پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
پروژه آمار بررسی هدف فیلم دیدن
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه  آمار بررسی  هدف فیلم دیدن 

فهرست
مقدمه 2
خلاصه 3
جمع آوري داده‌ها 3
ارزيابي مشكلات 4
جدول 1: علاقه‌مندي به ديدن فيلم‌هاو سريال‌ها 5
جدول 2- ديدن فيلم‌ها وسريال‌هاي با چه افرادي 5
جدول 3: علاقه‌ منديبه نوع فيلم 6
جدول 4: فيلم‌ها و سريال‌هاي كشورهاي جهان 7
جدول 5- سطح فيلم‌ها و سريال‌هاي كشور ايران 7
نمودارها 8
1- مربوط به جدول (1) 8
نمودار میله ای 8
نموداردايره‌اي مربوط به درصد فراواني نسبي 9
نمودار دايره‌اي 9
نمودارها 10
2-مربوط به جدول (2) 10
نمودار دايره‌‌اي درصد فراواني نسبي 11
نمودار دايره اي 11
نمودارها 12
3- مربوط به جدول (3) 12
نمودار دايره‌اي درصد فراواني نسبي 13
نمودار دايره‌‌اي 14
نمودارها4- مربوط به جدول (4) 15
نمودار دايره‌اي درصد فراواني نسبي 16
نمودار دايره‌اي 16
نمودارها5- مربوط به جدول (5) 17
نمودار دايره‌‌اي درصد فراواني نسبي 18
نمودار دايره‌اي 18
نتيجه‌گيري 19
پرسشنامه 20
 
 

درصد فراواني تجمعي

فراواني تجمعي نسبي

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

فراواني

متغيرها

% 25

25/0

10

% 25

25/0

10

بسيار زياد

% 65

65/0

26

% 40

4/0

16

زياد

% 95

95/0

38

% 30

3/0

12

گاهي اوقات

% 100

1

40

% 5

05/0

2

اصلاً

 

تگها: انجام پروژه آمار   پروژه آمار   پروژه پایانی آمار   پروژه درس آمار   تحقیق آماری   تحقیقهای مختلف آماری   دانلود پروژه آمار   دانلود پروژه پایان ترم آمار   دانلود پروژه های درس آمار   گزارش آماری   میانگین   میانه   نمودار های آماری   نمودارهای مدیریتی   نمونه تحقیق درس آمار   
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink