پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
پروژه آمار نمرات پایانی ترم اول
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارنمرات پایانی ترم اول 


فهرست
نمرات پایانی ترم اول 1
درصد فراواني تجمعي 3
فراواني تجمعي 3
درصد فراواني نسبي 3
فراواني نسبي 3
مركز دسته 3
درصد فراواني مطلق 3
فراواني مطلق 3
خطنشان 3
دسته‌ها 3
نمرات ترم اول از سال دوم 3
درصد فراواني تجمعي 3
فراواني تجمعي 3
فراواني 3
نسبي 3
درصد فراواني نسبي 3
مركز دسته 3
درصد فراواني مطلق 3
فراواني مطلق 3
خط نشان 3
دسته‌ها 3
نمودار چندبر فراواني 7
نمرات پاياني اول 7
نمرات ترم اول از سال دوم 7
نمودار دايره‌اي نمرات پاياني اول 8
نمودار ساقه و برگ 10
مد و ميانه و نمودار جعبه‌اي 10
ميانگين و دامنه تغييرات و واريانس و انحراف معيار و نمرات ترم اول از سال دوم 13
مقايسه 16

 

درصد فراواني تجمعي

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

مركز دسته

درصد فراواني مطلق

فراواني مطلق

خطنشان

دسته‌ها

2%

2

49/14%

14/0

5/14

49/14%

2

||

15-14

6%

6

57/28 %

29/0

5/15

57/28 %

4

||||

16-15

7%

7

14/7%

25/0

5/16

14/7%

1

|

17-16

64%

9

49/14%

14/0

5/17

49/14%

2

||

18-17

100%

14

71/35%

36/0

5/18

71/35%

5

||||

19-18

 

 

N=%100

 

 

N=%100

N=14

 

 

 

تگها: انجام پروژه آمار   پروژه آمار   پروژه پایانی آمار   پروژه درس آمار   تحقیق آماری   تحقیقهای مختلف آماری   دانلود پروژه آمار   دانلود پروژه پایان ترم آمار   دانلود پروژه های درس آمار   گزارش آماری   میانگین   میانه   نمودار های آماری   نمودارهای مدیریتی   نمونه تحقیق درس آمار   
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink