و به تدريج به مطالب مشکلتر ختم شده اند ؟ 
سوال 9 : 
تا چه حد مطالب متن ( Reading ) به تدريج از درس اول تا ششم دشوارتر مي شود ؟ 
7- از ديدگاه دبيران ، محتواي کتاب زبان سال سوم تا چه حد با عوامل موثر در يادگيري تناسب دارد ؟ 
سوال 19 : 
مطالب کتاب تا چه ميزان انگيزه و شوق به يادگيري زبان را در دانش آموزان ايجاد مي کند ؟ 
سوال 26 : 
تا چه ميزان مطالب و تمرينهاي کتاب ، فرصت شرکت فعال دانش آموزان در جريان ياددهي – يادگيري را فراهم مي کند ؟ 
سوال 27: 
تا چه ميزان مطالب کتاب موجب مي شود تا دانش اموزان بتوانند با يکديگر به زبان انگليسي صحبت نمايند ؟ 
سوال 28 : 
تا چه ميزان تصاوير کتاب باعث افزايش انگيزه دانش آموزان جهت يادگيري بهتر مطالب کتاب 
مي شود؟ 
سوال 29 : 
تا چه ميزان خصوصيات ظاهري کتاب ( جلد ، رنگ و ... ) براي دانش آموزان از جذابيت و گيرايي برخوردار است ؟ 
سوال 30: 
تا چه ميزان محتواي کتاب زمينه راجهت يادگيري کلمات مترادف براي دانش آموزان فراهم مي نمايد ؟ 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر