نحوه اجرای دستورات sql

بررسی دستورات عمومی sql و ساختار پایگاه داده 2

توسط admin | گروه sql | 1396/02/31

نظرات 0

 دستور SELECT :

SELECT column-name(s) FROM table-name 
مثال :
نام جدول Persons است
Last Name First Name Address City 
Hasani Ali Esfahan 
دستور Select همراه با شرط :
SELECT column FROM table WHERE column condition value
عملگر ها در SQL:
عملگر مفهوم 
= معادل بودن 
<> برابر نبودن 
> بزرگتر 
دستور DISTINCT (جداسازي) :
SELECT DISTINCT column-name(s) FROM table-name 
مثال :
نام جدول Order است Company Order Number 
sega 3412 
دستور Order By :
براي مرتب كردن سطرها 
نام جدول Order است Company Order Number 
sega 3412 
ABS Shop 5678 
w3s 3212 
W3S 6778 
مثال :
SELECT Company , OrderNumber 
دستور Insert :
INSERT INTO Table-Name ( Column1 , Column2) VALUES
مثال : 
DELETE FROM Person WHERE Lastname=’hasani’ نام جدول Persons است last name First name Adress city 
alian hasani NO 40 Esfahan 
Hasani Ali No 15 Tehran 
نتيجه :
last name First name Adress city 
alian hasani NO 40 Esfahan 
SEGA 
W3S 
Trio 
دسترسي به يك پايگاه داده از يك صفحه ASP :
١-ايجاد يك ADO Connection به يك پايگاه داده
2-باز كردن Connection پايگاه داده
3-ايجاد يك 
ADO Record Set 4-باز كردن 
Record set 5-گرفتن داده هايي كه نياز داريم از 
Record Set 6-بستن 
Record Set 7-بستن 
Connection 
1-ايجاد يك ADO Connection به يك پايگاه داده
١-1- روش DSN-LESS C:/InetPub/wwwroot/nor.mdb مسير فايل نمونه 
< % var conn=Server. CreateObject ( “ADODB. 
Connection”) Conn. Provider=” Microsoft . Jet . OLEDB.4.0” Conn.Open
(“C:/InetPub/wwwroot/nor.mdb”) % > 
2- روش ODBC 
-2- روش ODBC : در اين روش ابتدا بايد يك ODBD Connection به Data Base ايجاد كنيم و سپس از طريق ADO به فايل DSN به طريق زير Connect كنيم.
< % var conn=Server. CreateObject 
ايجاد يك ODBC Connection به پايگاه داده MS Access :
١- وارد شدن به ODBC از Control Panel 
2- انتخاب 
System DSN 3- كليك كردن روي دكمه ADD 
4- انتخاب Microsoft Access Driver و كليك كردن روي دكمه 
Finish 5- در مرحله بعد كليك كردن بر روي دكمه Select و تعيين محل پايگاه داده
6- دادن يك نام در قسمت 
Data Source Name 7- كليك كردن روي دكمه OK براي اينكه قادر باشيم اطلاعات يك پايگاه داده را بخوانيم اطلاعات بايد ابتدا در Record Set ، Load شوند. بنابر اين بعد از ساختن يك Connection بايد يك Record Set ايجاد كنيم.
مثال :
نام Data Base = nor.mdb 
نام جدول = 
Customer C:/Inetpub/wwwroot/nor.mdb Data Base مسير فايل < % conn= Server. CreateObject ( “ADODB.Connection”) 
Connection ايجاد 
conn.Provider=”Micrisoft.Jet.OLEDB.4.0” conn . Open (“C:/WebData/ nor.mdb”) Connection بازكردن rs=Server. CreateObject (“ADODB.Recordset”) 
Record Set ايجاد rs. Open(“Customer”, conn) Record Set بازكردن % > در اين مثال تمام محتويات جدول Customer به rs ريخته ميشود. 
حال ميخواهيم در انتخاب محتوياتي از Customer كه ميخواهند به rs انتقال داده شوند از دستور SQL استفاده كنيم. 
ساختن يك Connection و Record Set و به كار بردن SQL :

< % set conn=Server. CreateObject (“ADODB .Connection”
conn. Provider=”Microsoft.jet.OLEDB.4.0” conn.
Open ( “C:/Inetpub/wwwroot/nor.mdb”) (Record Se
گرفتن داده هايي كه نياز داريم از Record Set :
بعد از اينكه Record Set را باز كرديم ميتوانيم به داده هايي كه نياز داريم دسترسي داشته باشيم.
مثال :
دسترسي به فيلد name از جدول rs rs(name

چاپ داده ها :
مثال : چاپ فيلد name از جدول rs Response.write(rs(n
بستن Recordset و Connection :
- براي بستن Recordset 
rs.close() - براي بستن Connection

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر