پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
پروژه آمار عملکرد اورژانس بیمارستان
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان 

 
 
فهرست
پروژه آمار 1
نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان 1
خلاصه 3
مقدمه 6
روش اجرا 8
نتايج 10
نمودار شماره 1 11
بحث 14
در اين مطالعه مشخص گرديد 15
نتيجه گيري 18
منابع 19
پيوست ها 20
نمودار شماره 1 : توزيع فراواني مطلق مراجعه 677 بيمار به اورژانس برحسب ساعت 20
نمودار شماره 2 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست نوار قلب (بيشتر از 5 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 21
نمودار شماره 3 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست عکس (بيشتر از 20 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 22
نمودار شماره 4 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست آزمايش (بيشتر از 120 دقيقه)  برحسب ساعت درخواست 23
نمودار شماره 5 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست مشاوره تخصصي (بيشتر از 30 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 24
نمودار شماره 6 : توزيع فراواني نسبي نظر بيماران درخصوص مراجعه مجدد 25
نمودار شماره 7 : توزيع فراواني نسبي وضعيت بهبودي بيماران 26
جدول شماره 1 : نتايج شاخصهاي اندازهگيري شده در تابستان سال 1382 در بيمارستان ضيائيان 27

 

1-   نام شاخص

اندازه شاخص در تابستان 1382

نحوه برخورد کادر غير درماني

96  درصد مراجعين نسبتا راضي، راضي و كاملاً راضي هستند

ميزان تشکيل پرونده­هاي کامل  

80% پزشکي، 61% پرستاري، 5% پذيرش

ميزان شكايات بيمار مبني بر عدم بهبود

1/27 درصد بيماران شكايتي مبني بر عدم بهبود داشته اند

 

تگها: انجام پروژه آمار   پروژه آمار   پروژه پایانی آمار   پروژه درس آمار   تحقیق آماری   تحقیقهای مختلف آماری   دانلود پروژه آمار   دانلود پروژه پایان ترم آمار   دانلود پروژه های درس آمار   گزارش آماری   میانگین   میانه   نمودار های آماری   نمودارهای مدیریتی   نمونه تحقیق درس آمار   
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink