دانلود پرسشنامه بازرسی ایمنی و بهداشت

پرسشنامه ایمنی CSV

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/30

نظرات 0

 پرسشنامه 1

کارکنان اجرایی ارشد ب: بله  خ: خیر
1- آیا از چگونگی عملکرد حوزه مسئولیتان در ارتباط با OHS در CSV مطلع هستید؟
2- آیا عملکرد غرامت کارگران موردهمیشگی در دستور کار جلسات هیئت مدیره می باشد؟
3- ایا از میزان رعایت قانون توسط OHS در CSV شامل هر گونه پیگرد قانونی در جریان توسطworkcover مطلع هستید؟
4- آیا از تمهیدات مالی که برای غرامت کارگران د رنظر گرفته شده شامل زمان بندی محاسبات مازاد / کسری حق بیمه و پرداختها مطلع هستید؟
5- آیا از مدیریت اعضای تیم اجرایی OHS در حوزه ی مسئولیتشان راضی هستید؟
6- آیا OHS و عملکرد غرامت کارگران بخشی از موافقنامه های عملکرد و تجدید نظر می باشد؟
7- آیا برای مطلع شدن از حوادث یا موقعیتهای جدیOHS، شیوه خاصی دارید؟
8- آیا رئیس دانشگاه از عملکرد OHS، استراتژی های اصلاحی و مدت زمان لازم برای دستیابی به اهداف اصلاحی OHS مطلع می باشد؟پرسشنامه 2 
مدیریت OHS در واحد صفحه 1
اجرا  :
1- آیا واحدتان دارای جایگاه اختصاصی OHS یا جایگاه بکارگیری مدیریت ریسک می باشد؟
2- آیا مدیریت ارشد به اجرای اعمال مشخص در واحدتان می پردازد؟
3- آیا واحدتان نسبت به OHS متعهد می باشد؟
4- آیا واحدتان به تاسیس گروه OHS پرداخته است؟
5- ایا واحد به شناسایی شرایط قانونی OHS اختصاص داده است؟
گسترش سیاست و راهبرد:
6- آیا واحد سیاستها و راهبردهای مقتضی OHS را گسترش داده است؟
7- آیا در زمان گسترش سیاستها واحد با کارمندانش مشورت کرده است؟
8- آیا واحد در قبال سیاست OHS پاسخگو بوده است؟
9- آیا واحد اهداف واحد را به سیاست OHS اضافه کرده است؟
10- آیا واحد سیاست OHS را به میان کارکنان و دانشجویان رسانده است؟
شرح جایگاه:
11- آیا واحد مسئولیتهای OHS را در شرح جایگاه افزوده است؟
توافقنامه های عملکرد:
12- آیا واحد شرایط OHS را به توفقنامه های عملکرد افزوده است؟
13- آیا واحد، مسائل OHS را به فرایند مدیریت عملکرد افزوده است؟
تکمیل:
14- آیا واحد همیشه مسائل OHS را به فرایند برنامه ریزی تجارت افزوده است؟
15- آیا واحد همیشه مسائل OHS را به فرایند Procurmeut واحد افزده است؟
16- آیا واحد همیشه مسائل OHS را به سیستم های کاری و طراحی محل کار افزوده است؟
17- آیا واحد همیشه نیازهای OHS را به فعالیتهای آموزش کارکنان و گسترش افزوده است؟

شماره

بله

خیر

نمی دانم

شماره

بله

خیر

نمی دانم

1

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

11

 

 

 

3

 

 

 

12

 

 

 

4

 

 

 

13

 

 

 

5

 

 

 

14

 

 

 

6

 

 

 

15

 

 

 

7

 

 

 

16

 

 

 

8

 

 

 

17

 

 

 

9

 

 

 

-

 

 

 

شماره

بله

خیر

شماره

بله

خیر

1

 

 

5

 

 

2

 

 

6

 

 

3

 

 

7

 

 

4

 

 

8

 

 پرسشنامه 
2 مدیریت OHS در واحد صفحه 2
شناسایی ریسک :
1- آیا واحد برای معرفی فرایند مدیریت ریسک، شروع به برنامه ریزی کرده است؟
2- آیا واحد خطرات قابل پیش بینی را در محل کار شناسایی و ثبت کرده است؟
ارزیابی ریسک:
3- آیا واحد ریسک مربوط به این خطرات را ارزیابی و ثبت نموده است؟
اولویت ریسک:
4- آیا واحد ریسک اجرای اقدامات کنترلی را در اولویت قرار داده است؟
کنترل ریسک:
5- آیا واحد اقدامات کنترلی توافق شده را شناسایی و اجرا کرده است؟
6- آیا واحد فعالیتهای کنترل ریسک را ثبت کرده است؟
7- آیا واحد فرایندهایی را برای ارزیابی و اصلاح اقدامات کنترل ریسک و اقدامات و جلوگیری از حادثه بوجود آورده است؟
تهیه اطلاعات:
8- آیا واحد کارمندان را از شرایط قانونی OHS و کاربرد در محیط کارآگاه ساخته است؟
9- آیا واحد OHS را به برنامه آموزشی افزوده است؟
10- آیا واحد OHS را در برنامه آموزش منظم و برنامه های پیشرفت کارکنان افزده است؟
11- آیا واحد کارکنان را از خطرات مربوط به وظایف کاری شان آگاه کرده است؟
12- آیا واحد کارکنان را از جلوگیری اجتناب از ریسک های مربوط به کارشان آگاه ساخته است؟
13- آیا واحد سیستمی را برای یادآوری شرایط OHS به کارکنان ایجاد کرده است؟
فرایندهای عملکرد استاندارد:
14- آیا واحد فرایندهای عملکرد استاندارد را برای وظایفی که امکان ایجاد آسیب دیدگی وجود دارد، ایجاد کرده است؟
15- آیا واحد برنامه ای برای بازرسی منظم ایمنی کارخانه اجرا کرده است؟
16- آیا واحد مسائل ایمنی کارکنان را مورد توجه قرار داده و تدابیری اندیشیده است؟
جمع آوری داده ها:
17- آیا واحد شرایط ضروری بایگانی کرده و گزارش کرده را شناسایی کرده است؟
18- آیا واحد برای شرایط بایگانی و گزارش کردن مسئولیت تخصیص داده است؟
19- آیا واحد برای گزارش نمودن بازرسی های محل کار و طرح های عمل OHS برای منابع انسانی، فرایندهایی را اجرا کرده است؟
20- آیا واحد فرایند گزارش حادثه / سانحه را اجرا کرده است؟
مدیریت حادثه:
21- آیا واحد به شناسایی موقعیتهای بالقوه اضطراری پرداخته است؟
22- آیا واحد فرایندهایی را برای مدیریت این موقعیت ها ایجاد نموده است؟تهیه کمکهای اولیه:
23- آیا واحد فرایندهایی را برای تدارک کمکهای اولیه برای نیازهای واحد شامل کار شیفتی ساعات اضافه شده عملیات و جابجایی در واحد ایجاد کرده است؟
24- آیا واحد شرایط قانون 2001 OHS را برای کار از خانه تامین کرده است؟
25- آیا واحد این فرایندها را به اطلاع کارکنان رسانده است؟
26- آیا واحد فرایندهایی را برای رسیدگی به مواد و تجهیزات کمکهای اولیه واحد ایجاد و اجرا نموده است؟
تخلیه اضطراری (تخلیه اورژانسی):
27- آیا واحد طرح تخلیه اضطراری را برای واحدتان تهیه کرده است؟
28- آیا واحد فرایندهایی را برای بازنگری و آزمایش تخلیه و دیگر فرایندهای اضطراری بوجود آورده است؟
29- آیا واحد این فرایند ها را به کارکنان اطلاع داده است؟
مدیریت حوادث بحرانی:
30- آیا واحد فرایندهایی را برای مدیریت حوادث بحرانی ایجاد کرده است؟
31- آیا واحد این فرایند ها را اجرا نموده است؟
32- آیا واحد این فرایند ها را به اطلاع کارکنان رسانده است؟
حمله و خشونت:
33- ایا واحد فرایندهایی را برای مدیریت و به حداقل رساندن حمله و خشونت در محل کار بوجود آورده است؟
34- آیا این فرایند ها را اجرا کرده است؟
35- آیا این فرایندها را به اطلاع کارکنان رسانده است؟
امنیت:
36- آیا واحد فرایندهایی را برای مدیریت امنیت و برهم زدن امنیت ایجاد کرده است؟
37- آیا واحد این فرایند ها را اجرا کرده است؟
38- آیا واحد این فرایندها را به اطلاع کارکنان رسانده است؟
برنامه های کمک به کارکنان:
39- آیا واحد از برنامه کمک به کارکنان که در CSU مطرح شد حمایت کرده است؟
40- آیا واحد کارکنان را در جریان چگونگی دسترسی به خدمات قرار داده است؟
مدیریت پس از حادثه:
41- آیا واحد فرایندهایی را برای بررسی حوادث بوجود آورده و اجرا نموده است؟
42- آیا واحد فرایندهایی را برای اجرای اعمال اصلاحی بوجود آورده است؟
43- آیا واحد اعمال اصلاحی مشخص را پس از حوادث انجام داده است؟
مدیریت آسیب دیدگی و بازگشت زود هنگام به کار:
44- آیا واحد فرایندهایی را برای مطلع نمودن اداره HR از تمام حوادث در ظرف 24 ساعت ایجاد نموده است؟
45- آیا واحد با کمک مامورات مدیریت آسیب دیدگی HR، دفتر ثبت وظایف مناسب را ایجاد کرده است؟
46- آیا واحد فرایندهایی برای کمک به کارمند آسیب دیده از طریق برنامه بازگشت به کار بوجود آورده است؟
47- آیا واحد این فرایند ها را به اطلاع کارکنان رسانده است؟
مدیریت درخواست خسارت:
48- آیا واحد فرایندهایی را برای کنترل هزینه های در خواست خسارت ایجاد کرده است؟
49- آیا واحد واحد براساس بررسی داده های سانحه به ایجاد برنامه جلوگیری از حادثه پرداخته است؟
50- آیا واحد این فرایند ها را به مطلع کارمندان رسانده است؟
ارزیابی و کنترل:
51- آیا واحد تمام ابعاد سیستم مدیریت آسیب دیدگی و OHS را بطور منظم ارزیابی کرده است؟
52- آیا واحد عملکرد غرامت کارگران را بطور منظم بررسی کرده است؟
53- آیا واحد به طور منظم به شناسایی کمبودها و اقدامات اصلاحی برای اصلاح مداوم سیستم پرداخته است؟
طرح اصلاحات:
54- آیا واحد عملکرد کنونی OHS را سنجیده است؟
55- آیا واحد سیستم OHS موجود را بررسی کرده است؟
56- آیا واحد شکاف در سیستم موجود را شناسایی کرده است؟
57- آیا واحد فرایند اصلاحات را آغاز کرده است؟
58- آیا واحد برای فرایند اصلاحات مسئولیت را بر عهده یک مامور ارشد ماهر و خبره قرار می دهد؟
59- آیا واحد برای پر کردن شکاف فرایندهای مناسب را طراحی کرده است؟
60- آیا واحد اجرای فرایندها را آغاز کرده است؟
61- آیا واحد حوزه های ویژه را که فراوانی مطالباتش بالا بوده را شناسایی کرده است؟
62- آیا واحد برای اصلاح عملکرد در این حوزه ها استراتژی های خاصی را ایجاد کرده است؟
63- آیا واحد اجرای این استراتژی ها را آغاز کرده است؟


شماره

بله

خیر

نمی دانم

شماره

بله

خیر

نمی دانم

1

 

 

 

33

 

 

 

2

 

 

 

34

 

 

 

3

 

 

 

35

 

 

 

4

 

 

 

36

 

 

 

5

 

 

 

37

 

 

 

6

 

 

 

38

 

 

 

7

 

 

 

39

 

 

 

8

 

 

 

40

 

 

 

9

 

 

 

41

 

 

 

10

 

 

 

42

 

 

 

11

 

 

 

43

 

 

 

12

 

 

 

44

 

 

 

13

 

 

 

45

 

 

 

14

 

 

 

46

 

 

 

15

 

 

 

47

 

 

 

16

 

 

 

48

 

 

 

17

 

 

 

49

 

 

 

18

 

 

 

50

 

 

 

19

 

 

 

51

 

 

 

20

 

 

 

52

 

 

 

21

 

 

 

53

 

 

 

22

 

 

 

54

 

 

 

23

 

 

 

55

 

 

 

24

 

 

 

56

 

 

 

25

 

 

 

57

 

 

 

26

 

 

 

58

 

 

 

27

 

 

 

59

 

 

 

28

 

 

 

60

 

 

 

29

 

 

 

61

 

 

 

30

 

 

 

62

 

 

 

31

 

 

 

63

 

 

 

32

 

 

 

-

 

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر