پیمایش رکوردها صفحه بعدیصفحه قبلی

>>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<


کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی رابطه بین نوجوانان و والدین . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار میزان گوش دادن به موسیقی در طول هفته . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار رابطه بین وزن کودک و سن مادر . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار رابطه کم رویی با حافظه . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی . . . قیمت: 25000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار دانشجویان پزشکی . . . قیمت: 35000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی جمعیت روستای چناران . . . قیمت: 35000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی قد نوجوانان پسر . . . قیمت: 35000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار نمرات نهایی درس ریاضی 20 دانشجوی دختر وپسر . . . قیمت: 35000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار مراجعه افراد در طی هفته به کتابخانه . . . قیمت: 25000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی سن 50 نفر . . . قیمت: 25000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی جمعیت کشور در سال های 81 و 82 . . . قیمت: 35000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار میزان مکالمات تلفنی . . . قیمت: 20000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار عملکرد آموزش کارکنان 83-73 . . . قیمت: 30000 ریال خرید این محصول   
 باز گشت به لیست سایر پروژه ها

پیمایش رکوردها صفحه بعدی صفحه قبلی